Hotărârea nr. 426/2011

Modificarea si completarea art.7 al HCL nr.394/1.07.2005 referitoare la aprobarea vanzarii unor locuinte aflate in patrimoniul privat al municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local Galati si stabilirea metodologiei de plata a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr. 426

din 29 09 2011

privind modificarea și completarea art.7 al HCL nr.394/1 07 2005 referitoare la aprobarea vânzării unor locuințe aflate în patrimoniul privat al municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local Galați și stabilirea metodologiei de plată a acestora, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 381/20 09 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 09 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.93 964/20 09 2011, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.93 966/20 09 2011, al Serviciului Management Resurse Umane, Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.6, alin.2 din Decret -Lege nr. 61/1990, privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2,lit.”c”, alin.5, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea si completarea art.7 al H.C.L. nr. 394/01.07.2005, care va avea următorul cuprins :

“Art.7 - Termenul de vanzare a locuintelor construite in conformitate cu dispozitiile O.G. nr.19/1994 , se prelungeste pana la data de 31.12.2011.”

Art.II- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore