Hotărârea nr. 428/2011

Aprobarea pretului local al energiei termice facturate populatiei din municipiul Galati si a subventiei ce se asigura de la bugetul local pentru acoperirea diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei si pretul local al energiei termice facturate populatiei

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.428

din 29 09 2011

privind: aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației din municipiul Galați și a subvenției ce se asigură de la bugetul local pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:371/20 09 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 09 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.92 974/16 09 2011, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.92 976/16 09 2011, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.2, alin.2 și art.7, alin.2, lit.”a” din OUG nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece;

Având în vedere prevederile art.40, alin.9 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006 ;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă modificarea de la 01.10.2011 a prețului local al energiei termice facturate populației de la 214,65 lei/Gcal, inclusiv TVA, la 247,73 lei/Gcal, inclusiv TVA și stabilirea subvenției unitare de la bugetul local pentru acoperirea diferenței dintre prețul mediu de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației, la 64,28 lei/Gcal, inclusiv TVA.

Art.2 - Se aprobă facturarea și plata contravalorii energiei termice consumate pentru încălzire pe baza consumului lunar efectiv.

Art.3 - Prevederile prezentei hotărâri se aplică până la data de 31 decembrie 2011.

Art.4 - În luna decembrie a anului 2011 se va aproba o HCL pentru anul 2012 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței în baza OUG nr.70/2011.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore