Hotărârea nr. 464/2011

Transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in folosinta gratuita a Clubului Sportiv Scolar Galati a salii de gimnastica situata in Galati, strada Dr. Carnabel nr. 63 si a terenului aferent acesteia, pe o durata de doi ani.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.464

din 24 11 2011

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in folosinta gratuita a Clubului Sportiv Scolar Galati a salii de gimnastica situata in Galati, strada Dr. Carnabel nr. 63 si a terenului aferent acesteia, pe o durata de doi ani.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 447/2211 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24 11 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.107 244/1 11 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.107 246/1 11 2011, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.104 978/25 10 2011 a Clubului Sportiv Școlar Galați;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c” și art.124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in folosinta gratuita a Clubului Sportiv Scolar Galati a salii de gimnastica situata in Galati, strada Dr. Carnabel nr. 63 si a terenului aferent acesteia, pe o durata de doi ani.

Imobilul este individualizat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore