Hotărârea nr. 442/2011

Finantarea de la bugetul local a Revistei Culturale ANTARES, pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.442

din 27 10 2011

privind finanțarea de la bugetul local a Revistei Culturale ANTARES, pe anul 2011

Inițiator: Tercu Tincuța- consilier local;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 423/2510 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27 10 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 105 784/27 10 2011, a inițiatorului-doamna Tercu Tincuța - consilier local;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 105 796/27 10 2011, al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitarea Fundației Culturale ANTARES nr. 121 818/29 10 2010;

Având în vedere procesul verbal nr. 105 480/26 10 2011, al Comisiei de evaluare și selecționare a culturii scrise;

Având în vedere prevederile art.5, alin.1 din Legea nr.186/2003 privind sustinerea si promovarea culturii scrise, republicată;

Având în vedere prevederile HCL nr.150/ 20 04 2006 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a culturii scrise, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.i, alin. 2,lit.”d” și „e”, alin.6, lit.”a”, pct.4 și alin.7, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local a Revistei Culturale ANTARES , pe anul 2011.

Art.2 - Se aprobă contractul de asociere, care se va încheia între Fundația Culturală ANTARES și Consiliul Local al municipiului Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

ANEXA

La HCL nr. 442/27 10 2011

CONTRACT

Pentru acordarea de sprijin financiar pentru editarea unor publicatii cu caracter literar - artistic sau tehnico - stiintific conform Legii nr. 186 din 9 mai 2003 privind sustinerea si promovarea culturii scrise

Intre

Municipiul Galati cu sediul în Galați, str.Domnească nr.38, reprezentată prin ing. Dumitru Nicolae - Primarul municipiului Galați și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică

și

Fundatia de Cultura “ANTARES” cu sediul în Galați, str. ____________________, reprezentată prin dl. Antoniu Corneliu s-a incheiat prezentul contract

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. (1) Municipiul Galati acorda sprijin financiar pe durata incheierii contractului in suma de 7. 000 lei de la bugetul local Fundatia de Cultura “ANTARES” pentru sustinerea aparitiei revistei de cultura “ANTARES”, reprezentand costurile de editare.

(2) Lucrarea va respecta prevederile art. 2 si art. 3 din Legea nr. 186 din 9 mai 2003 privind sustinerea si promovarea culturii scrise.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 . Contractul intra in vigoare la data semnării si inregistrarii lui de catre ambele parti si este valabil pana la data de 31.12.2011.

CAPITOLUL III: .OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Sectiunea 1: Obligațiile Fundatiei de Cultura “ANTARES”

Art. 3. Fundatia de Cultura “ANTARES” se obligă:

  • a. sa foloseasca suma acordata de la bugetul local exclusiv pentru acoperirea costurilor de editare a unei reviste cu caracter literar-artistic;

  • b. sa puna la dispozitia Municipiului Galati un numar de 50 de exemplare din fiecare numar al revistei “ANTARES” in mod gratuit.

  • c. Sa sprijine cultura, ca factor strategic al dezvoltarii si atribut esential al identitatii nationale.

  • d. Sa reflecte obiectiv si sa informeze corect cetatenii asupra tuturor aspectelor vietii.

  • e. Sa promoveze si sa incurajeze libertatea de exprimare si de afirmare a diversitatii culturale a municipiului Galati, pluralismul cultural si dialogul intercultural, ca valori esentiale ale unei societati deschise, democratice.

  • f. Sa tinda in permanenta, cu profesionalism si seriozitate, spre perfectionarea modului de informare al cetatenilor asupra culturii si artelor din municipiul Galati.

  • g. Sa prezinte documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate in vederea decontarii acestora, in limita sumei alocate de la bugetul local la serviciul de specialitate din cadrul Directiei Economice.

  • h. Sa prezinte odata cu decontul justificativ financiar, un raport de activitate, care sa cuprinda activitatile desfasurate in perioada respectiva, raport care va fi transmis catre Comisia de Cultura nr. 4 a Consiliului Local Galati si catre serviciul de specialitate din cadrul Directiei Administratie Publica Locala.

Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Galati

Art. 4. Municipiul Galați are, in raport cu obiectul prezentului contract, obligația sa achite lunar / trimestrial valoarea inscrisa in documentele justificative ale cheltuielilor efectuate, in limita sumei acordate ca sprijin financiar de la bugetul local pentru aparitia revistei “ANTARES”.

Art. 5. (1) Plata acestor sume se face prin virament bancar, in contul nr. ___________________________________,             deschis             la _________________________ al Fundatiei de Cultura “ANTARES”.

(2) Platile se vor face in baza :

- decontului financiar verificat de reprezentantii Directiei Economice

- raportului de activitate vizat de catre reprezentantii Directiei Administratie Publica Locala.

(3) Neprezentatrea acestor documente, cumulativ, sau neavizarea lor de catre persoanele responsabile din cadrul Primariei Municipiului Galati, atrage neefectuarea platii respective.

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE INCETARE A CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract inceteaza la data expirarii termenului pentru care a fost incheiat.

Art. 7. Fiecare dintre parti poate revoca prezentul contract in conditiile notificarii deciziei celelilalte parti in termen legal. Revocarea produce efecte dupa 30 de zile de la data notificarii.

Art. 8. In cazul in care Fundația de Cultura “ANTARES” nu respecta condițiile prezentului contract, respectiv neutilizarea sumelor in scopul precizat, Municipiul Galați isi rezerva dreptul de a decide oricând incetarea aplicarii prevederilor prezentului contract, notificand Fundatia de Cultura “ANTARES” anularea platilor acordate de la bugetul local. Daca Fundatia de Cultura “ANTARES” nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vatamata se poate adresa instantei de judecata.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE

Art. 9. Orice neînțelegere între părți se va încerca a se rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecată competente.

Art. 10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a oricărei clauze care o privește din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări a cauzei invocate în termenul prevăzut de lege.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, exemplare, ambele cu valoare de original, fiecărei p exemplar.

Municipiul Galați:

PRIMAR,

Ing. Dumitru Nicolae

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Ec. Stamate Doina

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

Ing. Viorica Palade

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Ec. Campeanu Rodica

AVIZAT JURIDIC

c.j. Mirela Roman

SEF SERVICIU COMUNICARE

Alexandru Luminita

Președinte de ședință

Dobrea Victor

__________ în 2(două) rți parvenindu-i câte un


Fundatia Culturala “ANTARES” ,


DIRECTOR

CORNELIU ANTONIU