Hotărârea nr. 467/2011

Rectificarea bugetului de venituri ?i cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.467

din 24 11 2011

privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2011

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 444/22 10 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24 11 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 111 926/14 11 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 111 928/14 11 2011, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.19, alin.2 , art.36, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 , alin.2, lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli de funcționare , pe anul 2011, prevăzut în anexele I, II, III care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli de dezvoltare, pe anul 2011, prevăzut în anexele I, II, III, IV și V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții, pe anul 2011, prevăzut în anexele I, II, III - sectiunea funcționare, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții, pe anul 2011, prevăzut în anexele I, II, III, IV și V - sectiunea de dezvoltare, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

ROMANIA


MUNICIPIUL GALATI


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2011

Sectiunea FUNCTIONARE


ANEXA 1


H.C.L. Nr. 18 din 22.11.2011

- Mii Lei

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2011

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

313,514.00

5,185.00

318,699.00

2

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

258,633.00

0.00

258,633.00

3

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

298,364.00

4,685.00

303,049.00

4

A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.08+00.09+00.10+00.11)

00.03

302,965.00

5,285.00

308,250.00

5

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.0

00.04

133,851.00

0.00

133,851.00

6

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOA

00.05

450.00

0.00

450.00

7

Impozit pe profit(cod 01.02.01)

01.02

450.00

0.00

450.00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

450.00

0.00

450.00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSO

00.06

133,401.00

0.00

133,401.00

10

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

2,760.00

0.00

2,760.00

12

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din pa

03.02.18

2,760.00

0.00

2,760.00

13

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

130,641.00

0.00

130,641.00

14

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

130,296.00

0.00

130,296.00

15

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor loca

04.02.04

345.00

0.00

345.00

22

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)

00.09

53,027.00

0.00

53,027.00

23

Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.

07.02

53,027.00

0.00

53,027.00

24

Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

43,414.00

0.00

43,414.00

25

impozit si taxa pe cladiri pf

07.02.01.0

11,269.00

0.00

11,269.00

26

Impozit si taxa cladiri pj

07.02.01.0:

32,145.00

0.00

32,145.00

27

Impozit si taxa pe terenuri(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

6,888.00

0.00

6,888.00

28

Impozit pe teren persoane fizice

07.02.02.0

1,693.00

0.00

1,693.00

29

Impozit si taxa pe teren persoane juridice

07.02.02.0:

4,019.00

0.00

4,019.00

30

Impozit pe terenul din extravilan-restante ani anteriori din impozitu

07.02.02.0.

1,176.00

0.00

1,176.00

31

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentu activitatea notariala

07.02.03

2,725.00

0.00

2,725.00

33

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.0

00.10

116,087.00

5,285.00

121,372.00

34

Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.03+11.02.04+11.02.

11.02

99,095.00

5,285.00

104,380.00

36

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si

11.02.02

98,654.00

5,185.00

103,839.00

40

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea buge

11.02.06

441.00

100.00

541.00

42

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07)

12.02

360.00

0.00

360.00

43

Taxe hoteliere

12.02.07

360.00

0.00

360.00

H.C.L. Nr. 18 din 22.11.2011

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2011

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

44

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

18.00

0.00

18.00

45

Impozit pe spectacole

15.02.01

18.00

0.00

18.00

47

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

16.02

16,614.00

0.00

16,614.00

48

Impozitul pe mijloacele de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

12,830.00

0.00

12,830.00

49

Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

16.02.02.0

7,229.00

0.00

7,229.00

50

Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

16.02.02.0:

5,601.00

0.00

5,601.00

51

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functio

16.02.03

3,479.00

0.00

3,479.00

52

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor s

16.02.50

305.00

0.00

305.00

56

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

00.12

-4,601.00

-600.00

-5,201.00

57

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)

00.13

17,492.00

0.00

17,492.00

58

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.0

30.02

17,492.00

0.00

17,492.00

59

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si com

30.02.01

916.00

0.00

916.00

61

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

16,313.00

0.00

16,313.00

62

Venituri din dividente(cod 30.02.08.02)

30.02.08

263.00

0.00

263.00

63

Venituri din dividente de la alti platitori

30.02.08.0:

263.00

0.00

263.00

67

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

-22,093.00

-600.00

-22,693.00

68

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.02.08+33.

33.02

890.00

0.00

890.00

69

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

288.00

0.00

288.00

70

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea

33.02.10

151.00

0.00

151.00

71

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

451.00

0.00

451.00

76

Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.0

34.02

1,570.00

0.00

1,570.00

77

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1,570.00

0.00

1,570.00

79

Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02

35.02

5,899.00

0.00

5,899.00

80

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor

35.02.01

5,899.00

0.00

5,899.00

84

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.

36.02

28,786.00

0.00

28,786.00

85

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

50.00

0.00

50.00

86

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publ

36.02.05

16.00

0.00

16.00

87

Taxa de habitat si ecarisaj

36.02.06

14,839.00

0.00

14,839.00

90

Alte venituri

36.02.50

13,881.00

0.00

13,881.00

91

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03

37.02

-59,238.00

-600.00

-59,838.00

H.C.L. Nr. 18 din 22.11.2011

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2011

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

93

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea sec?iunii d

37.02.03

-59,238.00

-600.00

-59,838.00

103

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE(cod 40.02)

00.16

126.00

0.00

126.00

104

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.02.06+40.02.0

40.02

126.00

0.00

126.00

105

Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor insti

40.02.06

126.00

0.00

126.00

111

IV. SUBVENTII(cod 00.18)

00.17

15,024.00

500.00

15,524.00

112

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.0

00.18

15,024.00

500.00

15,524.00

113

Subventii de la bugetul de stat(cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

15,024.00

500.00

15,524.00

141

B. Curente(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+

00.20

15,024.00

500.00

15,524.00

145

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilo

42.02.32

11,264.00

0.00

11,264.00

147

Subventii pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuintei cu lemne ca

42.02.34

326.00

0.00

326.00

148

Subventii din bugetul de stat pt finantarea unitatilor medico-sociale

42.02.35

134.00

0.00

134.00

152

Subventii de la B.S. pentru finantarea sanatatii

42.02.41

3,300.00

0.00

3,300.00

156

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitar

42.02.46

0.00

500.00

500.00

Presedinte de sedinta,

Rectficari

Cheltuieli buget local

2011

DENUMIREA INDICATORILOR

Capitole Titluri

Sectiunea FUNCTIONARE

- mii lei -BUGET MODIFICAT

cod

BUGET

APROBAT

INFLUENTE

+/-

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

15,492.00

0.00

15,492.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

15,508.00

0.00

15,508.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12,108.00

0.00

12,108.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

3,400.00

0.00

3,400.00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

SI

84

-16.00

0.00

-16.00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

SI

85

-16.00

0.00

-16.00

Alte servicii publice generale

54.02

2,321.00

223.00

2,544.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,321.00

223.00

2,544.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

999.00

0.00

999.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

94.00

0.00

94.00

TITLUL V. FONDURI DE REZERVA

50

1,228.00

223.00

1,451.00

Dobanzi

55.02

5,225.00

0.00

5,225.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

5,225.00

0.00

5,225.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

240.00

0.00

240.00

TITLUL III. DOBANZI

30

4,985.00

0.00

4,985.00

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

8,139.00

0.00

8,139.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

8,139.00

0.00

8,139.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

213.00

0.00

213.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

249.00

0.00

249.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

7,677.00

0.00

7,677.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

Invatamant

65.02

113,971.00

5,185.00

119,156.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

114,096.00

5,185.00

119,281.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

89,803.00

5,185.00

94,988.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

23,515.00

0.00

23,515.00

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

57

330.00

0.00

330.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

448.00

0.00

448.00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

SI

84

-125.00

0.00

-125.00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

SI

85

-125.00

0.00

-125.00

Sanatate

66.02

8,050.00

-71.00

7,979.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

8,050.00

-71.00

7,979.00

Capitole Titluri

Sectiunea

FUNCTIONARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

APROBAT

INFLUENTE

+/-

BUGET

MODIFICAT

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,447.00

-109.00

3,338.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

250.00

21.00

271.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

4,353.00

17.00

4,370.00

Cultura, recreere si religie

67.02

21,020.00

0.00

21,020.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

21,211.00

0.00

21,211.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

5,920.00

0.00

5,920.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

8,926.00

0.00

8,926.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

6,365.00

0.00

6,365.00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-191.00

0.00

-191.00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-191.00

0.00

-191.00

Asigurari si asistenta sociala

68.02

25,328.00

-152.00

25,176.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

25,345.00

-152.00

25,193.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10,400.00

-424.00

9,976.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

5,633.00

77.00

5,710.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

3,524.00

-143.00

3,381.00

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

57

4,249.00

338.00

4,587.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

1,539.00

0.00

1,539.00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-17.00

0.00

-17.00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-17.00

0.00

-17.00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

14,554.00

0.00

14,554.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

14,554.00

0.00

14,554.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

111.00

0.00

111.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

14,443.00

0.00

14,443.00

Protectia mediului

74.02

20,765.00

0.00

20,765.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

20,765.00

0.00

20,765.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

20,765.00

0.00

20,765.00

Combustibili si energie

81.02

37,964.00

0.00

37,964.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

37,964.00

0.00

37,964.00

TITLUL IV. SUBVENTII

40

37,964.00

0.00

37,964.00

Rectficari Cheltuieli buget local

2011

Capitole

Titluri

Sectiunea

FUNCTIONARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

APROBAT

INFLUENTE

+/-

BUGET

MODIFICAT

Transporturi

84.02

40,685.00

0.00

40,685.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

37,325.00

0.00

37,325.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

10,925.00

0.00

10,925.00

TITLUL IV. SUBVENTII

40

26,400.00

0.00

26,400.00

79. ACTIUNI FINANCIARE

79

3,360.00

0.00

3,360.00

TITLUL XIII. RAMBURSARI DE CREDITE

81

3,360.00

0.00

3,360.00

Total :

313,514.00

5,185.00

318,699.00

Presedinte

de sedinta ,

Rectficari


Cheltuieli buget local


2011


ROMANIA


MUNICIPIUL GALATI


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2011

Sectiunea DEZVOLTARE


ANEXA 1


H.C.L. Nr. 18 din 22.11.2011

- Mii Lei

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2011

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

90,600.00

731.00

91,331.00

2

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

3,388.00

0.00

3,388.00

3

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

60,653.00

600.00

61,253.00

56

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

00.12

60,653.00

600.00

61,253.00

67

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

60,653.00

600.00

61,253.00

84

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.

36.02

1,415.00

0.00

1,415.00

88

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

1,415.00

0.00

1,415.00

91

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03

37.02

59,238.00

600.00

59,838.00

94

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

59,238.00

600.00

59,838.00

96

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

00.15

1,973.00

0.00

1,973.00

97

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04

39.02

1,973.00

0.00

1,973.00

99

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondul statului

39.02.03

519.00

0.00

519.00

101

Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

1,204.00

0.00

1,204.00

102

Rate loc.Ord.19

39.02.10

250.00

0.00

250.00

111

IV. SUBVENTII(cod 00.18)

00.17

8,081.00

0.00

8,081.00

112

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.0

00.18

8,081.00

0.00

8,081.00

113

Subventii de la bugetul de stat(cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

8,081.00

0.00

8,081.00

114

A. De capital(cod 42.02.01+42.02.03+42.02.04+42.02.05+42.02.06+42.02.

00.19

8,081.00

0.00

8,081.00

115

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

42.02.01

1,400.00

0.00

1,400.00

126

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

42.02.12

530.00

0.00

530.00

130

Subventii de la bugetul de stat investitiile la spitale

42.02.16

194.00

0.00

194.00

132

Subv BS catre BL pt finantarea reparatiilor capitale

42.02.16.0:

194.00

0.00

194.00

140

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustin

42.02.20

5,957.00

0.00

5,957.00

162

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate(cod 45.02.01+45.02

45.02

19,893.00

131.00

20,024.00

163

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 45.02.01.01+45.02.01.02+4

45.02.01

19,400.00

0.00

19,400.00

164

Fond european dezv -sume an curent

45.02.01.0

4,367.00

0.00

4,367.00

165

FEDR-sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.01.0:

2,066.00

0.00

2,066.00

166

Fond european dezv -sume prefinantare

45.02.01.0.

12,967.00

0.00

12,967.00

167

Fondul Social European(cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

493.00

131.00

624.00

168

Fondul Social European-sume an curent

45.02.02.0

0.00

199.00

199.00

H.C.L. Nr. 18 din 22.11.2011

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2011

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

169

Fondul

Social

European-sume prim in contul platilor ef .an anterior

45.02.02.0:

415.00

0.00

415.00

170

Fondul

Social

European-sume prefinantare

45.02.02.0.

78.00

-68.00

10.00

Presedinte de sedinta,

Rectficari Cheltuieli buget local

2011

DENUMIREA INDICATORILOR

Capitole

Sectiunea

cod

Titluri

DEZVOLTARE

BUGET

APROBAT

INFLUENTE

+/-

- mii lei -BUGET MODIFICAT

Autoritati publice si actiuni externe

51.

02

7,730.00

0.00

7,730.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

260.00

0.00

260.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

260.00

0.00

260.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

7,470.00

0.00

7,470.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

7,470.00

0.00

7,470.00

Alte servicii publice generale

54.

02

5.00

0.00

5.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5.00

0.00

5.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

5.00

0.00

5.00

Ordine publica si siguranta nationala

61.

02

150.00

0.00

150.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

100.00

0.00

100.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

100.00

0.00

100.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

50.00

0.00

50.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

50.00

0.00

50.00

Invatamant

65.

02

10,028.00

131.00

10,159.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

4,560.00

131.00

4,691.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

939.00

0.00

939.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

3,621.00

131.00

3,752.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5,468.00

0.00

5,468.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

5,468.00

0.00

5,468.00

Sanatate

66.

02

6,509.00

0.00

6,509.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

6,458.00

0.00

6,458.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

1,473.00

0.00

1,473.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

4,985.00

0.00

4,985.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

51.00

0.00

51.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

51.00

0.00

51.00

Cultura, recreere si religie

67.

02

11,102.00

0.00

11,102.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

5,107.00

0.00

5,107.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

100.00

0.00

100.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

5,007.00

0.00

5,007.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5,995.00

0.00

5,995.00

Rectficari

Cheltuieli buget local

2011

DENUMIREA INDICATORILOR

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

Capitole

Sectiunea

cod

71

Titluri

DEZVOLTARE

- mii lei -BUGET MODIFICAT 5,995.00

BUGET

APROBAT

5,995.00

INFLUENTE

+/-

0.00

Asigurari si asistenta sociala

68.02

7,790.00

100.00

7,890.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

7,410.00

100.00

7,510.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

129.00

0.00

129.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

86.00

0.00

86.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

7,195.00

100.00

7,295.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

380.00

0.00

380.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

380.00

0.00

380.00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

23,303.00

0.00

23,303.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

3,174.00

0.00

3,174.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

2,784.00

0.00

2,784.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

390.00

0.00

390.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

20,129.00

0.00

20,129.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

20,129.00

0.00

20,129.00

Protectia mediului

74.02

5,830.00

0.00

5,830.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

615.00

0.00

615.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

615.00

0.00

615.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5,215.00

0.00

5,215.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

5,215.00

0.00

5,215.00

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

4.00

0.00

4.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4.00

0.00

4.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

4.00

0.00

4.00

Combustibili si energie

81.02

13,170.00

500.00

13,670.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,328.00

500.00

2,828.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

2,328.00

500.00

2,828.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10,842.00

0.00

10,842.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

10,842.00

0.00

10,842.00

Transporturi

84.02

13,865.00

0.00

13,865.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

5,750.00

0.00

5,750.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

5.00

0.00

5.00

Capitole Titluri

Sectiunea DEZVOLTARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

APROBAT

INFLUENTE

+/-

BUGET

MODIFICAT

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

DIN 56

5,745.00

0.00

5,745.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

8,115.00

0.00

8,115.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

8,115.00

0.00

8,115.00

Alte actiuni economice

87.02

700.00

0.00

700.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

700.00

0.00

700.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

700.00

0.00

700.00

Total :

100,186.00

731.00

100,917.00

Rectficari


Cheltuieli buget local


2011


Presedinte de


sedinta


ROMANIA


MUNICIPIUL GALATI


VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2011

Sectiunea FUNCTIONARE


ANEXA 1


Nr. 8 din 22.11.2011

- Mii Lei

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2011

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

102,882.00

798.00

103,680.00

2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

78,427.00

924.00

79,351.00

7

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

78,427.00

924.00

79,351.00

8

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

2,684.00

-8.00

2,676.00

9

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

2,684.00

-8.00

2,676.00

10

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

2,684.00

-8.00

2,676.00

13

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10

00.14

75,743.00

932.00

76,675.00

14

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33

33.10

76,920.00

922.00

77,842.00

15

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

5,236.00

13.00

5,249.00

16

Venituri din prest?ri de servicii

33.10.08

29,534.00

45.00

29,579.00

17

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

910.00

0.00

910.00

18

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si canti

33.10.14

2,550.00

34.00

2,584.00

19

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea propri

33.10.16

101.00

0.00

101.00

20

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profes

33.10.17

111.00

7.00

118.00

22

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de

33.10.21

34,474.00

847.00

35,321.00

23

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica

33.10.30

2,871.00

3.00

2,874.00

24

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica

33.10.31

162.00

0.00

162.00

26

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

971.00

-27.00

944.00

29

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

100.00

0.00

100.00

30

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.10.50

100.00

0.00

100.00

31

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

540.00

0.00

540.00

32

Alte venituri

36.10.50

540.00

0.00

540.00

33

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.0

37.10

-1,817.00

10.00

-1,807.00

34

Donatii si sponsorizari

37.10.01

67.00

0.00

67.00

35

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii

37.10.03

-1,884.00

10.00

-1,874.00

42

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

24,455.00

-126.00

24,329.00

43

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.

00.18

24,455.00

-126.00

24,329.00

48

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43

43.10

24,455.00

-126.00

24,329.00

49

Subventii pentru institutii publice

43.10.09

20,261.00

-126.00

20,135.00

50

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente

43.10.10

4,194.00

0.00

4,194.00

Nr. 8 din 22.11.2011

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2011

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

Presedinte de sedinta,

Rectficari


Cheltuieli venituri proprii si subventii


2011


Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

Sectiunea FUNCTIONARE

- mii lei -BUGET MODIFICAT

cod

BUGET

APROBAT

INFLUENTE

+/-

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.10

28,630.00

49.00

28,679.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

28,630.00

49.00

28,679.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5,486.00

49.00

5,535.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

23,144.00

0.00

23,144.00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

61.10

7,677.00

10.00

7,687.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

7,677.00

10.00

7,687.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6,427.00

10.00

6,437.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,250.00

0.00

1,250.00

INVATAMANT

65.10

11,215.00

-1.00

11,214.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

11,215.00

-1.00

11,214.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

239.00

0.00

239.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

10,974.00

-1.00

10,973.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

2.00

0.00

2.00

Sanatate

66.10

45,366.00

897.00

46,263.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

45,366.00

897.00

46,263.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

26,864.00

897.00

27,761.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

18,502.00

0.00

18,502.00

Cultura, recreere si religie

67.10

9,336.00

0.00

9,336.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

9,336.00

0.00

9,336.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4,375.00

-18.00

4,357.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

2,261.00

-35.00

2,226.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

2,700.00

53.00

2,753.00

Asigurari si asistenta sociala

68.10

4,340.00

-143.00

4,197.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

4,340.00

-143.00

4,197.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,334.00

-143.00

2,191.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

2,006.00

0.00

2,006.00

Alte actiuni economice

87.10

737.00

-14.00

723.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

734.00

-14.00

720.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

523.00

-14.00

509.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

211.00

0.00

211.00

79. ACTIUNI FINANCIARE

79

3.00

0.00

3.00

TITLUL XIII. RAMBURSARI DE CREDITE

81

3.00

0.00

3.00

Rectficari

Cheltuieli venituri proprii si subventii

2011

Capitole Titluri

Sectiunea FUNCTIONARE

- mii lei -

BUGET

INFLUENTE

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

+/-

APROBAT

MODIFICAT

Total :

107,301.00

798.00

108,099.00

Presedinte

de sedinta ,

ROMANIA


MUNICIPIUL GALATI


VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2011

Sectiunea DEZVOLTARE


ANEXA 1


Nr. 8 din 22.11.2011

- Mii Lei

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2011

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

5,245.00

-10.00

5,235.00

2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

1,884.00

-10.00

1,874.00

7

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

1,884.00

-10.00

1,874.00

13

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10

00.14

1,884.00

-10.00

1,874.00

33

Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (cod 37.10.01+37.10.0

37.10

1,884.00

-10.00

1,874.00

36

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

1,884.00

-10.00

1,874.00

42

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

3,361.00

0.00

3,361.00

43

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.

00.18

3,361.00

0.00

3,361.00

48

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43

43.10

1,702.00

0.00

1,702.00

51

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de cap

43.10.14

1,279.00

0.00

1,279.00

53

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea inve

43.10.16

194.00

0.00

194.00

55

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea repa

43.10.16.0:

194.00

0.00

194.00

61

Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

229.00

0.00

229.00

62

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari  (c

45.10

1,659.00

0.00

1,659.00

63

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02

45.10.01

1,659.00

0.00

1,659.00

64

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.10.01.0

1,510.00

0.00

1,510.00

65

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.10.01.0:

149.00

0.00

149.00

Presedinte de sedinta

Rectficari


Cheltuieli venituri proprii si subventii


2011


Capitole Titluri

Sectiunea DEZVOLTARE


DENUMIREA INDICATORILOR cod

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61.10

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

INVATAMANT

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

Sanatate

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

Cultura, recreere si religie

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

Asigurari si asistenta sociala

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN 56

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL 70

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE 71

Total :

- mii lei -

BUGET

APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET

MODIFICAT

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

183.00

-10.00

173.00

183.00

-10.00

173.00

183.00

-10.00

173.00

2,726.00

0.00

2,726.00

2,726.00

0.00

2,726.00

2,726.00

0.00

2,726.00

150.00

0.00

150.00

150.00

0.00

150.00

150.00

0.00

150.00

2,532.00

0.00

2,532.00

2,305.00

0.00

2,305.00

2,305.00

0.00

2,305.00

227.00

0.00

227.00

227.00

0.00

227.00

5,891.00

-10.00

5,881.00


Presedinte de sedinta