Hotărârea nr. 476/2011

Stabilirea obligatiei de plata cu titlu de chirie pentru persoanele fizice sau juridice care folosesc terenuri proprietatea municipiului Galati si pentru care urmeaza sa se clarifice regimul juridic al terenurilor in cauza prin obtinerea titlurilor de proprietate

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.476

din 24 11 2011

privind stabilirea obligației de plată cu titlu de chirie pentru persoanele fizice sau juridice care folosesc terenuri proprietatea municipiului Galați și pentru care urmează să se clarifice regimul juridic al terenurilor în cauză prin obținerea titlurilor de proprietate.

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, ing. Răzvan Mircea Cristea;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:456/22 11 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 11 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.111 832/14 11 2011, a inițiatorului-Viceprimarul municipiului Galați, ing. Răzvan Mircea Cristea;

Având în vedere raportul de specialitate nr.111 834/14 11 2011, al Serviciului Închirieri , Concesionări, Vânzări Terenuri;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă ca până la clarificarea situației juridice a unor terenuri și implicit până la obținerea titlurilor de proprietate prin Ordinul Prefectului, persoanele fizice sau juridice care se află în astfel de situații să achite un tarif de 1,1 lei/mp/lună.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore