Hotărârea nr. 434/2011

Aprobarea tarifelor specifice activitatilor S.C. Gospodarire Urbana S.R.L. Galati pentru Patinoarul artificial Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.434

din 27 10 2011

privind aprobarea tarifelor specifice activităților S.C. Gospodărire Urbană S.R.L. Galați pentru Patinoarul artificial Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 412/2510 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 2710 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 103 912/20 10 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 103 914/20 10 2011, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.103 042/18 10 2011, a S.C. Gospodărire Urbană S.R.L. Galați;

Având în vedere prevederile art.39 alin.(2) din OG nr.71/2002 - privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Având în vedere prevederile art.64 alin.(2) din H.G. nr.955/2004 - privind aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr.71/2002;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.(2) lit.”d” și alin. (6) lit. ”a”, pct.14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă tarifele specifice activităților S.C. Gospodărire Urbană S.R.L.

Galați pentru Patinoarul artificial Galați: -bilet intrare:

10 lei/program 90 minute; 6 lei/program 90 minute;

10 lei/pereche/ program;

2 lei/program;

9 lei/pereche.


-bilet intrare elevi, studenți: -închiriat patine:

-garderobă:

-ascuțit patine:

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore