Hotărârea nr. 435/2011

Modificarea si completarea art.1 al HCL nr.180/17.03.2005 privind concesionarea fara licitatie publica, doamnei Petrea Rodica Argentina a cabinetului medical individual

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.435

din 27 10 2011

privind modificarea și completarea art.1 al HCL nr.180/17.03.2005 privind concesionarea fără licitație publică, doamnei Petrea Rodica Argentina, cabinetul medical individual cu suprafața exclusivă de 22,03 mp și suprafața de 50,69 mp reprezentând cota parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, pe durata de 6 ani și 8 luni , începând cu 1 04 2005, cu specialitatea medicină generală (de familie), amplasat în imobilul Dispensar comasat nr.10,11,14,20 - corp B, situat în Galați, str. Bălcescu nr.82

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:404/25 10 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27 10 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.100 410/10 10 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.100 412/10 10 2011, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitarea doamnei doctor Petrea Rodica Argentina nr.99120/6 10 2011;

Având în vedere Adeverința nr.989/26 09 2011, al Colegiului Medicilor Galați;

Având în vedere prevederile art.385, alin.1 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.180/17.03.2005, in sensul prelungirii duratei de concesionare cu 5 ani, respectiv pana la data de 01.12.2016.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore