Hotărârea nr. 468/2011

Vanzarea, in exclusivitate, a terenului in suprafata de 548 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, liber de constructii, aferent imobilului din str. Brailei, nr. 204, domnilor CUCU VASILE si CUCU COSTEL, care il detin in inchiriere

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.468 din 24 11 2011

privind vânzarea, în exclusivitate, a terenului în suprafață de 548 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, aferent imobilului din str. Brăilei, nr. 204, domnilor CUCU VASILE și CUCU COSTEL, care îl dețin în închiriere.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:450/22 11 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24 11 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.111 542/14 11 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.111 544/14 11 2011, al Serviciului Inchirieri, Concesionări și Vânzări Terenuri;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere raportul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.471/9 11 2009 emis de Instituția Prefectului Județului Galați;

Având în vedere Raportul de evaluare al terenului;

Având în vedere prevederile cap.I.2, alin.2 din HCL nr.207/2010 privind aprobarea

Regulamentului privind vânzarea terenurilor proprietatea privată a municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art.123, alin.3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se aprobă vânzarea, în exclusivitate, a terenului în suprafață de 548 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, aferent imobilului din str. Brăilei, nr. 204, domnilor CUCU VASILE și CUCU COSTEL, care îl dețin în închiriere.

Art.2 - Prețul de vânzare este de 125 euro/mp, cu TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare cumpărare.

Art.3 - Consiliul Local își însușește Raportul de evaluare a terenului prevăzut la art.1.

Art.4 - Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare - cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art.5 - După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, încetează contractul de închiriere nr.230/1 01 2011..

Art.6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.7- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore