Hotărârea nr. 427/2011

Inchiderea activitatii obiectivului Uzinei de Apa nr. 1 si trecerea acesteia in conservare pe perioada garantiei lucrarilor realizate in cadrul Proiectului ISPA - Masura nr.2004/RO/16/P/PA/005 Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.427

din 29 09 2011

privind: inchiderea activitatii obiectivului Uzinei de Apa nr. 1 si trecerea acesteia in conservare pe perioada garantiei lucrarilor realizate in cadrul

ProiectuluiISPA - Masura nr.2OO4/RO/i6/P/PA/005 Galati

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:380/20 09 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 09 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.93 956/20 09 2011, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.93 958/20 09 2011, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.2, alin.2 din OUG nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece;

Având în vedere adresa nr.18 376/20 09 2011 a SC APA CANAL SA Galați;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”a” și alin.3, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă inchiderea activitatii obiectivului Uzina de Apa nr. 1.

Art.2 - Se aprobă trecerea obiectivului Uzina de Apa nr. 1 în conservare pe perioada garantei lucrarilor realizate in cadrul Proiectului ISPA - Masura nr.2004/RO/16/P/PA/005 Galati.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore