Hotărârea nr. 473/2011

Aprobarea termenului de completare a dosarelor depuse in vederea obtinerii unei locuinte sociale destinate familiilor evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuintele retrocedate fostilor proprietari

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.473

din 24 11 2011

privind: aprobarea termenului de completare a dosarelor depuse în vederea obtinerii unei locuințe sociale destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:457/22 11 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinara în data de

24 11 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.113 362/18 11 2011 , a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.113 364/18 11 2011, al Direcției Fond Locativ;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.2, alin.1, alin.2 din OUG 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

Având în vedere prevederile art.42,43 și 48 din Legea locuinței nr.114/1996 republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art.21 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin HG nr.1275/2000;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Termenul limită de completare a dosarelor depuse în vederea obtinerii unei locuințe sociale destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari este de 9 12 2011.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore