Hotărârea nr. 446/2011

Aprobarea organigramei si statului de functii pentru Politia Locala Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr. 446

din 27 10 2011

privind: aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Poliția Locală Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:413/25 10 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară data de 10 02 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.105 164/25 10 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.105 166/25 10 2011, al Biroului Management, Resurse Umane, Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridică de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art. 107 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, actualizată;

Având în vedere avizul nr.901 399/8 11 2011 emis de Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

Având în vedere prevederile art.4 alin 4 din Legea poliției locale nr.155/2010;

Având în vedere prevederile HG nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Poliția Locală Galați, prevăzute în anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Art.3 al HCL nr.31/2011 referitoare la înființarea Poliției Locale Galați prin reorganizarea Poliției Comunitare Galați și HCL nr.173/11 04 2011 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Galați, se modifică și completează corespunzător.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI


SERVICIUL CONTROL

INTERN

8

1

7

CABINET REG ISTRA-TURĂ ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

2


SERVICIUL RESURSE


10


> UMANE, SALARIZARE


SERVICIUL FINANCIAR 8


> CONTABILITATE


MUNICIPIUL GALAȚI

ORGANIGRAMA POLIȚIEI LOCALE GALAȚI

9                                                                     9


BIROUL BAZĂ DE

14

DATE, DIS PECERAT ȘI

1

MONITORIZARE VIDEO

13

4


BIROUL


SALARIZARE


7

SERVICIUL DISCIPLI-

16

BIROUL DISCIPLINA

6

NA ÎN CONSTRUCȚII

1

—►

ÎN CONSTRUCȚII ȘI

1

ȘI AFIȘAJUL S TRADAL

9

AFIȘAJUL STRADAL

5


TOTAL SALARDIATI :

TOTAL FUNCTDII DE CONDUCERE : TOTAL FUNCTII DE EXECUTIE :


294 + 8 = 302

18 + 1 = 19

276 + 7 = 283


PRIMAR


DIRECTOR GENERAL


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT


COMISIA LOCALĂ DE ORDI NE PUBLICĂ


SERVICIUL DE


PROTECȚIA MEDIULUI


15


14

SERVICIUL

202

SERVICIUL

16

SIGURANȚĂ PUBLICĂ

1

CON TROL A CTIVITĂȚI

1

ȘI PAZĂ O BIECTIVE

201

COMERCIALE

15

4

BIROUL EVIDENȚA

7


BIROUL

121

ORDINE PUBLICĂ

1

ȘI PAZĂ O BIECTIVE

120

4


BIROUL

40

SIGURANȚĂ

1

RUTIERĂ

39

4

26


BIROUL

INTERVENȚIE

RAPIDĂ ȘI

TRANSPORT

VALORI


25


Presedinte de sedinta Dobrea Victor


PERSOANELOR


SERVICIUL JURIDIC ȘI


EVIDENȚA

CON TRAVENȚIILOR


v

BIROUL EVIDENȚĂ CON TRAVENȚII

6

1

5

SERVICIUL ACHIZIȚII, ADMINISTRATIV ȘI CONTRACTE

8

1

7


STAT DE FUNCȚII

9

Nr. crt.

STRUCTURĂ

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Număr posturi

Funcția contractuală

Treapta/ Gradul profesional

Nivelul studiilor

Număr posturi

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Conducere - 2 posturi

1

Director general

I

S

1

2

Director general adjunct

I

S

1

Serviciul siguranță publică

202 posturi

3

Șef serviciu

I

S

1

Biroul ordine publică și pază obiective - 121 posturi

4

Șef birou

I

S

1

5-19

Polițist local

I

Asistent

S

15*

20

Polițist local

II

Asistent

Ssd

1*

21-55

Polițist local

III

Superior

M

35

56-91

Polițist local

III

Principal

M

36

92-124

Polițist local

III

Asistent

M

33

Biroul siguranță rutieră

40 posturi

125

Șef birou

I

S

1

126-135

Polițist local

I

Asistent

S

10*

136-153

Polițist local

III

Superior

M

18

154-160

Polițist local

III

Principal

M

7

161-164

Polițist local

III

Asistent

M

4

Biroul intervenție rapidă și transport valori - 26 posturi

165

Șef birou

I

S

1

166-178

Polițist local

I

Asistent

S

13*

179

Polițist local

III

Superior

M

1

180-183

Polițist local

III

Principal

M

4

184-190

Polițist local

III

Asistent

M

7

Biroul bază de date, dispecerat și monitorizare video - 14 posturi

191

Șef birou

I

S

1

192

Polițist local

I

Asistent

S

1*

193-199

Polițist local

III

Superior

M

7

200

Polițist local

III

Principal

M

1

201-204

Polițist local

III

Asistent

M

4

Serviciul disciplina în construcții și afișajul stradal - 16 posturi

205

Șef serviciu

I

S

1

206

Șef birou

I

S

1

207-208

Polițist local

I

Superior

S

2

209

Polițist local

I

Principal

S

1

210

Polițist local

I

Asistent

S

1*

211-212

Polițist local

I

Asistent

S

2

213

Polițist local

II

Superior

Ssd

1

214

Polițist local

II

Asistent

Ssd

1*

215-217

Polițist local

III

Superior

M

3

218

Polițist local

III

Principal

M

1

219-220

Polițist local

III

Asistent

M

2

Serviciul de potecția mediului

15 posturi

221

Șef serviciu

I

S

1

222

Polițist local

I

Superior

S

1

223

Polițist local

I

Asistent

S

1

224-227

Polițist local

I

Asistent

S

4*

228-233

Polițist local

III

Superior

M

6

234

Polițist local

III

Principal

M

1

235

Polițist local

III

Asistent

M

1

Serviciul control activități comerciale - 16 posturi

236

Șef serviciu

I

S

1

237-238

Polițist local

I

Superior

S

2

239-244

Polițist local

I

Asistent

S

6*

245-247

Polițist local

III

Superior

M

3

248-249

Polițist local

III

Principal

M

2

250-251

Polițist local

III

Asistent

M

2

Biroul evidența persoanelor

7 posturi

252

Șef birou

I

S

1

253-256

Polițist local

III

Superior

M

4

257-258

Polițist local

III

Principal

M

2

Serviciul control intern

8 posturi

259

Șef serviciu

I

S

1

260-261

Inspector

I

Asistent

S

2*

262

Referent

III

Superior

M

1

263-266

Referent

III

Asistent

M

4

Serviciul financiar-contabilitate

8 posturi

267

Șef serviciu

I

S

1

268

Inspector

I

Principal

S

1**

269

Inspector

I

Asistent

S

1

270

Referent

III

Superior

M

1

271-272

Referent

III

Principal

M

2

273-274

Referent

III

Asistent

M

2

Serviciul resurse-umane, salarizare - 10 posturi

275

Șef serviciu

I

S

1

276

Șef birou

I

S

1

277-278

Inspector

I

Asistent

S

2*

279

Referent

III

Superior

M

1

280-281

Referent

III

Principal

M

2

282-284

Referent

III

Asistent

M

3

Serviciul juridic, evidență contravenții - 8 posturi

285

Șef serviciu

I

S

1

286

Șef birou

I

S

1

287

Consilier juridic

I

Superior

S

1

288

Consilier juridic

I

Asistent

S

1

289

Polițist local

III

Superior

M

1

290

Polițist local

III

Principal

M

1

291-292

Polițist local

III

Asistent

M

2

Cabinet registratură și relații cu publicul - 2 posturi

293-294

Referent

III

Superior

M

2

Serviciul achiziții, administrativ și contracte - 8 posturi

295

Șef serviciu

S

1

296

Inspector

III

S

1

297-298

Referent

1A

M

2

299

Arhivar

1A

M

1

300

Muncitor

1

M

1

301-302

Îngrijitor

1

M,G

2

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

294

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

18

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

276

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

1

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

7

| NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE                                  | 302 |

*) Funcționari publici care au fost admiși la examenul de promovare în clasă. **) Funcție contractuală transformată în funcție publică.

Presedinte de sedinta Dobrea Victor