Hotărârea nr. 440/2011

Modificarea si completarea art.1 din anexa 3 la HCL nr.640/22.12.2009 privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2010

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 440 din 27 10 2011

privind: modificarea și completarea art.1 din anexa 3 la HCL nr.640/22 12 2009 privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2010

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 426/25 10 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27 10

2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 103 028/18 10 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 103 030/18 10 2011, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale

nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1— Se aprobă modificarea și completarea art.1 din anexa 3 la HCL nr.640/22 12 2009 privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2010, care va avea următorul conținut:

“ Art. 1 - Incepand cu data de 01.10.2011, certificatele de atestare fiscala pentru contribuabilii persoane juridice, fisele de inmatriculare a mijloacelor de transport apartinand persoanelor juridice se pot se pot elibera si in regim de urgenta cu plata anticipata a taxei de urgenta in cuantum de 50 lei”.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore