Hotărârea nr. 441/2011

Aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre ASOCIATIA HANDBAL CLUB OTELUL Galati si Municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.441

din 27 10 2011

privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre

ASOCIAȚIA HANDBAL CLUB OȚELUL Galați si Municipiul Galati

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 411/2510 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 2710 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.102 410/17 10 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.102 412/17 10 2011, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ , sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr.42/10 03 2011 privind aprobarea Regulamentului referitor la finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.3, alin.1 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, actualizata;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2,lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă actul adițional la contractul de asociere încheiat intre ASOCIAȚIA HANDBAL CLUB OȚELUL Galați si Municipiul Galati, aprobat prin HCL nr.66/22 03 2011, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore

ANEXA

La HCL nr.441/27 10 2011

ACT ADITIONAL NR. _____/_______

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR. ________/__________

Intre:

Municipiul Galati, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, cont curent RO49TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar, ing. Dumitru Nicolae și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică, și

ASOCIATIA HANDBAL CLUB OTELUL GALATI, cu sediul în ____________, str.

______________ , cod fiscal _______________, cont nr __________________________________________,deschis la Banca ______________________, reprezentata prin          Presedinte -

In temeiul H.C.L. nr. _______/_____2011 a intervenit prezentul act aditional:

Art. 1 Art. 5.2.4. se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„5.2.4. Sa prezinte decontul pentru plata efectuata in decurs de 60 de zile de la data efectuarii platii de catre Municipiul Galati, constand in documente justificative (copii de pe facturi, ordine de plata, chitante, contracte, state de plata, etc.).”

Art. 2 Anexa la contractul de asociere se modifica prin completarea Categoriilor de cheltuieli care vor fi finanțate prin contractul de asociere cu poziția nr. 9 -“Salarii, premii, indemnizatii, prime si alte drepturi sportivi si antrenori.”

Art. 3 Toate celelalte clauze contractuale raman valabile.

MUNICIPIUL GALAȚI


ASOCIATIA HANDBAL CLUB OTELUL

GALATI,

PRIMAR

PRESEDINTE


Ing. Dumitru Nicolae

Director Direcția Economică

Ec. Doina Stamate

Control Financiar Preventiv

Ec. Campeanu Rodica

Avizat Juridic

C.J. Mirela Roman

Responsabil Contract

Voicu Costica

Președinte de ședință

Dobrea Victor