Hotărârea nr. 433/2011

Modificarea si completarea anexei XVIII la HCL nr. 442/2002, referitoare la aprobarea listelor cu spatiile comerciale si spatiile de prestari servicii, proprietate privata a statului aflate in administrarea Consiliului Local Galati care urmeaza a fi vandute, cu modificarile si completarile ulterioare, prin includerea imobilelor C1 si C2 situate in Galati, str. Basarabiei nr. 121E

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.433 din 27 10 2011

privind modificarea și completarea anexei XVIII la H.C.L. nr. 442/2002, referitoare la aprobarea listelor cu spațiile comerciale și spațiile de prestări servicii, proprietate privată a statului aflate în administrarea Consiliului Local Galați care urmează a fi vândute, cu modificările și completările ulterioare, prin includerea imobilelor C1 și C2 situate în Galați, str. Basarabiei nr. 121E

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 410/25 10 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27 10 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 95 314/26 09 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 95 316/26 09 2011, al Direcției Fond Locativ;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit. “c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1- Se aprobă modificarea și completarea anexei XVIII la H.C.L. nr. 442/2002, referitoare la aprobarea listelor cu spațiile comerciale și spațiile de prestări servicii, proprietate privată a statului aflate în administrarea Consiliului Local Galați care urmează a fi vândute, cu modificările și completările ulterioare, prin includerea imobilelor C1 și C2 situate în Galați, str. Basarabiei nr. 121E, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

HCL 433.doc

Anexa

La HCL nr.433/27 10 2011

Nr. crt

Adresă spațiu

Nr.

camere

Suprafața (m.p.)

Titular contract de închiriere

Destinația

9

Nr. și data contractului de inv închiriere

Nr. inv.

Obs.

Utilă

Curte

1.

Str. Basarabiei nr. 121 E - C1

1

78,22

32,28

Prestări servicii

211349

2.

Str. Basarabiei nr. 121 E - C2

2

68,89

32,28

Prestări servicii

211350

Președinte de ședință

Dobrea Victor

HCL 433.doc

HCL 433.doc