Hotărârea nr. 462/2011

Stabilirea impozitelor ?i taxelor locale pentru anul 2012

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.462

din 24 11 2011

privind: stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 470/2211 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24 11 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.102 028/14 10 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.102 030/14 10 2011, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile:

 • - art.16 alin (2) și art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

- Titlul IX -Impozite și taxe locale din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HG nr. 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-HG nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010;

-HCL nr. 307/2008- privind aprobarea taxei speciale de habitat și a Regulamentului pentru constatarea, stabilirea, încasarea și utilizarea taxei speciale de habitat;

-HCL nr. 640/2009-privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2010;

-HCL nr. 11/2011- privind instituirea taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei prin divorț pe cale administrativă;

- art. 36, alin.1, alin.2, lit.”b” și alin.4, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 și alin. 2, lit. cdin Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1. -(1) Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2012, după cum urmează:

 • a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2012, constituind anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

 • b) impozitul pe clădiri datorat de contribuabilii persoane juridice:

 • - cota prevăzută la art. 253 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabilește la 1,5%;

 • - cota prevăzută la art. 253 alin.(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabilește la 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință, respectiv 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referință;

 • - cota prevăzută la art. 253 alin.(9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabilește la 5%.

 • c) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate:

- cota prevăzută la art. 270 alin.(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabilește la 3 %;

Declarațiile fiscale pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se depun în termen de 30 de zile de la data amplasării sau apariției oricărei modificări.

 • d) taxa hotelieră pentru șederea în municipul Galați:

- cota prevăzută la art. 279 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabilește la 1 %.

Taxa hotelieră se datorează pentru fiecare zi de cazare.

Art.2. - Bonificația prevăzută la art. 255 alin.(2), art. 260 alin.(2) și art. 265 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se acordă contribuabililor persoane fizice, după cum urmează:

 • a) în cazul impozitului pe clădiri:                     10 %;

 • b) în cazul impozitului pe teren:                      10 %;

 • c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport: 10 %.

Art.3. - Majorarea anuală prevăzută la art. 287 din Legea nr. 571/2003 se stabilește în cazul valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, cu excepția celor prevăzute la art. 263 alin. (4) și (5) , la art. 294 alin. (3), (4) și (6), precum și la art. 295 alin (11) lit. d), conform anexei nr.1.

Art.4. -Pentru determinarea impozitului pe clădiri și a taxei pentru eliberarea autorizației de construire în cazul persoanelor fizice, precum și a impozitului pe teren, pentru anul 2012, delimitarea zonelor este stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.222/2011.

Art.5. -(1) Se aprobă procedura de acordare a facilităților fiscale categoriilor de persoane fizice, pentru anul 2011, în baza prevederilor art. 286 alin. (1) ,(2) , (3) și (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

 • (2) Procedura de acordare a facilităților fiscale prevăzute la art. 286 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se va aproba ulterior.

Art.6. -(1) Se aprobă regulamentul privind taxele speciale, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă mențienerea taxelor speciale institiute potrivit HCL nr.307/2008- privind aprobarea taxei speciale de habitat și a Regulamentului pentru constatarea, stabilirea, încasarea și utilizarea taxei speciale de habitat, cu modificările și completările ulterioare, HCL nr.640/2009- privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2010, cu modificările și completările ulterioare, HCL nr. 469/2010-privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2011 (anexa nr. 3) și HCL nr. 11/2011 -privind instituirea taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei prin divorț pe cale administrativă.

Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2012 sunt prevăzute în anexa nr. 1.

 • (3) Taxele speciale, cu excepția taxelor pentru eliberarea unor documente în regim de urgență și a taxei pentru desfacerea căsătoriei prin divorț pe cale administrativă, se plătesc anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

 • (4) Taxele speciale, datorate aceluiași buget local de către contribuabilii persoane fizice, de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral până la primul termen de plată.

 • (5) Celelalte prevederi privind taxele speciale rămân nemodificate. Art.7. - Orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art.8. - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.9. - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

Anexa nr. 1

la HCL nr.462/24 11.2011

T A B L O U L

CUPRINZÂND IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎN MUNICIPIUL GALAȚI ÎN ANUL FISCAL 2011

1. IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE - PREVĂZUTE DE CODUL FISCAL APROBAT PRIN LEGEA NR. 571/2003, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIAOARE - TITLUL IX -

1.1. IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI

Art.251 alin.(3):                                   VALORILE IMPOZABILE

- pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

-lei/m2

Tipul clădirii

Practicat 2011, conf. HCL nr.469/2010

Aprobat 2012

Cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire [condiții cumulative]

Fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire

Cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire [condiții cumulative]

Fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

806

478

846

502

B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

219

137

230

144

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

137

123

144

129

D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

82

54

86

57

E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau mansardă, utilizate în alte scopuri decît cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D

50 % din suma care s-ar aplica clădirii

50 % din suma care s-ar aplica clădirii

1.2. IMPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN

Art. 258 alin.(2):          Impozitul/ taxa pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcții

- lei/ha

Zona în cadrul localității

Practicat 2011, conf. HCL nr.469/2010

Aprobat 2012

A

7.408

7.778

B

5.600

5.880

C

3.832

4.024

D

1.821

1.912

Art. 258 alin.(4):                        Impozitul/ taxa pe terenurile amplasate în intravilanul mun. Galați

-orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții-

-lei/ha*)

Nr. crt.

Categoria

de folosință                                          —

Aprobat 2011, conf. HCL nr.469/2010

Aprobat 2012

A

B

C

D

A

B

C

D

1

Teren arabil

120

90

80

65

126

95

84

68

2

Pășune

90

80

65

55

95

84

68

58

3

Fâneață

90

80

65

55

95

84

68

58

4

Vie

200

150

120

80

210

158

126

84

5

Livadă

230

200

150

120

242

210

158

126

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

120

90

80

65

126

95

84

68

7

Teren cu ape

65

55

35

x

68

58

37

x

8

Drumuri și căi ferate

x

x

x

x

x

x

x

x

9

Teren neproductiv

x

x

x

x

x

x

x

x

*) sumele au rezultat prin aplicarea coeficientului de corecție specific municipiului Galați, conform alin.(5) art. 258 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare .

Art.258 alin.(6) :                         Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilanul mun. Galați

- lei/ha**)

Nr

crt.

Zona

Practicat 2011, conf. HCL nr.469/2010

Aprobat 2012

Categoria de folosință

A

B

C

D

A

B

C

D

1

Teren cu construcții

67

57

50

41

70

60

53

43

2

Teren arabil

107

98

89

79

112

103

93

83

3

Pășune

60

52

43

37

63

55

45

39

4

Fâneață

60

52

43

37

63

55

45

39

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1

120

110

98

90

126

116

103

95

5.

1

Vie până la intrarea pe rod

x

x

x

x

x

x

x

x

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1

120

110

98

90

126

116

103

95

6.

1

Livadă până la intrarea pe rod

x

x

x

x

x

x

x

x

7

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt.7.1

35

28

23

15

37

29

24

16

7.

1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

x

x

x

x

x

x

x

x

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

12

9

4

2

13

10

4

2

8.

1

Teren cu amenajări piscicole

72

64

55

48

76

67

58

50

9

Drumuri și căi ferate

x

x

x

x

x

x

x

x

10

Teren neproductiv

x

x

x

x

x

x

x

x

**) sumele au rezultat prin aplicarea coeficienților de corecție specifici zonelor din municipiul Galați, prevăzuți la alin.(5) art. 251 din Legea nr. 571/2003 privind fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Codul

1.3.

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Art. 263 alin.(2) :                                        Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

- lei pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

Mijloc de transport

Practicat 2011, conf. HCL nr.469/2010

Aprobat 2012

a) motorete, scutere , motociclete și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv

8

8,50

b) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 și 2000 cm3 inclusiv

18

19

c) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 citf și 2600 cm3 inclusiv

72

76

d) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 citf și 3000 cm3 inclusiv

144

151

e) autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 arf

290

305

f) autobuze, autocare, microbuze

24

25

d) alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

30

32

e) tractoare înmatriculate

18

19

Art.263 alin(4)              Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare 12 tone1)

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Impozitul , în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operațiunile de transport intern

Impozitul , în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operațiunile de transport intern și internațional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

I. Vehicule cu 2 axe :

1. Masa de cel puțin de 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

0

133

2. Masa de cel puțin de 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

133

367

3. Masa de cel puțin de 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

367

517

4. Masa de cel puțin de 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1.169

517

1.169

5. Masa de cel puțin 18 tone

517

1.169

517

1.169

II. Vehicule cu 3 axe:

1. Masa de cel puțin de 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

133

231

2. Masa de cel puțin de 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

231

474

3. Masa de cel puțin de 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

615

474

615

4. Masa de cel puțin de 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

615

947

5. Masa de cel puțin de 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1.472

947

1.472

6. Masa de cel puțin de 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1.472

947

1.472

7. Masa de cel puțin 26 tone

947

1.472

947

1.472

III. Vehicule cu 4 axe:

1. Masa de cel puțin de 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

615

623

2. Masa de cel puțin de 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

623

973

3. Masa de cel puțin de 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1.545

973

1.545

4. Masa de cel puțin de 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.545

2.291

1.545

2.291

5. Masa de cel puțin de 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.545

2.291

1.545

2.291

6. Masa de cel puțin 32 tone

1.545

2.291

1.545

2.291

1) sume estimative. Valorile aplicabile în anul 2012 vor fi stabilite prin HG.

Art. 263 alin(5)                Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală

maximă autorizată egală sau mai mare 12tone2)

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Impozitul , în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operațiunile de transport intern

Impozitul , în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operațiunile de transport intern și internațional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I. Vehicule cu 2+1 axe:

1. Masa de cel puțin de 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

0

0

2. Masa de cel puțin de 14tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

0

0

3. Masa de cel puțin de 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

0

60

4. Masa de cel puțin de 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

60

137

5. Masa de cel puțin de 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

137

320

6. Masa de cel puțin de 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

320

414

7. Masa de cel puțin de 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

414

747

8. Masa de cel puțin de 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1.310

747

1.310

9. Masa de cel puțin de 28 tone

747

1.310

747

1.310

II. Vehicule cu 2+2 axe:

1. Masa de cel puțin de 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

128

299

2. Masa de cel puțin de 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

299

491

3. Masa de cel puțin de 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

491

721

4. Masa de cel puțin de 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

721

871

5. Masa de cel puțin de 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1.429

871

1.429

6. Masa de cel puțin de 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.429

1.984

1.429

1.984

7. Masa de cel puțin de 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1.984

3.012

1.984

3.012

8. Masa de cel puțin de 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.984

3.012

1.984

3.012

9. Masa de cel puțin de 38 tone

1.984

3.012

1.984

3.012

III. Vehicule cu 2+3 axe:

1. Masa de cel puțin de 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.579

2.197

1.579

2.197

2. Masa de cel puțin de 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.197

2.986

2.197

2.986

3. Masa de cel puțin de 40 tone

2.197

2.986

2.197

2.986

IV. Vehicule cu 3+2 axe:

1. Masa de cel puțin de 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.395

1.937

1.395

1.937

2. Masa de cel puțin de 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.937

2.679

1.937

2.679

3. Masa de cel puțin de 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2.679

3.963

2.679

3.963

4. Masa de cel puțin de 44 tone

2.679

3.963

2.679

3.963

V. Vehicule cu 3+3 axe:

1. Masa de cel puțin de 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

794

960

2. Masa de cel puțin de 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1.434

960

1.434

3. Masa de cel puțin de 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.434

2.283

1.434

2.283

4. Masa de cel puțin de 44 tone

1.434

2.283

1.434

2.283

2) sume estimative. Valorile aplicabile în anul 2012 vor fi stabilite prin HG.

Art.263 alin.(6):                             REMORCI, SEMIREMORCI SAU RULOTE

- lei/an

Masa totală maximă autorizată

Practicat 2011, conf. HCL nr.469/2010

Aprobat 2012

a) până la 1 tonă inclusiv

8

8,50

b) peste 1, dar nu mai mult de 3 tone

29

30

c) peste 3 tone,dar nu mai mult de 5 tone

45

47

d) peste 5 tone

55

58

Art. 263 alin. (7)                             MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ

-lei/an

Practicat 2011, conf. HCL nr.469/2010

Aprobat 2012

1. luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

18

19

2. bărci fără motor, folosite în alte scopuri

48

50

3. bărci cu motor

181

190

4. nave de sport și agrement

x

x

a) peste 2,5 metri, dar nu mai mult de 6 metri

350

368

b) peste 6 metri, dar nu mai mult de 12 metri

700

735

c) peste 12 metri

920

966

5. scutere de apă

181

190

6. remorchere și împingătoare:

x

x

a) până la 500 CP inclusiv

482

506

b)peste 500 și până la 2.000 CP inclusiv

783

822

c) peste2.000 și până la 4.000 CP inclusiv

1.205

1.265

d) peste 4.000 CP

1.928

2.024

7. vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din aceasta

157

165

8. ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

x

x

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv

157

165

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 și până la 3.000 tone inclusiv

241

253

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

422

443

1.3. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR

t, AVIZELOR ȘI A AUTORIZAȚIILOR

Art. 267 alin. (1)     Taxa pentru eliberarea certificatului de

urbanism, în mediu urban

Practicat 2011, conf. HCL nr.469/2010

Aprobat 2012

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism

x

x

a) până la 150 m2 inclusiv

5

5,30

b) între 151 și 250 m2 inclusiv

6

6,30

c) între 251 și 500 m2 inclusiv

8

8,40

d) între 501 și 750 m2 inclusiv

10

11

e) între 751 și 1.000 îtf inclusiv

12

13

f) peste 1.000 m2

12 +0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

13 +0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depășește

1.000 m2

Art. 267 alin. (4) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări

7 pentru fiecare m2 afectat

7,50 pentru fiecare m2 afectat

Art. 267 alin (7) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor

7 pentru fiecare m2 de suprafață ocupată de construcție

7,50 pentru fiecare m2 de suprafață ocupată de construcție

Art. 267 alin (11) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

11 pentru fiecare racord

12 pentru fiecare racord

Art. 267 alin (12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliilor județene

13

14

Art. 267 alin (13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

8

8,50

Art. 268 alin. (1) Taxa pentru eliberarea unei autorizații pentru desfășurarea unei activități economice sau pentru eliberarea unei noi autorizații în caz de pierdere sau degradare

69

72

Autorizațiile prevăzute la alin(1) se vizează anual până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul următor. Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei prevăzute la alin (1). Pentru nerespectarea termenului de vizare se datorează majorări de întârziere calculate conform prevederilor legale referitoare la colectarea creanțelor bugetare.

Art. 268 alin (2) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

17

18

Art. 268 alin (3) Taxa pentru eliberarea de copii de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale

28 pentru fiecare m2 sau fracțiune de m2

29 pentru fiecare m2 sau fracțiune de m2

Art. 268 alin (4) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător:

 • a)  pentru eliberarea certificatului de producător

 • b)  pentru viza trimestrială a certificatului de producător

28

10

29

11

Art. 268 alin (5) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășuarea unei activități de alimentație publică:

 • a) pentru structuri de vânzare cu suprafața până la 100 m2

 • b) pentru structuri de vânzare cu suprafața între 100,1 și 300 m2

 • c) pentru structuri de vânzare cu suprafața până la 300,1 m2

1.150 lei

2.200 lei

3.350 lei

1.208lei

2.310lei

3.518 lei

1.5. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

- lei/m2 sau fracțiune de m2

Art. 271 alin. (2) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

Practicat 2011, conf. HCL nr.469/2010

Aprobat 2012

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

28

29

b) în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate

20

21

1.6. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

-lei/m2/zi

Art. 275 alin. (2) Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:

Practicat 2011, conf. HCL nr.469/2010

Aprobat 2012

a) în cazul videotecilor

1,10

1,20

b) în cazul discotecilor

1,70

1,80

1.7. TAXE SPECIALE

Art.282. Taxe speciale

Practicat 2011, conf HCL nr.469/2010

Propus 2012

1. Taxa specială de habitat

x

x

1.1. Taxa specială de habitat ( persoane fizice)

50 lei/pers/an

53 lei/pers/an

1.2. Taxele suplimentare la taxa de habitat

x

x

1.2.1. pentru deținătorii de grădini

0,40 lei/lună/100m2

0,45 lei/lună/100m2

1.2.2. pentru deținătorii de animale

x

x

-bovine

6,25 lei/cap animal/lună

6,50 lei/cap animal/lună

-porcine

1,25 lei/cap animal/lună

1,30 lei/cap animal/lună

-cabaline, măgari și catâri

12,50 lei/cap animal/lună

13 lei/cap animal/lună

-ovine, caprine

1,25 lei/cap animal/lună

1,30 lei/cap animal/lună

2. Taxe speciale pentru finanțarea activității de ecarisaj:

x

x

-persoane fizice

2,50 lei/an

2,60 lei/an

-persoane juridice,persoane fizice asimilate persoanelor juridice conform HCL nr. 640/2009

50 lei/an

53 lei/an

3. Taxe speciale pentru stațiile fixe pentru telefonia mobilă

5.000 lei/stație fixă/an

5.250 lei/stație fixă/an

4. Taxe pentru eliberarea la urgență a certificatelor de atestare fiscală și a fișelor de înmatriculare a mijloacelor de transport

x

x

-persoane fizice

15 lei

-

-persoane juridice

50 lei

53 lei

5. Taxe speciale pentru elibearea în regim de urgență a unor certificate sau autorizații din domeniul urbanismului:

x

x

- eliberarea certificatului de urbanism de informare (5 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete)

50 lei

53 lei

-eliberarea certificatului    de    urbanism în    scopul

construirii/demolării (10 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete)

100 lei

105 lei

- eliberarea autorizației de construire/ desființare , pentru investiții de până la 1.000.000 lei inclusiv (10 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete)

500 lei + 10% din cuantumul taxei de autorizare

525 lei + 10% din cuantumul taxei de autorizare

- eliberarea autorizației de construire/ desființare , pentru investiții peste 1.000.000 lei (10 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete)

500 lei + 5% din cuantumul taxei de autorizare

525 lei + 5% din cuantumul taxei de autorizare

- eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă (5 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete)

15 lei -persoane fizice

50 lei - persoane juridice

16 lei - persoane fizice

53 lei - persoane juridice

6. Taxa specială pentru desfacerea căsătoriei prin divorț pe cale administrativă

300 lei

315 lei

1.8. ALTE TAXE LOCALE

Art. 283 alin. (1) Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice:

Practicat 2011, conf. HCL nr.469/2010

Aprobat 2012

1.1. parcarea ocazională a vehiculelor

1,0 lei/oră

-

1.2. parcarea curentă a vehiculelor

-

-

1.3. depozitare materiale, expunere mărfuri sau produse, executare lucrări, altele decât cele prevăzute la 1.6.

2,70 lei/ m2/zi

3 lei/ m2/zi

1.4. desfacere de produse care fac obiectul comerțului și alte activități:

x

x

a) ziare, reviste, cărți, publicații

1,40 lei/ m2/zi

1,50 lei/ m2/zi

b) comerț produse nealimentare, alimentare, alimentație publică, prestări servicii, diverse

2,70 lei/ m2/zi

3,00 lei/ m2/zi

c) confecționare produse

4,00 lei/ m2/zi

4,50 lei/ m2/zi

d) parcuri distractive, circuri

1,40 lei/ m2/zi

1,50 lei/ m2/zi

e) expoziții, expunere produse promoționale

12,80 lei/ m2/zi

13 lei/ m2/zi

f) plăcuțe publicitare sau alte mijloace folosite pentru afișaj publicitar

1,20 lei/ m2/zi

1,50 lei/ m2/zi

1.5 construcții provizorii,autorizate conform legii

-

-

1.6. pentru realizarea de lucrări edilitare care necesită desfacerea carosabilului, trotuarelor sau spațiului verde, după caz, avizate conform HCL nr.344/2009, inclusiv aprobarea prelungirii acestora:

1,0 lei/ m2 /zi

1,10 lei/ m2 /zi

Procedura de calcul și de plată pentru taxele prevăzute la subpct. 1.3. și 1.4.:

Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfășurarea unor activități de comercializare cu caracter temporar (sezonier, ocazional) sau permanent se calculează de compartimentul de specialitate cu atribuții în domeniu pe baza cererii depuse în funcție de suprafața de teren afectată și se achită anticipat pentru perioade mai mari de o zi.

Plata taxelor se face în baza licenței de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată .Taxele se calculează ca produs al suprafeței folosite pentru activitatea desfășurată în m.p. și valoarea prevăzută la pct.1.3 și 1.4 .

Plata taxelor pentru obținerea licenței de ocupare a domeniului public se face astfel :

-pentru activități cu caracter temporar plata se face anticipat perioadei solicitate ;

-pentru activități cu caracter permanent plata se face anticipat până la ultima zi a lunii anterioare pentru luna următoare . În cazul în care plata taxei se face după termenul scadent se aplică majorări de întârziere în condițiile legii .

Procedura de calcul și de plată pentru taxele prevăzute la subpct. 1.6.:

Sumele datorate pentru utilizarea locurilor publice pentru realizarea lucrărilor edilitare avizate conform HCL nr 344/2009, se calculează prin grija compartimentului de specialitate din cadrul Direcției Tehnice, pe baza taxelor prevăzute la subpct. 1.6., în funcție de suprafața de teren ocupată și de numărul de zile pentru care este afectat domeniul public.

Taxele se fac venit la bugetul local și se achită anticipat eliberării/prelungirii avizului. Începând cu 01.01.2010, avizul pentru executarea de lucrări edilitare se va completa cu pct.17 care va conține informații cu privire la achitarea taxelor calculate potrivit prezentei proceduri

Fac excepție de la plata acestor taxe persoanele juridice care realizează lucrări de interes public (construcții sau reparații) finanțate de la bugetul local, bugetul de stat sau din credite externe sau lucrări la bunurile aflate în domeniul public al municipiului Galați .

Art. 283 alin. (2) Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală și taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător:

1. Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală

Practicat 2011, conf. HCL nr.469/2010 (lei/an)

Aprobat 2012 (lei/an)

1.1. autoexcavator (excavator pe autoșasiu)

11

12

1.2. autogreder

8

9

1.3. autoscreper

8

9

1.4. autostivuitor

8

9

1.5. compactor autopropulsat

11

12

1.6. electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, pompă, etc

11

12

1.7. excavator pe pneuri

11

12

1.8. încărcător cu o cupă pe pneuri

11

12

1.9. macara cu greifer

11

12

1.10. macara mobilă pe pneuri

11

12

1.11. macara turn autopropulsată

22

23

1.12. mașină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri

22

23

1.13. mașină autopropulsată pentru finisarea drumurilor

22

23

1.14. mașină autipropulsată pentru forat

11

12

1.15. mașină autopropulsată pentru turnat asfalt

22

23

1.16. tractor pe pneuri

8

9

1.17. vehicul pentru marcarea drumurilor

8

9

Contribuabilii care dețin în proprietate, la data de 1 ianuarie, echipamente sau utilaje de natura celor prezentate mai sus sunt obligați să depună declarație de impunere până la data de 31 ianuarie a anului fiscal respectiv. Taxele datorate pentru întregul an se achită până la data de 15 martie a anului de referință.

Pentru echipamentele sau utilajele dobândite/transferate în timpul anului declarația se depune în termen de cel mult 30 de zile de la data dobândirii/transferului. Taxa se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului și se achită în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii. În cazul transferului, taxa se dă la scădere cu data de întâi a lunii următoare.

Nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de stabilire a taxei se sancționează potrivit art. 294 din Codul fiscal.

2. Taxe locale pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător:

Practicat 2011, conf. HCL nr.469/2010

-lei/activitate/an

Aprobat 2012

-le i/a c tiv ita te/a n

2.1. taxe pentru societățile comerciale care desfășoară una din următoarele activități economice

- cod CAEN conf. Ordin INSE 601/2002 : 0501, 0502, 1421, 1422, 1511, 1512, 1513, 1520, 1533, 1542, 1551, 1552, 1561, 1571, 1581, 1582, 1584, 1585, 1587, 1591, 1593, 1596, 1721,

1725, 1740, 1751, 1752, 1760, 1772, 1821, 1930, 2010,2030, 2040, 2221, 2222, 2225, 2522, 2523, 2524, 2640, 2661, 2662, 2666, 2670, 2682, 2732, 2733, 2734, 2811, 2812, 2821, 2822,

2830, 2852, 2862, 2863, 2871, 2873, 2874, 2875, 2922, 2923, 3120, 3420, 3430, 3520, 3530, 3612, 3613, 3614, 3615, 3621, 4012, 4030, 4100, 4524, 5050, 5157, 5211, 5523, 5530, 6010,

6024, 6030, 6120, 8511, 9001, 9002, 9253;

sau

-cod CAEN actualizat conf Ordin INS 337/2007: 0311, 0312, 0321, 0322, 0812, 0990, 1011, 1012, 1013, 1020, 1039, 1041, 1051, 1052, 1061, 1071, 1072, 1073, 1082, 1084, 1085, 1089,

1091, 1101, 1102, 1105, 1320, 1391, 1392, 1393, 1394, 1412, 1439, 1520, 1610, 1622, 1623, 1624, 1629, 1723, 1811, 1812, 1813, 2222, 2223, 2229, 2332, 2361, 2362, 2369, 2370, 2399,

2432, 2433, 2434, 2511, 2512, 2521, 2529, 2530, 2562, 2571, 2572, 2573, 2591, 2593, 2594, 2599, 2611, 2732, 2733, 2790, 2811, 2822, 2823, 2825, 2841, 2849, 2892, 2899, 2920, 2932,

3020, 3030, 3101, 3102, 3103, 3109, 3211, 3250, 3299, 3311, 3312, 3314, 3316, 3317, 3319, 3320, 3512, 3530, 3600, 3700, 3811, 3812, 3821, 3822, 4221, 4291, 4329, 4332, 4391, 4677,

4711, 4730, 4910, 4920, 4941, 4942, 4950, 5030, 5040, 5221, 5222, 5520, 5590, 5610, 8610, 9104, 9524.

- întreprinderi mici (până la 50 angajați)

290

305

- întreprinderi mijlocii (între 51^250 angajați)

725

761

- întreprinderi mari (peste 251 angajați)

1.015

1.066

2.2. taxe pentru societățile comerciale care desfășoară una din următoarele activități economice

 • - cod CAEN conf. INS 601: 2020, 2310, 2411, 2512, 2651, 2652, 2663, 2664, 2722, 2731, 2745, 2751, 2752, 2753, 2754, 2851, 3511, 3512, 3710, 3720, 4011, 5020, 5151, 6312, 9003,

sau

 • - cod CAEN actualizat conf Ordin INS 337/2007: 1621, 1910, 2011, 2211, 2351, 2352, 2363, 2364, 2420, 2431, 2445, 2451, 2452, 2453, 2454, 2561, 3011, 3012, 3315, 3511 , 3832, 3900, 4520, 4671, 5210, 8129.

- întreprinderi mici (până la 50 angajați)

725

761

- întreprinderi mijlocii (între 51^250 angajați)

2.170

2.279

- întreprinderi mari (peste 251 angajați)

4.350

4.568

2.3. pentru activitatea de metalurgie, siderurgie practicată de întreprinderile foarte mari

7.885.100

7.885.100

În cazul în care contribuabilul desfășoară două sau mai multe din activitățile prevăzute în grupele de la subpct. 2.1 sau subpct. 2.2, taxele se majorează cu 25% pentru fiecare activitate. Nu se majorează taxa pentru activitatea de bază.

Contribuabilii persoane juridice care se încadrează la una din categoriile prevăzute la subpct. 2.1 și subpct. 2.2, care își schimbă locul de desfășurare al activității în extravilanul municipiului Galați beneficiază de o reducere de 100%, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs modificarea.

Plata taxelor se face, în rate egale, la termenele stabilite pentru plata impozitelor și taxelor locale. Pentru neplata la termenele scadente se datorează majorări de întârziere calculate potrivit legislației în vigoare.

Depunerea peste termen a declarației sau nedepunerea acesteia constituie contravenție și se sancționează potrivit art. 294 din Codul fiscal.

Orice persoană juridică care începe/încetează în cursul anului desfășurarea uneia din activitățile pentru care se datorează taxă în condițiile prezentei hotărâri, aceasta se datorează/se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs modificarea. Contribuabilul respectiv are obligația de a calcula de a depune o declarație în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data modificării la compartimentul de specialitate.

În cazul în care datele înscrise în declarație nu corespund situației reale , taxele se majorează de 3 ori.

CAPITOLUL XIII - SANCȚIUNI

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice

Art.294 alin.(3)

Contravenția prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancționează cu amendă de la 60 de lei la 240 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 240 de lei la 600 de lei.

Art.294 alin.(4)

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 280de lei la 1.360 de lei.

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice

Art.294 alin.(6)

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%, respectiv: -contravenția prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancționează cu amendă de la 240 de lei la 960 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 960 de lei la 2.400 de lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.100 de lei la 5.450 de lei.

2. ALTE TAXE CARE SE ÎNCASEAZĂ LA BUGETUL MUNICIPIULUI GALA ȚI:

DENUMIRE TAXĂ

HCL

Practicat 2011

Aprobat 2012

2.1. Taxa pentru eliberarea “Permisului de liberă trecere”, pentru autovehicule cu masa totală maximă autorizată:

368/2009

x

x

a) între 3,5 tone și 10 tone inclusiv, precum și pentru accesul pe Faleza Inferioară a Dunării :

x

x

-până la o lună

30 lei/zi

32 lei/zi

-pentru 3 luni

400 lei

420 lei

-pentru 6 luni

700 lei

735 lei

-pentru 1 an calendaristic

1.200 lei

1.260 lei

b) peste 10 tone, dar nu mai mult de 20 de tone

x

x

-până la o lună

50 lei/zi

53 lei/zi

-pentru 3 luni

750 lei

788 lei

-pentru 6 luni

1.200 lei

1.260 lei

-pentru 1 an calendaristic

2.000 lei

2.100 lei

c) peste 20 de tone

x

x

-până la o lună

100 lei/zi

105 lei/zi

-pentru 3 luni

1.500 lei

1.575 lei

-pentru 6 luni

2.400 lei

2.520 lei

-pentru 1 an calendaristic

4.000 lei

4.200lei

2.2. Taxa pentru depozitarea și compactarea deșeurilor provenite din demolări și excavări

237/1999;248/1999

6 lei/mc

6,50 lei/mc

2.4. Taxa pentru eliberarea unor copii după documente aflate în arhiva Consiliului Local Galați

386/2001

5,25 lei document cu o filă

5,50 lei document cu o filă

2.5. Taxa de oficiere a căsătoriei:

300/2002;

x

x

- taxa de oficiere a căsătoriei în zilele nelucrătoare- sâmbăta și duminica

623/2003

69 lei

72 lei

- taxa de oficiere a căsătoriei în zilele nelucrătoare- sâmbăta și duminica, realizate după ora 19,00

690 lei

720 lei

- taxă pentru filmare în momentul oficierii căsătoriei

10 lei

11 lei

- taxă pentru fotografiere în momentul oficierii căsătoriei

7 lei

7,50 lei

2.6. Taxa pentru serviciile de copiere, multiplicare și securizare :

624/2003;

x

x

a) multiplicat,copiat acte:

158/2004

x

x

-format A4

0,25 lei

0,25 lei

-format A5

0,20 lei

0,20 lei

-format A3

0,50 lei

0,50 lei

b) securizat acte:

x

x

-format A4

5 lei

5 lei

-format A5

2,5 lei

2,5 lei

2.7. Taxa de înregistrare și eliberare a certificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării

271/2007

23 lei

24 lei

2.8. Taxa pentru servicii de asistență și reprezentare în vederea înregistrării în registrul comerțului și autorizării funcționării persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale

115/2008

13 lei

14lei

2.9. Taxe pentru eliberarea și /sau viza acordului primarului pentru exercitarea activității comerciale în zonele publice

348/2003 și

267/2008

x

x

a) exercițiu comercial cu structură de vânzare de până la 5 mp

67 lei

70 lei

b) exercițiu comercial cu structură de vânzare între 6-10 mp

81 lei

85 lei

c) exercițiu comercial cu structură de vânzare între 11-400 mp

160 lei

168 lei

d) exercițiu comercial cu structură de vânzare între 401-700 mp

239 lei

251 lei

e) exercițiu comercial cu structură de vânzare între 701-1000 mp

318 lei

334 lei

f) exercițiu comercial cu structură de vânzare de 1001 mp

399 lei, iar pentru ce depășește această suprafață, se adaugă pentru fiecare 100 mp sau fracțiune de 100 mp câte 39,90 lei

419 lei, iar pentru ce depășește această suprafață, se adaugă pentru fiecare 100 mp sau fracțiune de 100 mp câte 41,90 lei

2.10. Tarife pentru eliberarea documentelor de transport persoane, marfă servicii, ambulanță, salubrizare și funerare

191/2008 și

328/2008

x

x

1. Transport persoane prin curse regulate:

x

x

a) eliberare licență de traseu însoțită de caietul de sarcini, efectuare de modificări la solicitarea transportatorului / operatorului autorizat

164 lei/exemplar

172 ei/exemplar

b) eliberare autorizație de transport

164 lei/exemplar

172 lei/exemplar

c) eliberare copie conformă autorizație de transport însoțită de caietul de sarcini

55 lei/ vehicul

58 lei/ vehicul

2. Transport public local de persoane prin curse regulate speciale (convenții) pe bază de contract de prestări servicii

x

x

a) eliberare licență de traseu însoțită de caietul de sarcini sau pentru efectuarea de modificări la solicitarea transportatorului / operatorului autorizat

164 lei/exemplar

172 lei/exemplar

b) eliberare autorizație de transport

164 lei/exemplar

172 lei/exemplar

c) eliberare copie conformă autorizație de transport însoțită de caietul de sarcini

55 lei/ vehicul

58 lei/ vehicul

3. Transport public local de persoane prin curse regulate speciale - în cont propriu

x

x

a) eliberare licență de traseu însoțită de caietul de sarcini sau pentru efectuarea de modificări la solicitarea transportatorului / operatorului autorizat

164 lei/exemplar

172 lei/exemplar

b) eliberare autorizație de transport

164 lei/exemplar

172 lei/exemplar

c) eliberare copie conformă autorizație de transport însoțită de caietul de sarcini

55 lei/ vehicul

58 lei/ vehicul

4. Transport marfă până la 3,5 tone

x

x

a) eliberare autorizație de transport și caiet de sarcini

164 lei/transportator autorizat

172 lei/transportator autorizat

b) eliberare copie conformă autorizație de transport însoțită de caietul de sarcini

55 lei/exemplar

58 lei/exemplar

5. Transport de mărfuri cu tractoare cu remorci

x

x

a) eliberare autorizație de transport și caiet de sarcini

164 lei/transportator autorizat

172 lei/transportator autorizat

b) eliberare copie conformă autorizație de transport însoțită de caietul de sarcini

55 lei/exemplar

58 lei/exemplar

6. Transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare

a) eliberare autorizație de transport și caiet de sarcini

164 lei/transportator autorizat

172 lei/transportator autorizat

b) eliberare copie conformă autorizație de transport însoțită de caietul de sarcini

55 lei/exemplar

58 lei/exemplar

7. Transport public efectuat cu tramvaie și troleibuze, transport cu vehicule în cadrul activității de salubrizare și ambulanță

x

x

-eliberare autorizație de transport și caiet de sarcini

contravaloarea imprimatelor și formularelor

contravaloarea imprimatelor și formularelor

2.11. Taxe pentru autorizarea executării serviciului de transport în regim de taxi, în regim de închiriere sau pentru serviciul de închiriere autoturisme

193/2008

x

x

a) eliberarea autorizației de transport persoane/ bunuri în regim taxi sau în regim de închiriere, eliberarea autorizației taxi, eliberarea autorizației pentru dispecerat

67 lei

70 lei

b) viza autorizației de transport pentru o perioadă de 5 ani

655 lei

688 lei

c) viza anuală a autorizației taxi sau a copiei conforme

546 lei

573 lei

d) viza anuală a autorizației pentru dispecerat

546 lei

573lei

e) eliberarea unei noi autorizații ocazionate de perderea sau distrugerea autorizației, precum și pentru înlocuirea autoturismului

67 lei

70 lei

2.12. Taxe pentru elieberarea unor acorduri sau avize

406 /2010

x

x

a) eliberarea acordurilor prevăzute de HCL nr. 258/2010

15 lei/acord

16 lei/acord

b) eliberarea avizului prealabil de oportunitate: -investiții noi

-intrare în legalitate

15 lei

150 lei

16 lei

158 lei

c) eliberarea avizului tehnic CTATU: -investiții noi

20 lei

21 lei

-intrare în legalitate

200 lei

210 lei

3.LEGEA NR.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare

Anexa - lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru

Extras din norma juridică

Nivelurile prevăzute prin HG nr.956/2009

Taxa, în lei

Nr. crt.

CA]

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliber

lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de notarii public

PITOLUL I

ate de instanțe, Ministerul Justiției și Libertăților cetățenești, Parchetul de pe i, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice

1

Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2

2

Eliberarea certificatului de producător

Punct abrogat prin art.80 litj) din Ordonanța Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale

3

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

x

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

2

4

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

x

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

4

5

Eliberarea certificatelor de atestare fiscală

Punct abrogat prin art.1 pct.144 din Legea nr. 174/2004pentru aprobareaOG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală

6

Eliberarea, la cerere. a certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite în justiție

2

7

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

8

zx

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului

13

9

zx

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

10

Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine

2

11

Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

12

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

CAPITOLUL II

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit

1

Acte de identitate:

x

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetățenii români, eliberarea carnetelor de identitate, eliberarea sau prelungirea valabilității actelor de identitate pentru cetățenii străini și pentru persoanele fără cetățenie, precum și înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români

4

b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței

Abrogat prin OUG nr. 70/2009

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie

5

d) eliberarea unor noi cărți, buletine, carnete de identitate și legitimații provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

Abrogat prin OUG nr. 70/2009

2

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidență a populației

Abrogat prin OUG nr. 70/2009

3

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

3

4

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2

CAPITOLUL III

Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere

1

Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:

x

a) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriileA, A1,B,B1 și B+E

5

b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

Abrogat prin OUG nr. 70/2009

c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E

Abrogat prin OUG nr. 70/2009

d) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile C, C1 ,Tr,D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb, Tv

24

e) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv

e) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv

Abrogat prin OUG nr. 70/2009

f) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

Abrogat prin OUG nr. 70/2009

2

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum și pentru persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoriile B, B1,B+E

72

3

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

Abrogat prin OUG nr. 70/2009

4

Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere

Abrogat prin OUG nr. 70/2009

CAPITOLUL IV

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe

1

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:

x

a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv

52

b) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg, inclusiv, și 3.500 kg, inclusiv

Abrogat prin OUG nr. 70/2009

c) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

125

2

Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

8

3

Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor

357

CAPITOLUL IV1

Taxă pentru furnizare de date

1.

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene și a municipiului București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare

4

CAPITOLUL V

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

1.

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere 1)

13

1) Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr.34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere se face gratuit.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Anexa nr.2

la HCL nr. 462/24 11 2011

PROCEDURA

privind acordarea facilitatilor fiscale prevazute de

dispozitiile art.286 alin.1, 2, 3, 9 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal

Potrivit dispozitiilor art.286 alin.1, 2 din LG.571/2003 privind Codul fiscal, Consiliul Local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri sau o reducere a acestuia pentru o cladire folosita ca domiciliu de persoana fizica ce datoreaza acest impozit.

 • I. Astfel, pentru stimularea realizarii reparatiilor la imobilele apartinand persoanelor fizice, reparatii de natura celor care se pot executa fara autorizatie de construire, facilitatea pentru anul 2012 consta in scutirea de la plata impozitului pe cladiri datorat de contribuabilii persoane fizice in cazul in care acestia locuiesc efectiv in imobilul la care se efectueaza reparatia.

Conditiile de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri sunt urmatoarele:

 • A.. Lucrările de reparații să fie de natura celor care se pot realiza fără autorizație de construire și anume:

 • 1. Reparații de acoperișuri, învelitori sau terase (toată suprafața), atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;

 • 2.  Termoizolarea conductelor din subsol și, după caz, înlocuirea coloanelor, armăturilor și a robineților cu pierderi, precum și a conductelor de distribuție a apei menajere până la limita apartamentului;

 • 3.  Corectarea pantelor la subsolurile blocurilor de locuit;

 • 4.  Realizarea aerisirilor la subsolurile la care acestea nu există;

 • 5.  Realizarea de reparații la tencuielile subsolurilor;

 • 6.  Desfacerea si refacerea pardoselilor, execuția săpăturilor și a umpluturilor, lucrări executate în vederea reparării conductelor purtătoare de apă, la blocurile fără subsol tehnic sau canivouri tehnice, deci la acelea la care instalațiile sunt îngropate direct în pământ, sau în canivouri pentru repararea conductelor purtătoare de apă;

 • 7.  Zugrăveli și vopsitorii exterioare (fațadă în totalitate), dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor;

 • 8.  Reparații și înlocuiri la finisajele exterioare - tencuieli, placaje și alte asemenea;

 • 9.  Reparații și înlocuire la trotuare, la zidul de sprijin și la scări de acces;

 • 10. Inlocuirea tâmplăriei exterioare, la spatiile de locuit ( dormitoare, sufragerii, bucatarii ) la apartamente.

 • 11. Reparatii si igienizari la casa scarii ( schimbarea tanplariei, reparatii tencuieli, zugraveli, vopsitorii, reparatii la trepte, reparatii la mana curenta, etc.)

Dacă lucrările prevăzute mai sus se execută la construcții reprezentând monumente istorice, inclusiv anexele acestora sau la construcții amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate, este obligatoriu obținerea avizului de la Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniul Național Galați și/sau emiterea autorizației de construire”.

 • B. In cazul in care cota-parte ce revine contribuabilului este mai mica decat cuantumul impozitului pe cladiri datorat, scutirea se acorda in limita sumei cu care s-a contribuit la realizarea lucrarii, suma comunicata organului fiscal de catre Asociatia de proprietari.

 • C. Contribuabilii proprietari, persoane fizice, cat si membrii familiei sale si alte persoane care domiciliaza la acea adresa sa nu aiba datorii fiscale restante catre bugetul local Galati.

 • D. De aceasta facilitate nu beneficiaza contribuabilii, persoane fizice, care sunt scutiti integral de la plata impozitelor si taxelor locale potrivit dispozitiilor art. 284 al. 1 - 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificat si completat ulterior.

Procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri

 • 1 - Contribuabilii, persoane fizice, vor depune direct sau prin Asociatiile de Proprietari, la Directia Tehnica din cadrul Primariei mun. Galati, o cerere prin care isi declara intentia de a efectua in cursul anului 2012 o lucrare din cele mentionate lalit. A pct. 1-11; Cererea va fi insotita, de proces verbal de necesitate a lucrarilor, semnat de catre Comitetul Asociatiei de Proprietari si de un tabel care sa ateste faptul ca proprietarii sunt de acord sa suporte cheltuielile necesare realizarii lucrarilor.

 • 2 - Cererile se depun in cursul anului 2012, astfel incat pana la data de 30.oct. 2012, lucrarea sa fie finalizata si receptionata.

Pentru lucrările începute în anul 2011 si finalizate în anul 2012 se pot depune cereri de acordare ascutirii dacă nu s-a beneficiat de aceasta facilitate în cursul anului 2011.

 • 3 - Directia Tehnica din cadrul Primariei mun. Galati, ca urmare a cererii contribuabililor, va verifica in teren necesitatea efectuarii lucrarii. Nu se va aviza favorabil efectuarea lucrarii de catre Directia Tehnica daca nu este respectata ordinea prevazuta la pct. A, exceptie facand doar lucrarile de la pct. 10 care nu sunt conditionate de respectarea ordinii prevazuta la pct. A. De exemplu: daca sunt necesare lucrarile de la lit. A pct. 1 nu se poate aviza favorabil executarea lucrarilor prevazute la lit.A pct. 2-11

 • 4 - Contribuabilul, persoana fizica, are obligația ca la finalizarea lucrării ce a facut obiectul cererii de la art.1, sa anunte Directia Tehnica, care va efectua verificarea in teren si va intocmi procesul verbal de finalizare a lucrarii;

 • 5 - Dosarul complet alcatuit din :

 • - cererea contribuabilului avizata favorabil de catre Directia Tehnica;

 • - procesul verbal de finalizare a lucrarii;

 • - situatia de lucrari si documentele de plata va fi inaintat Directiei Impozite, taxe si alte venituri locale in termen de max. 15 zile pentru acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladire pentru anul 2012;

 • 6 - Lucrarile vor fi executate de societatile autorizate, care vor raspunde de calitatea materialelor folosite si de calitatea executiei.

 • 7 - Obiectiunile si contestatiile la modul de rezolvare a solicitarilor contribuabililor se solutioneaza cf.disp. OG nr. 92/2003 privind codul de procedura fiscala si a disp. HG nr. 1050/2004 privind Normele de aplicare a codului de procedura fiscala.

II. In conformitate cu dispozitiile art.286 alin.3 din Legea nr.571/2003 “consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim pe economie ori constau in exclusivitate din ajutor de somaj si / sau pensii de asistenta sociala”.

De asemenea, in conformitate cu dispozitiile HG nr.44/2004 privind Normele de aplicare a Legii nr.571/2003, facilitatile fiscale pot fi acordate prin hotarari ale consiliilor locale adoptate in cursul anului pe baza criteriilor si procedurilor stabilite de catre acestea. Pentru anul 2012 facilitatea consta in:

A. Reducerea cu 100% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren aferent cladirilor datorat de catre contribuabilii persoane fizice numai in cazurile:

A1). imobilul este utilizat ca domiciliu de catre solicitantul facilitatii ;

A2). contribuabilul sa nu depaseasca in luna anterioara cererii un venit mediu pe membru de familie de 200 lei;

A3). contribuabilii sau membrii de familie sa nu detina mijloace de transport cu tractiune mecanica cu exceptia celor destinate transportului persoanelor cu handicap si care sunt adaptate acestui scop;

A4). contribuabilii sau membrii de familie sa nu detina mai multe cladiri / terenuri in municipiul Galati sau in alte localitati, indiferent de utilizarea acestora.

B. Reducerea cu 55% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren aferent cladirilor datorat de catre contribuabilii persoane fizice numai in cazurile:

B1). imobilul este utilizat ca domiciliu de catre solicitantul facilitatii;

B2). contribuabilul sa nu depaseasca in luna anterioara cererii un venit mediu pe membru de familie cuprins intre 201 lei si 300 lei;

B3). contribuabilii sau membrii de familie sa nu detina mijloace de transport cu tractiune mecanica cu exceptia celor care sunt destinate transportului persoanelor cu handicap si care sunt adaptate acestui scop;

B4). contribuabilul sau membrii de familie sa nu detina mai multe cladiri / terenuri in municipiul Galati sau in alte localitati, indiferent de utilizarea acestora.

Contribuabilul va completa si depune pe propria raspundere, sub sanctiunea dispozitiilor art.292 Cod penal, cererea-declaratie prevazuta la modelul B, anexa la prezenta Procedura, pusa la dispozitie gratuit de catre Directia Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale.

In cazul in care, din analiza efectuata rezulta ca solicitantul nu indeplineste vreuna din conditiile impuse de prezenta Procedura, dosarul se claseaza. Clasarea si motivele acesteia vor fi comunicate in scris solicitantului in termenul prevazut de dispozitiile OG nr.27/2002 privind solutionarea petitiilor, modificata si completata ulterior.

In situatia in care sunt indeplinite cumulativ toate conditiile impuse de prezenta Procedura,contribuabilului i se acorda facilitatea incepand cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii la Registratura Directiei Impozite, Taxe si Alte Venituri.

Reducerea cu 100%, respectiv 55% de la impozitului pe cladiri si a terenului aferent cladirii se acorda numai proprietarului pentru bunurile proprii si comune sotilor, stabilite potrivit Codului familiei.

 • III. In conformitate cu dispozitiile art.286 alin.9 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , “Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri/taxei pe clădiri pe o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor, pentru proprietarii care

execută lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor."

Procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri

Scutirea de la plata impozitului in aceasta situatie se va face cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor, pe o perioada de 5 ani in cazul lucrarilor prevazute prin Legea nr. 153/2011, pe baza unui dosar, care va fi depus la Directia Tehnica si va fi alcatuit din:

 • - cererea contribuabilului/ Asociatiei de Proprietari;

 • - copie dupa Autorizatia de Construire;

 • - procesul verbal de receptie a lucrarii;

 • - certificatul de garantie a lucrarilor executate;

 • - copii conforme cu originalul dupa:

 • - contractul de executie lucrari;

 • - facturi fiscale si chitante;

 • - proces verbal de receptie a lucrarilor incheiat intre Asociatia de Proprietari si reprezentantul Directiei Tehnice care va promova dosarul.

Pentru blocurile de locuinte, procedura va fi efectuata prin intermediul asociatiilor de proprietari/locatari, cu acordul Comitetului asociatiei care va fi anexat, in copie, la cerere.

In cazul in care valoarea / cota-parte ce revine contribuabilului, este mai mica decat cuantumul impozitului pe cladiri datorat, scutirea se acorda in limita sumei cu care s-a contribuit la realizarea lucrarii, suma comunicata organului fiscal de catre proprietar sau, dupa caz, de asociatia de proprietari.

Lucrarile vor fi executate de societatile autorizate, care vor raspunde de calitatea materialelor folosite si de calitatea executiei.

Obiectiunile si contestatiile la modul de rezolvare a solicitarilor contribuabililor se solutioneaza cf.disp. OG nr. 92/2003 privind codul de procedura fiscala si a disp. HG nr. 1050/2004 privind Normele de aplicare a codului de procedura fiscala.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Anexa nr.3

la HCL nr. 462/24 11 2011

REGULAMENT

privind taxele speciale instituite conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele

publice locale, cu modificările și completările ulterioare

 • 1.  În baza art.282 din Legea nr. 571/2003-privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul contribuabililor, persoanelor fizice și juridice, consiliul local poate adopta taxe speciale, în conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.273/2006-privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

 • 2.  Domeniile de activitate în care consiliul local poate institui taxe speciale sunt:

 • -   fiscal: pentru toate serviciile prestate contribuabililor în domeniul impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetului local;

 • -   servicii comunitare de utilități publice (alimentare cu apă și canalizare, energie termică în sistem centralizat, salubrizare, iluminat public, administrarea domeniului public și privat);

 • -  urbanism;

 • -   asistență socială;

 • -   autorizații pentru a desfășura o activitate economică și a altor autorizații similare;

 • -   cadastru, agricultură și pășunat;

 • -   evidența populației și stare civilă;

 • -  copiere și comunicare documente din arhiva Municipiului Galați;

 • 3.  Taxele speciale se instituie de către consiliul local în următoarele condiții:

 • -  taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile oferite;

 • -   cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, prin hotărâre a consiliului local;

 • -   veniturile realizate din taxele speciale se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor legate de întreținerea și funcționare a serviciilor pentru care s-au instituit taxele speciale;

 • -   cuantumul taxelor speciale trebuie să acopere cel puțin cheltuielile curente de întreținere și funcționare a serviciilor;

 • -  taxele speciale se fac venit la bugetul local;

 • -   modul de instituire, stabilire, încasare, declarare, contravențiile și sancțiunile în domeniu se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, odată cu instituirea taxelor speciale;

 • -  pentru neachitarea la scadență a contravalorii serviciului prestat, se vor percepe majorări de întârziere conform prevederilor legale în vigoare.

Președinte de ședință

Dobrea Victor