Hotărârea nr. 425/2011

Aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii de transport in regim de taxi si in regim de inchiriere in municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 425

din 29 09 2011

privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi și în regim de închiriere în municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 340/23 08 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 09 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.77 796/01 08 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.77 798/1 08 2011, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie ciomunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile art.6, alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, actualizatăș

Având în vedere prevederile art.14 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, actualizată;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.256/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, emis de MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2,lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi și în regim de închiriere în municipiul Galați, cu anexele aferente, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Art.1,3,5,6,8 și 9 din HCL nr.193/10 04 2008 și HCL nr.302/18 12 2008 se revocă.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

Anexa 1

la H.C.L. nr.425/19 09 2011

REGULAMENT

PRIVIND: ORGANIZAREA SI DESFĂȘURAREA TRANSPORTULUI DE PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI ȘI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE ÎN MUNICIPIUL GALAȚI

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

ART. 1: Prezentul Regulament stabileste autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii si controlul efectuarii serviciilor de transport in regim de taxi sau in regim de inchiriere. ART. 2: In sensul prezentului Regulament, urmatorii termeni se definesc astfel:

 • a) afisaj client - indicator alfanumeric al taxmetrului care are rolul de a afisa, in mod lizibil pentru client, in mod succesiv, indicatii privind pretul prestatiei efectuate pana la momentul respectiv si, in mod continuu, pozitia de functionare in care este taximetrul in acel moment, precum si tariful aplicat;

 • b) aparat de taxat - aparat cu funcții metrologice si fiscale, compus dintr-un taximetru si un aparat de marcat electronic fiscal, care, montat la loc vizibil pentru client, calculeaza si afiseaza pretul de plata, emite un bon client la sfarsitul cursei si memoreaza datele privind activitatea taxiului, in scopul supravegherii sale fiscale. Aparatul de taxat trebuie sa emita si alte documente, conform reglementarilor in vigoare si prevederilor Legii 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare;

 • c) autorizatia pentru efectuarea transportului in regim de taxi sau a transportului in regim de inchiriere, denumita in continuare autorizatia de transport -document eliberat in conditiile prezentei legi de autoritatea de autorizare, care atesta faptul ca un transportator este autorizat sa execute transportul respectiv si poate participa la atribuirea in gestiune a serviciului de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere, dupa caz;

 • d) autoritatea de autorizare - compartimentul sau serviciul de transport din cadrul Primăriei municipiului Galați, licențiat in acest scop de Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C.), in conditiile Legii 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare;

 • e) autorizație taxi - copie conforma a autorizației de transport in regim de taxi, care da dreptul transportatorului autorizat de a utiliza un autovehicul, detinut de acesta in condițiile Legii 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare, pentru efectuarea serviciului de transport de persoane, marfuri sau bunuri in regim de taxi;

 • f) bon client - bonul fiscal privind pretul transportului de persoane, marfuri sau bunuri in regim de taxi, emis numai de aparatul de marcat electronic fiscal, cu ocazia finalizarii cursei, care cuprinde detalierea datelor referitoare la acest transport si care constituie singurul document justificativ pe baza caruia taximetristul incaseaza si clientul executa plata prestatiei respective;

 • g) cheie electronica - cheie dotata cu memorie electronica, folosita pentru identificarea soferului de taxi, colectarea datelor si pentru programarea tarifelor;

 • h) client - persoana care a angajat, direct sau prin dispecer taxi, executarea transportului unor persoane sau al unor marfuri ori bunuri, dupa caz, in numele careia taximetristul executa transportul si incaseaza pretul transportului, in conditiile legii;

 • i) cursa - deplasarea executata cu taxiul pe un traseu comandat sau acceptat de client, la care punctul de inceput este locul imbarcarii sau locul acceptat, dupa caz, iar punctul de finalizare este locul destinatiei;

 • j) dispecerat taxi, denumit in continuare dispecerat - activitate conexa transportului in regim de taxi, care preia telefonic sau prin alte mijloace si transmite comenzile clientului prin statia radio de emisie-receptie catre taximetrist;

 • k) fiscalizarea memoriei electronice - identificarea memoriei electronice fiscale a aparatului de taxat si a transportatorului autorizat, care este detinatorul legal al autorizatiei taxi pentru autovehiculul detinut in conditiile Legii 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare si pe care este montat aparatul respectiv;

 • l) lampa taxi - caseta luminata, montata pe cupola taxiului, perpendicular pe axa longitudinala, care pe laturile fata si spate, alaturi de inscrisul central TAXI, contine lampi care indica pozitia <<Liber>> sau <<Ocupat>> a taxiului si care trebuie sa fie vizibile de la o distanta de minimum 100 de metri;

 • m) loc de asteptare a clientilor - spatiu special amenajat si semnalizat corespunzator de catre autoritatea administratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere, avand un numar de locuri prestabilit pentru stationarea taxiurilor in asteptare in pozitia <<Liber>>;

 • n) memorie electronica fiscala - componenta a aparatului de marcat electronic fiscal, care poate inmagazina, pe baza de program, date privind activitatea taxiului, continute in bonul client, in conditii de neconvertibilitate, inaccesibilitate si securitate;

 • o) raportul taximetristului - raport de control nefiscal, conținând date de natura nefiscala, corespunzatoare activitatii unui taximetrist, cuprinse in raportul fiscal de închidere zilnica, in conditiile in care in perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi si alti taximetristi;

 • p) sigiliu fiscal - sigiliu aplicat pe carcasa aparatului de taxat sau a aparatului de marcat electronic fiscal, daca acesta functioneaza in carcasa separata, si pe memoria electronica fiscala, in scopul de a nu permite fara desigilare accesul la memoria electronica fiscala;

 • q) sigiliu de protectie - sigiliu aplicat la loc vizibil pentru protectia cablajului de conectare a aparatului de taxat, protectie ce nu poate fi inlaturata fara desigilare;

 • r) sigiliu metrologic - sigiliu aplicat pe taximetru in scopul de a nu permite fara desigilare accesul la operatiuni privilegiate;

 • s) taxi - autovehicul din categoria autoturisme cu pana la maximum 5 locuri, inclusiv locul conducatorului auto, sau autovehicul de transport de marfuri cu o masa maxima totala autorizata care nu depaseste 3,5 tone, care, pe baza autorizatiei taxi, poate executa transport de persoane, marfuri sau bunuri in regim de taxi;

 • t) taximetru - dispozitiv, parte a aparatului de taxat, cuplat la un generator de semnale de distanta impreuna cu care constituie un mijloc de masurare. Taximetrul masoara durata deplasarii si stationarii, calculeaza distanta parcursa, pe baza unui semnal produs de generatorul de semnale de distanta, calculeaza si afiseaza pretul de plata pentru o calatorie, pe baza distantei calculate si/sau a duratei masurate a calatoriei, asigurand afisarea acestuia pe afisajul client in timpul desfasurarii cursei;

 • u) taximetrist - conducator auto atestat profesional sa efectueze transport in regim de taxi;

 • v) transportator - persoana fizica, asociatie familiala sau persoana juridica inregistrate la registrul comertului pentru a desfasura activitati de transport cu vehicule rutiere;

 • w) transportator autorizat - transportator care detine autorizatie de transport privind transportul in regim de taxi sau transportul in regim de inchiriere, eliberata de autoritatea de autorizare, in conditiile legii;

 • x) tarif de pornire - tarif exprimat in lei, inregistrat automat de aparatul de taxat la inceputul cursei, care apare pe afisajul client odata cu activarea dispozitivului de control din pozitia de operare <<Liber>> in pozitia de operare <<Ocupat>> si care este egal cu tariful de distanta (lei/km);

 • y) tarif de staționare - tarif orar, exprimat in lei/ora, aplicat de taximetru pentru perioada cat taxiul a stationat la dispozitia clientului, la cererea acestuia, precum si pentru perioadele in care taxiul aflat in cursa s-a deplasat sub viteza de comutare;

 • z) timp efectiv lucrat - intervalul de timp cuprins intre momentul inceperii primei curse si momentul finalizarii ultimei curse, utilizat de un taximetrist dupa cum rezulta din raportul de inchidere zilnic furnizat de aparatul de taxat, interval in care nu vor fi considerate timp efectiv de lucru pauzele mai mari de 15 minute intre doua curse consecutive, pauze in care autovehiculul taxi a stationat. Din totalul timpului efectiv lucrat se va preciza timpul efectiv lucrat pe timp de noapte;

aa) viteza de comutare - viteza limita cu care se deplaseaza taxiul, sub care aparatul de taxat comuta automat tarifarea distantei parcurse cu tarifarea timpului consumat sau invers, dupa caz.

ab) transportul in regim de taxi - serviciul de transport public de persoane, bunuri sau marfuri asigurat contra cost, pe baza de bon client.

ac) RENT CAR - activitatile care vizeaza atat serviciul de transport public de persoane realizat de transportatori autorizati cu autoturisme cu conducatori auto, denumit in continuare transport in regim de inchiriere, cat si serviciul de inchiriere realizat de operatorii economici cu autoturisme fara conducator auto, denumit in continuare serviciu de inchiriere.

ad) transport in regim de inchiriere - serviciu de transport public de persoane realizat de transportatori autorizati - persoane juridice - cu autoturisme cu conducatori auto, puse la dispozitia clientilor pe baza de contract de inchiriere tarifat pe ora sau pe zi, cu plata anticipata a contractului.

ae) serviciu de inchiriere - serviciu de transport public realizat de operatori economici autorizati care pun la dispozitia unor clienti autoturisme fara conducator auto, pe baza de contract, cu plata anticipata a contractului de inchiriere.

ART. 3: (1) Serviciile de transport public local in regim de taxi sau in regim de inchiriere fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publica, se desfasoara sub controlul, conducerea și coordonarea autoritarii administrației publice locale si se efectuează numai de catre transportatori autorizati de catre autoritatea de autorizare.

 • (2) In cadrul atributiilor de coordonare și control a activitatilor privind transportul in regim de taxi sau transportul in regim de inchiriere, autoritatea administratiei publice locale stabilește, urmărește și emite reglementari referitoare la:

 • a) regulamentul de organizare si executare a transportului de persoane, marfuri sau bunuri în regim de taxi sau închiriere pe teritoriul municipiului Galați, in conformitate cu reglementările generale in vigoare;

 • b) nivelul tarifelor de distanta și maximale, astfel cum sunt definite la art. 49, alin. (1), lit. a), lit. d) și lit. i), pct. 1 din Legea 38/2003 cu modificările și completările ulterioare, in cazul transportului de persoane in regim de taxi; se va urmări respectarea nivelului tarifului de distanță fundamentat de fiecare transportator;

 • c) programele de lucru obligatorii in functie de fluctuatia cerintelor de transport zilnice;

 • d) asigurarea continuitatii serviciului pe durata celor 24 de ore ale zilei;

 • e) interdictiile și restrictiile in regim de taxi si in regim de inchiriere;

 • f) locurile de asteptare a clientilor sau de stationare a taxiurilor;

 • g) norma privind gradul de asigurare a numarului de locuri din stațiile de așteptare taxi în raport cu numarul de autorizatii taxi emise;

 • h) obligatiile transportatorilor autorizati, ale dispeceratelor taxi, ale taximetristilor si ale clientilor privind desfasurarea serviciului de transport taxi sau în regim de închiriere;

 • i) controlul modului în care se desfășoară activitatea de transport în regim taxi în municipiul Galați;

 • j) taxele si impozitele locale ce se impun;

 • k) alte prevederi necesare bunei organizari si executari a serviciilor de transport in regim de taxi sau inchiriere.

ART. 4: (1) Serviciile de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere, ca servicii de utilitate publica, se organizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale pe raza administrativ-teritoriala respectiva, cu respectarea indeplinirii urmatoarelor cerinte:

 • a) promovarea concurentei intre transportatorii autorizati in conditiile atribuirii gestiunii serviciilor, pe baza tarifelor stabilite in conformitate cu prevederile art. 42 din Ordinul 243 / 2007 al A.N.R.S.C. dar și din punct de vedere al confortul oferit, siguranței și calității serviciilor prestate, etc;

 • b) garantarea respectarii drepturilor si intereselor transportatorilor autorizati si a accesului lor, transparent si nediscriminatoriu, la piata transportului public local;

 • c) garantarea respectarii drepturilor si intereselor utilizatorilor serviciilor de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere;

 • d) necesitatea infiintarii serviciilor respective pentru rezolvarea problemelor de ordin economic, social si de mediu din localitatile respective;

 • e) realizarea regulamentelor de organizare si executare a serviciilor respective, cu consultarea asociatiilor reprezentative din domeniu;

 • f) controlul permanent al modului cum sunt respectate prevederile Legii38/2003, ale contractelor de atribuire in gestiune a executarii serviciilor de transport, precum si prevederile regulamentelor de organizare si de executare a serviciilor respective;

 • g) deplasarea persoanelor si a marfurilor in conditii de siguranta;

 • h) asigurarea marfurilor si a persoanelor transportate, precum si a bunurilor acestora;

 • i) asigurarea executarii unor servicii de transport suportabile in ceea ce privește tariful de transport atât pentru transportatori cât și pentru clienți;

 • j) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale unor categorii de populatie pe raza administrativ-teritoriala a localitatilor respective (zone neacoperite de alte servicii publice de transport), precum si intre acestea si alte localitati, in conditiile Legii 38/2003;

 • k) asigurarea echilibrului intre cererea si oferta de transport, atat cantitativ, cat si calitativ, prin stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor, in baza unor studii de specialitate sau în urma consultărilor cu asociațiile profesionale reprezentative precum si prin asigurarea continuității serviciilor respective;

 • l) corelarea dimensiunii si continuitatii serviciilor respective de transport de persoane cu fluxurile de utilizatori si cerintele acestora, precum si cu modul de realizare a transportului public local de persoane cu celelalte tipuri de transport local existente;

 • m) consultarea asociatiilor profesionale reprezentative ale transportatorilor autorizati, a dispeceratelor taxi si a taximetristilor, precum si a asociatiilor utilizatorilor, in vederea stabilirii politicilor si strategiilor privind dezvoltarea durabila a serviciilor de transport respective;

 • n) atribuirea in gestiune delegata a executarii serviciilor de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere transportatorilor autorizati, in conformitate cu criteriile specifice prevazute in Legea 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare;

 • o) respectarea prevederilor O.G. 17 / 2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere si organizarea timpului de munca al lucratorilor mobili in transportul rutier de marfuri si persoane, aprobata cu modificari si completari prin Legea 466 / 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • (2) In toate raporturile generate de activitatea de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere, precum si in activitatile conexe acestora, protectia vietii umane si a mediului este prioritara.

(3) Transportul în regim de taxi sau în regim de închiriere se poate executa numai de transportatori autorizați.

 • (4) Serviciile de transport in regim de taxi se atribuie in executare transportatorilor autorizati, prin concesiune, in gestiune delegata, respectandu-se urmatoarele proceduri:

 • a) procedura de atribuire a autorizatiilor taxi si a ecusoanelor aferente, transportatorilor autorizati castigatori;

 • b) eliberarea autorizatiilor taxi;

 • c) incheierea contractelor de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport in regim de taxi in conformitate cu numarul autorizatiilor taxi atribuite si eliberate.

CAPITOLUL II:   AUTORIZAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII DE

TRANSPORT ÎN REGIM TAXI

ART. 5: (1) Autoritatea administratiei publice locale, prin hotarari ale Consiliului local, pe baza studiilor efectuate precum și cu consultarea asociatiilor profesionale reprezentative, legal constituite, stabileste numarul maxim de autorizatii taxi, necesar pentru executarea transportului in regim de taxi, pentru o perioada de 5 ani, dupa urmatoarele criterii minimale:

 • a) gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie precum si parcul de autovehicule detinut de persoane fizice si juridice, asigurand echilibrul care se impune intre acestea;

 • b) norma privind gradul de asigurare a numărului de locuri în stațiile de așteptare în raport cu numărul de autorizații emise;

 • c) gradul de poluare;

 • d) cererea si oferta permanente;

 • e) gradul de aglomeratie in trafic;

 • f) promovarea tipurilor de transport mai putin poluante.

 • (2) Dacă este necesară o modificare a numărului de autorizații taxi înaintea perioadei de 5 ani stabilite, aceasta se va putea face cu consultarea asociațiilor profesionale reprezentative;

 • (3) Numarul de autorizații taxi ce se pot atribui va fi de maxim 4 la 1.000 de locuitori. Dacă din studii efectuate se constată că este necesar un număr de autorizații ce depășește acest raport, aceasta se va putea realiza cu consultarea asociațiilor profesionale reprezentative. Deasemenea, în cazuri excepționale, dacă studiile efectuate arată că este necesară micșorarea numărului de autorizații taxi, aceasta se va face cu consultarea asociațiilor profesionale reprezentative. În cazul micșorării numărului de autorizații taxi se va acționa pentru atingerea numărului de autorizații stabilit prin neatribuirea autorizațiilor taxi disponibilizate până la atingerea limitei.

ART. 6: (1) Transportul în regim taxi sau în regim de închiriere se realizează numai cu autovehicule deținute de către transportatori autorizați, cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing în care utilizator este transportatorul. Autovehiculele aflate în proprietate trebuie să fie înmatriculate în județul Galați.

 • (2) Transportatorul autorizat, persoană fizică poate executa transport în regim taxi cu un singur autovehicul deținut în proprietatea soțului / soției acestuia după caz sau în baza unui contract de leasing în care utilizator este soțul / soția acestuia.

 • (3) Transportatorul autorizat, întreprindere individuală poate executa transport în regim taxi cu un singur autovehicul deținut în proprietatea soțului / soției acestuia după caz sau în baza unui contract de leasing în care utilizator este soțul / soția acestuia.

 • (4) Transportatorul autorizat, întreprindere familială poate executa transport în regim de taxi utilizând un număr de autovehicule deținute în condițiile alineatului precedent de către membrii întreprinderii cel mult egal cu numărul membrilor care practică taximetria, deținători ai unui certificat de pregătire profesională.

CONSTITUIREA LISTEI DE AȘTEPTARE ȘI ATRIBUIREA AUTORIZAȚIILOR TAXI

ART. 7: (1) În cazul în care numărul solicitanților de autorizații taxi este mai mare decât numărul de autorizații stabilit de Consiliul local, se constituie “lista de așteptare” pentru solicitanții de autorizații taxi pentru transportul public de persoane în regim taxi. Solicitanții vor fi înscriși în această listă în funcție de punctajele obținute conform grilei de criterii și punctaje aprobate de Consiliul local (Anexa 5). În momentul când un transportator autorizat renunță la una sau mai multe autorizații taxi, când acestea se retrag sau când are loc o majorare a numărului de autorizații taxi, acestea se vor atribui solicitanților cu punctajele cele mai mari din lista de așteptare.

 • (2) Condițiile minimale pe care trebuie să le îndeplinească un autoturism pentru a fi înscris în lista de așteptare sunt: să nu aibă o vechime mai mare de 5 ani de la fabricație și să fie de culoare albă în totalitate (inclusiv barele de protecție).

 • (3) Înscrierea în lista de așteptare se poate face și cu autovehicule care urmează să fie dobândite în baza depunerii unei garanții în valoare de 1.500 de lei pentru fiecare autoturism astfel înscris. Garanția se restituie corespunzător pentru fiecare autoturism dobândit în momentul eliberării autorizației taxi. Dacă în termen de 6 luni de la data desfășurării procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi solicitantul nu ridică autorizațiile taxi atribuite, acestea se retrag și se reține corespunzător garanția depusă.

 • (4) Înscrierea în lista de așteptare pe baza garanției nu crează nicio prioritate față de cei înscriși cu autoturisme deja achiziționate.

 • (5) La înscrierea în lista de așteptare autoturismele vor fi înregistrate foto sau video de către autoritatea de autorizare. Acestea nu trebuie să aibă în dotare sau aplicate elementele caracteristice activității de taximetrie definite la art. 31 din prezentul Regulament. Dacă în acțiunile de control desfășurate de autoritatea de autorizare se va dovedi că un autoturism înscris în lista de așteptare are aplicate elemente specifice activității de taximetrie definite la art. 31 din prezentul Regulament sau desfășoară activitate de taximetrie ilegală, pe lângă sancțiunile prevăzute de Legea 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare, acel autoturism va fi eliminat din lista de așteptare și îi va fi interzisă reînscrierea în lista de așteptare.

ART. 8: Pentru înscrierea în lista de așteptare, solicitanții vor depune o documentație constând în:

 • 1. Pentru persoane fizice:

 • a. cerere (Anexa 2) pentru înscrierea în lista de așteptare (aceasta va cuprinde declarație privind cunoașterea sancțiunilor în cazul activităților de taximetrie ilegală, declarație privind perioade de activitate și interdicții desfășurate în trecut, declarație privind faptul că în calitate de persoană fizică autorizată sau întreprindere familială nu va putea încredința autoturismul altei persoane pentru a desfășura activități de taximetrie, declarație privind cunoașterea obligației legale că activitatea va trebui dispecerizată, declarație privind cunoașterea faptului că va fi eliminat din lista de așteptare în cazul în care se dovedește că a efectuat ilegal activitate de taximetrie);

 • b. actul de identitate;

 • c. certificat profesional al persoanei fizice autorizate care va avea și calitatea de persoană desemnată;

 • d.  în cazul întreprinderilor familiale unul dintre membrii întreprinderii familiale va deține și va prezenta certificatul de competență profesională al persoanei desemnate eliberat de A.R.R.;

 • e. aviz psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcție care concură la siguranța circulației;

 • f. cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care sa rezulte ca aceasta:

 • nu a fost condamnata pentru infracțiuni de natura comerciala;

 • nu a fost condamnata pentru infractiuni privind conditiile de plata si de angajare, perioadele de conducere si de odihna ale conducatorilor auto, siguranta rutiera, siguranta vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protectia mediului;

 • nu a fost condamnata pentru infractiuni de talharie, crima si viol.

 • g.   certificatul de înmatriculare al autoturismului;

 • h.   cartea de identitate a autoturismului;

 • i. contractul de leasing, după caz;

 • j. fișa de criterii și punctaje.

 • 2. Pentru persoane juridice:

 • a. cerere (Anexa 3) pentru înscrierea în lista de așteptare (aceasta va cuprinde declarație privind cunoașterea sancțiunilor în cazul activităților de taximetrie ilegală, declarație privind perioade de activitate și interdicții desfășurate în trecut, declarație privind cunoașterea obligației legale că activitatea va trebui dispecerizată, declarație privind cunoașterea faptului că va fi eliminat din lista de așteptare în cazul în care se dovedește că a efectuat ilegal activitate de taximetrie);

 • b. act constitutiv al societății comerciale;

 • c. certificat de înregistrare al societății comerciale din care să rezulte că aceasta are sediul în municipiul Galați;

 • d. acte identitate asociați;

 • e. unul dintre asociați va deține și va prezenta certificat de competență profesională a persoanei desemnate eliberat de A.R.R.;

 • f. cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care sa rezulte ca aceasta:

 • nu a fost condamnata pentru infracțiuni de natura comerciala;

 • nu a fost condamnata pentru infractiuni privind conditiile de plata si de angajare, perioadele de conducere si de odihna ale conducatorilor auto, siguranta rutiera, siguranta vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protectia mediului;

 • nu a fost condamnata pentru infractiuni de talharie, crima si viol.

 • g. aviz psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcție care concură la siguranța circulației;

 • h. cazierul fiscal al societății comerciale din care să rezulte că nu are înscrieri;

 • i. certificatul de înmatriculare al autoturismului;

 • j. cartea de identitate a autoturismului;

 • k. contractul de leasing, după caz;

 • l. fișa de criterii și punctaje;

 • 3. Pentru persoanele juridice sau întreprinderile familiale care desfășoară deja activitatea de transport în regim taxi și sunt deținătoare de autorizație de transport și autorizații taxi:

 • a. cerere (Anexa 4)pentru înscrierea în lista de așteptare (aceasta va cuprinde declarație privind cunoașterea sancțiunilor în cazul activităților de taximetrie ilegală, declarație privind cunoașterea faptului că activitatea va trebui dispecerizată, declarație privind cunoașterea faptului că va fi eliminat din lista de așteptare și anularea autorizației de transport în cazul în care se dovedește că autoturismul a efectuat ilegal activitate de taximetrie);

 • b. certificatul de înmatriculare al autoturismului;

 • c. cartea de identitate a autoturismului;

 • d. contractul de leasing, după caz;

 • e. fișa de criterii și punctaje;

Solicitările vor fi înregistrate în Registrul de Înscrieri în Lista de Așteptare.

ART. 9: Criteriile de departajare prezentate în Anexa 5 și utilizate în alcătuirea listei de așteptare sunt:

 • 1. vechimea autovehiculului de la data fabricației. Aceasta va fi calculată prin scăderea din anul curent a anului de fabricație sau a anului primei înmatriculări, după caz, în funcție de tipul de certificat deținut;

 • 2. norma EURO de poluare;

 • 3. existența instalației de aer condiționat;

 • 4. numărul de airbag-uri pentru pasageri;

 • 5. volumul portbagajului;

 • 6. efortul investițional (proprietate, leasing);

 • 7. vechimea în activitate;

 • 8. existența dispozitivului de monitorizare prin sistem GPS;

 • 9. vechimea în lista de așteptare.

Dotările de la punctele 3, 4, 5, 8 vor fi certificate ulterior de către Registrul Auto în certificatul de agreare.

ART. 10: Ordonarea solicitanților în lista de așteptare după următoarele reguli:

 • 1. lista se ordonează după punctaj în ordine descrescătoare;

 • 2. în grupele cu punctaj egal departajarea se va face după capacitatea cilindrică în ordine descrescătoare;

 • 3. în cazul în care în continuare se mențin grupe valorice egale, departajarea se va face în funcție de data înscrierii în ordine crescătoare.

Procedura de atribuire a autorizațiilor taxi va avea loc de regulă lunar, în funcție de numărul de autorizații disponibile. Lista cu solicitanții cărora li s-au atribuit autorizații taxi precum și lista cu solicitanții care rămân în așteptare se va afișa la sediul Autorității de Autorizare.

AUTORIZAȚIA DE TRANSPORT

ART. 11: (1) După încheierea ședinței de atribuire a numerelor de autorizații taxi se va elibera autorizația de transport (Anexa 6) în urma completării unei cereri (Anexa 7). Aceasta este unică și netransmisibilă, conferă calitatea de transportator autorizat și dă dreptul de a participa la procedura de atribuire în gestiune pe bază de contract de delegare a executării serviciului de transport în regim taxi. Autorizația de Transport va fi înregistrată în Registrul Autorizațiilor de Transport.

 • (2) Pe baza autorizației de transport, transportatorului autorizat i se poate elibera câte o autorizație taxi pentru fiecare autoturism care a fost declarat câștigător după încheierea ședinței de atribuire.

 • (3) Autorizația de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare pentru o perioadă de 5 ani cu viză anuală. La momentul vizei se va verifica menținerea condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației. Orice modificare a uneia sau mai multor condiții de acordare a autorizației de transport se va comunica autorității de autorizare în maximum 30 de zile de la data modificărilor respective.

ART. 12: (1) Retragerea autorizației de transport se realizează de către autoritatea de autorizare și are drept consecință pierderea calității de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi precum și retragerea tuturor autorizațiilor taxi atribuite pe baza autorizației de transport.

 • (2) Autorizația de transport poate fi retrasă în următoarele situații:

 • a) transportatorul autorizat nu mai îndeplinește una din condițiile care au stat la baza menținerii valabilității acesteia ori acordarea sau vizarea autorizației a fost realizată pe bază de documente ori declarații false;

 • b) transportatorul autorizat a folosit documente false în derularea activității serviciului de transport sau a practicat în mod repetat proceduri vizând evaziunea fiscală;

 • c) transportatorul autorizat a încetat activitatea ca urmare a lichidării, falimentului sau a unei hotărâri judecătorești;

 • d) transportatorul autorizat a depășit termenul de valabilitate a autorizației de transport cu mai mult de 30 de zile și nu a solicitat atribuirea vizei în termen;

 • e) transportatorul autorizat persoană fizică întreprindere individuală sau întreprindere familială a încredințat conducerea autovehiculului taxi pentru a realiza serviciul de transport taxi altui taximetrist;

 • f) Transportatorul autorizat desfășoară activități de taximetrie ilegală cu autoturisme cărora nu li s-au atribuit autorizații taxi sau cărora li s-au retras autorizațiile taxi;

 • g) la încălcarea art. 10, alin.1 din Legea 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare privind netransmisibilitatea autorizației de transport.

 • h) la cerere;

AUTORIZAȚIA TAXI

ART. 13:  (1) Din momentul atribuirii autorizațiilor taxi solicitanții câștigători vor

demara procedurile de completare a documentației pentru obținerea autorizației taxi (Anexa 8).

 • (2) Persoanele fizice, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale vor solicita Oficiului Registrului Comerțului înregistrarea și vor obține certificatul de înregistrare. După obținerea acestuia se va prezenta la Autoritatea de Autorizare o copie a certificatului de înregistrare la O.R.C. iar Autoritatea de Autorizare va trece la realizarea autorizației taxi. Tot în acest moment vor fi achitate taxele aferente vizei și eliberării autorizațiilor de transport respectiv taxi. Autorizația taxi se va înregistra în Registrul Autorizațiilor Taxi.

 • (3) Autorizația taxi pentru transport persoane în regim taxi se eliberează după completarea cererii (Anexa 9) și prezentarea următoarelor documente:

 • a. certificatul de agreare eliberat de R.A.R. prin care se va dovedi existența dotărilor menționate în fișa de criterii și punctaje completată la înscrierea în lista de așteptare;

 • b. polița de asigurare pentru persoane și bagaje transportate;

 • c. contract de dispecerizare cu un dispecerat autorizat;

 • d. în cazul autoturismelor deținute în baza unui contract de leasing se va prezenta acordul dealerului pentru desfășurarea activității de taximetrie;

 • e. dovada fiscalizării aparatului de taxat - declarația de instalare;

 • (4) Autorizația taxi pentru transport bunuri în regim taxi se eliberează după completarea cererii (Anexa 10) și prezentarea următoarelor documente:

 • a. copie de pe actul de identitate;

 • b. copie de pe certificatul profesional valabil;

 • c.  certificatulul de cazier judiciar;

 • d. avizul medico-psihologic care atestă că taximetristul este apt pentru a ocupa o funcție care concură la siguranța circulației;

 • e. copie de pe certificatul de înmatriculare al autoturismului;

 • f.  copie de pe cartea de identitate a autoturismului;

 • g. copie de pe contractul de leasing, după caz;

 • h. copie de pe certificatul de agreare emis de R.A.R.;

 • i.  copie de pe asigurarea de persoane și bagaje;

 • j.  copie de pe adresa de atribuire a numărului fiscal și declarația de instalare a aparatului de taxat fiscal emis de D.G.F.P. Galați.

 • (5) Atribuirea autorizației taxi se anulează și nu se mai eliberează în următoarele cazuri:

 • a) precizările referitoare la autovehiculul prezentat în grila de criterii și punctaje nu corespund cu realitatea, realizând un punctaj inferior celui obținut la înscrierea în lista de așteptare;

 • b) în termen de maxim 6 luni de la atribuire solicitantul nu a putut prezenta documentele autovehiculului pentru care a solicitat atribuirea.

ART. 14: Autorizația taxi este unică și netransmisibilă de la un transportator autorizat la alt transportator autorizat. Se interzice transportatorului autorizat să transmită autorizațiile taxi sub orice formă altui transportator autorizat pentru a fi utilizate în executarea transportului respectiv. La eliberarea autorizației taxi, autoturismul va fi înregistrat foto sau video.

ART. 15: Autorizația taxi se eliberează pentru un termen de 5 ani cu viză anuală. La momentul vizei se va verifica menținerea condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației taxi. O autorizație taxi atribuită pentru prima data pentru un autoturism se va prelungi pentru alți 5 ani cu menținerea aceluiași număr numai dacă în acel moment autoturismul nu depășește 10 ani de la data fabricației.

ART. 16: (1) Autorizația taxi se eliberează odată cu două ecusoane taxi care au același termen de valabilitate cu aceasta. Ecusonul taxi va fi aplicat de personalul autorității de autorizare și nu va putea fi îndepărtat decât de către aceștia. În cazul deteriorării neintenționate sau a furtului, acest fapt va fi adus la cunoștința Autorității de Autorizare în termen de 5 zile.

 • (2) Ecusonul taxi va avea forma, dimensiunile din Anexa 11 și va conține datele precizate în art. 11, alin. 7 din Legea 38 / 2003 privind transportul în regim taxi și în regim de închiriere cu modificările și completările ulterioare.

ART. 17: (1) Autorizația taxi se va găsi obligatoriu în original la bordul autovehiculului și este valabilă numai în prezența ecusoanelor taxi și a următoarelor documente:

 • a) certificatul de inmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspectia tehnica periodica valabila;

 • b) copia certificatului de agreare privind utilizarea autovehiculului in cazul transportului in regim de taxi, emis de R.A.R. prin reprezentantele sale;

 • c) asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora si a marfurilor transportate, pentru riscurile ce cad in sarcina transportatorului autorizat;

 • d) asigurarea obligatorie de raspundere civila auto;

 • e) certificatul de atestare profesionala a conducatorului auto;

 • f) copie a contractului de muncă al conducătorului auto în cazul întreprinderilor individuale sau al societăților comerciale;

 • g) copia buletinului de verificare metrologica a taximetrului aparatului de taxat;

 • h) copia contractului cu dispeceratul taxi, caz in care taxiul trebuie sa fie dotat, conform prevederilor legale, cu statie radio emisie-receptie in stare de funcționare;

 • i) ecusonul de serviciu eliberat de transportator taximetristului cu urmatoarele date de identificare: fotografia taximetristului, denumirea transportatorului, numele și prenumele taximetristului, C.N.P., funcția, nr. de inregistrare al contractului de muncă în REVISAL, etc. (Anexa 20). Realizarea acestuia cade în sarcina transportatorului;

 • j) Foaie de parcurs pentru toți transportatorii autorizați;

 • (2) Lipsa ecusoanelor taxi sau a unuia dintre documentele prevazute la alin. (1), la controlul efectuat de autoritatile abilitate, impune retinerea autorizatiei taxi comunicandu-se imediat aceasta masura catre persoana desemnata a transportatorului autorizat, pana cand se face dovada existentei si valabilitatii documentelor respective.

 • (3) In cazul imposibilitatii transportatorului autorizat de a face dovada existentei sau valabilitatii ecusoanelor taxi ori a unuia dintre documentele respective, in maximum 30 de zile, autorizatia taxi se retrage, odata cu ecusoanele taxi.

 • (4) Autorizatia taxi retrasa se va atribui altui transportator autorizat, prin procedurile de atribuire prevazute de lege. Autorizația taxi poate fi suspendată sau retrasă numai împreună cu ecusoanele taxi atribuite. Personalul autorității de autorizare este împuternicit să îndepărteze și să rețină ecusoanele taxi și elementele de dotare pe perioada suspendării sau definitiv în cazul anulării.

ART. 18: Suspendarea autorizației taxi pentru o perioadă cuprinsă între 1-3 luni se aplică atunci când:

 • a) nu mai este îndeplinită cel puțin una din condițiile atribuirii autorizației taxi;

 • b) a expirat valabilitatea inspectiei tehnice periodice;

 • c) sunt incalcate prevederile privind modul de tarifare a serviciului, care defavorizeaza clientul sau care vizeaza evaziunea fiscala;

 • d) au fost savarsite abateri grave sau repetate de la prevederile contractului de atribuire in gestiune a serviciului sau de la regulamentul de organizare a serviciului de transport respectiv, privind legalitatea, siguranta serviciului, calitatea si continuitatea serviciului sau protectia clientului si a mediului;

 • e) plata serviciului de transport in regim de taxi nu s-a realizat pe baza bonului client eliberat corespunzator.

 • f) aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie ale taxiului a altor inscrisuri, insemne sau accesorii decat cele stabilite lege sau de prezentul regulament;

 • g) necomunicarea în termen de 30 de zile a oricărei modificări produse în condițiile de acordare a autorizației taxi.

 • h) Nerespectarea prevederilor privind obligațiile transportatorilor autorizați în legătură cu emiterea și utilizarea rapoartelor de închidere zilnică și a rapoartelor memoriei fiscale;

 • i) Nerespectarea obligației de a utilizare a serviciilor unui dispecerat autorizat prevăzută la art. 15, alin. 5 și 6 din Legea 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare;

 • j) Nerespectarea art. 18, 19 și 20 din Legea 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare privind executarea transporturilor în regim taxi;

 • k) Nerespectarea art. 25, alin. 1 din Legea 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare privind desfășurarea transportului în regim de închiriere;

 • l) Nerespectarea art. 30, alin. 1 din Legea 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare privind îndeplinirea condițiilor necesare agreării de către R.A.R.;

 • m) Nerespectarea art. 31 din Legea 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare privind dotările și înscrisurile obligatorii pe caroserie și în interiorul autoturismului;

 • n) in cazul in care conducatorul auto nu detine atestat profesional sau atestatul obtinut are valabilitatea depasita;

 • o) Aplicarea de înscrisuri referitoare la tarifele practicate de transportator, altele decât cele precizate la art. 32, alin. (9) din prezentul Regulament.

ART. 19: Retragerea autorizației taxi se poate face în următoarele cazuri:

 • a) In cazul imposibilitatii transportatorului autorizat de a face dovada existentei sau valabilitatii ecusoanelor taxi ori a unuia dintre documentele obligatorii ce trebuie să se regăsească la bordul autoturismului, in maximum 30 de zile de la data controlului;

 • b) a fost obtinuta pe baza unor documente false;

 • c) daca a fost reținută sau suspendată de doua ori in 12 luni consecutive;

 • d) daca activitatea de transport in regim de taxi cu autovehiculul respectiv a fost redusa in mod nejustificat, total sau partial, fata de prevederile contractului de atribuire in gestiune, timp de 6 luni, respectiv 12 luni consecutive, dupa cum rezulta din rapoartele memoriei fiscale depuse.

 • e) autorizația taxi si / sau ecusonul taxi, dupa caz, au fost incredintate sau utilizate de alt autovehicul decat cel pentru care au fost atribuite;

 • f) daca autovehiculul executa activitate de transport pe perioada in care autorizația taxi este suspendata;

 • g) daca taxiul este dotat cu aparat de taxat nefiscalizat de catre detinatorul legal al autorizatiei taxi;

 • h) in cazul in care transportatorul utilizează cu bună științăt un conducator auto care nu detine atestat profesional sau atestatul are valabilitatea depasita;

 • i) în cazurile de retragere a autorizației de transport;

 • j) transportatorul autorizat a depășit termenul de valabilitate a autorizației taxi cu mai mult de 30 de zile și nu a solicitat atribuirea vizei în termen;

 • k) la cerere.

 • l) Nerespectarea art. 10, alin. 4 din Legea 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare privind netransmisibilitatea autorizației taxi.

ÎNLOCUIREA AUTOTURISMULUI DEȚINĂTOR DE AUTORIZAȚIE TAXI

ART. 20: (1) Înlocuirea autoturismului în cadrul unei autorizații taxi se poate realiza numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

 • a) autoturismul înlocuitor are o vechime mai mică sau egală cu autoturismul înlocuit;

 • b) autoturismul înlocuitor nu poate fi mai vechi de 5 ani;

 • c) autoturismul înlocuitor are culoarea albă în totalitate (inclusiv barele de protecție).

 • (2) Transportatorul autorizat poate să-și înlocuiască la cerere autovehiculul deținător de autorizație taxi cu un alt autovehicul în următoarele cazuri:

 • a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, morale, deteriorării sau furtului;

 • b) autovehiculul a fost casat;

 • c) autovehiculul a fost vândut;

 • d) contractul de leasing sub care era deținut autoturismul a expirat iar autoturismul a fost predat dealerului;

 • e) autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică sau egală cu autovehiculul înlocuit.

ART. 24: Documentația necesară la înlocuire este:

 • a) autorizația taxi în original;

 • b) ecusoanele taxi în cazul în care nu se păstrează numărul de înmatriculare;

 • c) autoturismul înlocuit pentru a fi fotografiat sau filmat video;

 • d) certificatul de agreare al autoturismului înlocuit;

 • e) certificatul de înmatriculare al autoturismului înlocuitor;

 • f) cartea de identitate a autoturismului înlocuitor;

 • g) contractul de leasing, după caz;

 • h) acordul dealerului pentru desfășurarea activității de taximetrie, după caz.

ART. 25: După refiscalizarea aparatului de taxat și obținerea certificatului de agreare pentru autoturismul înlocuitor titularul autorizației taxi va prezenta următoarele documente în vederea obținerii noii autorizații taxi:

 • a) certificatul de agreare al autoturismului inlocuitor;

 • b) asigurarea de persoane și bagaje în cazul în care numărul de înmatriculare sa schimbat;

 • c) dovada refiscalizării aparatului de taxat în cazul în care numărul de înmatriculare s-a schimbat;

 • d) contractul de dispecerizare în cazul în care numărul de înmatriculare s-a schimbat.

 • e) autoturismul înlocuitor pentru a fi fotografiat sau filmat video.

EMITEREA CONTRACTELOR DE ATRIBUIRE A GESTIUNII DELEGATE PENTRU EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI.

ART. 26: Pe baza autorizației (autorizațiilor taxi) obținute prin procedura de atribuire, autoritatea de autorizare va emite deținătorilor acestora contractele de atribuire a gestiunii delegate pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi cu autovehiculele respective (Anexa 12). Perioada de valabilitate a contractului este egală cu durata de valabilitate a autorizației de transport. Drepturile și obligațiile transportatorilor autorizați cărora li se atribuie în gestiune delegată executarea serviciilor de transport în regim taxi se prevăd în caietele de sarcini anexate la contractele de atribuire. Se interzice titularilor contractelor să încheie cu terți contracte de subdelegare a serviciului de transport respectiv.

ART. 27: (1) Cesionarea contractelor de atribuire a gestiunii delegate de catre titularul contractului unui alt operator economic sau transportator autorizat nu este admisa decat in cazul in care acest operator sau transportator autorizat este rezultatul divizarii sau fuzionarii titularului contractului de atribuire in gestiune, persoana juridica. Operatorul economic respectiv trebuie sa obtina, in conditiile legii, autorizatia de transport pentru a deveni transportator autorizat.

 • (2) Ca urmare a divizarii sau fuzionarii, autorizatiile taxi emise de aceeasi autoritate de autorizare se impart sau se comaseaza, dupa caz, noilor operatori economici rezultati, care au obtinut autorizatie de transport in conditiile legii.

 • (3) Numarul autorizatiilor taxi se imparte in cazul divizarii sau se comaseaza in cazul fuzionarii, in raport de numarul de autovehicule cedate conform prevederilor contractului de divizare, respectiv preluate conform contractului de fuzionare.

 • (4) Pe baza autorizatiilor taxi detinute ca urmare a divizarii sau fuzionarii, contractele de atribuire a gestiunii delegate, initiale, vor fi cesionate corespunzator noilor operatori cu respectarea prevederilor art. 14^1, alin. (6) din Legea 38.

 • (5) In cazul in care un transportator autorizat, persoana fizica autorizata, detinator al unei autorizatii taxi doreste sa se transforme intr-un transportator autorizat, întreprindere individuală sau asociatie familiala, cu acelasi obiect de activitate, autoritatea de autorizare va transfera corespunzator autorizatia și contractul de atribuire a gestiunii delegate transportatorului nou-infiintat, respectandu-se prevederile legii.

 • (6) Pentru a veni în sprijinul transportatorilor autorizați - persoane fizice, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale - care doresc să-și extindă activitatea se permite transferul autorizației / autorizațiilor taxi deținute către un operator economic - persoană juridică - nou creat cu condiția ca persoana fizică / titularul întreprinderii individuale / familiale - transportator autorizat - să se regăsească ca asociat unic sau majoritar în cadrul operatorului economic nou creat. Acest lucru va fi dovedit pe baza actului constitutiv, a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator de la O.R.C. Contractele de atribuire a gestiunii vor fi transferate corespunzător în condițiile în care operatorul economic nou creat va obține conform legii autorizația de transport.

EXECUTAREA TRANSPORTULUI ÎN REGIM TAXI

ART. 28: (1) Transportul în regim taxi este serviciul de transport public de persoane sau bunuri asigurat contra cost, pe bază de bon client.

 • (2) Transportul în regim taxi se poate executa numai la solicitarea clientului și pe orice traseu deschis circulației publice.

 • (3) Executarea transportului de persoane sau bunuri în regim taxi sau în regim de închiriere se efectuează numai de către transportatori autorizați pe baza copiei conforme respectiv a autorizației taxi emise de Autoritatea de Autorizare.

ART. 29: (1) În raport cu localitatea de autorizare, transportatorul autorizat poate executa transportul în regim taxi în următoarele situații:

 • a) permanent, în interiorul localității, la cererea clientului;

 • b) ocazional, intre localitatea de autorizare si alte localitati sau puncte de interes, numai la cererea expresa a clientului, cu acordul taximetristului, avand obligatia revenirii in localitatea de autorizare dupa executarea cursei;

 • c) ocazional, intre localitatea de autorizare si alte localitati de peste frontiera, la cererea expresa a clientului si cu acordul taximetristului, cu obligatia revenirii autovehiculului in localitatea de autorizare dupa executarea cursei.

 • (2) Este interzis transportul persoanelor in regim de taxi pe trasee fixe, permanente, prestabilite de taximetrist, care depasesc localitatea de autorizare sau între localitatea de autorizare și alte localități.

 • (3) Este interzis transportul persoanelor in regim de taxi sau staționarea in vederea efectuării permanente a unor astfel de transporturi in interiorul unei localități, alta decât localitatea de autorizare.

ART. 30: (1) Taxiurile au acces in conditii egale si nediscriminatorii in locurile de asteptare a clientilor, in limita locurilor vacante din stațiile taxi. Lista locurilor de așteptare este prevăzută în Anexa 14 la prezentul regulament. Consiliul Local va împuternici Comisia de Siguranță a Circulației din cadrul Primăriei Municipiului Galați să modifice această listă în funcție de sistematizarea circulației și de lucrările edilitare din oraș.

(2) Accesul in locurile de asteptare a clientilor poate fi gratuit sau autoritatea administratiei publice locale poate institui o taxa generala, platita de fiecare taxi autorizat.

 • (3) In lipsa locurilor de asteptare a clientilor, taxiurile pot stationa numai in locurile permise pentru autovehicule.

 • (4) Pentru imbarcarea sau debarcarea unui client, taxiurile pot opri si pe drumurile publice cu restrictii privind oprirea, cu exceptia locurilor periculoase, cu conditia sa nu fie perturbata circulatia prin aceasta manevra.

 • (5) Taxiurile pot circula in localitati pe pistele special amenajate pentru mijloacele de transport auto in comun, fara a perturba circulatia acestora.

 • (6) In locurile de asteptare, taxiurile pot fi angajate de catre clienti dupa principiul <<primul sosit, primul plecat>>.

 • (7) Se interzice stationarea taxiurilor in locurile de asteptare a clientilor situate in alta localitate decat localitatea de autorizare care a emis autorizatiile taxi ale acestora.

 • (8) Este interzis ca un transportator autorizat in regim de taxi sa detina pozitia de monopol intr-o statie de asteptare a clientilor care are caracterul unui loc public.

 • (9) Se interzice staționarea în stațiile sau locurile stabilite și special amenajate de Primăria municipiului Galați a altor autovehicule decât cele care execută transportul în regim taxi.

 • (10) Orice persoana are acces egal si nediscriminatoriu in angajarea serviciilor unui taxi aflat in pozitia <<Liber>>, stationar sau in miscare. Angajarea serviciilor unui taxi aflat in miscare in pozitia <<Liber>> se poate realiza de catre client semnalizand vizibil. Angajarea serviciilor unui taxi se poate realiza telefonic sau prin alte mijloace.

 • (11) Se interzice taximetriștilor să abordeze clienți prin orice mijloace (verbal, fizic, etc.) în vederea alegerii pentru deplasare a serviciului de transport taxi sau a unui anumit autoturism taxi.

 • (12) Clienții pot opta pentru un anume autovehicul taxi, indiferent de poziția acestuia în coloana

formată în stația respectivă;

 • (13) Pentru angajarea sau realizarea transportului persoanelor cu handicap locomotor, cu copii sub 2 ani, al persoanelor bolnave sau aflate in imposibilitatea de a se deplasa, taxiul poate opri si circula in regim special in zone unde circulatia este restrictionata, fara a afecta siguranta celorlalti participanti la trafic.

 • (14) Se interzice transportul pe o singura cursa a mai mult de un client, astfel cum acesta este definit la art. 1 *1 lit. h) din Legea 38 / 2003.

 • (15) Timpul in care se desfasoara o cursa este cel cuprins intre momentul inceperii cursei si momentul finalizarii acesteia. Momentul inceperii cursei este acela in care intre client si taximetrist s-a convenit executarea acesteia si coincide cu momentul trecerii de la pozitia <<Liber>> la pozitia <<Ocupat>>. Momentul finalizarii cursei taxiului este acela al eliberarii sale la destinatie de catre client, care coincide cu trecerea de la pozitia <<Ocupat>> la pozitia <<Liber>>, dupa emiterea bonului client de catre aparatul de taxat in pozitia <<Plata>>. Chiar daca taxiul nu se deplaseaza, dupa trecerea in pozitia <<Ocupat>>, taximetrul afiseaza tariful de pornire si incepe inregistrarea duratei stationarii la dispozitia clientului dupa tariful orar.

 • (16) In cazul angajarii taxiului printr-un dispecer, locul si momentul inceperii cursei sunt locul si momentul preluarii clientului.

 • (17) Transportatorii autorizați - persoane juridice își pot monitoriza propria activitate cu ajutorul autovehiculelor „ASISTENȚĂ ȘI CONTROL OPERATOR TRANSPORT” (expresia poate fi inscripționată pe aceste autovehicule). Acestea nu pot fi autoturisme care dețin autorizații taxi și nu pot fi dotate cu elementele specifice activității de taximetrie cu excepția stației de emisie recepție. Este interzisă staționarea autovehiculelor „ASISTENȚĂ ȘI CONTROL OPERATOR TRANSPORT” în stațiile taxi special amenajate.

AUTOTURISMELE TAXI

ART. 31: (1) Se consideră elemente de dotare și inscripționare caracteristice activității de transport în regim taxi următoarele:

 • 1. banda șah alb-negru aplicată lateral pe linia mediană a autovehiculului;

 • 2. ecusoanele taxi aplicate pe portierele spate ale autovehiculului;

 • 3. sigla unică a dispeceratului care va cuprinde și denumirea dispeceratului așa cum este înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului;

 • 4. numerele unice de telefon al dispeceratului;

 • 5. indicativul;

 • 6. tarifele aplicate pe portierele față sub oglinzile retrovizoare laterale;

 • 7. stația de emisie recepție;

 • 8. aparatul de taxat;

 • 9. lampa taxi.

(2) Nu este permisă aplicarea sau dotarea cu oricare dintre aceste elemente înainte de atribuirea autorizației taxi. Dacă în cadrul acțiunilor de control ale autorității de autorizare sunt depistate în trafic autoturisme fără autorizație taxi dar care dețin unele din elementele menționate mai sus, pe lângă aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege pentru efectuarea de activități de transport ilegale, personalul autorității de autorizare este împuternicit să îndepărteze și să rețină aceste elemente în momentul controlului.

 • (3) Este interzisă utilizarea sistemelor magnetice sau de altă natură (bandă dublu adezivă, etc.) de prindere a însemnelor și inscripțiilor specifice activității de transport în regim taxi enumerate la alin. (1). Acestea vor fi aplicate obligatoriu pe caroseria autovehiculului numai prin lipire cu material tip autocolant. Dacă în cadrul acțiunilor de control ale autorității de autorizare sunt depistate în trafic autoturisme care dețin sisteme de aplicare tip magnet, personalul autorității de autorizare este împuternicit să îndepărteze și să rețină aceste elemente în momentul controlului.

ART. 32: Alte cerințe obligatorii ce trebuie îndeplinite de autoturismele taxi:

 • (1) Taxiul trebuie sa ofere in exterior, prin insemne, inscrisuri, elemente de caroserie de culoare stabilita si dotari, vizibile de la distanta, informatii privind tarifele de transport aplicate, necesare atat clientului potential, cat si organelor de control si supraveghere autorizate.

 • (2) Linia mediana orizontala a caroseriei, de regula sub nivelul geamului, va fi marcata pe partile laterale de o banda dubla adezivă tip autocolant de carouri tip sah, de culori alternative alb si negru, de dimensiuni 3 x 3 cm la autoturisme si 5 x 5 cm la autovehiculele care desfășoară transport de bunuri în regim taxi.

 • (3) Pentru personalizarea autovehiculului taxi in trafic, caroseria acestuia va avea in totalitate culoarea albă (inclusiv barele de protecție).

 • (4) Pe fiecare dintre portierele din spate sau pe portierele cabinei, in cazul transportului de marfuri sau bunuri, se va aplica cate un ecuson taxi autocolant, definit la art. 11 alin. (6) si (7) din Legea 38 / 2003, pentru intreaga perioada de valabilitate a autorizatiei taxi. Aceasta prevedere nu se aplica la prima agreare a autovehiculului.

 • (5) Dotarea exterioara a taxiului consta intr-o lampa taxi, de culoare galbena, cu inscrisul TAXI pe fata si spate, aprinsa permanent in timpul programului de lucru si care contine doua lampi suplimentare, de culori diferite, a caror semnificatie, vazute din fata, este urmatoarea:

 • a) in stanga, o lampa de culoare rosie care, atunci cand este aprinsa, indica pozitia <<Ocupat>> a taxiului, respectiv exista comanda client si prestatia se tarifeaza;

 • b) in dreapta, o lampa de culoare verde care, atunci cand este aprinsa, indica pozitia <<Liber>> a taxiului, respectiv nu exista comanda client.

 • (6) Pe caroserie (portierele față și eventual capota față și spate) se va aplica în mod obligatoriu prin lipire cu autocolant sigla unică a dispeceratului care va cuprinde și denumirea dispeceratului ca agent economic - așa cum este înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului - cu care s-a încheiat contractul de dispecerizare, numerele de apel unice și indicativul autoturismului. Sigla dispeceratului și numerele de apel vor fi unice pentru toate autoturismele deservite de un dispecerat. Fiecare dispecerat va depune la autoritatea de autorizare modelul siglei spre avizare.

 • (7) In cazul taxiurilor apartinand transportatorului autorizat, lampa taxi poate fi astfel dimensionata incat pe partile laterale, optional, sa se poata inscrie vizibil datele de identificare ale acestuia sau ale dispeceratului taxi așa cum este înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului si numarul de apel telefonic al dispeceratului taxi care il deserveste. Modelul lampii taxi va fi omologat de R.A.R.

 • (8) In cazul in care taxiul este folosit de transportatorul autorizat sau de taximetrist in alte scopuri decat transportul in regim de taxi, se instituie pozitia de operare <<Privat>>, caz in care autovehiculul poate circula numai cu aparatul de taxat in pozitia <<Liber>> si lampa taxi scoasa de pe cupola sau acoperită de o husă de culoare neagră.

 • (9) Pe portierele din fata ale taxiului, sub cele 2 oglinzi retrovizoare se vor aplica inscrisuri privind valorile tarifelor de pornire (lei), distanta (lei / km) și staționare (lei / oră), practicate pe timp de zi si pe timp de noapte precum și numele transportatorului autorizat așa cum este înscris la Oficiul Registrului Comerțului, astfel incat acestea sa aibă formatul A5 (148 X 210 mm iar fontul va fi Arial Black 50-60) și să fie vizibile de la minimum 5 metri (Anexa 17). Înscrisurile vor avea culoarea albă în cazul transportatorilor autorizați - persoane juridice sau culoarea galbenă în cazul celorlalți transportatori. Sunt interzise utilizarea altor înscrisuri care să facă referire la tarifele practicate. De asemenea este interzisă orice tip de reclamă aplicată pe caroseria autoturismului taxi referitoare la tarifele utilizate;

 • (10) Taxiul trebuie sa aiba afisat in interior, la loc vizibil, o lista care sa poata fi consultata de catre client, cuprinzand numele transportatorului autorizat așa cum este înscris la Oficiul Registrului Comerțului si tarifele de pornire (lei), distanta (lei / km) și staționare (lei / oră), practicate pe timp de zi si pe timp de noapte, purtand stampila Primariei municipiului Galați (Anexa 16). Lista va avea formatul A6 (105 X148 mm), va fi confecționat din carton și va fi de culoare albă în cazul transportatorilor autorizați -persoane juridice sau culoarea galbenă în cazul celorlalți transportatori. De asemenea se va afișa si un ecuson după modelul descris la art. 17, alin. (1), lit. i) din prezentul Regulament.

 • (11) Stația de emisie recepție se va afla in permanență în autoturismul taxi și va fi funcțională astfel încât la momentul controlului efectuat de autoritatea de autorizare să se poată verifica legătura cu baza dispeceratului;

 • (12) Cu exceptia inscrisurilor sau a simbolurilor realizate in conditiile prevazute mai sus, se interzice aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie a altor inscrisuri si / sau insemne. Nu sunt admise alte înscrisuri sau simboluri care reprezinta publicitate pentru terți.

 • (13) Este interzisă afișarea pe parbrize a oricăror înscrisuri sau simboluri;

 • (14) Acelasi autovehicul nu poate fi autorizat in aceeasi perioada ca autovehicul destinat transportului in regim de taxi, transportului in regim de inchiriere sau ca autovehicul pentru scoala.

APARATUL DE TAXAT

ART. 33: (1) Taximetrul din compunerea aparatului de taxat trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea 38 / 2003 pentru introducerea pe piata si punerea in functiune, iar in utilizare, cerintele prevazute de reglementarile metrologice in vigoare.

(2) Aparatul de marcat electronic fiscal din compunerea aparatului de taxat trebuie sa indeplineasca toate conditiile si functiile prevazute de normele legale in vigoare. Indicatiile lampii taxi trebuie sa aiba corespondent, vizibil pentru client, in afisajul client al aparatului de taxat.

 • (3) Pozitiile de operare autorizate ale taxiului sunt urmatoarele:

 • a) pozitia <<Liber>> - pozitia in care lampa de culoare verde din lampa taxi este aprinsa permanent, iar taximetrul se afla in pozitia de functionare <<Liber>>, caz in care calculul pretului este dezactivat;

 • b) pozitia <<Ocupat>> - pozitia in care lampa de culoare rosie din lampa taxi este aprinsa permanent, iar taximetrul se afla in pozitia de functionare <<Ocupat>>, caz in care calculul pretului se efectueaza pe baza tarifului de pornire si a tarifului pe distanta parcursa si/sau pe durata stationarii sau a circulatiei sub viteza de comutare;

 • c) pozitia <<Plata>> - pozitia de functionare <<Suma de plata>> a taximetrului, caz in care pretul calatoriei este indicat si in care cel putin calculul pretului in functie de durata este dezactivat. La trecerea in aceasta pozitie se stinge lampa rosie, se aprinde lampa verde, iar aparatul de marcat electronic fiscal emite bonul client. Din pozitia <<Plata>> nu se poate trece in pozitia <<Ocupat>> sau <<Liber>> decat dupa emiterea bonului client.

 • (4) Functiile interzise aparatelor de taxat sunt cele prevazute in normele legale in vigoare, precum si urmatoarele functii:

 • a) inregistrarea tarifelor doar valoric, fara identificarea felului serviciului tarifat;

 • b) functionarea aparatului in conditiile deconectarii dispozitivelor de imprimare si afisaj client, a memoriei electronice fiscale si a lampii taxi;

 • c) modificarea tarifelor sau a cotei TVA inainte de obtinerea raportului fiscal de golire zilnica;

 • d) modificari ale ceasului de timp real, altele decat trecerea de la ora de vara la ora de iarna si invers sau variatii mai mari de 10 minute.

 • (5) Este interzisa efectuarea transportului in regim de taxi cu aparatul de taxat defect, cu lampa taxi scoasa din functiune sau fara a elibera bonul client la finalul cursei.

 • (6) Aparatul de taxat se va monta obligatoriu în loc vizibil, pe bordul autoturismului taxi în jumătatea din dreapta acestuia. Este interzisă amplasarea acestuia în alte locuri cum ar fi: sub bord, în partea stângă a bordului, între banchetele din față, etc.

 • (7) Aplicarea sau inlaturarea sigiliului fiscal al aparatului de marcat electronic fiscal, precum si introducerea programului privind modul de tarifare si tarifele se realizeaza numai de catre reprezentantul autorizat, conform prevederilor O.U.G. 28 / 1999, republicata, cu modificarile ulterioare.

 • (8) Taximetrele aflate in utilizare se supun controlului metrologic legal de catre Biroul Roman de Metrologie Legala, conform reglementarilor metrologice in vigoare. Prima verificare metrologica se efectueaza imediat dupa instalarea pe taxi a aparatului de taxat, ocazie cu care se elibereaza buletinul de verificare metrologica.

 • (9) Regulile generale privind modul de stabilire a preturilor prestatiei si a tarifelor sunt urmatoarele:

 • a) tariful de distanta, lei / km, se stabileste in functie de caracteristicile tehnice si de capacitatea de transport maxima autorizata ale autovehiculelor respective. In cazul taxiurilor pentru transportul persoanelor se va tine seama si de nivelul confortului oferit;

 • b) tariful de distanta, lei / km, poate fi stabilit pentru timp de zi si pentru timp de noapte, prevazute la art. 41 lit. e) din Legea 38 / 2003. Tariful de noapte nu va fi mai mare decat cu pana la 50% din tariful de zi;

 • c) pretul transportului nu este conditionat de numarul persoanelor sau de cantitatea de bunuri transportate, atata timp cat acestea nu depasesc capacitatea de transport autorizata a taxiului;

 • d) in cazul transportului de persoane in regim de taxi, nivelul tarifelor de distanta nu poate depasi tarifele maximale de distanta stabilite prin hotarari ale autoritatii administratiei publice locale. Nivelul maxim al tarifelor de distanta se stabileste pe baza metodologiei realizate de A.N.R.S.C. si a datelor furnizate la cererea autoritatii cu ocazia consultarii filialelor locale ale asociatiilor profesionale reprezentative;

 • e) la stabilirea tarifului orar pentru fiecare taxi se va tine cont de raportul dintre tariful orar, exprimat in lei/ora, si tariful de distanta, exprimat in lei/km, care trebuie sa fie egal cu 10, care este valoarea limita a vitezei de comutare, exprimata in km/ora;

 • f) in cazul aplicarii duble a tarifului in cadrul transportului de bunuri in regim de taxi, pretul prestatiei creste simultan pe baza distantei parcurse si a timpului consumat, tariful aplicat fiind tarif unic pe intreaga cursa, din momentul trecerii taximetrului din pozitia de operare <<Liber>> in pozitia <<Ocupat>> si pana in momentul revenirii in pozitia initiala <<Liber>>. Aplicarea dubla a tarifului se poate efectua in cadrul transportului de marfuri sau de bunuri in regim de taxi, pentru autovehicule cu sarcina utila maxima autorizata care depaseste o tona, la care timpul de stationare la dispozitia clientului este cel putin de doua ori mai mare decat timpul de circulatie;

 • g) tariful de pornire va fi egal cu tariful de distanta (lei/km) aplicat;

 • h) tariful pentru incarcare/descarcare poate fi compus din tariful pentru operatiunile de incarcare/descarcare, mecanice sau manuale, si operatiunile de manipulare a bunurilor de catre taximetristi sau de catre manipulanti, angajati ai transportatorului autorizat. Lucrarile mecanizate de incarcare/descarcare trebuie sa aiba un tarif prestabilit pe operatiune, iar tariful pentru operatiunile manuale se convine inainte de executare cu clientul, pe baza unui tarif orar prestabilit. Intregul pret al incarcarii/descarcarii si manipularii bunurilor, daca acestea sunt executate de catre angajatii operatorului de transport, se regaseste in bonul client pe care acesta il plateste la inchiderea prestatiei;

 • (10) Daca in derularea cursei se constata incetarea inregistrarii valorilor in modulul fiscal, taximetristul va solicita clientului plata serviciului in limita valorii afisate de aparatul de taxat.

 • (11) Procedura de stabilire a tarifelor pentru prestarea transportului in regim de taxi sau a transportului in regim de inchiriere se precizeaza in contractele de atribuire a gestiunii delegate si trebuie sa tina seama de urmatoarele reguli:

 • 1. tarifele incasate de transportatorul autorizat in urma prestarii serviciilor de transport trebuie sa acopere cel putin sumele investite si cheltuielile curente realizate pentru prestarea serviciului precum si o cota de profit rezonabila.

 • 2. tarifele maximale de distanta se modifica sau se actualizeaza periodic prin indexare cu indicele de crestere a preturilor de consum, prin hotarare a Consiliului local, in conformitate cu prevederile Ordinului 243/2007 al A.N.R.S.C.

Respectarea nivelului tarifelor maximale pentru transportul persoanelor in regim de taxi constituie unul dintre criteriile de atribuire a gestiunii delegate a serviciului.

 • (12) Asociațiile profesionale prin consultare cu transportatorii autorizați și prin calcule economice realizate semestrial (15 martie și respectiv 15 septembrie a fiecărui an) conform Ordinului 243 din 03.12.2007 emis de A.N.R.S.C. vor comunica public cu titlu informativ atât prin intermediul mass-media cât și direct transportatorilor autorizați, dispeceratelor și autorității de autorizare fundamentarea și nivelul tarifului de distanță care să asigure acoperirea cel putin a sumelor investite, a cheltuielilor curente precum si o cota de profit rezonabila, realizate pentru prestarea serviciului. Această fundamentare și tariful rezultat vor avea un caracter orientativ și vor servi ca model de calcul pentru transportatorii autorizați.

ATESTAREA PROFESIONALA A CONDUCATORULUI AUTO ART. 34: (1) Pentru a putea practica transportul de persoane in regim de taxi sau transportul in regim de inchiriere, conducatorul auto trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) sa aiba permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel putin 2 ani;

 • b) sa detina certificat de atestare profesionala valabil;

 • c) sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic;

 • d) sa aiba varsta minima de 21 de ani.

(2) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale este valabil in conditiile in care este vizat la termen si conducatorul auto face dovada ca este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru transportul public de persoane si detine permis de conducere corespunzator.

AUTORIZAREA ACTIVITĂȚII DE DISPECERAT TAXI

ART. 35: (1) Activitatea de dispecerat taxi poate fi executata numai pe raza localitatii de autorizare de catre orice persoana juridica cu sediul în municipiul Galați, denumita in continuare dispecerat, autorizat de autoritatea de autorizare, in conditiile Legii 38 / 2003.

 • (2) Un operator economic poate obține o singură autorizatie de dispecerat taxi pe baza depunerii urmatoarei documentatii:

 • a) cerere (Anexa 19) cu declarație pe propria raspundere a persoanei desemnate sa administreze, conform careia dispeceratul detine baza tehnica necesara, statia de emisie-receptie, licenta de utilizare a frecventei radio protejate avand ca detinator operatorul economic ce urmează a fi autorizat, personalul autorizat si spatiile necesare, dispeceratul urmand a fi deservit de un minim de 4 dispeceri autorizati, detinatori de certificate de rediotelefonist forma restransa, conform prevederilor legale.

 • b) copie de pe certificatul de inmatriculare emis de registrul comertului;

 • c) act constitutiv al S.C.;

 • d) acte identitate asociați;

 • e) copie de pe certificatele de operatori radiotelefonisti al angajatilor dispeceratului taxi, eliberate de autoritatea in domeniul comunicatiilor;

 • f) copie de pe licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice avand ca detinator operatorul economic ce urmează a fi autorizat, eliberata de autoritatea in domeniu.

 • g) actul care dovedește deținerea legală a spațiului în care se desfășoară activitatea de dispecerat.

 • (3) Dispeceratul va transmite pentru avizare la autoritatea de autorizare modelul unic al siglei pe care o va utiliza pe autoturismele dispecerizate. Sigla va fi unică pentru toate autoturismele dispecerizate. Aplicarea siglei cade în sarcina dispeceratului care va urmări respectarea modelul stabilit.

 • (4) Autorizația de dispecerat taxi (Anexa 15) este unică și netransmisibilă și se elibereaza pentru o perioada de 5 ani, cu viză anuală si este valabila numai pe raza

administrativ-teritoriala a autoritatii de autorizare. Vizarea se va face cu verificarea menținerii condițiilor care au stat la baza eliberării autorizației.

 • (5) Activitatea de dispecerat se desfasoara pe baze contractuale numai pentru transportatorii autorizati care desfasoara servicii de transport in regim de taxi, in aceeasi localitate de autorizare.

 • (6) Transportatorii autorizati care executa servicii de transport in regim de taxi vor utiliza serviciile unui dispecerat in conditiile legii, pe baza de contract de dispecerizare, incheiat cu acesta in conditii nediscriminatorii. Este obligatorie eliberarea de chitanță sau bon fiscal la plata serviciului de dispecerizare.

 • (7) Serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizati, care isi desfasoara activitatea în municipiul Galați.

 • (8) Taxiurile deservite de un dispecerat pot realiza serviciul de transport utilizand tarife unice sau tarife diferentiate pe categorii de autovehicule, astfel cum este prevazut in contractul de dispecerizare.

 • (9) În cazul în care autoritatea de autorizare, prin mijloacele specifice legale de control desfășurat atât în trafic cât și la sediul dispeceratului constată inexistența activității de dispecerizare respectiv imposibilitatea preluării comenzilor telefonice ale clienților și asigurarea transmiterii acestora către transportatori contractele de dispecerizare încheiate de acesta vor fi considerate fără obiect, în consecință invalide.

 • (10) dispeceratele taxi vor detine un registru de evidenta al contractelor de dispecerizare care sa contina urmatoarele date: numarul de ordine, indicativul auto, tipul statiei de emisie receptie cu serie si numar, numarul de inmatriculare al autovehiculului, numele transportatorului autorizat, numarul contractului de prestari servicii de dispecerat, stadiul executarii contractului;

 • (11) pentru transportatorii care dețin mai mult de 1 autoturism taxi se vor incheia contracte de dispecerizare distincte pentru fiecare autoturism taxi;

 • (12)  dispeceratele vor constitui pentru fiecare transportator autorizat dispecerizat un dosar care va conține contractul de dispecerizare, copia autorizației taxi valabilă atât la data încheierii contractului cât și ulterior la data prelungirii acestuia, actul de deținere a stației de emisie recepție (factură pe numele transportatorului autorizat sau declarație notarială privind proveniența dată de transportatorul autorizat), fundamentarea tarifelor de distanță prezentată de transportator si care a stat la baza încheierii contractului de dispecerizare;

OBIECTIVE DE CONTROL

 • a) controlul asupra documentelor de autorizare,

 • b) control asupra personalului de serviciu, contracte de munca, program de lucru, certificate de pregătire ale dispecerilor;

 • c) control asupra situatiei bazei tehnico-materiale (statii de emisie-receptie);

 • d) control asupra evidentei activitatii dispeceratelor, rapoarte de tura, situatia inregistrarii comenzilor, situatia programarilor masinilor ce executa serviciul de noapte, situatia contractelor de prestari servicii pe dispecerat.

CLAUZE OBLIGATORII ÎN CONTRACTUL DE DISPECERIZARE

Contractul de dispecerizare trebuie sa excluda orice tratament discriminatoriu aplicat transportatorilor autorizati deserviti, precum si orice tendinta monopolista, de control al pietei si de eliminare a concurentei. Tariful de dispecerizare a unui autovehicul taxi este unic pentru toti transportatorii autorizati deserviti.

Un contract de dispecerizare trebuie sa contina si urmatoarele clauze:

 • a) interdictia abaterilor de la calitatea si siguranta serviciului;

 • b) interdictia abaterilor de la legalitatea transporturilor;

 • c) modalitatea de a utiliza tariful de distanta, respectiv tarif unic si/sau tarif diferentiat, pe timp de zi si pe timp de noapte, in conformitate cu normele de stabilire a tarifelor emise de A.N.R.S.C.

 • d) interdictia privind nerespectarea numarului minim de taxiuri si programele minimale de lucru ale taxiurilor in piata;

 • e) interdictia privind refuzarea nejustificata a executarii unor curse comandate de clienti;

 • f) interdictia privind functionarea unui transportator autorizat cu incalcarea prevederilor legale;

 • g) interdictia implicarii taxiurilor si a taximetristilor in activitati cu caracter infractional sau antisocial;

 • h) modalitatile in care dispeceratele asigura controlul privind modul cum transportatorii autorizati respecta obligatiile ce deriva din prevederile contractuale si in ce cazuri de incalcare a unor obligatii contractul poate fi reziliat unilateral;

 • i) durata minimă a contractului va fi de 6 luni.

 • j) contractele de prestari servicii pentru dispecerat vor contine obligatoriu ca anexă si fundamentarea tarifului de distanta intocmita de catre transportator in calitate de parte contractanta pe baza căreia s-a convenit asupra tarifului de distanță utilizat.

ART. 36: Autorizatia pentru activitatea de dispecerat taxi va fi retrasa de catre emitent in urmatoarele cazuri:

 • a) autorizatia a fost eliberata pe baza unor documente false sau neconforme cu realitatea;

 • b) nu mai sunt indeplinite conditiile care mentin valabilitatea acesteia;

 • c) dispeceratul deserveste taxiuri dotate cu statii radio neinregistrate in registrul de evidenta a acestora;

 • d) dispeceratul deserveste autovehicule pentru care nu s-au atribuit autorizatii taxi sau detin autorizatii taxi atribuite de autoritatile de autorizare ale altor localitati;

 • e) dispeceratul deserveste autoturisme care realizeaza transporturi in regim de inchiriere;

 • f) dispeceratul impune transportatorilor autorizati deserviti practicarea unor tarife destinate controlului pietei si eliminarii concurentei;

 • g) nerespectarea art. 15, alin. 1 și alin. 4 din Legea 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare;

 • h) nerespectarea art. 52, alin. 5, lit. g din Legea 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare privind distorsionarea concurenței și aplicarea de practici monopoliste;

 • i) in cazul in care contractele de dispecerizare sunt ramase fara obiect conform constatarilor mentionate in art. 36;

 • j) la cerere.

ACȚIUNILE DE CONTROL

ART. 37: (1) Pe toata durata activitatii taxiurile pot fi supuse controlului in ceea ce priveste respectarea prevederilor legale de catre reprezentantii organelor de control autorizate, respectiv:

 • a) administratia publica locala;

 • b) organele fiscale locale si judetene;

 • c) organele de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, precum si din unitatile sale teritoriale;

 • d) Autoritatea Rutiera Romana - ARR, prin reprezentantele teritoriale;

 • e) Biroul Roman de Metrologie Legala, prin reprezentantele teritoriale;

 • f) structurile Politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane;

 • g) Regia Autonoma <<Registrul Auto Roman>>, prin reprezentantele teritoriale;

 • h) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin oficiile teritoriale;

 • i) inspectoratele teritoriale de munca.

 • j) Politia Rutiera Locală.

(2) In traficul rutier, controlul autovehiculelor se va efectua de catre reprezentantii autoritatilor mentionate la alin. (1) lit. a)-c), e), g) si h), numai impreuna cu politia rutiera.

(3) echipele de control pot fi insotite de reprezentanti ai asociatiilor profesionale reprezentative cu calitate de observator in vederea identificarii si preluarii operative a tuturor problemelor constatate cu ocazia verificarilor.

 • (4) Principalele obiective ale controlului efectuat asupra taxiurilor sunt cele stabilite de reglementarile specifice, emise de organismele prevazute la alin. (1), precum si urmatoarele:

 • a) controlul existentei valabilitatii si utilizarii autorizatiei taxi precum si a ecusoanelor si a celorlalte documente și dotări stabilite de lege;

 • b) controlul functionarii aparatului de taxat si al integritatii sigiliilor;

 • c) controlul corespondentei dintre indicatiile furnizate in exterior de lampa taxi si indicatiile si inregistrarile aparatului de taxat;

 • d) controlul respectarii prevederilor privind aplicarea tarifelor si a nivelului acestora;

 • e) momentul cand a fost descarcat in memorie ultimul raport fiscal de inchidere zilnica sau ultimul bon client;

 • f) daca clientii primesc bonul client si daca continutul acestuia este conform cu prevederile legii;

 • g) preluarea spre analiza si control a datelor din memoria fiscala;

 • h) urmărirea și sancționarea oricăror alte abateri de la reglementările în vigoare.

 • (5) Controlul efectuat in conditiile alin. (1), in timpul deplasarii taxiului in pozitia <<Ocupat>>, se efectueaza, de regula, in caz de flagrant.

 • (6) Acțiunile de control au caracter permanent putându-se desfășura în orice moment în intervalul de 24 de ore ale unei zile.

TRANSPORTUL DE PERSOANE ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE

ART. 38: Prin transport de persoane în regim de închiriere se înțelege serviciul de transport persoane realizat de transportatori autorizați - persoane juridice cu autoturisme cu conducători auto, puse la dispoziția clienților pe bază de contract de închiriere tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a contractului. Conducătorul auto obligatoriu trebuie să fie angajatul transportatorului autorizat și să dețină certificat de pregătire profesională. Transportul de persoane în regim de închiriere se efectuează numai de către transportatori autorizați. Acesta se realizează cu autoturisme deținute în proprietate sau prin intermediul unui contract de leasing și a căror vechime nu depășește 10 ani de la data fabricației. Transportul in regim de inchiriere se realizeaza pe orice traseu, la cererea expresa a clientului, cu obligatia revenirii autovehiculului in localitatea de autorizare dupa efectuarea transportului respectiv, conform contractului. Transportatorii autorizati sunt obligati ca, pe cheltuiala proprie, sa asigure clientul pentru eventualele accidente suferite de acesta in timpul transportului, pentru cauze imputabile transportatorului sau, dupa caz, conducatorului autovehiculului. Este interzis a se executa transport in regim de taxi cu autoturisme destinate transportului in regim de inchiriere; acestea nu trebuie sa aiba in dotare aparate de taxat sau statii radio de emisie-receptie si sa nu aiba inscrisuri, insemne, dotari si accesorii stabilite pentru taxiuri.

ART. 39: Autorizația de transport în regim de închiriere (Anexa 6) este unică și netransmisibilă și se obține după depunerea la autoritatea de autorizare a următoarelor documente:

 • a) cerere (Anexa 7). Aceasta va cuprinde declarație privind cunoașterea sancțiunilor aplicate în cazul desfășurării activităților ilegale de transport, declarație privind perioadele de activitate și interdicții desfășurate în trecut;

 • b) actul constitutiv al societății comerciale;

 • c) certificat înregistrare al societății comerciale din care să rezulte că are sediul în municipiului Galați;

 • d) acte identitate asociați;

 • e) unul dintre asociați va deține și va prezenta certificatul de competență profesională al persoanei desemnate eliberat de A.R.R.;

 • f) actul de identitate al persoanei desemnate;

 • g) aviz psihologic al persoanei desemnate;

 • h) cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care sa rezulte ca aceasta:

 • ■  nu a fost condamnata pentru infracțiuni de natura comerciala;

 • ■  nu a fost condamnata pentru infractiuni privind conditiile de plata si de angajare, perioadele de conducere si de odihna ale conducatorilor auto, siguranta rutiera, siguranta vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protectia mediului;

nu a fost condamnata pentru infracțiuni de talharie, crima si viol.

 • i) cazierul fiscal al societății comerciale.

ART. 40: După obținerea autorizației de transport persoane în regim de închiriere, transportatorul poate obține câte o copie conformă a autorizației de transport (Anexa 21) pentru fiecare autoturism deținut după depunerea unei documentații ce cuprinde:

 • a) cerere (Anexa 9). Aceasta va cuprinde declarație privind cunoașterea sancțiunilor aplicate în cazul desfășurării activităților ilegale de transport;

 • b) certificatul de înmatriculare auto;

 • c) cartea de identitate a vehiculului;

 • d) contractul de leasing (după caz);

 • e) în cazul autoturismelor deținute în baza unui contract de leasing se va prezenta acordul dealerului pentru desfășurarea activității de transport persoane în regim de închiriere;

 • f) actul de deținere a spațiului de parcare a autoturismului;

 • g) asigurarea pentru persoanele și bunurile transportate.

Dacă transportatorul este autorizat și pentru desfășurarea transportului de persoane în regim de taxi acesta poate obține pentru fiecare autoturism câte o copie conformă a autorizației de transport deținute cu respectarea prevederilor alineatului precedent.

ART. 41: Pentru executarea serviciului de transport in regim de inchiriere, la bordul autoturismului trebuie sa existe:

 • a) copia conforma a autorizatiei de transport in regim de inchiriere in original;

 • b) certificatul de inmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspectia tehnica periodica valabila;

 • c) asigurarea pentru persoane și bunurile acestora;

 • d) asigurarea obligatorie de raspundere civila auto;

 • e) certificatul de atestare a pregătirii profesionale a conducatorului auto;

 • f) contractul de prestare a serviciului incheiat intre transportatorul autorizat si client;

 • g) documentul fiscal cu regim special valabil privind plata anticipata a intregului transport contractat;

 • h) ecusonul aplicat pe parbrizele față și spate cu specificația RENT CAR (Anexa 18);

 • i) Foaie de parcurs pentru toți transportatorii autorizați;

 • j) documentele stabilite conform legislatiei in vigoare privind circulatia rutiera.

SERVICIUL DE ÎNCHIRIERE DE AUTOTURISME

ART. 42: Serviciul de închiriere de autoturisme reprezintă serviciul de transport public realizat de transportatori autorizați - persoane juridice sau realizat în exclusivitate de operatori economici - persoane juridice care pun la dispoziția unor clienti autoturisme fara conducator auto, pe baza de contract, cu plata anticipata a contractului de inchiriere. Acesta se poate realiza cu autoturisme deținute în proprietate sau în leasing a căror vechime nu depășește 10 ani de la data fabricației. In cazul executarii serviciului de inchiriere de autoturisme, clientii suporta, in afara contractului, costurile carburantilor consumati, taxele de drum, de parcare, de acces, inclusiv costul asigurarii pentru daunele produse transportatorului autorizat respectiv operatorului economic din cauze imputabile clientului. Transportatorii autorizati sau operatorii economici, dupa caz, sunt obligati ca, pe cheltuiala proprie, sa asigure clientul pentru eventualele accidente suferite de acesta in timpul transportului, pentru cauze imputabile transportatorului, respectiv operatorului economic. In cazul executarii serviciului de inchiriere de autoturisme, transportatorul autorizat sau operatorul economic, dupa caz, nu poate inchiria autoturismul daca clientul nu face dovada ca detine toate documentele valabile pentru a avea dreptul de a conduce autoturismul respectiv. Inchirierea autoturismului fara conducator auto se va mentiona expres in contractul de inchiriere, care trebuie sa contina si prevederi referitoare la obligatia clientului privind restituirea vehiculului. Este interzis a se executa transport in regim de taxi cu autoturisme destinate serviciului de inchiriere de autoturisme; acestea nu trebuie sa aiba in dotare aparate de taxat sau statii radio de emisie-receptie si sa nu aiba inscrisuri, insemne, dotari si accesorii stabilite pentru taxiuri.

ART. 43: Operatorii economici care desfășoară în exclusivitate serviciul de închiriere de autoturisme pot obține o autorizație pentru efectuarea în exclusivitate a serviciului de închiriere de autoturisme (Anexa 22) în baza prezentării următoarei documentații:

 • a) cerere (Anexa 7); aceasta va cuprinde declarație privind cunoașterea sancțiunilor aplicate în cazul desfășurării activităților ilegale de transport, declarație privind perioadele de activitate și interdicții desfășurate în trecut;

 • b) act constitutiv al societății comerciale;

 • c) certificat înregistrare al societății comerciale din care să rezulte că are sediul în municipiului Galați;

 • d) actele de identitate ale asociaților;

 • e) cazierul fiscal al societății comerciale.

ART. 44: După obținerea autorizației pentru efectuarea în exclusivitate a serviciului de închiriere de autoturisme, operatorul economic poate obține câte o copie conformă (Anexa 23) a autorizației susmenționate pentru fiecare autoturism deținut în condițiile depunerii unei documentații ce cuprinde:

 • a) cerere (Anexa 9). Aceasta va cuprinde declarație privind cunoașterea sancțiunilor aplicate în cazul desfășurării activităților ilegale de transport;

 • b) certificatul de înmatriculare auto;

 • c) cartea de identitate a vehiculului;

 • d) contractul de leasing (după caz);

 • e) în cazul autoturismelor deținute în baza unui contract de leasing se va prezenta acordul dealerului pentru efectuarea serviciilor de închiriere de autoturisme;

 • f) actul de deținere a spațiului de parcare a autoturismului;

 • g) asigurarea pentru persoanele și bunurile transportate.

Dacă transportatorul este autorizat și pentru desfășurarea transportului de persoane în regim de închiriere acesta poate obține pentru fiecare autoturism câte o copie conformă a autorizației de transport deținute cu respectarea prevederilor alineatului precedent.

ART. 45: Pentru executarea serviciului de inchiriere de autoturisme, la bordul autoturismului trebuie sa existe:

 • a) copia conforma a autorizației pentru efectuarea în exclusivitate a serviciului de închiriere de autoturisme sau, după caz a autorizației de transport;

 • b) certificatul de inmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspectia tehnica periodica valabila;

 • c) asigurarea pentru persoane și bunurile acestora;

 • d) asigurarea obligatorie de raspundere civila auto;

 • e) contractul de închiriere incheiat intre operatorul economic autorizat si client;

 • f) documentul fiscal cu regim special valabil privind plata anticipata a serviciului de închiriere prestat;

 • g) ecusonul aplicat pe parbrizele față și spate cu specificația RENT CAR (Anexa 18);

 • h) alte documente stabilite de legislatia in vigoare privind circulatia rutiera.

OBLIGATIILE TRANSPORTATORILOR AUTORIZATI, ALE DISPECERATELOR TAXI, ALE TAXIMETRISTILOR SI ALE CLIENTILOR CU PRIVIRE LA DESFASURAREA OPERATIUNILOR DE TRANSPORT IN REGIM DE TAXI

ART. 46: (1) In vederea realizarii transportului de persoane, marfuri sau bunuri in regim de taxi, in conditii de siguranta, calitate si legalitate, transportatorii autorizati, dispeceratele taxi, taximetristii si clientii trebuie sa respecte obligatiile prevazute de Legea 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare, obligațiile prevăzute in regulamentul de organizare si functionare a serviciului de transport local, precum si cele prevazute in contractul de atribuire a gestiunii serviciului și caietul de sarcini aferent.

(2) Principalele obligatii ale transportatorilor autorizati sunt urmatoarele:

 • a) sa asigure executarea serviciilor de transport in regim de taxi in conditii de legalitate, siguranta si calitate;

 • b) sa nu execute alte categorii de transporturi publice decat in regim de taxi, cu taxiuri agreate si avand insemnele de personalizare si identificare proprii, stabilite de lege;

 • c) sa nu utilizeze ca taximetristi conducatori auto care nu detin certificate de atestare a pregatirii profesionale si care nu corespund prevederilor Standardului ocupational al taximetristului, inregistrand abateri grave in cazierul de conduita profesionala;

 • d) sa nu incredinteze, sub nicio forma, conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul de transport în regim de taxi, altui taximetrist, in cazul transportatorului autorizat care este persoana fizica sau întreprindere familiala;

 • e) sa asigure dispecerizarea activitatii;

 • f) să doteze toate autovehiculele taxi cu stație radio de emisie-recepție în stare de funcționare;

 • g) sa asigure clientului si celorlalte persoane transportate beneficiul asigurarii lor, a marfurilor sau a bunurilor acestora pe toata durata transportului;

 • h) sa asigure posibilitatea ca taximetristul sa poata transmite la societate orice informatie referitoare la intreruperea efectuarii unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranta transportului ori a sa personala;

 • i) sa anunte autoritatea de politie, autoritatea fiscala, autoritatea de metrologie si agentia service de care depind, in caz de furt sau disparitie, in orice mod, a aparatului de taxat sau a statiei radio de emisie-receptie de pe taxi;

 • j) sa instiinteze in scris asociatia din care face parte taximetristul in legatura cu intreruperea contractului individual de munca sau cu sanctiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare;

 • k) sa prezinte in termen aparatul de taxat, dupa instalarea pe taxi, la prima verificare metrologica a taximetrului, precum si ulterior la termenele scadente;

 • l) sa furnizeze, la solicitarea autoritatilor cu atributii de control, informatiile privind activitatea de transport desfasurata.

 • (3) Principalele obligatii ale taximetristilor sunt urmatoarele:

 • a) sa asigure executarea serviciilor de transport in regim de taxi in conditii de legalitate, siguranta si calitate;

 • b) sa aiba tinuta corespunzătoare (nu se permite desfășurarea activității în maiou, papuci, șlapi, pantaloni scurti, bustul gol, etc.), un comportament civilizat si preventiv in relatia cu clientul, respectand conduita de buna practica, conform prevederilor Standardului ocupational al taximetristului;

 • c) sa detina atestatul pregatirii profesionale valabil si sa il prezinte la solicitarea organelor de control abilitate de lege;

 • d) sa nu refuze clientul in efectuarea unei curse in interiorul localitatii si sa respecte solicitarile legale ale acestuia;

 • e) sa opreasca pe traseu la semnul clientului, cand se afla in pozitia de operare <<Liber>>, cu exceptia cazului cand se deplaseaza sa preia un client la comanda dispecerului sau cand conditiile de trafic nu permit aceasta manevra;

 • f) sa elibereze bonul client la finalul cursei, pe baza caruia va incasa contravaloarea prestatiei efectuate;

 • g) sa nu pretinda ca plata pentru prestatia efectuata decat suma prevazuta pe bonul client;

 • h) sa nu implice taxiul in mod deliberat, direct sau indirect, in activitati cu caracter infractional ori in alte acte antisociale;

 • i) sa anunte organele de politie, in cel mai scurt timp si cu prioritate, despre orice eveniment grav la care au participat sau au fost martori;

 • j) sa nu angajeze transportul unui client aflat in stare avansata de ebrietate, are un comportament agresiv ce ii pune viata in pericol sau intentioneaza sa solicite efectuarea unui transport ilicit.

 • k) sa transporte clientul la destinatie pe traseul optim sau pe traseul solicitat ori convenit cu acesta, pe cai circulabile ce corespund conditiilor de siguranta a circulatiei si nu pun in pericol siguranta calatorului a taximetristullui sau starea tehnica a masinii.

 • l) sa nu incarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;

 • m) sa asigure integritatea calitativa si cantitativa a marfurilor sau bunurilor transportate, in cazul in care clientul nu le insoteste pe durata transportului;

 • n) sa transporte bagajele clientilor, in cazul transportului de persoane, in limitele spatiului destinat pentru acestea, fara perceperea de tarife suplimentare;

 • o) sa prezinte informatiile cerute sau sa faciliteze accesul organelor de control imputernicite la aparatul de taxat, pentru verificare;

 • p) sa nu transporte bagaje sau bunuri care sa nu permita inchiderea portbagajului, portierelor si a geamurilor;

 • q) sa nu execute activitatea de transport in regim de taxi fara a avea sigiliile corespunzatoare la aparatul de taxat;

 • r) sa nu transporte clienti pe bancheta din fata decat in cazul in care ii atentioneaza in prealabil ca au obligatia sa poarte centura de siguranta;

 • s) sa nu execute activitate de transport in regim de taxi fara a avea aparatul de taxat si lampa taxi in functiune pentru pozitia de operare respectiva;

 • t) sa se supuna controlului autoritatilor abilitate si sa prezinte la control, in timpul activitatii, documentele prevazute de Legea 38/2003 si de legislatia in vigoare;

 • u) sa poarte obligatoriu centura de siguranta cand circula fara client, in restul cazurilor portul centurii fiind optional;

 • v) sa nu utilizeze statia radio din dotarea taxiului pentru alarmare nejustificata, care poate genera sau favoriza tulburarea ordinii publice sau cu un limbaj indecent, in afara prevederilor legale.

 • w) sa nu execute curse in afara localitatii de autorizare decat in conditiile prevazute la art. 18;

 • x) sa nu fumeze si sa nu utilizeze mijloacele audio/video fara acordul clientului.

 • (4) Principalele obligatii ale clientilor sunt urmatoarele:

 • a) sa achite pretul transportului executat;

 • b) sa solicite, sa preia si sa pastreze bonul client la coborarea din taxi;

 • c) sa nu plateasca serviciile pe care le-a realizat taximetristul decat in limita sumei totale prevazute in bonul client;

 • d) sa nu provoace si sa nu dezvolte stari conflictuale cu taximetristul in timpul desfasurarii cursei respective;

 • e) sa nu oblige sau sa nu impuna, sub orice modalitate, taximetristului sa execute transporturile prevazute la alin. (2) lit. g) din Legea 38/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

 • f) sa acorde sprijin taximetristului in cazul agresarii sau accidentarii acestuia in timpul efectuarii transportului, anuntand imediat organele de politie in legatura cu aceste evenimente;

 • g) sa sesizeze Primaria municipiului Galați - autoritatea de autorizare si filiala judeteana a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, dupa caz, in legatura cu practici neconforme ale taximetristului care le-au creat prejudicii ori au afectat calitatea serviciilor de taximetrie solicitate;

 • h) sa nu ocupe scaunul de langa taximetrist daca nu poarta centura de siguranta.

 • (5) Principalele obligatii ale dispeceratelor taxi sunt urmatoarele:

 • a) dispeceratul trebuie sa tina registrul special de evidenta prevăzut la art. 35, alin. 10 și dosarul constituit conform art. 35, alin.12 din prezentul regulament;

 • b) sa comunice, la solicitarea autoritatilor de control abilitate, informatiile solicitate privind utilizatorii serviciilor de dispecerat taxi;

 • c) la încheierea sau la prelungirea unui contract se va verifica la autoritatea de autorizare dacă autovehiculul pentru care se solicită contractul deține autorizație taxi;

 • d) să transmită lunar autorității de autorizare situația transportatorilor autorizați dispecerizați;

 • e) sa nu deserveasca taxiuri dotate cu statii radio de emisie-receptie detinute illicit (sau autovehicule care executa transport in regim de inchiriere;

 • f) dispeceratele sunt obligate ca in momentul solicitarii serviciului de transport de catre un client, la cererea expresa a acestuia, sa il informeze in legatura cu tariful sau gama de tarife pe care le practica taxiurile deservite si sa respecte preferinta clientului;

 • g) sa controleze respectarea de catre transportatorii autorizati a obligatiilor ce deriva din prevederile contractelor de dispecerizare incheiate cu acestia;

 • h) sa nu aplice practici discriminatorii privind deservirea transportatorilor autorizati;

 • i) sa nu aplice practici prin care sa detina controlul asupra pietei taximetriei, sa provoace distorsiuni ale concurentei sau sa elimine concurenta, precum si practici monopoliste;

 • j) sa dispecerizeze numai transportatorii autorizati care desfasoara serviciul de transport in regim de taxi in aceeasi localitate de autorizare.

 • k) sa deserveasca numai transportatori autorizati pentru care exista contract de prestări servicii pentru dispecerat taxi insotit de fundamentarea de preț conform art. 42 din Ordinului 243/2007 al A.N.R.S.C.;

 • l) să întrerupă furnizarea comenzilor pentru un autoturism taxi la solicitarea autorității de autorizare în vederea rezolvării operative și rapide a unor cazuri de încălcare a legalității.

 • (6) In cazul efectuarii serviciului de transport in regim de inchiriere, precum si a serviciului de inchiriere de autovehicule, obligatiile prevazute la art. 52 alin. (2)-(4) din Legea 38/2003 cu modificarile si completarile ulterioare se aplica in mod corespunzator. CAZIERUL DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ

ART. 47:

(1) Autoritatea administratiei publice locale organizeaza si detine o baza de date privind activitatea profesionala, evidenta abaterilor de la conduita profesionala si a sanctiunilor pentru aceste abateri pentru urmatoarele categorii de persoane:

 • a) persoanele care au calitatea de persoane desemnate reprezentand transportatorii autorizati;

 • b) taximetristii;

 • c) alte persoane care desfasoara activitati in executarea serviciilor de transport in regim de taxi.

(2) Includerea unei persoane in baza de date se face pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana respectiva nu a comis abateri de la conduita profesionala si nu a avut sancțiuni legate de aceasta activitate (Anexa 13).

(3) Datele referitoare la activitatea profesionala, abaterile de la conduita profesionala si de la prevederile standardului ocupational si sanctiunile primite pentru aceste abateri constituie cazierul de conduita profesionala al unei persoane. Un cazier de conduita profesionala corespunzator trebuie sa confirme ca in activitatea sa persoana a dovedit probitate morala si profesionala si ca nu figureaza cu abateri grave de la conduita profesionala.

ART. 48: Baza de date va include in principal urmatoarele date privind activitatea unei persoane:

 • a) documentele care atesta pregatirea profesionala;

 • b) monitorizarea conditiilor de mentinere a valabilitatii acestor documente;

 • c) abaterile de la conduita profesionala si de la prevederile standardului profesional, dupa caz;

 • d) sanctiunile primite;

 • e) monitorizarea contractelor de munca incheiate si inchise;

 • f) monitorizarea miscarii taximetristului de la un transportator autorizat la altul;

 • g) monitorizarea cazurilor de retinere a atestatului profesional al taximetristului;

 • h) monitorizarea valabilitatii atestatului profesional al taximetristului sau a certificatului de pregatire profesionala al persoanei desemnate;

 • i) monitorizarea indeplinirii conditiilor de capacitate profesionala si de onorabilitate a persoanei desemnate din cadrul transportatorilor autorizati si al dispeceratelor taxi.

ART. 49: Autoritatile administratiei publice locale se consulta cu asociatiile profesionale reprezentative in vederea mentinerii la zi a cazierului de conduita profesionala sens in care asociatiile profesionale reprezentative trebuie sa detina o baza de date privind activitatea profesionala, evidenta abaterilor de la conduita profesionala si a sanctiunilor aplicate.

ART. 50:

(1) Autoritatea de autorizare, cu ocazia emiterii autorizatiilor taxi, solicita persoanei desemnate, care reprezinta transportatorul autorizat, sa depuna dovada includerii tuturor taximetristilor angajati in baza de date a unei autoritati publice locale.

(2) Dovada emisa de autoritatea publica respectiva implica responsabilitatea acesteia privind continutul cazierului de conduita profesionala.

(3) Transportatorul autorizat solicita la angajarea fiecarui taximetrist dovada ca acesta este inclus in baza de date a unei autoritati publice locale. Pe baza dovezii, transportatorul autorizat solicita in scris autoritatii administratiei publice locale cazierul de conduita profesionala, care se anexeaza obligatoriu la dosarul de angajare.

ART. 51: O persoana nu poate fi inclusa in mai mult de o baza de date. Orice informatie oferita de o persoana despre activitatea sa profesionala pentru a fi inclusa in baza de date are regimul unei declaratii pe propria raspundere.

ART. 52: Autoritatea administratiei publice locale publica pe site-ul sau lista cu numele si prenumele persoanelor incluse in baza de date, pentru care se poate elibera la cerere cazierul de conduita profesionala.

ART. 53: Autoritatile prevazute la art. 37 alin. (1) din Legea nr. 38/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, furnizeaza datele privind abaterile constatate de aceste autoritati si sanctiunile aplicate pentru taximetristii care activeaza in domeniul transportului in regim de taxi, la solicitarea scrisa a autoritatii de autorizare.

ABATERI GRAVE DE LA CONDUITA PROFESIONALA

ART. 54

(1) Se considera abateri grave de la conduita profesionala acele comportamente care:

 • a) afecteaza substantial calitatea si siguranta serviciului prestat;

 • b) vizeaza incalcarea legalitatii;

 • c) favorizeaza sau realizeaza evaziunea fiscala;

 • d) contorsioneaza sau elimina concurenta;

 • e) instituie monopolul in piata sau manifesta tendinte monopoliste, neconcurentiale.

(2) Abaterile grave de la conduita profesionala a transportatorilor autorizati constau in:

 • a) folosirea de documente sau declaratii pe propria raspundere false in autorizarea ori executarea serviciului respectiv;

 • b) practicarea de proceduri vizand realizarea sau favorizarea evaziunii fiscale;

 • c) incalcarea repetata a metodologiei privind modul de realizare a tarifelor pentru serviciile prestate;

 • d) incalcarea repetata a prevederilor contractului de atribuire in gestiune delegata a serviciului si ale regulamentului de organizare si efectuare a serviciului;

 • e) incalcarea repetata a prevederilor legale privind respectarea legalitatii, siguranta, calitatea si continuitatea serviciului;

 • f) incalcarea repetata a prevederilor privind protectia clientului si protectia mediului;

 • g) incalcarea repetata a obligatiei de a asigura corecta functionare a aparatelor de taxat;

 • h) transmiterea autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme, pentru a fi utilizate de catre alte persoane juridice sau fizice;

 • i) incalcarea repetata a prevederilor privind intocmirea contractelor de efectuare a serviciului si/sau a documentelor de plata anticipata a acestora in cadrul serviciului de transport in regim de inchiriere;

 • j) utilizarea aparatelor de taxat nefiscalizate sau a aparatelor de taxat si a statiilor radio procurate nelegal;

 • k) folosirea taximetristilor care nu detin atestat profesional sau al caror atestat are valabilitatea depasita, precum si a taximetristilor al caror cazier de conduita profesionala contine abateri grave;

 • l) incalcarea repetata a obligatiei de a instiinta in scris autoritatea de autorizare la a carei baza de date este arondat taximetristul in legatura cu incetarea contractului individual de munca sau in legatura cu sanctiunile disciplinare pe care le-a aplicat acestuia, precum si de a solicita taximetristului cazierul de conduita profesionala inainte de a-l utiliza;

 • m) nedeclararea sau declararea incorecta a veniturilor realizate din sumele incasate din prestatiile realizate, conform datelor furnizate de rapoartele de incheiere zilnica, de rapoartele memoriei fiscale ori de alte documente, dupa caz;

 • n) persoana desemnata nu a declarat ca are interdictia de a profesa, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau in cazurile prevazute de Legea nr. 38/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • o) persoana desemnata nu detine in evidenta cazierul de conduita profesionala pentru fiecare taximetrist utilizat.

(3) Abaterile grave de la conduita profesionala a taximetristilor sunt:

a) incalcarea repetata a obligatiilor pe care le au in relatiile cu clientii si cu autoritatile competente de control;

b) incalcarea repetata a obligatiei de a pretinde de la client contravaloarea serviciului, fara ca aceasta sa fie inregistrata de aparatul de taxat, precum si a obligatiei de a emite si elibera bonul pentru client;

 • c) incalcarea interdictiei de a se implica, prin intermediul taxiului sau fara, in actiuni cu caracter infractional ori antisocial;

 • d) incalcari repetate ale interdictiei de a realiza interventii asupra regimului de operare a aparatului de taxat, asupra modului de inregistrare in taximetru si memoria fiscala a parametrilor serviciului, in scopul cresterii sumei de incasat sau al stergerii inregistrarii in memoria fiscala;

 • e) refuzul repetat nejustificat al executarii cursei la cererea expresa a clientului;

 • f) incalcarea repetata a obligatiei de a nu scoate din functiune aparatul de taxat in timpul executarii unei curse;

 • g) utilizarea in timpul prestarii serviciului a altui aparat de taxat decat cel fiscalizat pe autoturismul respectiv;

 • h) incalcarea repetata a interdictiei de a executa serviciul de transport in regim de taxi in alte localitati decat in conditiile prevazute de lege.

 • (4) Abaterile grave de la conduita profesionala a dispecerilor taxi sunt urmatoarele:

a) incalcarea interdictiei de a realiza contracte de dispecerizare aplicand proceduri discriminatorii transportatorilor autorizati deserviti;

b) incalcarea interdictiei de a deservi autovehicule fara ca acestea sa detina autorizatii taxi sau care detin autorizatii taxi ce nu le apartin ori sunt emise de autoritatea de autorizare a altor localitati;

 • c) incalcarea interdictiei de a utiliza practici destinate controlului pietei, practici monopoliste si practici destinate eliminarii ori distorsionarii concurentei;

 • d) incalcarea repetata a obligatiei de a informa clientul, la cererea acestuia, asupra modului de realizare a comenzii si asupra tarifelor practicate.

 • (5) Abaterile grave de la conduita profesionala pot constitui motivele retinerii si retragerii autorizatiei de transport sau a autorizatiei de dispecerat taxi, precum si ale anularii certificatului de atestare a pregatirii profesionale ori a certificatului de competenta profesionala, ca urmare a constatarii acestor abateri in urma controalelor sau a sesizarilor primite.

CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

Art. 55:

 • (1) Constituie contravenții faptele săvârșite, consemnate și stabilite prin art. 55 din Legea 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se va face de către reprezentanții organelor de control autorizate specificate la art. 37 din prezentul Regulament.

 • (2) Pe lângă sancțiunile prevăzute la art. 55 din Legea 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare se dispun și măsuri administrative, ca sancțiuni complementare privind reținerea, suspendarea, retragerea sau anularea, după caz a unor autorizații, copii conforme, atestate profesionale sau contracte, astfel cum sunt precizate la art. 56, 56^1,58^1 din Legea 38/2003 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 56: Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

(1) Cu amendă de la 100 la 500 lei nerespectarea prevederilor articolelor:

 • - art. 30, alin. 9 și 11;

 • - art. 33, alin. 6;

- art. 46, alin. 3, lit. b;

 • - art. 47, alin. 5, lit. c și d;

 • (2) Cu amendă de la 250 la 500 lei nerespectarea prevederilor articolelor:

 • - art. 32, alin. 11;

 • (3) Cu amendă de la 500 la 1000 lei nerespectarea prevederilor articolelor:

- art. 16, alin. 1;

- art. 30, alin. 8;

- art. 31, alin. 3;

- art. 32, alin. 12;

- art. 46, alin. 3, lit. c;

 • (4) Cu amendă de la 1000 la 5000 lei nerespectarea prevederilor articolelor:

- art. 28, alin. 3.

ART. 57: Constatarea faptelor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 56 din prezentul regulament se face de către împuterniciții Primarului.

ART. 58: Aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 56 din prezentul regulament se completează cu prevederile art. 28, alin. 1 din O.G. 2 / 2001.

ART. 59: Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu prevederile O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, astfel cum a fost aprobata cu modificari prin Legea 180/2002, cu modificarile ulterioare.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Anexa 1 la H.C.L. nr.

REGULAMENT

PRIVIND: ORGANIZAREA SI DESFĂȘURAREA TRANSPORTULUI DE PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI ȘI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE ÎN MUNICIPIUL GALAȚI

CAPITOLUL I : DISPOZIȚII GENERALE

ART. 1: Prezentul Regulament stabileste autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii si controlul efectuarii serviciilor de transport in regim de taxi sau in regim de inchiriere.

ART. 2: In sensul prezentului Regulament, urmatorii termeni se definesc astfel:

 • a) afisaj client - indicator alfanumeric al taximetrului care are rolul de a afisa, in mod lizibil pentru client, in mod succesiv, indicatii privind pretul prestatiei efectuate pana la momentul respectiv si, in mod continuu, pozitia de functionare in care este taximetrul in acel moment, precum si tariful aplicat;

 • b) aparat de taxat - aparat cu functii metrologice si fiscale, compus dintr-un taximetru si un aparat de marcat electronic fiscal, care, montat la loc vizibil pentru client, calculeaza si afiseaza pretul de plata, emite un bon client la sfarsitul cursei si memoreaza datele privind activitatea taxiului, in scopul supravegherii sale fiscale. Aparatul de taxat trebuie sa emita si alte documente, conform reglementarilor in vigoare si prevederilor Legii 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare;

 • c) autorizatia pentru efectuarea transportului in regim de taxi sau a transportului in regim de inchiriere, denumita in continuare autorizatia de transport - document eliberat in conditiile prezentei legi de autoritatea de autorizare, care atesta faptul ca un transportator este autorizat sa execute transportul respectiv si poate participa la atribuirea in gestiune a serviciului de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere, dupa caz;

 • d) autoritatea de autorizare - compartimentul sau serviciul de transport din cadrul Primariei municipiului Galați, licențiat in acest scop de Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C.), in conditiile Legii 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare;

 • e) autorizatie taxi - copie conforma a autorizatiei de transport in regim de taxi, care da dreptul transportatorului autorizat de a utiliza un autovehicul, detinut de acesta in conditiile Legii 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare, pentru efectuarea serviciului de transport de persoane, marfuri sau bunuri in regim de taxi;

 • f) bon client - bonul fiscal privind pretul transportului de persoane, marfuri sau bunuri in regim de taxi, emis numai de aparatul de marcat electronic fiscal, cu ocazia finalizarii cursei, care cuprinde detalierea datelor referitoare la acest transport si care constituie singurul document justificativ pe baza caruia taximetristul incaseaza si clientul executa plata prestatiei respective;

 • g) cheie electronica - cheie dotata cu memorie electronica, folosita pentru identificarea soferului de taxi, colectarea datelor si pentru programarea tarifelor;

 • h) client - persoana care a angajat, direct sau prin dispecer taxi, executarea transportului unor persoane sau al unor marfuri ori bunuri, dupa caz, in numele careia taximetristul executa transportul si incaseaza pretul transportului, in conditiile legii;

 • i) cursa - deplasarea executata cu taxiul pe un traseu comandat sau acceptat de client, la care punctul de inceput este locul imbarcarii sau locul acceptat, dupa caz, iar punctul de finalizare este locul destinatiei;

 • j) dispecerat taxi, denumit in continuare dispecerat - activitate conexa transportului in regim de taxi, care preia telefonic sau prin alte mijloace si transmite comenzile clientului prin statia radio de emisie-receptie catre taximetrist;

 • k) fiscalizarea memoriei electronice - identificarea memoriei electronice fiscale a aparatului de taxat si a transportatorului autorizat, care este detinatorul legal al autorizatiei taxi pentru autovehiculul detinut in condițiile Legii 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare si pe care este montat aparatul respectiv;

 • l) lampa taxi - caseta luminata, montata pe cupola taxiului, perpendicular pe axa longitudinala, care pe laturile fata si spate, alaturi de inscrisul central TAXI, contine lampi care indica pozitia <<Liber>> sau <<Ocupat>> a taxiului si care trebuie sa fie vizibile de la o distanta de minimum 100 de metri;

 • m) loc de asteptare a clientilor - spatiu special amenajat si semnalizat corespunzator de catre autoritatea administratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere, avand un numar de locuri prestabilit pentru stationarea taxiurilor in asteptare in pozitia <<Liber>>;

 • n) memorie electronica fiscala - componenta a aparatului de marcat electronic fiscal, care poate inmagazina, pe baza de program, date privind activitatea taxiului, continute in bonul client, in conditii de neconvertibilitate, inaccesibilitate si securitate;

 • o) raportul taximetristului - raport de control nefiscal, continand date de natura nefiscala, corespunzatoare activitatii unui taximetrist, cuprinse in raportul fiscal de inchidere zilnica, in conditiile in care in perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi si alti taximetristi;

 • p) sigiliu fiscal - sigiliu aplicat pe carcasa aparatului de taxat sau a aparatului de marcat electronic fiscal, daca acesta functioneaza in carcasa separata, si pe memoria electronica fiscala, in scopul de a nu permite fara desigilare accesul la memoria electronica fiscala;

 • q) sigiliu de protectie - sigiliu aplicat la loc vizibil pentru protectia cablajului de conectare a aparatului de taxat, protectie ce nu poate fi inlaturata fara desigilare;

 • r) sigiliu metrologic - sigiliu aplicat pe taximetru in scopul de a nu permite fara desigilare accesul la operatiuni privilegiate;

 • s) taxi - autovehicul din categoria autoturisme cu pana la maximum 5 locuri, inclusiv locul conducatorului auto, sau autovehicul de transport de marfuri cu o masa maxima totala autorizata care nu depaseste 3,5 tone, care, pe baza autorizatiei taxi, poate executa transport de persoane, marfuri sau bunuri in regim de taxi;

 • t) taximetru - dispozitiv, parte a aparatului de taxat, cuplat la un generator de semnale de distanta impreuna cu care constituie un mijloc de masurare. Taximetrul masoara durata deplasarii si stationarii, calculeaza distanta parcursa, pe baza unui semnal produs de generatorul de semnale de distanta, calculeaza si afiseaza pretul de plata pentru o calatorie, pe baza distantei calculate si/sau a duratei masurate a calatoriei, asigurand afisarea acestuia pe afisajul client in timpul desfasurarii cursei;

 • u) taximetrist - conducator auto atestat profesional sa efectueze transport in regim de taxi;

 • v) transportator - persoana fizica, asociatie familiala sau persoana juridica inregistrate la registrul comertului pentru a desfasura activitati de transport cu vehicule rutiere;

 • w) transportator autorizat - transportator care detine autorizație de transport privind transportul in regim de taxi sau transportul in regim de inchiriere, eliberata de autoritatea de autorizare, in conditiile legii;

 • x) tarif de pornire - tarif exprimat in lei, inregistrat automat de aparatul de taxat la inceputul cursei, care apare pe afisajul client odata cu activarea dispozitivului de control din pozitia de operare <<Liber>> in pozitia de operare <<Ocupat>> si care este egal cu tariful de distanta (lei/km);

 • y) tarif de stationare - tarif orar, exprimat in lei/ora, aplicat de taximetru pentru perioada cat taxiul a stationat la dispozitia clientului, la cererea acestuia, precum si pentru perioadele in care taxiul aflat in cursa s-a deplasat sub viteza de comutare;

 • z) timp efectiv lucrat - intervalul de timp cuprins intre momentul inceperii primei curse si momentul finalizarii ultimei curse, utilizat de un taximetrist dupa cum rezulta din raportul de inchidere zilnic furnizat de aparatul de taxat, interval in care nu vor fi considerate timp efectiv de lucru pauzele mai mari de 15 minute intre doua curse consecutive, pauze in care autovehiculul taxi a stationat. Din totalul timpului efectiv lucrat se va preciza timpul efectiv lucrat pe timp de noapte;

aa) viteza de comutare - viteza limita cu care se deplaseaza taxiul, sub care aparatul de taxat comuta automat tarifarea distantei parcurse cu tarifarea timpului consumat sau invers, dupa caz.

ab) transportul in regim de taxi - serviciul de transport public de persoane, bunuri sau marfuri asigurat contra cost, pe baza de bon client.

ac) RENT CAR - activitatile care vizeaza atat serviciul de transport public de persoane realizat de transportatori autorizati cu autoturisme cu conducatori auto, denumit in continuare transport in regim de inchiriere, cat si serviciul de inchiriere realizat de operatorii economici cu autoturisme fara conducator auto, denumit in continuare serviciu de inchiriere.

ad) transport in regim de inchiriere - serviciu de transport public de persoane realizat de transportatori autorizati - persoane juridice - cu autoturisme cu conducatori auto, puse la dispozitia clientilor pe baza de contract de inchiriere tarifat pe ora sau pe zi, cu plata anticipata a contractului.

ae) serviciu de inchiriere - serviciu de transport public realizat de operatori economici autorizati care pun la dispozitia unor clienti autoturisme fara conducator auto, pe baza de contract, cu plata anticipata a contractului de inchiriere.

ART. 3: (1) Serviciile de transport public local in regim de taxi sau in regim de inchiriere fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publica, se desfasoara sub controlul, conducerea și coordonarea autoritatii administratiei publice locale si se efectueaza numai de catre transportatori autorizati de catre autoritatea de autorizare.

 • (2) In cadrul atributiilor de coordonare și control a activitatilor privind transportul in regim de taxi sau transportul in regim de inchiriere, autoritatea administratiei publice locale stabilește, urmărește și emite reglementari referitoare la:

 • a)  regulamentul de organizare si executare a transportului de persoane, marfuri sau bunuri în regim de taxi sau închiriere pe teritoriul municipiului Galați, in conformitate cu reglementarile generale in vigoare;

 • b)  nivelul tarifelor de distanta și maximale, astfel cum sunt definite la art. 49, alin. (1), lit. a), lit. d) și lit. i), pct. 1 din Legea 38/2003 cu modificările și completările ulterioare, in cazul transportului de persoane in regim de taxi; se va urmări respectarea nivelului tarifului de distanță fundamentat de fiecare transportator;

 • c)  programele de lucru obligatorii in functie de fluctuatia cerintelor de transport zilnice;

 • d) asigurarea continuitatii serviciului pe durata celor 24 de ore ale zilei;

 • e)  interdicțiile și restricțiile in regim de taxi si in regim de închiriere;

 • f)   locurile de asteptare a clientilor sau de stationare a taxiurilor;

 • g)  norma privind gradul de asigurare a numărului de locuri din stațiile de așteptare taxi în raport cu numarul de autorizatii taxi emise;

 • h)  obligatiile transportatorilor autorizati, ale dispeceratelor taxi, ale taximetristilor si ale clientilor privind desfasurarea serviciului de transport taxi sau în regim de închiriere;

 • i)   controlul modului în care se desfășoară activitatea de transport în regim taxi în municipiul Galați;

 • j)  taxele si impozitele locale ce se impun;

 • k)  alte prevederi necesare bunei organizari si executari a serviciilor de transport in regim de taxi sau inchiriere.

ART. 4: (1) Serviciile de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere, ca servicii de utilitate publica, se organizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale pe raza administrativ-teritoriala respectiva, cu respectarea indeplinirii urmatoarelor cerinte:

 • a)  promovarea concurentei intre transportatorii autorizati in conditiile atribuirii gestiunii serviciilor, pe baza tarifelor stabilite in conformitate cu prevederile art. 42 din Ordinul 243 / 2007 al A.N.R.S.C. dar și din punct de vedere al confortul oferit, siguranței și calității serviciilor prestate, etc;

 • b)  garantarea respectarii drepturilor si intereselor transportatorilor autorizati si a accesului lor, transparent si nediscriminatoriu, la piata transportului public local;

 • c)  garantarea respectarii drepturilor si intereselor utilizatorilor serviciilor de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere;

 • d)  necesitatea infiintarii serviciilor respective pentru rezolvarea problemelor de ordin economic, social si de mediu din localitatile respective;

 • e)  realizarea regulamentelor de organizare si executare a serviciilor respective, cu consultarea asociatiilor reprezentative din domeniu;

 • f)  controlul permanent al modului cum sunt respectate prevederile Legii38/2003, ale contractelor de atribuire in gestiune a executarii serviciilor de transport, precum si prevederile regulamentelor de organizare si de executare a serviciilor respective;

 • g)  deplasarea persoanelor si a marfurilor in conditii de siguranta;

 • h)  asigurarea marfurilor si a persoanelor transportate, precum si a bunurilor acestora;

 • i)   asigurarea executarii unor servicii de transport suportabile in ceea ce priveste tariful de transport atât pentru transportatori cât și pentru clienți;

 • j)  satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale unor categorii de populatie pe raza administrativ-teritoriala a localitatilor respective (zone neacoperite de alte servicii publice de transport), precum si intre acestea si alte localitati, in conditiile Legii 38/2003;

 • k)  asigurarea echilibrului intre cererea si oferta de transport, atat cantitativ, cat si calitativ, prin stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor, in baza unor studii de specialitate sau în urma consultărilor cu asociațiile profesionale reprezentative precum si prin asigurarea continuității serviciilor respective;

 • l) corelarea dimensiunii si continuitatii serviciilor respective de transport de persoane cu fluxurile de utilizatori si cerintele acestora, precum si cu modul de realizare a transportului public local de persoane cu celelalte tipuri de transport local existente;

 • m) consultarea asociatiilor profesionale reprezentative ale transportatorilor autorizati, a dispeceratelor taxi si a taximetristilor, precum si a asociatiilor utilizatorilor, in vederea stabilirii politicilor si strategiilor privind dezvoltarea durabila a serviciilor de transport respective;

 • n) atribuirea in gestiune delegata a executarii serviciilor de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere transportatorilor autorizati, in conformitate cu criteriile specifice prevăzute in Legea 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare;

 • o) respectarea prevederilor O.G. 17 / 2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere si organizarea timpului de munca al lucratorilor mobili in transportul rutier de marfuri si persoane, aprobata cu modificari si completari prin Legea 466 / 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • (2) In toate raporturile generate de activitatea de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere, precum si in activitatile conexe acestora, protectia vietii umane si a mediului este prioritara.

(3) Transportul în regim de taxi sau în regim de închiriere se poate executa numai de transportatori autorizați.

 • (4) Serviciile de transport in regim de taxi se atribuie in executare transportatorilor autorizati, prin concesiune, in gestiune delegata, respectandu-se urmatoarele proceduri:

 • a) procedura de atribuire a autorizatiilor taxi si a ecusoanelor aferente, transportatorilor autorizati castigatori;

 • b) eliberarea autorizatiilor taxi;

 • c) incheierea contractelor de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport in regim de taxi in conformitate cu numarul autorizatiilor taxi atribuite si eliberate.

CAPITOLUL II: AUTORIZAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII DE TRANSPORT ÎN REGIM TAXI

ART. 5: (1) Autoritatea administratiei publice locale, prin hotarari ale Consiliului local, pe baza studiilor efectuate precum și cu consultarea asociatiilor profesionale reprezentative, legal constituite, stabileste numarul maxim de autorizatii taxi, necesar pentru executarea transportului in regim de taxi, pentru o perioada de 5 ani, dupa urmatoarele criterii minimale:

 • a) gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie precum si parcul de autovehicule detinut de persoane fizice si juridice, asigurand echilibrul care se impune intre acestea;

 • b)  norma privind gradul de asigurare a numărului de locuri în stațiile de așteptare în raport cu numărul de autorizații emise;

 • c)  gradul de poluare;

 • d) cererea si oferta permanente;

 • e) gradul de aglomeratie in trafic;

 • f) promovarea tipurilor de transport mai putin poluante.

 • (2) Dacă este necesară o modificare a numărului de autorizații taxi înaintea perioadei de 5 ani stabilite, aceasta se va putea face cu consultarea asociațiilor profesionale reprezentative;

 • (3) Numarul de autorizații taxi ce se pot atribui va fi de maxim 4 la 1.000 de locuitori. Dacă din studii efectuate se constată că este necesar un număr de autorizații ce depășește acest raport, aceasta se va putea realiza cu consultarea asociațiilor profesionale reprezentative. Deasemenea, în cazuri excepționale, dacă studiile efectuate arată că este necesară micșorarea numărului de autorizații taxi, aceasta se va face cu consultarea asociațiilor profesionale reprezentative. În cazul micșorării numărului de autorizații taxi se va acționa pentru atingerea numărului de autorizații stabilit prin neatribuirea autorizațiilor taxi disponibilizate până la atingerea limitei.

ART. 6: (1) Transportul în regim taxi sau în regim de închiriere se realizează numai cu autovehicule deținute de către transportatori autorizați, cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing în care utilizator este transportatorul. Autovehiculele aflate în proprietate trebuie să fie înmatriculate în județul Galați.

 • (2) Transportatorul autorizat, persoană fizică poate executa transport în regim taxi cu un singur autovehicul deținut în proprietatea soțului / soției acestuia după caz sau în baza unui contract de leasing în care utilizator este soțul / soția acestuia.

 • (3) Transportatorul autorizat, întreprindere individuală poate executa transport în regim taxi cu un singur autovehicul deținut în proprietatea soțului / soției acestuia după caz sau în baza unui contract de leasing în care utilizator este soțul / soția acestuia.

 • (4) Transportatorul autorizat, întreprindere familială poate executa transport în regim de taxi utilizând un număr de autovehicule deținute în condițiile alineatului precedent de către membrii întreprinderii cel mult egal cu numărul membrilor care practică taximetria, deținători ai unui certificat de pregătire profesională.

CONSTITUIREA LISTEI DE AȘTEPTARE ȘI ATRIBUIREA AUTORIZAȚIILOR TAXI

ART. 7: (1) În cazul în care numărul solicitanților de autorizații taxi este mai mare decât numărul de autorizații stabilit de Consiliul local, se constituie “lista de așteptare” pentru solicitanții de autorizații taxi pentru transportul public de persoane în regim taxi. Solicitanții vor fi înscriși în această listă în funcție de punctajele obținute conform grilei de criterii și punctaje aprobate de Consiliul local (Anexa 5). În momentul când un transportator autorizat renunță la una sau mai multe autorizații taxi, când acestea se retrag sau când are loc o majorare a numărului de autorizații taxi, acestea se vor atribui solicitanților cu punctajele cele mai mari din lista de așteptare.

 • (2) Condițiile minimale pe care trebuie să le îndeplinească un autoturism pentru a fi înscris în lista de așteptare sunt: să nu aibă o vechime mai mare de 5 ani de la fabricație și să fie de culoare albă în totalitate (inclusiv barele de protecție).

 • (3) Înscrierea în lista de așteptare se poate face și cu autovehicule care urmează să fie dobândite în baza depunerii unei garanții în valoare de 1.500 de lei pentru fiecare autoturism astfel înscris. Garanția se restituie corespunzător pentru fiecare autoturism dobândit în momentul eliberării autorizației taxi. Dacă în termen de 6 luni de la data desfășurării procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi solicitantul nu ridică autorizațiile taxi atribuite, acestea se retrag și se reține corespunzător garanția depusă.

 • (4) Înscrierea în lista de așteptare pe baza garanției nu crează nicio prioritate față de cei înscriși cu autoturisme deja achiziționate.

 • (5) La înscrierea în lista de așteptare autoturismele vor fi înregistrate foto sau video de către autoritatea de autorizare. Acestea nu trebuie să aibă în dotare sau aplicate elementele caracteristice activității de taximetrie definite la art. 31 din prezentul Regulament. Dacă în acțiunile de control desfășurate de autoritatea de autorizare se va dovedi că un autoturism înscris în lista de așteptare are aplicate elemente specifice activității de taximetrie definite la art. 31 din prezentul Regulament sau desfășoară activitate de taximetrie ilegală, pe lângă sancțiunile prevăzute de Legea 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare, acel autoturism va fi eliminat din lista de așteptare și îi va fi interzisă reînscrierea în lista de așteptare.

ART. 8: Pentru înscrierea în lista de așteptare, solicitanții vor depune o documentație constând în:

 • 1. Pentru persoane fizice:

 • a. cerere (Anexa 2) pentru înscrierea în lista de așteptare (aceasta va cuprinde declarație privind cunoașterea sancțiunilor în cazul activităților de taximetrie ilegală, declarație privind perioade de activitate și interdicții desfășurate în trecut, declarație privind faptul că în calitate de persoană fizică autorizată sau întreprindere familială nu va putea încredința autoturismul altei persoane pentru a desfășura activități de taximetrie, declarație privind cunoașterea obligației legale că activitatea va trebui dispecerizată, declarație privind cunoașterea faptului că va fi eliminat din lista de așteptare în cazul în care se dovedește că a efectuat ilegal activitate de taximetrie);

 • b. actul de identitate;

 • c. certificat profesional al persoanei fizice autorizate care va avea și calitatea de persoană desemnată;

 • d. în cazul întreprinderilor familiale unul dintre membrii întreprinderii familiale va deține și va prezenta certificatul de competență profesională al persoanei desemnate eliberat de A.R.R.;

 • e. aviz psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcție care concură la siguranța circulației;

 • f. cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care sa rezulte ca aceasta:

 • nu a fost condamnata pentru infracțiuni de natura comerciala;

 • nu a fost condamnata pentru infractiuni privind conditiile de plata si de angajare, perioadele de conducere si de odihna ale conducatorilor auto, siguranta rutiera, siguranta vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protectia mediului;

 • nu a fost condamnata pentru infractiuni de talharie, crima si viol.

 • g. certificatul de înmatriculare al autoturismului;

 • h. cartea de identitate a autoturismului;

 • i. contractul de leasing, după caz;

 • j. fișa de criterii și punctaje.

 • 2. Pentru persoane juridice:

 • a.cerere (Anexa 3) pentru înscrierea în lista de așteptare (aceasta va cuprinde declarație privind cunoașterea sancțiunilor în cazul activităților de taximetrie ilegală, declarație privind perioade de activitate și interdicții desfășurate în trecut, declarație privind cunoașterea obligației legale că activitatea va trebui dispecerizată, declarație privind cunoașterea faptului că va fi eliminat din lista de așteptare în cazul în care se dovedește că a efectuat ilegal activitate de taximetrie);

 • b. act constitutiv al societății comerciale;

 • c. certificat de înregistrare al societății comerciale din care să rezulte că aceasta are sediul în municipiul Galați;

 • d. acte identitate asociați;

 • e. unul dintre asociați va deține și va prezenta certificat de competență profesională a persoanei desemnate eliberat de A.R.R.;

 • f. cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care sa rezulte ca aceasta:

 • nu a fost condamnata pentru infracțiuni de natura comerciala;

 • nu a fost condamnata pentru infractiuni privind conditiile de plata si de angajare, perioadele de conducere si de odihna ale conducatorilor auto, siguranta rutiera, siguranta vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protectia mediului;

 • nu a fost condamnata pentru infractiuni de talharie, crima si viol.

 • g. aviz psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcție care concură la siguranța circulației;

 • h. cazierul fiscal al societății comerciale din care să rezulte că nu are înscrieri;

 • i. certificatul de înmatriculare al autoturismului;

 • j. cartea de identitate a autoturismului;

 • k. contractul de leasing, după caz;

 • l. fișa de criterii și punctaje;

 • 3. Pentru persoanele juridice sau întreprinderile familiale care desfășoară deja activitatea de transport în regim taxi și sunt deținătoare de autorizație de transport și autorizații taxi:

 • a.  cerere (Anexa 4) pentru înscrierea în lista de așteptare (aceasta va cuprinde declarație privind cunoașterea sancțiunilor în cazul activităților de taximetrie ilegală, declarație privind cunoașterea faptului că activitatea va trebui dispecerizată, declarație privind cunoașterea faptului că va fi eliminat din lista de așteptare și anularea autorizației de transport în cazul în care se dovedește că autoturismul a efectuat ilegal activitate de taximetrie);

 • b.  certificatul de înmatriculare al autoturismului;

 • c.  cartea de identitate a autoturismului;

 • d.  contractul de leasing, după caz;

 • e.  fișa de criterii și punctaje;

Solicitările vor fi înregistrate în Registrul de Înscrieri în Lista de Așteptare.

ART. 9: Criteriile de departajare prezentate în Anexa 5 și utilizate în alcătuirea listei de așteptare sunt:

 • 1.  vechimea autovehiculului de la data fabricației. Aceasta va fi calculată prin scăderea din anul curent a anului de fabricație sau a anului primei înmatriculări, după caz, în funcție de tipul de certificat deținut;

 • 2.  norma EURO de poluare;

 • 3.  existența instalației de aer condiționat;

 • 4.  numărul de airbag-uri pentru pasageri;

 • 5.  volumul portbagajului;

 • 6.  efortul investițional (proprietate, leasing);

 • 7.  vechimea în activitate;

 • 8.  existența dispozitivului de monitorizare prin sistem GPS;

 • 9. vechimea în lista de așteptare.

Dotările de la punctele 3, 4, 5, 8 vor fi certificate ulterior de către Registrul Auto în certificatul de agreare.

ART. 10: Ordonarea solicitanților în lista de așteptare după următoarele reguli:

 • 1.  lista se ordonează după punctaj în ordine descrescătoare;

 • 2.  în grupele cu punctaj egal departajarea se va face după capacitatea cilindrică în ordine descrescătoare;

 • 3.  în cazul în care în continuare se mențin grupe valorice egale, departajarea se va face în funcție de data înscrierii în ordine crescătoare.

Procedura de atribuire a autorizațiilor taxi va avea loc de regulă lunar, în funcție de numărul de autorizații disponibile. Lista cu solicitanții cărora li s-au atribuit autorizații taxi precum și lista cu solicitanții care rămân în așteptare se va afișa la sediul Autorității de Autorizare.

AUTORIZAȚIA DE TRANSPORT

5

ART. 11: (1) După încheierea ședinței de atribuire a numerelor de autorizații taxi se va elibera autorizația de transport (Anexa 6) în urma completării unei cereri (Anexa 7). Aceasta este unică și netransmisibilă, conferă calitatea de transportator autorizat și dă dreptul de a participa la procedura de atribuire în gestiune pe bază de contract de delegare a executării serviciului de transport în regim taxi. Autorizația de Transport va fi înregistrată în Registrul Autorizațiilor de Transport.

 • (2) Pe baza autorizației de transport, transportatorului autorizat i se poate elibera câte o autorizație taxi pentru fiecare autoturism care a fost declarat câștigător după încheierea ședinței de atribuire.

 • (3) Autorizația de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare pentru o perioadă de 5 ani cu viză anuală. La momentul vizei se va verifica menținerea condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației. Orice modificare a uneia sau mai multor condiții de acordare a autorizației de transport se va comunica autorității de autorizare în maximum 30 de zile de la data modificărilor respective.

ART. 12: (1) Retragerea autorizației de transport se realizează de către autoritatea de autorizare și are drept consecință pierderea calității de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi precum și retragerea tuturor autorizațiilor taxi atribuite pe baza autorizației de transport.

 • (2) Autorizația de transport poate fi retrasă în următoarele situații:

 • a)  transportatorul autorizat nu mai îndeplinește una din condițiile care au stat la baza menținerii valabilității acesteia ori acordarea sau vizarea autorizației a fost realizată pe bază de documente ori declarații false;

 • b)  transportatorul autorizat a folosit documente false în derularea activității serviciului de transport sau a practicat în mod repetat proceduri vizând evaziunea fiscală;

 • c)  transportatorul autorizat a încetat activitatea ca urmare a lichidării, falimentului sau a unei hotărâri judecătorești;

 • d)  transportatorul autorizat a depășit termenul de valabilitate a autorizației de transport cu mai mult de 30 de zile și nu a solicitat atribuirea vizei în termen;

 • e) transportatorul autorizat persoană fizică întreprindere individuală sau întreprindere familială a încredințat conducerea autovehiculului taxi pentru a realiza serviciul de transport taxi altui taximetrist;

 • f)  Transportatorul autorizat desfășoară activități de taximetrie ilegală cu autoturisme cărora nu li s-au atribuit autorizații taxi sau cărora li s-au retras autorizațiile taxi;

 • g)  la încălcarea art. 10, alin.1 din Legea 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare privind netransmisibilitatea autorizației de transport.

 • h)  la cerere;

AUTORIZAȚIA TAXI

5

ART. 13: (1) Din momentul atribuirii autorizațiilor taxi solicitanții câștigători vor demara procedurile de completare a documentației pentru obținerea autorizației taxi (Anexa 8).

 • (2) Persoanele fizice, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale vor solicita Oficiului Registrului Comerțului înregistrarea și vor obține certificatul de înregistrare. După obținerea acestuia se va prezenta la Autoritatea de Autorizare o copie a certificatului de înregistrare la O.R.C. iar Autoritatea de Autorizare va trece la realizarea autorizației taxi. Tot în acest moment vor fi achitate taxele aferente vizei și eliberării autorizațiilor de transport respectiv taxi. Autorizația taxi se va înregistra în Registrul Autorizațiilor Taxi.

 • (3) Autorizația taxi pentru transport persoane în regim taxi se eliberează după completarea cererii (Anexa 9) și prezentarea următoarelor documente:

 • a.  certificatul de agreare eliberat de R.A.R. prin care se va dovedi existența dotărilor menționate în fișa de criterii și punctaje completată la înscrierea în lista de așteptare;

 • b.  polița de asigurare pentru persoane și bagaje transportate;

 • c.  contract de dispecerizare cu un dispecerat autorizat;

 • d.  în cazul autoturismelor deținute în baza unui contract de leasing se va prezenta acordul dealerului pentru desfășurarea activității de taximetrie;

 • e.  dovada fiscalizării aparatului de taxat - declarația de instalare;

 • (4) Autorizația taxi pentru transport bunuri în regim taxi se eliberează după completarea cererii (Anexa 10) și prezentarea următoarelor documente:

 • a.  copie de pe actul de identitate;

 • b.  copie de pe certificatul profesional valabil;

 • c.  certificatulul de cazier judiciar;

 • d.  avizul medico-psihologic care atestă că taximetristul este apt pentru a ocupa o funcție care concură la siguranța circulației;

 • e.  copie de pe certificatul de înmatriculare al autoturismului;

 • f.   copie de pe cartea de identitate a autoturismului;

 • g.  copie de pe contractul de leasing, după caz;

 • h.  copie de pe certificatul de agreare emis de R.A.R.;

 • i.   copie de pe asigurarea de persoane și bagaje;

 • j.   copie de pe adresa de atribuire a numărului fiscal și declarația de instalare a aparatului de taxat fiscal emis de D.G.F.P. Galați.

 • (5) Atribuirea autorizației taxi se anulează și nu se mai eliberează în următoarele cazuri:

 • a)  precizările referitoare la autovehiculul prezentat în grila de criterii și punctaje nu corespund cu realitatea, realizând un punctaj inferior celui obținut la înscrierea în lista de așteptare;

 • b)  în termen de maxim 6 luni de la atribuire solicitantul nu a putut prezenta documentele autovehiculului pentru care a solicitat atribuirea.

ART. 14: Autorizația taxi este unică și netransmisibilă de la un transportator autorizat la alt transportator autorizat. Se interzice transportatorului autorizat să transmită autorizațiile taxi sub orice formă altui transportator autorizat pentru a fi utilizate în executarea transportului respectiv. La eliberarea autorizației taxi, autoturismul va fi înregistrat foto sau video.

ART. 15: Autorizația taxi se eliberează pentru un termen de 5 ani cu viză anuală. La momentul vizei se va verifica menținerea condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației taxi. O autorizație taxi atribuită pentru prima data pentru un autoturism se va prelungi pentru alți 5 ani cu menținerea aceluiași număr numai dacă în acel moment autoturismul nu depășește 10 ani de la data fabricației.

ART. 16: (1) Autorizația taxi se eliberează odată cu două ecusoane taxi care au același termen de valabilitate cu aceasta. Ecusonul taxi va fi aplicat de personalul autorității de autorizare și nu va putea fi îndepărtat decât de către aceștia. În cazul deteriorării neintenționate sau a furtului, acest fapt va fi adus la cunoștința Autorității de Autorizare în termen de 5 zile.

 • (2) Ecusonul taxi va avea forma, dimensiunile din Anexa 11 și va conține datele precizate în art. 11, alin. 7 din Legea 38 / 2003 privind transportul în regim taxi și în regim de închiriere cu modificările și completările ulterioare.

ART. 17: (1) Autorizația taxi se va găsi obligatoriu în original la bordul autovehiculului și este valabilă numai în prezența ecusoanelor taxi și a următoarelor documente:

 • a)  certificatul de inmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspectia tehnica periodica valabila;

 • b)  copia certificatului de agreare privind utilizarea autovehiculului in cazul transportului in regim de taxi, emis de R.A.R. prin reprezentantele sale;

 • c)  asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora si a marfurilor transportate, pentru riscurile ce cad in sarcina transportatorului autorizat;

 • d)  asigurarea obligatorie de raspundere civila auto;

 • e)  certificatul de atestare profesionala a conducatorului auto;

 • f)  copie a contractului de muncă al conducătorului auto în cazul întreprinderilor individuale sau al societăților comerciale;

 • g)  copia buletinului de verificare metrologica a taximetrului aparatului de taxat;

 • h)  copia contractului cu dispeceratul taxi, caz in care taxiul trebuie sa fie dotat, conform prevederilor legale, cu statie radio emisie-receptie in stare de funcționare;

 • i)   ecusonul de serviciu eliberat de transportator taximetristului cu urmatoarele date de identificare: fotografia taximetristului, denumirea transportatorului, numele și prenumele taximetristului, C.N.P., functia, nr. de inregistrare al contractului de muncă în REVISAL, etc. (Anexa 20). Realizarea acestuia cade în sarcina transportatorului;

 • j)   Foaie de parcurs pentru toți transportatorii autorizați;

(2) Lipsa ecusoanelor taxi sau a unuia dintre documentele prevazute la alin. (1), la controlul efectuat de autoritatile abilitate, impune retinerea autorizatiei taxi comunicandu-se imediat aceasta

11

masura catre persoana desemnata a transportatorului autorizat, pana cand se face dovada existentei si valabilitatii documentelor respective.

 • (3) In cazul imposibilitatii transportatorului autorizat de a face dovada existentei sau valabilitatii ecusoanelor taxi ori a unuia dintre documentele respective, in maximum 30 de zile, autorizatia taxi se retrage, odata cu ecusoanele taxi.

 • (4) Autorizatia taxi retrasa se va atribui altui transportator autorizat, prin procedurile de atribuire prevăzute de lege. Autorizația taxi poate fi suspendată sau retrasă numai împreună cu ecusoanele taxi atribuite. Personalul autorității de autorizare este împuternicit să îndepărteze și să rețină ecusoanele taxi și elementele de dotare pe perioada suspendării sau definitiv în cazul anulării.

ART. 18: Suspendarea autorizației taxi pentru o perioadă cuprinsă între 1-3 luni se aplică atunci când:

 • a)  nu mai este îndeplinită cel puțin una din condițiile atribuirii autorizației taxi;

 • b)  a expirat valabilitatea inspectiei tehnice periodice;

 • c)  sunt incalcate prevederile privind modul de tarifare a serviciului, care defavorizeaza clientul sau care vizeaza evaziunea fiscala;

 • d)  au fost savarsite abateri grave sau repetate de la prevederile contractului de atribuire in gestiune a serviciului sau de la regulamentul de organizare a serviciului de transport respectiv, privind legalitatea, siguranta serviciului, calitatea si continuitatea serviciului sau protectia clientului si a mediului;

 • e)  plata serviciului de transport in regim de taxi nu s-a realizat pe baza bonului client eliberat corespunzator.

 • f)  aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie ale taxiului a altor inscrisuri, insemne sau accesorii decat cele stabilite lege sau de prezentul regulament;

 • g) necomunicarea în termen de 30 de zile a oricărei modificări produse în condițiile de acordare a autorizației taxi.

 • h)  Nerespectarea prevederilor privind obligațiile transportatorilor autorizați în legătură cu emiterea și utilizarea rapoartelor de închidere zilnică și a rapoartelor memoriei fiscale;

 • i)  Nerespectarea obligației de a utilizare a serviciilor unui dispecerat autorizat prevăzută la art. 15, alin. 5 și 6 din Legea 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare;

 • j)  Nerespectarea art. 18, 19 și 20 din Legea 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare privind executarea transporturilor în regim taxi;

 • k)  Nerespectarea art. 25, alin. 1 din Legea 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare privind desfășurarea transportului în regim de închiriere;

 • l)  Nerespectarea art. 30, alin. 1 din Legea 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare privind îndeplinirea condițiilor necesare agreării de către R.A.R.;

 • m) Nerespectarea art. 31 din Legea 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare privind dotările și înscrisurile obligatorii pe caroserie și în interiorul autoturismului;

 • n) in cazul in care conducatorul auto nu detine atestat profesional sau atestatul obtinut are valabilitatea depasita;

 • o)  Aplicarea de înscrisuri referitoare la tarifele practicate de transportator, altele decât cele precizate la art. 32, alin. (9) din prezentul Regulament.

ART. 19: Retragerea autorizației taxi se poate face în următoarele cazuri:

 • a) In cazul imposibilitatii transportatorului autorizat de a face dovada existentei sau valabilitatii ecusoanelor taxi ori a unuia dintre documentele obligatorii ce trebuie să se regăsească la bordul autoturismului, in maximum 30 de zile de la data controlului;

 • b) a fost obtinuta pe baza unor documente false;

 • c)  daca a fost reținută sau suspendată de doua ori in 12 luni consecutive;

 • d)  daca activitatea de transport in regim de taxi cu autovehiculul respectiv a fost redusa in mod nejustificat, total sau partial, fata de prevederile contractului de atribuire in gestiune, timp de 6 luni, respectiv 12 luni consecutive, dupa cum rezulta din rapoartele memoriei fiscale depuse.

 • e)  autorizația taxi si / sau ecusonul taxi, dupa caz, au fost incredintate sau utilizate de alt autovehicul decat cel pentru care au fost atribuite;

 • f)  daca autovehiculul executa activitate de transport pe perioada in care autorizația taxi este suspendata;

 • g)  daca taxiul este dotat cu aparat de taxat nefiscalizat de catre detinatorul legal al autorizatiei taxi;

 • h)  in cazul in care transportatorul utilizează cu bună științăt un conducator auto care nu detine atestat profesional sau atestatul are valabilitatea depasita;

 • i)   în cazurile de retragere a autorizației de transport;

 • j)  transportatorul autorizat a depășit termenul de valabilitate a autorizației taxi cu mai mult de 30 de zile și nu a solicitat atribuirea vizei în termen;

 • k)  la cerere.

 • l)  Nerespectarea art. 10, alin. 4 din Legea 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare privind netransmisibilitatea autorizației taxi.

ÎNLOCUIREA AUTOTURISMULUI DEȚINĂTOR DE AUTORIZAȚIE TAXI

9                                                                              9

ART. 20: (1) Înlocuirea autoturismului în cadrul unei autorizații taxi se poate realiza numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

 • a)  autoturismul înlocuitor are o vechime mai mică sau egală cu autoturismul înlocuit;

 • b)  autoturismul înlocuitor nu poate fi mai vechi de 5 ani;

 • c)  autoturismul înlocuitor are culoarea albă în totalitate (inclusiv barele de protecție).

(2) Transportatorul autorizat poate să-și înlocuiască la cerere autovehiculul deținător de autorizație taxi cu un alt autovehicul în următoarele cazuri:

 • a)  autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, morale, deteriorării sau furtului;

 • b)  autovehiculul a fost casat;

 • c)  autovehiculul a fost vândut;

 • d)  contractul de leasing sub care era deținut autoturismul a expirat iar autoturismul a fost predat dealerului;

 • e)  autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică sau egală cu autovehiculul înlocuit. ART. 24: Documentația necesară la înlocuire este:

 • a)  autorizația taxi în original;

 • b)  ecusoanele taxi în cazul în care nu se păstrează numărul de înmatriculare;

 • c)  autoturismul înlocuit pentru a fi fotografiat sau filmat video;

 • d) certificatul de agreare al autoturismului înlocuit;

 • e) certificatul de înmatriculare al autoturismului înlocuitor;

 • f) cartea de identitate a autoturismului înlocuitor;

 • g) contractul de leasing, după caz;

 • h) acordul dealerului pentru desfășurarea activității de taximetrie, după caz.

ART. 25: După refiscalizarea aparatului de taxat și obținerea certificatului de agreare pentru autoturismul înlocuitor titularul autorizației taxi va prezenta următoarele documente în vederea obținerii noii autorizații taxi:

 • a) certificatul de agreare al autoturismului inlocuitor;

 • b)  asigurarea de persoane și bagaje în cazul în care numărul de înmatriculare s-a schimbat;

 • c)  dovada refiscalizării aparatului de taxat în cazul în care numărul de înmatriculare s-a schimbat;

 • d)  contractul de dispecerizare în cazul în care numărul de înmatriculare s-a schimbat.

 • e)  autoturismul înlocuitor pentru a fi fotografiat sau filmat video.

EMITEREA CONTRACTELOR DE ATRIBUIRE A GESTIUNII DELEGATE PENTRU EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI.

ART. 26: Pe baza autorizației (autorizațiilor taxi) obținute prin procedura de atribuire, autoritatea de autorizare va emite deținătorilor acestora contractele de atribuire a gestiunii delegate pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi cu autovehiculele respective (Anexa 12). Perioada de valabilitate a contractului este egală cu durata de valabilitate a autorizației de transport. Drepturile și obligațiile transportatorilor autorizați cărora li se atribuie în gestiune delegată executarea serviciilor de transport în regim taxi se prevăd în caietele de sarcini anexate la contractele de atribuire. Se interzice titularilor contractelor să încheie cu terți contracte de subdelegare a serviciului de transport respectiv.

ART. 27: (1) Cesionarea contractelor de atribuire a gestiunii delegate de catre titularul contractului unui alt operator economic sau transportator autorizat nu este admisa decat in cazul in care acest operator sau transportator autorizat este rezultatul divizarii sau fuzionarii titularului contractului de atribuire in gestiune, persoana juridica. Operatorul economic respectiv trebuie sa obtina, in conditiile legii, autorizatia de transport pentru a deveni transportator autorizat.

 • (2) Ca urmare a divizarii sau fuzionarii, autorizatiile taxi emise de aceeasi autoritate de autorizare se impart sau se comaseaza, dupa caz, noilor operatori economici rezultati, care au obtinut autorizatie de transport in conditiile legii.

 • (3) Numarul autorizatiilor taxi se imparte in cazul divizarii sau se comaseaza in cazul fuzionarii, in raport de numarul de autovehicule cedate conform prevederilor contractului de divizare, respectiv preluate conform contractului de fuzionare.

 • (4) Pe baza autorizatiilor taxi detinute ca urmare a divizarii sau fuzionarii, contractele de atribuire a gestiunii delegate, initiale, vor fi cesionate corespunzator noilor operatori cu respectarea prevederilor art. 14A1, alin. (6) din Legea 38.

 • (5) In cazul in care un transportator autorizat, persoana fizica autorizata, detinator al unei autorizatii taxi doreste sa se transforme intr-un transportator autorizat, întreprindere individuală sau asociatie familiala, cu acelasi obiect de activitate, autoritatea de autorizare va transfera corespunzator

autorizația și contractul de atribuire a gestiunii delegate transportatorului nou-infiintat, respectandu-se prevederile legii.

 • (6) Pentru a veni în sprijinul transportatorilor autorizați - persoane fizice, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale - care doresc să-și extindă activitatea se permite transferul autorizației / autorizațiilor taxi deținute către un operator economic - persoană juridică - nou creat cu condiția ca persoana fizică / titularul întreprinderii individuale / familiale - transportator autorizat - să se regăsească ca asociat unic sau majoritar în cadrul operatorului economic nou creat. Acest lucru va fi dovedit pe baza actului constitutiv, a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator de la O.R.C. Contractele de atribuire a gestiunii vor fi transferate corespunzător în condițiile în care operatorul economic nou creat va obține conform legii autorizația de transport.

EXECUTAREA TRANSPORTULUI ÎN REGIM TAXI

ART. 28: (1) Transportul în regim taxi este serviciul de transport public de persoane sau bunuri asigurat contra cost, pe bază de bon client.

 • (2) Transportul în regim taxi se poate executa numai la solicitarea clientului și pe orice traseu deschis circulației publice.

 • (3) Executarea transportului de persoane sau bunuri în regim taxi sau în regim de închiriere se efectuează numai de către transportatori autorizați pe baza copiei conforme respectiv a autorizației taxi emise de Autoritatea de Autorizare.

ART. 29: (1) În raport cu localitatea de autorizare, transportatorul autorizat poate executa transportul în regim taxi în următoarele situații:

 • a)  permanent, în interiorul localității, la cererea clientului;

 • b)  ocazional, intre localitatea de autorizare si alte localitati sau puncte de interes, numai la cererea expresa a clientului, cu acordul taximetristului, avand obligatia revenirii in localitatea de autorizare dupa executarea cursei;

 • c)  ocazional, intre localitatea de autorizare si alte localitati de peste frontiera, la cererea expresa a clientului si cu acordul taximetristului, cu obligatia revenirii autovehiculului in localitatea de autorizare dupa executarea cursei.

 • (2) Este interzis transportul persoanelor in regim de taxi pe trasee fixe, permanente, prestabilite de taximetrist, care depasesc localitatea de autorizare sau între localitatea de autorizare și alte localități.

 • (3) Este interzis transportul persoanelor in regim de taxi sau staționarea in vederea efectuării permanente a unor astfel de transporturi in interiorul unei localități, alta decât localitatea de autorizare. ART. 30: (1) Taxiurile au acces in conditii egale si nediscriminatorii in locurile de asteptare a clientilor, in limita locurilor vacante din stațiile taxi. Lista locurilor de așteptare este prevăzută în Anexa 14 la prezentul regulament. Consiliul Local va împuternici Comisia de Siguranță a Circulației din cadrul Primăriei Municipiului Galați să modifice această listă în funcție de sistematizarea circulației și de lucrările edilitare din oraș.

 • (2) Accesul in locurile de asteptare a clientilor poate fi gratuit sau autoritatea administratiei publice locale poate institui o taxa generala, platita de fiecare taxi autorizat.

 • (3) In lipsa locurilor de asteptare a clientilor, taxiurile pot stationa numai in locurile permise pentru autovehicule.

 • (4) Pentru imbarcarea sau debarcarea unui client, taxiurile pot opri si pe drumurile publice cu restrictii privind oprirea, cu exceptia locurilor periculoase, cu conditia sa nu fie perturbata circulatia prin aceasta manevra.

 • (5) Taxiurile pot circula in localitati pe pistele special amenajate pentru mijloacele de transport auto in comun, fara a perturba circulatia acestora.

 • (6) In locurile de asteptare, taxiurile pot fi angajate de catre clienti dupa principiul <<primul sosit, primul plecat>>.

 • (7) Se interzice stationarea taxiurilor in locurile de asteptare a clientilor situate in alta localitate decat localitatea de autorizare care a emis autorizatiile taxi ale acestora.

 • (8) Este interzis ca un transportator autorizat in regim de taxi sa detina pozitia de monopol intr-o statie de asteptare a clientilor care are caracterul unui loc public.

 • (9) Se interzice staționarea în stațiile sau locurile stabilite și special amenajate de Primăria municipiului Galați a altor autovehicule decât cele care execută transportul în regim taxi.

 • (10) Orice persoana are acces egal si nediscriminatoriu in angajarea serviciilor unui taxi aflat in pozitia <<Liber>>, stationar sau in miscare. Angajarea serviciilor unui taxi aflat in miscare in pozitia <<Liber>> se poate realiza de catre client semnalizand vizibil. Angajarea serviciilor unui taxi se poate realiza telefonic sau prin alte mijloace.

 • (11) Se interzice taximetriștilor să abordeze clienți prin orice mijloace (verbal, fizic, etc.) în vederea alegerii pentru deplasare a serviciului de transport taxi sau a unui anumit autoturism taxi.

 • (12) Clienții pot opta pentru un anume autovehicul taxi, indiferent de poziția acestuia în coloana formată în stația respectivă;

 • (13) Pentru angajarea sau realizarea transportului persoanelor cu handicap locomotor, cu copii sub 2 ani, al persoanelor bolnave sau aflate in imposibilitatea de a se deplasa, taxiul poate opri si circula in regim special in zone unde circulatia este restrictionata, fara a afecta siguranta celorlalti participanti la trafic.

 • (14) Se interzice transportul pe o singura cursa a mai mult de un client, astfel cum acesta este definit la art. 1A1 lit. h) din Legea 38 / 2003.

 • (15) Timpul in care se desfasoara o cursa este cel cuprins intre momentul inceperii cursei si momentul finalizarii acesteia. Momentul inceperii cursei este acela in care intre client si taximetrist s-a convenit executarea acesteia si coincide cu momentul trecerii de la pozitia <<Liber>> la pozitia <<Ocupat>>. Momentul finalizarii cursei taxiului este acela al eliberarii sale la destinatie de catre client, care coincide cu trecerea de la pozitia <<Ocupat>> la pozitia <<Liber>>, dupa emiterea bonului client de catre aparatul de taxat in pozitia <<Plata>>. Chiar daca taxiul nu se deplaseaza, dupa trecerea in pozitia <<Ocupat>>, taximetrul afiseaza tariful de pornire si incepe inregistrarea duratei stationarii la dispozitia clientului dupa tariful orar.

 • (16) In cazul angajarii taxiului printr-un dispecer, locul si momentul inceperii cursei sunt locul si momentul preluarii clientului.

 • (17) Transportatorii autorizați - persoane juridice își pot monitoriza propria activitate cu ajutorul autovehiculelor „ASISTENȚĂ ȘI CONTROL OPERATOR TRANSPORT” (expresia poate fi inscripționată pe aceste autovehicule). Acestea nu pot fi autoturisme care dețin autorizații taxi și nu pot fi dotate cu elementele specifice activității de taximetrie cu excepția stației de emisie recepție. Este interzisă staționarea autovehiculelor „ASISTENȚĂ ȘI CONTROL OPERATOR TRANSPORT” în stațiile taxi special amenajate.

AUTOTURISMELE TAXI

ART. 31: (1) Se consideră elemente de dotare și inscripționare caracteristice activității de transport în regim taxi următoarele:

 • 1.  banda șah alb-negru aplicată lateral pe linia mediană a autovehiculului;

 • 2.  ecusoanele taxi aplicate pe portierele spate ale autovehiculului;

 • 3.  sigla unică a dispeceratului care va cuprinde și denumirea dispeceratului așa cum este înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului;

 • 4.  numerele unice de telefon al dispeceratului;

 • 5. indicativul;

 • 6.  tarifele aplicate pe portierele față sub oglinzile retrovizoare laterale;

 • 7.  stația de emisie recepție;

 • 8.  aparatul de taxat;

 • 9. lampa taxi.

 • (2) Nu este permisă aplicarea sau dotarea cu oricare dintre aceste elemente înainte de atribuirea autorizației taxi. Dacă în cadrul acțiunilor de control ale autorității de autorizare sunt depistate în trafic autoturisme fără autorizație taxi dar care dețin unele din elementele menționate mai sus, pe lângă aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege pentru efectuarea de activități de transport ilegale, personalul autorității de autorizare este împuternicit să îndepărteze și să rețină aceste elemente în momentul controlului.

 • (3) Este interzisă utilizarea sistemelor magnetice sau de altă natură (bandă dublu adezivă, etc.) de prindere a însemnelor și inscripțiilor specifice activității de transport în regim taxi enumerate la alin. (1). Acestea vor fi aplicate obligatoriu pe caroseria autovehiculului numai prin lipire cu material tip autocolant. Dacă în cadrul acțiunilor de control ale autorității de autorizare sunt depistate în trafic autoturisme care dețin sisteme de aplicare tip magnet, personalul autorității de autorizare este împuternicit să îndepărteze și să rețină aceste elemente în momentul controlului.

ART. 32: Alte cerințe obligatorii ce trebuie îndeplinite de autoturismele taxi:

(1) Taxiul trebuie sa ofere in exterior, prin insemne, inscrisuri, elemente de caroserie de culoare stabilita si dotari, vizibile de la distanta, informatii privind tarifele de transport aplicate, necesare atat clientului potential, cat si organelor de control si supraveghere autorizate.

(2) Linia mediana orizontala a caroseriei, de regula sub nivelul geamului, va fi marcata pe partile laterale de o banda dubla adezivă tip autocolant de carouri tip sah, de culori alternative alb si negru, de dimensiuni 3 x 3 cm la autoturisme si 5 x 5 cm la autovehiculele care desfășoară transport de bunuri în regim taxi.

(3) Pentru personalizarea autovehiculului taxi in trafic, caroseria acestuia va avea in totalitate culoarea albă (inclusiv barele de protecție).

 • (4) Pe fiecare dintre portierele din spate sau pe portierele cabinei, in cazul transportului de marfuri sau bunuri, se va aplica cate un ecuson taxi autocolant, definit la art. 11 alin. (6) si (7) din Legea 38 / 2003, pentru intreaga perioada de valabilitate a autorizatiei taxi. Aceasta prevedere nu se aplica la prima agreare a autovehiculului.

 • (5) Dotarea exterioara a taxiului consta intr-o lampa taxi, de culoare galbena, cu inscrisul TAXI pe fata si spate, aprinsa permanent in timpul programului de lucru si care contine doua lampi suplimentare, de culori diferite, a caror semnificatie, vazute din fata, este urmatoarea:

 • a) in stanga, o lampa de culoare rosie care, atunci cand este aprinsa, indica pozitia <<Ocupat>> a taxiului, respectiv exista comanda client si prestatia se tarifeaza;

 • b) in dreapta, o lampa de culoare verde care, atunci cand este aprinsa, indica pozitia <<Liber>> a taxiului, respectiv nu exista comanda client.

 • (6) Pe caroserie (portierele față și eventual capota față și spate) se va aplica în mod obligatoriu prin lipire cu autocolant sigla unică a dispeceratului care va cuprinde și denumirea dispeceratului ca agent economic - așa cum este înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului - cu care s-a încheiat contractul de dispecerizare, numerele de apel unice și indicativul autoturismului. Sigla dispeceratului și numerele de apel vor fi unice pentru toate autoturismele deservite de un dispecerat. Fiecare dispecerat va depune la autoritatea de autorizare modelul siglei spre avizare.

 • (7) In cazul taxiurilor apartinand transportatorului autorizat, lampa taxi poate fi astfel dimensionata incat pe partile laterale, optional, sa se poata inscrie vizibil datele de identificare ale acestuia sau ale dispeceratului taxi așa cum este înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului si numarul de apel telefonic al dispeceratului taxi care il deserveste. Modelul lampii taxi va fi omologat de R.A.R.

 • (8) In cazul in care taxiul este folosit de transportatorul autorizat sau de taximetrist in alte scopuri decat transportul in regim de taxi, se instituie pozitia de operare <<Privat>>, caz in care autovehiculul poate circula numai cu aparatul de taxat in pozitia <<Liber>> si lampa taxi scoasa de pe cupola sau acoperită de o husă de culoare neagră.

 • (9) Pe portierele din fata ale taxiului, sub cele 2 oglinzi retrovizoare se vor aplica inscrisuri privind valorile tarifelor de pornire (lei), distanta (lei / km) și staționare (lei / oră), practicate pe timp de zi si pe timp de noapte precum și numele transportatorului autorizat așa cum este înscris la Oficiul Registrului Comerțului, astfel incat acestea sa aibă formatul A5 (148 X 210 mm iar fontul va fi Arial Black 50-60) și să fie vizibile de la minimum 5 metri (Anexa 17). Înscrisurile vor avea culoarea albă în cazul transportatorilor autorizați - persoane juridice sau culoarea galbenă în cazul celorlalți transportatori. Sunt interzise utilizarea altor înscrisuri care să facă referire la tarifele practicate. De asemenea este interzisă orice tip de reclamă aplicată pe caroseria autoturismului taxi referitoare la tarifele utilizate;

 • (10) Taxiul trebuie sa aiba afisat in interior, la loc vizibil, o lista care sa poata fi consultata de catre client, cuprinzand numele transportatorului autorizat așa cum este înscris la Oficiul Registrului Comerțului si tarifele de pornire (lei), distanta (lei / km) și staționare (lei / oră), practicate pe timp de zi si pe timp de noapte, purtand stampila Primariei municipiului Galați (Anexa 16). Lista va avea formatul A6 (105 X 148 mm), va fi confecționat din carton și va fi de culoare albă în cazul transportatorilor autorizați - persoane juridice sau culoarea galbenă în cazul celorlalți transportatori. De asemenea se va afișa si un ecuson după modelul descris la art. 17, alin. (1), lit. i) din prezentul Regulament.

 • (11) Stația de emisie receptie se va afla in permanență în autoturismul taxi și va fi funcțională astfel încât la momentul controlului efectuat de autoritatea de autorizare să se poată verifica legătura cu baza dispeceratului;

 • (12) Cu exceptia inscrisurilor sau a simbolurilor realizate in conditiile prevazute mai sus, se interzice aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie a altor inscrisuri si / sau insemne. Nu sunt admise alte înscrisuri sau simboluri care reprezintă publicitate pentru terți.

 • (13) Este interzisă afișarea pe parbrize a oricăror înscrisuri sau simboluri;

 • (14) Acelasi autovehicul nu poate fi autorizat in aceeasi perioada ca autovehicul destinat transportului in regim de taxi, transportului in regim de inchiriere sau ca autovehicul pentru scoala.

APARATUL DE TAXAT

ART. 33: (1) Taximetrul din compunerea aparatului de taxat trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea 38 / 2003 pentru introducerea pe piata si punerea in functiune, iar in utilizare, cerintele prevazute de reglementarile metrologice in vigoare.

 • (2) Aparatul de marcat electronic fiscal din compunerea aparatului de taxat trebuie sa indeplineasca toate conditiile si functiile prevazute de normele legale in vigoare. Indicatiile lampii taxi trebuie sa aiba corespondent, vizibil pentru client, in afisajul client al aparatului de taxat.

 • (3) Pozitiile de operare autorizate ale taxiului sunt urmatoarele:

 • a)  pozitia <<Liber>> - pozitia in care lampa de culoare verde din lampa taxi este aprinsa permanent, iar taximetrul se afla in pozitia de functionare <<Liber>>, caz in care calculul pretului este dezactivat;

 • b)  pozitia <<Ocupat>> - pozitia in care lampa de culoare rosie din lampa taxi este aprinsa permanent, iar taximetrul se afla in pozitia de functionare <<Ocupat>>, caz in care calculul pretului se efectueaza pe baza tarifului de pornire si a tarifului pe distanta parcursa si/sau pe durata stationarii sau a circulatiei sub viteza de comutare;

 • c)  pozitia <<Plata>> - pozitia de functionare <<Suma de plata>> a taximetrului, caz in care pretul calatoriei este indicat si in care cel putin calculul pretului in functie de durata este dezactivat. La trecerea in aceasta pozitie se stinge lampa rosie, se aprinde lampa verde, iar aparatul de marcat electronic fiscal emite bonul client. Din pozitia <<Plata>> nu se poate trece in pozitia <<Ocupat>> sau <<Liber>> decat dupa emiterea bonului client.

 • (4) Functiile interzise aparatelor de taxat sunt cele prevazute in normele legale in vigoare, precum si urmatoarele functii:

 • a)  inregistrarea tarifelor doar valoric, fara identificarea felului serviciului tarifat;

 • b)  functionarea aparatului in conditiile deconectarii dispozitivelor de imprimare si afisaj client, a memoriei electronice fiscale si a lampii taxi;

 • c)  modificarea tarifelor sau a cotei TVA inainte de obtinerea raportului fiscal de golire zilnica;

 • d)  modificari ale ceasului de timp real, altele decat trecerea de la ora de vara la ora de iarna si invers sau variatii mai mari de 10 minute.

 • (5) Este interzisa efectuarea transportului in regim de taxi cu aparatul de taxat defect, cu lampa taxi scoasa din functiune sau fara a elibera bonul client la finalul cursei.

 • (6) Aparatul de taxat se va monta obligatoriu în loc vizibil, pe bordul autoturismului taxi în jumătatea din dreapta acestuia. Este interzisă amplasarea acestuia în alte locuri cum ar fi: sub bord, în partea stângă a bordului, între banchetele din față, etc.

 • (7) Aplicarea sau inlaturarea sigiliului fiscal al aparatului de marcat electronic fiscal, precum si introducerea programului privind modul de tarifare si tarifele se realizeaza numai de catre reprezentantul autorizat, conform prevederilor O.U.G. 28 / 1999, republicata, cu modificarile ulterioare.

 • (8) Taximetrele aflate in utilizare se supun controlului metrologic legal de catre Biroul Roman de Metrologie Legala, conform reglementarilor metrologice in vigoare. Prima verificare metrologica se efectueaza imediat dupa instalarea pe taxi a aparatului de taxat, ocazie cu care se elibereaza buletinul de verificare metrologica.

 • (9) Regulile generale privind modul de stabilire a preturilor prestatiei si a tarifelor sunt urmatoarele:

 • a) tariful de distanta, lei / km, se stabileste in functie de caracteristicile tehnice si de capacitatea de transport maxima autorizata ale autovehiculelor respective. In cazul taxiurilor pentru transportul persoanelor se va tine seama si de nivelul confortului oferit;

 • b) tariful de distanta, lei / km, poate fi stabilit pentru timp de zi si pentru timp de noapte, prevazute la art. 41 lit. e) din Legea 38 / 2003. Tariful de noapte nu va fi mai mare decat cu pana la 50% din tariful de zi;

 • c) pretul transportului nu este conditionat de numarul persoanelor sau de cantitatea de bunuri transportate, atata timp cat acestea nu depasesc capacitatea de transport autorizata a taxiului;

 • d) in cazul transportului de persoane in regim de taxi, nivelul tarifelor de distanta nu poate depasi tarifele maximale de distanta stabilite prin hotarari ale autoritatii administratiei publice locale. Nivelul maxim al tarifelor de distanta se stabileste pe baza metodologiei realizate de A.N.R.S.C. si a datelor furnizate la cererea autoritatii cu ocazia consultarii filialelor locale ale asociatiilor profesionale reprezentative;

 • e) la stabilirea tarifului orar pentru fiecare taxi se va tine cont de raportul dintre tariful orar, exprimat in lei/ora, si tariful de distanta, exprimat in lei/km, care trebuie sa fie egal cu 10, care este valoarea limita a vitezei de comutare, exprimata in km/ora;

 • f) in cazul aplicarii duble a tarifului in cadrul transportului de bunuri in regim de taxi, pretul prestatiei creste simultan pe baza distantei parcurse si a timpului consumat, tariful aplicat fiind tarif unic pe intreaga cursa, din momentul trecerii taximetrului din pozitia de operare <<Liber>> in pozitia <<Ocupat>> si pana in momentul revenirii in pozitia initiala <<Liber>>. Aplicarea dubla a tarifului se poate efectua in cadrul transportului de marfuri sau de bunuri in regim de taxi, pentru autovehicule cu sarcina utila maxima autorizata care depaseste o tona, la care timpul de stationare la dispozitia clientului este cel putin de doua ori mai mare decat timpul de circulatie;

 • g) tariful de pornire va fi egal cu tariful de distanta (lei/km) aplicat;

 • h) tariful pentru incarcare/descarcare poate fi compus din tariful pentru operatiunile de incarcare/descarcare, mecanice sau manuale, si operatiunile de manipulare a bunurilor de catre taximetristi sau de catre manipulanti, angajati ai transportatorului autorizat. Lucrarile mecanizate de incarcare/descarcare trebuie sa aiba un tarif prestabilit pe operatiune, iar tariful pentru operatiunile manuale se convine inainte de executare cu clientul, pe baza unui tarif orar prestabilit. Intregul pret al incarcarii/descarcarii si manipularii bunurilor, daca acestea sunt executate de catre angajatii operatorului de transport, se regaseste in bonul client pe care acesta il plateste la inchiderea prestatiei;

 • (10) Daca in derularea cursei se constata incetarea inregistrarii valorilor in modulul fiscal, taximetristul va solicita clientului plata serviciului in limita valorii afisate de aparatul de taxat.

 • (11) Procedura de stabilire a tarifelor pentru prestarea transportului in regim de taxi sau a transportului in regim de inchiriere se precizeaza in contractele de atribuire a gestiunii delegate si trebuie sa tina seama de urmatoarele reguli:

1. tarifele incasate de transportatorul autorizat in urma prestarii serviciilor de transport trebuie sa acopere cel putin sumele investite si cheltuielile curente realizate pentru prestarea serviciului precum si o cota de profit rezonabila.

2. tarifele maximale de distanta se modifica sau se actualizeaza periodic prin indexare cu indicele de crestere a preturilor de consum, prin hotarare a Consiliului local, in conformitate cu prevederile Ordinului 243/2007 al A.N.R.S.C.

Respectarea nivelului tarifelor maximale pentru transportul persoanelor in regim de taxi constituie unul dintre criteriile de atribuire a gestiunii delegate a serviciului.

 • (12) Asociațiile profesionale prin consultare cu transportatorii autorizați și prin calcule economice realizate semestrial (15 martie și respectiv 15 septembrie a fiecărui an) conform Ordinului 243 din 03.12.2007 emis de A.N.R.S.C. vor comunica public cu titlu informativ atât prin intermediul mass-media cât și direct transportatorilor autorizați, dispeceratelor și autorității de autorizare fundamentarea și nivelul tarifului de distanță care să asigure acoperirea cel putin a sumelor investite, a cheltuielilor curente precum si o cota de profit rezonabila, realizate pentru prestarea serviciului. Această fundamentare și tariful rezultat vor avea un caracter orientativ și vor servi ca model de calcul pentru transportatorii autorizați.

ATESTAREA PROFESIONALA A CONDUCATORULUI AUTO

ART. 34: (1) Pentru a putea practica transportul de persoane in regim de taxi sau transportul in regim de inchiriere, conducatorul auto trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) sa aiba permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel putin 2 ani;

 • b) sa detina certificat de atestare profesionala valabil;

 • c) sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic;

 • d) sa aiba varsta minima de 21 de ani.

(2) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale este valabil in conditiile in care este vizat la termen si conducatorul auto face dovada ca este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru transportul public de persoane si detine permis de conducere corespunzator.

AUTORIZAREA ACTIVITĂȚII DE DISPECERAT TAXI

5

ART. 35: (1) Activitatea de dispecerat taxi poate fi executata numai pe raza localitatii de autorizare de catre orice persoana juridica cu sediul în municipiul Galați, denumita in continuare dispecerat, autorizat de autoritatea de autorizare, in conditiile Legii 38 / 2003.

(2) Un operator economic poate obține o singură autorizatie de dispecerat taxi pe baza depunerii urmatoarei documentatii:

 • a) cerere (Anexa 19) cu declarație pe propria răspundere a persoanei desemnate sa administreze, conform careia dispeceratul detine baza tehnica necesara, statia de emisie-receptie, licenta de utilizare a frecventei radio protejate avand ca detinator operatorul economic ce urmează a fi autorizat, personalul autorizat si spatiile necesare, dispeceratul urmand a fi deservit de un minim de 4 dispeceri autorizati, detinatori de certificate de rediotelefonist forma restransa, conform prevederilor legale.

 • b) copie de pe certificatul de inmatriculare emis de registrul comertului;

 • c) act constitutiv al S.C.;

 • d)  acte identitate asociați;

 • e)  copie de pe certificatele de operatori radiotelefonisti al angajatilor dispeceratului taxi, eliberate de autoritatea in domeniul comunicatiilor;

 • f)  copie de pe licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice avand ca detinator operatorul economic ce urmează a fi autorizat, eliberata de autoritatea in domeniu.

 • g)  actul care dovedește deținerea legală a spațiului în care se desfășoară activitatea de dispecerat.

 • (3) Dispeceratul va transmite pentru avizare la autoritatea de autorizare modelul unic al siglei pe care o va utiliza pe autoturismele dispecerizate. Sigla va fi unică pentru toate autoturismele dispecerizate. Aplicarea siglei cade în sarcina dispeceratului care va urmări respectarea modelul stabilit.

 • (4) Autorizația de dispecerat taxi (Anexa 15) este unică și netransmisibilă și se eliberează pentru o perioada de 5 ani, cu viză anuală si este valabila numai pe raza administrativ-teritoriala a autoritatii de autorizare. Vizarea se va face cu verificarea menținerii condițiilor care au stat la baza eliberării autorizației.

 • (5) Activitatea de dispecerat se desfasoara pe baze contractuale numai pentru transportatorii autorizati care desfasoara servicii de transport in regim de taxi, in aceeasi localitate de autorizare.

 • (6) Transportatorii autorizati care executa servicii de transport in regim de taxi vor utiliza serviciile unui dispecerat in conditiile legii, pe baza de contract de dispecerizare, incheiat cu acesta in conditii nediscriminatorii. Este obligatorie eliberarea de chitanță sau bon fiscal la plata serviciului de dispecerizare.

 • (7) Serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizati, care isi desfasoara activitatea în municipiul Galați.

 • (8) Taxiurile deservite de un dispecerat pot realiza serviciul de transport utilizand tarife unice sau tarife diferentiate pe categorii de autovehicule, astfel cum este prevazut in contractul de dispecerizare.

 • (9) În cazul în care autoritatea de autorizare, prin mijloacele specifice legale de control desfășurat atât în trafic cât și la sediul dispeceratului constată inexistența activității de dispecerizare respectiv imposibilitatea preluării comenzilor telefonice ale clienților și asigurarea transmiterii acestora către transportatori contractele de dispecerizare încheiate de acesta vor fi considerate fără obiect, în consecință invalide.

 • (10) dispeceratele taxi vor detine un registru de evidenta al contractelor de dispecerizare care sa contina urmatoarele date: numarul de ordine, indicativul auto, tipul statiei de emisie receptie cu serie si numar, numarul de inmatriculare al autovehiculului, numele transportatorului autorizat, numarul contractului de prestari servicii de dispecerat, stadiul executarii contractului;

 • (11) pentru transportatorii care dețin mai mult de 1 autoturism taxi se vor incheia contracte de dispecerizare distincte pentru fiecare autoturism taxi;

 • (12) dispeceratele vor constitui pentru fiecare transportator autorizat dispecerizat un dosar care va conține contractul de dispecerizare, copia autorizației taxi valabilă atât la data încheierii contractului cât și ulterior la data prelungirii acestuia, actul de deținere a stației de emisie recepție (factură pe numele transportatorului autorizat sau declarație notarială privind proveniența dată de transportatorul autorizat), fundamentarea tarifelor de distanță prezentată de transportator si care a stat la baza încheierii contractului de dispecerizare;

OBIECTIVE DE CONTROL

 • a) controlul asupra documentelor de autorizare,

 • b)  control asupra personalului de serviciu, contracte de munca, program de lucru, certificate de pregătire ale dispecerilor;

 • c)  control asupra situatiei bazei tehnico-materiale (statii de emisie-receptie);

 • d)  control asupra evidentei activitatii dispeceratelor, rapoarte de tura, situatia inregistrarii comenzilor, situatia programarilor masinilor ce executa serviciul de noapte, situatia contractelor de prestari servicii pe dispecerat.

CLAUZE OBLIGATORII ÎN CONTRACTUL DE DISPECERIZARE

Contractul de dispecerizare trebuie sa excluda orice tratament discriminatoriu aplicat transportatorilor autorizati deserviti, precum si orice tendinta monopolista, de control al pietei si de eliminare a concurentei. Tariful de dispecerizare a unui autovehicul taxi este unic pentru toti transportatorii autorizati deserviti.

Un contract de dispecerizare trebuie sa contina si urmatoarele clauze:

 • a) interdictia abaterilor de la calitatea si siguranta serviciului;

 • b) interdictia abaterilor de la legalitatea transporturilor;

 • c) modalitatea de a utiliza tariful de distanta, respectiv tarif unic si/sau tarif diferentiat, pe timp de zi si pe timp de noapte, in conformitate cu normele de stabilire a tarifelor emise de A.N.R.S.C.

 • d) interdictia privind nerespectarea numarului minim de taxiuri si programele minimale de lucru ale taxiurilor in piata;

 • e) interdictia privind refuzarea nejustificata a executarii unor curse comandate de clienti;

 • f) interdictia privind functionarea unui transportator autorizat cu incalcarea prevederilor legale;

 • g) interdictia implicarii taxiurilor si a taximetristilor in activitati cu caracter infractional sau antisocial;

 • h) modalitatile in care dispeceratele asigura controlul privind modul cum transportatorii autorizati respecta obligatiile ce deriva din prevederile contractuale si in ce cazuri de incalcare a unor obligatii contractul poate fi reziliat unilateral;

 • i) durata minimă a contractului va fi de 6 luni.

 • j) contractele de prestari servicii pentru dispecerat vor contine obligatoriu ca anexă si fundamentarea tarifului de distanta intocmita de catre transportator in calitate de parte contractanta pe baza căreia s-a convenit asupra tarifului de distanță utilizat.

ART. 36: Autorizatia pentru activitatea de dispecerat taxi va fi retrasa de catre emitent in urmatoarele cazuri:

 • a)  autorizatia a fost eliberata pe baza unor documente false sau neconforme cu realitatea;

 • b)  nu mai sunt indeplinite conditiile care mentin valabilitatea acesteia;

 • c) dispeceratul deserveste taxiuri dotate cu statii radio neinregistrate in registrul de evidenta a acestora;

 • d) dispeceratul deserveste autovehicule pentru care nu s-au atribuit autorizatii taxi sau detin autorizatii taxi atribuite de autoritatile de autorizare ale altor localitati;

 • e) dispeceratul deserveste autoturisme care realizeaza transporturi in regim de inchiriere;

 • f) dispeceratul impune transportatorilor autorizati deserviti practicarea unor tarife destinate controlului pietei si eliminarii concurentei;

 • g)  nerespectarea art. 15, alin. 1 și alin. 4 din Legea 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare;

 • h)  nerespectarea art. 52, alin. 5, lit. g din Legea 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare privind distorsionarea concurenței și aplicarea de practici monopoliste;

 • i)  in cazul in care contractele de dispecerizare sunt ramase fara obiect conform constatarilor mentionate in art. 36;

 • j) la cerere.

ACȚIUNILE DE CONTROL

9

ART. 37: (1) Pe toata durata activitatii taxiurile pot fi supuse controlului in ceea ce priveste respectarea prevederilor legale de catre reprezentantii organelor de control autorizate, respectiv:

 • a) administratia publica locala;

 • b)  organele fiscale locale si judetene;

 • c)  organele de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, precum si din unitatile sale teritoriale;

 • d)  Autoritatea Rutiera Romana - ARR, prin reprezentantele teritoriale;

 • e)  Biroul Roman de Metrologie Legala, prin reprezentantele teritoriale;

 • f)  structurile Politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane;

 • g) Regia Autonoma <<Registrul Auto Roman>>, prin reprezentantele teritoriale;

 • h)  Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin oficiile teritoriale;

 • i) inspectoratele teritoriale de munca.

 • j)   Politia Rutiera Locală.

(2) In traficul rutier, controlul autovehiculelor se va efectua de catre reprezentantii autoritatilor mentionate la alin. (1) lit. a)-c), e), g) si h), numai impreuna cu politia rutiera.

(3) echipele de control pot fi insotite de reprezentanti ai asociatiilor profesionale reprezentative cu calitate de observator in vederea identificarii si preluarii operative a tuturor problemelor constatate cu ocazia verificarilor.

 • (4) Principalele obiective ale controlului efectuat asupra taxiurilor sunt cele stabilite de reglementarile specifice, emise de organismele prevazute la alin. (1), precum si urmatoarele:

 • a) controlul existentei valabilitatii si utilizarii autorizatiei taxi precum si a ecusoanelor si a celorlalte documente și dotări stabilite de lege;

 • b)  controlul functionarii aparatului de taxat si al integritatii sigiliilor;

 • c)  controlul corespondentei dintre indicatiile furnizate in exterior de lampa taxi si indicatiile si inregistrarile aparatului de taxat;

 • d) controlul respectarii prevederilor privind aplicarea tarifelor si a nivelului acestora;

 • e) momentul cand a fost descarcat in memorie ultimul raport fiscal de inchidere zilnica sau ultimul bon client;

 • f) daca clientii primesc bonul client si daca continutul acestuia este conform cu prevederile legii;

 • g) preluarea spre analiza si control a datelor din memoria fiscala;

 • h) urmărirea și sancționarea oricăror alte abateri de la reglementările în vigoare.

 • (5) Controlul efectuat in conditiile alin. (1), in timpul deplasarii taxiului in pozitia <<Ocupat>>, se efectueaza, de regula, in caz de flagrant.

 • (6) Acțiunile de control au caracter permanent putându-se desfășura în orice moment în intervalul de 24 de ore ale unei zile.

TRANSPORTUL DE PERSOANE ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE

ART. 38: Prin transport de persoane în regim de închiriere se înțelege serviciul de transport persoane realizat de transportatori autorizați - persoane juridice cu autoturisme cu conducători auto, puse la dispoziția clienților pe bază de contract de închiriere tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a contractului. Conducătorul auto obligatoriu trebuie să fie angajatul transportatorului autorizat și să dețină certificat de pregătire profesională. Transportul de persoane în regim de închiriere se efectuează numai de către transportatori autorizați. Acesta se realizează cu autoturisme deținute în proprietate sau prin intermediul unui contract de leasing și a căror vechime nu depășește 10 ani de la data fabricației. Transportul in regim de inchiriere se realizeaza pe orice traseu, la cererea expresa a clientului, cu obligatia revenirii autovehiculului in localitatea de autorizare dupa efectuarea transportului respectiv, conform contractului. Transportatorii autorizati sunt obligati ca, pe cheltuiala proprie, sa asigure clientul pentru eventualele accidente suferite de acesta in timpul transportului, pentru cauze imputabile transportatorului sau, dupa caz, conducatorului autovehiculului. Este interzis a se executa transport in regim de taxi cu autoturisme destinate transportului in regim de inchiriere; acestea nu trebuie sa aiba in dotare aparate de taxat sau statii radio de emisie-receptie si sa nu aiba inscrisuri, insemne, dotari si accesorii stabilite pentru taxiuri.

ART. 39: Autorizația de transport în regim de închiriere (Anexa 6) este unică și netransmisibilă și se obține după depunerea la autoritatea de autorizare a următoarelor documente:

 • a)  cerere (Anexa 7). Aceasta va cuprinde declarație privind cunoașterea sancțiunilor aplicate în cazul desfășurării activităților ilegale de transport, declarație privind perioadele de activitate și interdicții desfășurate în trecut;

 • b)  actul constitutiv al societății comerciale;

 • c)  certificat înregistrare al societății comerciale din care să rezulte că are sediul în municipiului Galați;

 • d)  acte identitate asociați;

 • e)  unul dintre asociați va deține și va prezenta certificatul de competență profesională al persoanei desemnate eliberat de A.R.R.;

 • f)  actul de identitate al persoanei desemnate;

 • g)  aviz psihologic al persoanei desemnate;

 • h)  cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care sa rezulte ca aceasta:

nu a fost condamnata pentru infractiuni de natura comerciala;

 • ■   nu a fost condamnata pentru infracțiuni privind condițiile de plata si de angajare, perioadele de conducere si de odihna ale conducatorilor auto, siguranta rutiera, siguranta vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protectia mediului;

 • ■   nu a fost condamnata pentru infractiuni de talharie, crima si viol.

 • i) cazierul fiscal al societății comerciale.

ART. 40: După obținerea autorizației de transport persoane în regim de închiriere, transportatorul poate obține câte o copie conformă a autorizației de transport (Anexa 21) pentru fiecare autoturism deținut după depunerea unei documentații ce cuprinde:

 • a)  cerere (Anexa 9). Aceasta va cuprinde declarație privind cunoașterea sancțiunilor aplicate în cazul desfășurării activităților ilegale de transport;

 • b)  certificatul de înmatriculare auto;

 • c)  cartea de identitate a vehiculului;

 • d)  contractul de leasing (după caz);

 • e)  în cazul autoturismelor deținute în baza unui contract de leasing se va prezenta acordul dealerului pentru desfășurarea activității de transport persoane în regim de închiriere;

 • f)  actul de deținere a spațiului de parcare a autoturismului;

 • g)  asigurarea pentru persoanele și bunurile transportate.

Dacă transportatorul este autorizat și pentru desfășurarea transportului de persoane în regim de taxi acesta poate obține pentru fiecare autoturism câte o copie conformă a autorizației de transport deținute cu respectarea prevederilor alineatului precedent.

ART. 41: Pentru executarea serviciului de transport in regim de inchiriere, la bordul autoturismului trebuie sa existe:

 • a)  copia conforma a autorizatiei de transport in regim de inchiriere in original;

 • b)  certificatul de inmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspectia tehnica periodica valabila;

 • c)  asigurarea pentru persoane și bunurile acestora;

 • d)  asigurarea obligatorie de raspundere civila auto;

 • e)  certificatul de atestare a pregătirii profesionale a conducatorului auto;

 • f)   contractul de prestare a serviciului incheiat intre transportatorul autorizat si client;

 • g)  documentul fiscal cu regim special valabil privind plata anticipata a intregului transport contractat;

 • h)  ecusonul aplicat pe parbrizele față și spate cu specificația RENT CAR (Anexa 18);

 • i)   Foaie de parcurs pentru toți transportatorii autorizați;

 • j)   documentele stabilite conform legislatiei in vigoare privind circulatia rutiera.

SERVICIUL DE ÎNCHIRIERE DE AUTOTURISME

ART. 42: Serviciul de închiriere de autoturisme reprezintă serviciul de transport public realizat de transportatori autorizați - persoane juridice sau realizat în exclusivitate de operatori economici - persoane juridice care pun la dispozitia unor clienti autoturisme fara conducator auto, pe baza de contract, cu plata anticipata a contractului de inchiriere. Acesta se poate realiza cu autoturisme deținute în proprietate sau în leasing a căror vechime nu depășește 10 ani de la data fabricației. In cazul executarii serviciului de inchiriere de autoturisme, clientii suporta, in afara contractului, costurile carburantilor consumati, taxele de 26

drum, de parcare, de acces, inclusiv costul asigurarii pentru daunele produse transportatorului autorizat respectiv operatorului economic din cauze imputabile clientului. Transportatorii autorizati sau operatorii economici, dupa caz, sunt obligati ca, pe cheltuiala proprie, sa asigure clientul pentru eventualele accidente suferite de acesta in timpul transportului, pentru cauze imputabile transportatorului, respectiv operatorului economic. In cazul executarii serviciului de inchiriere de autoturisme, transportatorul autorizat sau operatorul economic, dupa caz, nu poate inchiria autoturismul daca clientul nu face dovada ca detine toate documentele valabile pentru a avea dreptul de a conduce autoturismul respectiv. Inchirierea autoturismului fara conducator auto se va mentiona expres in contractul de inchiriere, care trebuie sa contina si prevederi referitoare la obligatia clientului privind restituirea vehiculului. Este interzis a se executa transport in regim de taxi cu autoturisme destinate serviciului de inchiriere de autoturisme; acestea nu trebuie sa aiba in dotare aparate de taxat sau statii radio de emisie-receptie si sa nu aiba inscrisuri, insemne, dotari si accesorii stabilite pentru taxiuri.

ART. 43: Operatorii economici care desfășoară în exclusivitate serviciul de închiriere de autoturisme pot obține o autorizație pentru efectuarea în exclusivitate a serviciului de închiriere de autoturisme (Anexa 22) în baza prezentării următoarei documentații:

 • a)  cerere (Anexa 7); aceasta va cuprinde declarație privind cunoașterea sancțiunilor aplicate în cazul desfășurării activităților ilegale de transport, declarație privind perioadele de activitate și interdicții desfășurate în trecut;

 • b)  act constitutiv al societății comerciale;

 • c)  certificat înregistrare al societății comerciale din care să rezulte că are sediul în municipiului Galați;

 • d)  actele de identitate ale asociaților;

 • e)  cazierul fiscal al societății comerciale.

ART. 44: După obținerea autorizației pentru efectuarea în exclusivitate a serviciului de închiriere de autoturisme, operatorul economic poate obține câte o copie conformă (Anexa 23) a autorizației susmenționate pentru fiecare autoturism deținut în condițiile depunerii unei documentații ce cuprinde:

 • a)  cerere (Anexa 9). Aceasta va cuprinde declarație privind cunoașterea sancțiunilor aplicate în cazul desfășurării activităților ilegale de transport;

 • b)  certificatul de înmatriculare auto;

 • c)  cartea de identitate a vehiculului;

 • d)  contractul de leasing (după caz);

 • e)  în cazul autoturismelor deținute în baza unui contract de leasing se va prezenta acordul dealerului pentru efectuarea serviciilor de închiriere de autoturisme;

 • f)  actul de deținere a spațiului de parcare a autoturismului;

 • g)  asigurarea pentru persoanele și bunurile transportate.

Dacă transportatorul este autorizat și pentru desfășurarea transportului de persoane în regim de închiriere acesta poate obține pentru fiecare autoturism câte o copie conformă a autorizației de transport deținute cu respectarea prevederilor alineatului precedent.

ART. 45: Pentru executarea serviciului de inchiriere de autoturisme, la bordul autoturismului trebuie sa existe:

 • a) copia conforma a autorizației pentru efectuarea în exclusivitate a serviciului de închiriere de autoturisme sau, după caz a autorizației de transport;

 • b) certificatul de inmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspectia tehnica periodica valabila;

 • c)  asigurarea pentru persoane și bunurile acestora;

 • d)  asigurarea obligatorie de raspundere civila auto;

 • e)  contractul de închiriere incheiat intre operatorul economic autorizat si client;

 • f)  documentul fiscal cu regim special valabil privind plata anticipata a serviciului de închiriere prestat;

 • g)  ecusonul aplicat pe parbrizele față și spate cu specificația RENT CAR (Anexa 18);

 • h)  alte documente stabilite de legislatia in vigoare privind circulatia rutiera.

OBLIGATIILE TRANSPORTATORILOR AUTORIZATI, ALE DISPECERATELOR TAXI, ALE TAXIMETRISTILOR SI ALE CLIENTILOR CU PRIVIRE LA DESFASURAREA OPERATIUNILOR DE TRANSPORT IN REGIM DE TAXI

ART. 46: (1) In vederea realizarii transportului de persoane, marfuri sau bunuri in regim de taxi, in conditii de siguranta, calitate si legalitate, transportatorii autorizati, dispeceratele taxi, taximetristii si clientii trebuie sa respecte obligatiile prevazute de Legea 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare, obligatiile prevazute in regulamentul de organizare si functionare a serviciului de transport local, precum si cele prevazute in contractul de atribuire a gestiunii serviciului și caietul de sarcini aferent.

 • (2) Principalele obligatii ale transportatorilor autorizati sunt urmatoarele:

 • a)  sa asigure executarea serviciilor de transport in regim de taxi in conditii de legalitate, siguranta si calitate;

 • b)  sa nu execute alte categorii de transporturi publice decat in regim de taxi, cu taxiuri agreate si avand insemnele de personalizare si identificare proprii, stabilite de lege;

 • c)  sa nu utilizeze ca taximetristi conducatori auto care nu detin certificate de atestare a pregatirii profesionale si care nu corespund prevederilor Standardului ocupational al taximetristului, inregistrand abateri grave in cazierul de conduita profesionala;

 • d)  sa nu incredinteze, sub nicio forma, conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul de transport în regim de taxi, altui taximetrist, in cazul transportatorului autorizat care este persoana fizica sau întreprindere familiala;

 • e)  sa asigure dispecerizarea activitatii;

 • f)  să doteze toate autovehiculele taxi cu stație radio de emisie-recepție în stare de funcționare;

 • g)  sa asigure clientului si celorlalte persoane transportate beneficiul asigurarii lor, a marfurilor sau a bunurilor acestora pe toata durata transportului;

 • h)  sa asigure posibilitatea ca taximetristul sa poata transmite la societate orice informatie referitoare la intreruperea efectuarii unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranta transportului ori a sa personala;

 • i)  sa anunte autoritatea de politie, autoritatea fiscala, autoritatea de metrologie si agentia service de care depind, in caz de furt sau disparitie, in orice mod, a aparatului de taxat sau a statiei radio de emisie-receptie de pe taxi;

 • j) sa instiinteze in scris asociatia din care face parte taximetristul in legatura cu intreruperea contractului individual de munca sau cu sanctiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare;

 • k) sa prezinte in termen aparatul de taxat, dupa instalarea pe taxi, la prima verificare metrologica a taximetrului, precum si ulterior la termenele scadente;

 • l) sa furnizeze, la solicitarea autoritatilor cu atributii de control, informatiile privind activitatea de transport desfasurata.

 • (3) Principalele obligatii ale taximetristilor sunt urmatoarele:

 • a) sa asigure executarea serviciilor de transport in regim de taxi in conditii de legalitate, siguranta si calitate;

 • b)  sa aiba tinuta corespunzătoare (nu se permite desfășurarea activității în maiou, papuci, șlapi, pantaloni scurti, bustul gol, etc.), un comportament civilizat si preventiv in relația cu clientul, respectand conduita de buna practica, conform prevederilor Standardului ocupational al taximetristului;

 • c)  sa detina atestatul pregatirii profesionale valabil si sa il prezinte la solicitarea organelor de control abilitate de lege;

 • d)  sa nu refuze clientul in efectuarea unei curse in interiorul localitatii si sa respecte solicitarile legale ale acestuia;

 • e)  sa opreasca pe traseu la semnul clientului, cand se afla in pozitia de operare <<Liber>>, cu exceptia cazului cand se deplaseaza sa preia un client la comanda dispecerului sau cand conditiile de trafic nu permit aceasta manevra;

 • f)  sa elibereze bonul client la finalul cursei, pe baza caruia va incasa contravaloarea prestatiei efectuate;

 • g)  sa nu pretinda ca plata pentru prestatia efectuata decat suma prevazuta pe bonul client;

 • h)  sa nu implice taxiul in mod deliberat, direct sau indirect, in activitati cu caracter infractional ori in alte acte antisociale;

 • i)   sa anunte organele de politie, in cel mai scurt timp si cu prioritate, despre orice eveniment grav la care au participat sau au fost martori;

 • j)   sa nu angajeze transportul unui client aflat in stare avansata de ebrietate, are un comportament agresiv ce ii pune viata in pericol sau intentioneaza sa solicite efectuarea unui transport ilicit.

 • k)  sa transporte clientul la destinatie pe traseul optim sau pe traseul solicitat ori convenit cu acesta, pe cai circulabile ce corespund conditiilor de siguranta a circulatiei si nu pun in pericol siguranta calatorului a taximetristullui sau starea tehnica a masinii.

 • l)   sa nu incarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;

 • m) sa asigure integritatea calitativa si cantitativa a marfurilor sau bunurilor transportate, in cazul in care clientul nu le insoteste pe durata transportului;

 • n)  sa transporte bagajele clientilor, in cazul transportului de persoane, in limitele spatiului destinat pentru acestea, fara perceperea de tarife suplimentare;

 • o)  sa prezinte informatiile cerute sau sa faciliteze accesul organelor de control imputernicite la aparatul de taxat, pentru verificare;

 • p) sa nu transporte bagaje sau bunuri care sa nu permita inchiderea portbagajului, portierelor si a geamurilor;

 • q) sa nu execute activitatea de transport in regim de taxi fara a avea sigiliile corespunzatoare la aparatul de taxat;

 • r) sa nu transporte clienti pe bancheta din fata decat in cazul in care ii atentioneaza in prealabil ca au obligatia sa poarte centura de siguranta;

 • s) sa nu execute activitate de transport in regim de taxi fara a avea aparatul de taxat si lampa taxi in functiune pentru pozitia de operare respectiva;

 • t) sa se supuna controlului autoritatilor abilitate si sa prezinte la control, in timpul activitatii, documentele prevazute de Legea 38/2003 si de legislatia in vigoare;

 • u) sa poarte obligatoriu centura de siguranta cand circula fara client, in restul cazurilor portul centurii fiind optional;

 • v) sa nu utilizeze statia radio din dotarea taxiului pentru alarmare nejustificata, care poate genera sau favoriza tulburarea ordinii publice sau cu un limbaj indecent, in afara prevederilor legale.

 • w) sa nu execute curse in afara localitatii de autorizare decat in conditiile prevazute la art. 18;

 • x) sa nu fumeze si sa nu utilizeze mijloacele audio/video fara acordul clientului.

 • (4) Principalele obligatii ale clientilor sunt urmatoarele:

 • a) sa achite pretul transportului executat;

 • b) sa solicite, sa preia si sa pastreze bonul client la coborarea din taxi;

 • c) sa nu plateasca serviciile pe care le-a realizat taximetristul decat in limita sumei totale prevazute in bonul client;

 • d) sa nu provoace si sa nu dezvolte stari conflictuale cu taximetristul in timpul desfasurarii cursei respective;

 • e) sa nu oblige sau sa nu impuna, sub orice modalitate, taximetristului sa execute transporturile prevazute la alin. (2) lit. g) din Legea 38/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

 • f) sa acorde sprijin taximetristului in cazul agresarii sau accidentarii acestuia in timpul efectuarii transportului, anuntand imediat organele de politie in legatura cu aceste evenimente;

 • g)  sa sesizeze Primaria municipiului Galați - autoritatea de autorizare si filiala judeteana a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, dupa caz, in legatura cu practici neconforme ale taximetristului care le-au creat prejudicii ori au afectat calitatea serviciilor de taximetrie solicitate;

 • h)  sa nu ocupe scaunul de langa taximetrist daca nu poarta centura de siguranta.

 • (5) Principalele obligatii ale dispeceratelor taxi sunt urmatoarele:

 • a)  dispeceratul trebuie sa tina registrul special de evidenta prevăzut la art. 35, alin. 10 și dosarul constituit conform art. 35, alin.12 din prezentul regulament;

 • b)  sa comunice, la solicitarea autoritatilor de control abilitate, informatiile solicitate privind utilizatorii serviciilor de dispecerat taxi;

 • c)  la încheierea sau la prelungirea unui contract se va verifica la autoritatea de autorizare dacă autovehiculul pentru care se solicită contractul deține autorizație taxi;

 • d)  să transmită lunar autorității de autorizare situația transportatorilor autorizați dispecerizați;

 • e)  sa nu deserveasca taxiuri dotate cu statii radio de emisie-receptie detinute illicit (sau autovehicule care executa transport in regim de inchiriere;

 • f)  dispeceratele sunt obligate ca in momentul solicitarii serviciului de transport de catre un client, la cererea expresa a acestuia, sa il informeze in legatura cu tariful sau gama de tarife pe care le practica taxiurile deservite si sa respecte preferinta clientului;

 • g)  sa controleze respectarea de catre transportatorii autorizati a obligatiilor ce deriva din prevederile contractelor de dispecerizare incheiate cu acestia;

 • h)  sa nu aplice practici discriminatorii privind deservirea transportatorilor autorizati;

 • i)  sa nu aplice practici prin care sa detina controlul asupra pietei taximetriei, sa provoace distorsiuni ale concurentei sau sa elimine concurenta, precum si practici monopoliste;

 • j)  sa dispecerizeze numai transportatorii autorizati care desfasoara serviciul de transport in regim de taxi in aceeasi localitate de autorizare.

 • k)  sa deserveasca numai transportatori autorizati pentru care exista contract de prestari servicii pentru dispecerat taxi insotit de fundamentarea de preț conform art. 42 din Ordinului 243/2007 al A.N.R.S.C.;

 • l)   să întrerupă furnizarea comenzilor pentru un autoturism taxi la solicitarea autorității de autorizare în vederea rezolvării operative și rapide a unor cazuri de încălcare a legalității.

 • (6) In cazul efectuarii serviciului de transport in regim de inchiriere, precum si a serviciului de inchiriere de autovehicule, obligatiile prevazute la art. 52 alin. (2)-(4) din Legea 38/2003 cu modificarile si completarile ulterioare se aplica in mod corespunzator.

CAZIERUL DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ

ART. 47:

 • (1) Autoritatea administratiei publice locale organizeaza si detine o baza de date privind activitatea profesionala, evidenta abaterilor de la conduita profesionala si a sanctiunilor pentru aceste abateri pentru urmatoarele categorii de persoane:

 • a) persoanele care au calitatea de persoane desemnate reprezentand transportatorii autorizati;

 • b) taximetristii;

 • c) alte persoane care desfasoara activitati in executarea serviciilor de transport in regim de taxi.

 • (2) Includerea unei persoane in baza de date se face pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana respectiva nu a comis abateri de la conduita profesionala si nu a avut sancțiuni legate de aceasta activitate (Anexa 13).

 • (3) Datele referitoare la activitatea profesionala, abaterile de la conduita profesionala si de la prevederile standardului ocupational si sanctiunile primite pentru aceste abateri constituie cazierul de conduita profesionala al unei persoane. Un cazier de conduita profesionala corespunzator trebuie sa confirme ca in activitatea sa persoana a dovedit probitate morala si profesionala si ca nu figureaza cu abateri grave de la conduita profesionala.

ART. 48: Baza de date va include in principal urmatoarele date privind activitatea unei persoane:

 • a) documentele care atesta pregatirea profesionala;

 • b) monitorizarea conditiilor de mentinere a valabilitatii acestor documente;

 • c) abaterile de la conduita profesionala si de la prevederile standardului profesional, dupa caz;

 • d) sanctiunile primite;

 • e) monitorizarea contractelor de munca incheiate si inchise;

 • f) monitorizarea miscarii taximetristului de la un transportator autorizat la altul;

 • g) monitorizarea cazurilor de retinere a atestatului profesional al taximetristului;

 • h) monitorizarea valabilitatii atestatului profesional al taximetristului sau a certificatului de pregatire profesionala al persoanei desemnate;

 • i) monitorizarea indeplinirii conditiilor de capacitate profesionala si de onorabilitate a persoanei desemnate din cadrul transportatorilor autorizati si al dispeceratelor taxi.

ART. 49: Autoritatile administratiei publice locale se consulta cu asociatiile profesionale reprezentative in vederea mentinerii la zi a cazierului de conduita profesionala sens in care asociatiile profesionale reprezentative trebuie sa detina o baza de date privind activitatea profesionala, evidenta abaterilor de la conduita profesionala si a sanctiunilor aplicate.

ART. 50:

 • (1) Autoritatea de autorizare, cu ocazia emiterii autorizatiilor taxi, solicita persoanei desemnate, care reprezinta transportatorul autorizat, sa depuna dovada includerii tuturor taximetristilor angajati in baza de date a unei autoritati publice locale.

 • (2) Dovada emisa de autoritatea publica respectiva implica responsabilitatea acesteia privind continutul cazierului de conduita profesionala.

 • (3) Transportatorul autorizat solicita la angajarea fiecarui taximetrist dovada ca acesta este inclus in baza de date a unei autoritati publice locale. Pe baza dovezii, transportatorul autorizat solicita in scris autoritatii administratiei publice locale cazierul de conduita profesionala, care se anexeaza obligatoriu la dosarul de angajare.

ART. 51: O persoana nu poate fi inclusa in mai mult de o baza de date. Orice informatie oferita de o persoana despre activitatea sa profesionala pentru a fi inclusa in baza de date are regimul unei declaratii pe propria raspundere.

ART. 52: Autoritatea administratiei publice locale publica pe site-ul sau lista cu numele si prenumele persoanelor incluse in baza de date, pentru care se poate elibera la cerere cazierul de conduita profesionala.

ART. 53: Autoritatile prevazute la art. 37 alin. (1) din Legea nr. 38/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, furnizeaza datele privind abaterile constatate de aceste autoritati si sanctiunile aplicate pentru taximetristii care activeaza in domeniul transportului in regim de taxi, la solicitarea scrisa a autoritatii de autorizare.

ABATERI GRAVE DE LA CONDUITA PROFESIONALA

ART. 54

 • (1) Se considera abateri grave de la conduita profesionala acele comportamente care:

 • a) afecteaza substantial calitatea si siguranta serviciului prestat;

 • b) vizeaza incalcarea legalitatii;

 • c) favorizeaza sau realizeaza evaziunea fiscala;

 • d) contorsioneaza sau elimina concurenta;

 • e) instituie monopolul in piata sau manifesta tendinte monopoliste, neconcurentiale.

 • (2) Abaterile grave de la conduita profesionala a transportatorilor autorizati constau in:

 • a) folosirea de documente sau declaratii pe propria raspundere false in autorizarea ori executarea serviciului respectiv;

 • b) practicarea de proceduri vizand realizarea sau favorizarea evaziunii fiscale;

 • c) incalcarea repetata a metodologiei privind modul de realizare a tarifelor pentru serviciile prestate;

 • d) incalcarea repetata a prevederilor contractului de atribuire in gestiune delegata a serviciului si ale regulamentului de organizare si efectuare a serviciului;

 • e) incalcarea repetata a prevederilor legale privind respectarea legalitatii, siguranta, calitatea si continuitatea serviciului;

 • f) incalcarea repetata a prevederilor privind protectia clientului si protectia mediului;

 • g) incalcarea repetata a obligatiei de a asigura corecta functionare a aparatelor de taxat;

 • h) transmiterea autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme, pentru a fi utilizate de catre alte persoane juridice sau fizice;

 • i) incalcarea repetata a prevederilor privind intocmirea contractelor de efectuare a serviciului si/sau a documentelor de plata anticipata a acestora in cadrul serviciului de transport in regim de inchiriere;

 • j) utilizarea aparatelor de taxat nefiscalizate sau a aparatelor de taxat si a statiilor radio procurate nelegal;

 • k) folosirea taximetristilor care nu detin atestat profesional sau al caror atestat are valabilitatea depasita, precum si a taximetristilor al caror cazier de conduita profesionala contine abateri grave;

 • l) incalcarea repetata a obligatiei de a instiinta in scris autoritatea de autorizare la a carei baza de date este arondat taximetristul in legatura cu incetarea contractului individual de munca sau in legatura cu sanctiunile disciplinare pe care le-a aplicat acestuia, precum si de a solicita taximetristului cazierul de conduita profesionala inainte de a-l utiliza;

 • m) nedeclararea sau declararea incorecta a veniturilor realizate din sumele incasate din prestatiile realizate, conform datelor furnizate de rapoartele de incheiere zilnica, de rapoartele memoriei fiscale ori de alte documente, dupa caz;

 • n) persoana desemnata nu a declarat ca are interdictia de a profesa, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau in cazurile prevazute de Legea nr. 38/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • o) persoana desemnata nu detine in evidenta cazierul de conduita profesionala pentru fiecare taximetrist utilizat.

 • (3) Abaterile grave de la conduita profesionala a taximetristilor sunt:

a) incalcarea repetata a obligatiilor pe care le au in relatiile cu clientii si cu autoritatile competente de control;

b) incalcarea repetata a obligatiei de a pretinde de la client contravaloarea serviciului, fara ca aceasta sa fie inregistrata de aparatul de taxat, precum si a obligatiei de a emite si elibera bonul pentru client;

 • c) incalcarea interdictiei de a se implica, prin intermediul taxiului sau fara, in actiuni cu caracter infractional ori antisocial;

 • d) incalcari repetate ale interdictiei de a realiza interventii asupra regimului de operare a aparatului de taxat, asupra modului de inregistrare in taximetru si memoria fiscala a parametrilor serviciului, in scopul cresterii sumei de incasat sau al stergerii inregistrarii in memoria fiscala;

 • e) refuzul repetat nejustificat al executarii cursei la cererea expresa a clientului;

 • f) incalcarea repetata a obligatiei de a nu scoate din functiune aparatul de taxat in timpul executarii unei curse;

 • g) utilizarea in timpul prestarii serviciului a altui aparat de taxat decat cel fiscalizat pe autoturismul respectiv;

 • h) incalcarea repetata a interdictiei de a executa serviciul de transport in regim de taxi in alte localitati decat in conditiile prevazute de lege.

 • (4) Abaterile grave de la conduita profesionala a dispecerilor taxi sunt urmatoarele:

a) incalcarea interdictiei de a realiza contracte de dispecerizare aplicand proceduri discriminatorii transportatorilor autorizati deserviti;

b) incalcarea interdictiei de a deservi autovehicule fara ca acestea sa detina autorizatii taxi sau care detin autorizatii taxi ce nu le apartin ori sunt emise de autoritatea de autorizare a altor localitati;

 • c) incalcarea interdictiei de a utiliza practici destinate controlului pietei, practici monopoliste si practici destinate eliminarii ori distorsionarii concurentei;

 • d) incalcarea repetata a obligatiei de a informa clientul, la cererea acestuia, asupra modului de realizare a comenzii si asupra tarifelor practicate.

 • (5) Abaterile grave de la conduita profesionala pot constitui motivele retinerii si retragerii autorizatiei de transport sau a autorizatiei de dispecerat taxi, precum si ale anularii certificatului de atestare a pregatirii profesionale ori a certificatului de competenta profesionala, ca urmare a constatarii acestor abateri in urma controalelor sau a sesizarilor primite.

CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

s 7               s

Art. 55:

 • (1) Constituie contravenții faptele săvârșite, consemnate și stabilite prin art. 55 din Legea 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se va face de către reprezentanții organelor de control autorizate specificate la art. 37 din prezentul Regulament.

 • (2) Pe lângă sancțiunile prevăzute la art. 55 din Legea 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare se dispun și măsuri administrative, ca sancțiuni complementare privind reținerea, suspendarea, retragerea sau anularea, după caz a unor autorizații, copii conforme, atestate profesionale sau contracte, astfel cum sunt precizate la art. 56, 56A1,58A1 din Legea 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 56: Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

 • (1) Cu amendă de la 100 la 500 lei nerespectarea prevederilor articolelor:

 • - art. 30, alin. 9 și 11;

 • - art. 33, alin. 6;

 • - art. 46, alin. 3, lit. b;

 • - art. 47, alin. 5, lit. c și d;

 • (2) Cu amendă de la 250 la 500 lei nerespectarea prevederilor articolelor:

 • - art. 32, alin. 11;

 • (3) Cu amendă de la 500 la 1000 lei nerespectarea prevederilor articolelor:

 • - art. 16, alin. 1;

 • - art. 30, alin. 8;

 • - art. 31, alin. 3;

 • - art. 32, alin. 12;

 • - art. 46, alin. 3, lit. c;

 • (4) Cu amendă de la 1000 la 5000 lei nerespectarea prevederilor articolelor:

 • - art. 28, alin. 3.

ART. 57: Constatarea faptelor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 56 din prezentul regulament se face de către împuterniciții Primarului.

ART. 58: Aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 56 din prezentul regulament se completează cu prevederile art. 28, alin. 1 din O.G. 2 / 2001.

ART. 59: Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu prevederile O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, astfel cum a fost aprobata cu modificari prin Legea 180/2002, cu modificarile ulterioare.

Anexa 2

La HCL nr.425/29 09 2011

Nr. înreg.____________________/____________________

D O M N U L E P R I M A R ,

Subsemnatul ____________________________________________ , reprezentant al

_______________________________________________________________________________cu sediul (domiciliul) în GALAȚI, _______________________________________________ solicit înscrierea în “Lista de așteptare” pentru obținerea autorizației taxi pentru transport persoane în regim taxi a autoturismului cu următoarele caracteristici:

 • -   nr. de înmatriculare

 • -   nr. identificare

 • -   marca / tipul

 • -   proprietate / leasing;

Anexez următoarele documente valabile:

 • -   actul de identitate al solicitantului;

 • -   certificatul profesional;

 • -   în cazul întreprinderilor familiale unul dintre membrii întreprinderii familiale va deține și va prezenta certificatul de competență profesională al persoanei desemnate eliberat de A.R.R.

 • -   avizul psihologic;

 • -   certificat de înmatriculare al autoturismului;

 • -   cartea de identitate a autoturismului.

Declar următoarele:

 • 1. Cunosc prevederile Legii 38 / 2003 privind transportul în regim taxi și în regim de închiriere cu modificările și completările ulterioare precum și sancțiunile aplicabile în cazul desfășurării activităților ilegale de transport persoane;

 • 2. În calitate de persoană fizică autorizată sau întreprindere familială nu voi putea încredința autoturismul altei persoane pentru a desfășura activități de taximetrie;

 • 3. □ Nu am mai desfășurat în trecut activități de transport în regim taxi. □ Am desfășurat activități de

transport în regim taxi în perioada: ______________________________________ și am avut următoarele

interdicții și sancțiuni: _______________________________________

 • 4. Cunosc obligația legală de a dispeceriza activitatea de transport persoane în regim de taxi încheind în acest sens un contract cu un dispecerat autorizat după obținerea autorizației taxi;

 • 5. Sunt de acord să fiu eliminat din lista de așteptare în cazul în care voi fi depistat efectuând ilegal activități de transport persoane în regim taxi în perioada în care voi fi înscris în lista de așteptare.

  Data: _________________


Semnătura (ștampila) solicitantului

Anexa 3

La HCL nr.425/29 09 2011

Nr. înreg.__________________________/_____________________________

Cerere pentru înscrierea persoanelor juridice în “lista de așteptare”

D O M N U L E P R I M A R ,

Subsemnatul _________________________________, cu domiciliul în GALAȚI, str.

nr. _____ , bl. _____, ap. _____ , tel. ______________ , în calitate de asociat la S.C. ____________________

cu sediul în GALAȚI, str. ____________________ , nr. _____ , bl. ______ , ap. _____ , tel.

înregistrată la O.R.C. sub nr. J17 / ________ / ________ , C.U.I. ________________ , solicit înscrierea în “Lista

de așteptare” pentru obținerea autorizației taxi pentru transport persoane în regim taxi a autoturismului cu următoarele caracteristici:

 • -   nr. de înmatriculare

 • -   nr. identificare

 • -   marca / tipul

 • -   proprietate / leasing;

Anexez următoarele documente valabile:

 • 1.   copie act constitutiv al societății comerciale;

 • 2.  copie certificat înregistrare al societății comerciale din care să rezulte că aceasta are sediul în municipiul Galați;

 • 3.   copie acte identitate asociați;

 • 4.  copie certificat de competență profesională pentru transport rutier de persoane al persoanei desemnate

să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier de persoane eliberat de A.R.R.. Numele acestei persoane _______________________________ ;

 • 5.  cazierul judiciar al persoanei desemnate;

 • 6.  aviz medico-psihologic care atestă că persoana desemnata este aptă pentru a ocupa o funcție care concură la siguranța circulației;

 • 7.   cazierul fiscal al S.C.;

 • 8.  copie certificat de înmatriculare al autoturismului;

 • 9.  copie carte de identitate a autoturismului;

 • 10. copie contract de leasing, după caz;

 • 11. Dosar de încopciat.

Subsemnatul _________________________ declar următoarele:

 • 1. Cunosc prevederile Legii 38 / 2003 privind transportul în regim taxi și în regim de închiriere cu modificările și completările ulterioare precum și sancțiunile aplicabile în cazul desfășurării activităților ilegale de transport persoane;

 • 2. □ Nu am mai desfășurat în trecut activități de transport în regim taxi. □ Am desfășurat activități

de transport în regim taxi în perioada: ______________________________________ și am avut

următoarele interdicții și sancțiuni: _______________________________________________________

 • 3. Cunosc obligația legală de a dispeceriza activitatea de transport persoane în regim de taxi de aceea

voi încheia un contract cu un dispecerat autorizat după obținerea autorizației taxi;

 • 4. Sunt de acord să fiu eliminat din lista de așteptare în cazul în care voi fi depistat efectuând ilegal activități de transport persoane în regim taxi în această perioadă.

Data: _________________ Semnătura (ștampila) solicitantului _______________

Anexa 4

La HCL nr.425/29 09 2011

Nr. înreg.__________________________/_____________________________

D O M N U L E P R I M A R ,

Subsemnatul _______________________________________________________________, cu domiciliul în GALAȚI,

str. ____________________________ , nr. _____ , bl. _____ , ap. _____ , tel. ______________ , în calitate de

asociat la S.C. (I.F.) _____________________________ cu sediul în GALAȚI, str. ______________________ ,

nr. _______ , bl. ________ , ap. _______ , tel. _________________________ , înregistrată la O.R.C. sub nr.

J17 / ________ / ________ , C.U.I. ________________ , solicit înscrierea în “Lista de așteptare” pentru

obținerea autorizației taxi pentru transport persoane în regim taxi a autoturismului cu următoarele caracteristici:

 • -   nr. de înmatriculare

 • -   nr. identificare

 • -   marca / tipul

 • -   proprietate / leasing;

Anexez următoarele documente valabile:

 • 1.   copie certificat de înmatriculare al autoturismului;

 • 2.   copie carte de identitate a autoturismului;

 • 3.  copie contract de leasing, după caz;

 • 4.  Dosar de încopciat.

Subsemnatul _________________________ declar următoarele:

 • 1. Cunosc prevederile Legii 38 / 2003 privind transportul în regim taxi și în regim de închiriere cu modificările și completările ulterioare precum și sancțiunile aplicabile în cazul desfășurării activităților ilegale de transport persoane;

 • 2. O Nu am mai desfășurat în trecut activități de transport în regim taxi. □ Am desfășurat activități

de transport în regim taxi în perioada: ______________________________________ și am avut

următoarele interdicții și sancțiuni: _______________________________________________________

 • 3. Cunosc obligația legală de a dispeceriza activitatea de transport persoane în regim de taxi încheind în acest sens un contract cu un dispecerat autorizat după obținerea autorizației taxi;

 • 4. Cunosc faptul că după obținerea autorizației taxi, în calitate de întreprindere familială nu voi putea încredința autoturismul pentru a efectua serviciul de transport în regim de taxi altei persoane decât celor care fac parte din întreprinderea familială;

 • 5. Sunt de acord să fiu eliminat din lista de așteptare în cazul în care voi fi depistat efectuând ilegal activități de transport persoane în regim taxi în această perioadă.

Data: _________________

Semnătura


(ștampila) solicitantului _______________

Anexa 5

CRITERII SI PUNCTAJE

1.

VECHIMEA AUTOVEHICULULUI (Principal)

Vechimea se va calcula prin scăderea din anul curent a anului de fabricație inscris in certificatul de inmatriculare de tip vechi sau a anului primei înmatriculări înscris în certificatul de înmatriculare de tip european.

0 ani

12 pct.

1 an

10 pct.

2 ani

8 pct.

3 ani

6 pct.

4 ani

4 pct.

5 ani

2 pct.

2.

NORMA EURO (Principal)

EURO 5

6 pct.

EURO 4

4 pct.

EURO 3

2 pct.

3.

AER CONDITIONAT (Principal)

DA

2 pct.

NU

0 pct.

4.

AIRBAG (Principal)

Nr. total

Pentru pasageri

cel puțin 8

cel puțin 5

8 pct.

6

3

6 pct.

4

2

4 pct.

2

1

2 pct.

0 - 1

0

0 pct.

5.

VOLUM PORTBAGAJ (Secundar)

Peste 550 L

1 pct.

Între 250 - 550 L

2 pct.

Sub 250 L

0 pct.

6.

EFORT INVESTITIONAL (Secundar)

PROPRIETATE

1 pct.

LEASING

0 pct.

7.

VECHIME OPERATOR (Secundar)

PESTE 3 ANI

1 pct.

SUB 3 ANI

0 pct.

8.

GPS - monitorizare (Secundar)

DA

1 pct.

NU

0 pct.

9.

VECHIMEA ÎN LISTA DE AȘTEPTARE (Principal)

se va calcula automat

Se acordă 2 puncte pentru fiecare lună de așteptare

TOTAL

DATA:


SEMNATURA:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

Se acord*, în conformitate cu prevederile Legii 38/2003 cu modificările și completările ulterioare

AUTORIZAȚIA DE TRANSPORT

Pentru efectuarea serviciului de transport public local regim de taxi sau în regim de închiriere de către                                                  cu

sediul / domiciliul în

Autorizația este valabilă pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data de                 până la data de

Nu este transmisibilă. Valabilă numai în original.

Data eliberării:

PRIMAR, (semnătura)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

Se acordă. în conformitate cu prevederile Legii 38/2003 cu modificările ți completările ulterioare

AUTORIZAȚIA DE TRANSPORT

/

Pentru efectuarea serviciului de transport public local regim de taxi sau in

regim de închiriere de către


cu

sediul / domiciliul în

Autorizația este

de


PRIMAR, (semnătura, ștampila)

VIZE ANUALE

VALABILĂ PANĂ

LA:

Semnătură,

Semnătură,

Semnătură,

Semnătură.

Semnătură,

stampila

stampila

stampila

stampila

stampila

NEPREZENT AREA PENTRU VIZA LA DATA ÎNSCRISĂ ATRAGE ANULAREA AUTORIZAȚIEI. TITULARUL ESTE OBLIGAT SĂ ANUNȚE EMITENTUL IN LEGĂTURA CU ORICE SCHIMBARE INTERVENITĂ IN CONDIȚIILE DE ACORDARE A AUTORIZAȚIEI IN TERMEN DE 30 DE ZILE CALENDARISTICE DE LA PRODUCEREA ACESTEIA SUB SANCȚIUNEA ANULARII.


Anexa 6


Anexa 7

Nr. înreg. ______________ / ______________

Cerere pentru eliberarea autorizației (1)(2)

D O M N U L E P R I M A R ,

Subsemnatul __________________________________________________ , reprezentant al

_______________________________________________________________________cu sediul în GALAȚI,

_______________________________________________ solicit eliberarea autorizației (1), 1 2

Declar următoarele:

 • 1. Cunosc prevederile Legii 38 / 2003 privind transportul în regim taxi și în regim de închiriere cu modificările și completările ulterioare precum și sancțiunile aplicabile în cazul desfășurării activităților ilegale de transport persoane;

  Data: _________________


Semnătura

(ștampila) solicitantului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

Se acordă, în conformitate cu prevederile Legii 38/2003 cu modificările țl completările ulterioare

AUTORIZAȚIA TAXI

NR.       /

(autorizația de transport nr. /            ) pentru autovehiculul cu

nr. înmatriculare                   , marca                              ,

nr. identificare Autorizația taxi este valabilă de la             până la               cu viză

anuală.

Data eliberării:

Nu este transmisibilă. Valabilă numai în original.

PRIMAR, (semnătura)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

Se acordă, în conformitate cu prevederile Legii 38/2003 cu modificările ți completările ulterioare

AUTORIZAȚIA TAXI

N R.        /


nr.          /              )

nr. înmatriculare identificare Autorizația taxi este anuală.

de


transport

, nr,

cu viză


Data eliberării:

Nu este transmisibilă.

PRIMAR, (semnătura, ștampila)

VIZE ANUALE

VALABILĂ PĂNĂ

LA:

Semnătură,

Semnătură,

Semnătură,

Semnătură,

Semnătură,

stampila

stampila

stampila

stampila

stampila

NEPREZENTAREA PENTRU VIZĂ LA DATA ÎNSCRISĂ ATRAGE ANULAREA AUTORIZATEI. TITULARUL ESTE OBLIGAT SĂ ANUNȚE EMITENTUL IN LEGĂTURĂ CU ORICE SCHIMBARE INTERVENITĂ ÎN CONDIȚIILE DE ACORDARE A AUTORIZAȚIEI 1N TERMEN DE 30 DE ZILE CALENDARISTICE DE LA PRODUCEREA ACESTEIA SUB SANCȚIUNEA ANULARII.


Anexa 8


Nr. înreg.___________________________/______________________________

Cerere eliberare autorizație taxi transport persoane sau

copie conforma a autorizației pentru transport în regim de închiriere

D O M N U L E P R I M A R ,

Subsemnatul ________________________________________________ , reprezentant al

_____________________________________________________________________cu sediul în GALAȚI, ___________________________________________________________________ , telefon ______________________________ solicit eliberarea autorizației taxi pentru auto

La ridicarea autorizației taxi voi anexa următoarele documente valabile:

 • 1.  copie de pe certificatul de agreare emis de R.A.R.;

 • 2.  copie de pe asigurarea de persoane și bagaje;

 • 3.  copie de pe contractul de dispecerizare încheiat cu un dispecerat autorizat;

 • 4.  copie de pe adresa de atribuire a numărului fiscal și declarația de instalare a aparatului de taxat fiscal emis de D.G.F.P. Galați.

Subsemnatul _________________________declar următoarele:

 • 1. Cunosc prevederile Legii 38 / 2003 privind transportul în regim taxi și în regim de închiriere cu modificările și completările ulterioare precum și sancțiunile aplicabile în cazul desfășurării activităților ilegale de transport persoane;

 • 2. Cunosc faptul că după obținerea autorizației taxi, în calitate de persoană fizică autorizată sau întreprindere familială nu voi putea încredința autoturismul pentru a efectua serviciul de transport în regim de taxi altei persoane;

 • 3. Cunosc obligația legală de a dispeceriza activitatea de transport persoane în regim de taxi încheind în acest sens un contract cu un dispecerat autorizat după obținerea autorizației taxi.

  Data: _________________

  Semnătura (ștampila) solicitantului _______________

Nr. înreg.___________________________/______________________________

Cerere eliberare autorizație taxi transport bunuri pentru persoane fizice

D O M N U L E P R I M A R ,

Subsemnatul __________________________________________________________, cu domiciliul în GALAȚI,

str. ___________________________ , nr. ______ , bl. ______ , ap. ______ , tel. ________________ ,

vă solicit eliberarea autorizației taxi pentru auto _________________ .

În cazul transportului de bunuri în regim de taxi, anexez următoarele documente valabile:

 • 1.  copie de pe actul de identitate;

 • 2.  copie de pe certificatul profesional valabil;

 • 3.  certificatulul de cazier judiciar;

 • 4.  avizul medico-psihologic care atestă că taximetristul este apt pentru a ocupa o funcție care concură

la siguranța circulației;

 • 5.  copie de pe certificatul de înmatriculare al autoturismului;

 • 6.  copie de pe cartea de identitate a autoturismului;

 • 7.  copie de pe contractul de leasing, după caz;

 • 8.  copie de pe certificatul de agreare emis de R.A.R.;

 • 9.  copie de pe asigurarea de persoane și bagaje;

 • 10. copie de pe adresa de atribuire a numărului fiscal și declarația de instalare a aparatului de taxat fiscal emis

de D.G.F.P. Galați.

 • 11. Dosar de încopciat.

Subsemnatul _________________________ declar următoarele:

 • 1. Cunosc prevederile Legii 38 / 2003 privind transportul în regim taxi și în regim de închiriere cu modificările și completările ulterioare precum și sancțiunile aplicabile în cazul desfășurării activităților ilegale de transport persoane;

 • 2. Cunosc faptul că după obținerea autorizației taxi, în calitate de persoană fizică autorizată sau întreprindere familială nu voi putea încredința autoturismul pentru a efectua serviciul de transport în regim de taxi altei persoane;

 • 3. Cunosc obligația legală de a dispeceriza activitatea de transport persoane în regim de taxi încheind în acest sens un contract cu un dispecerat autorizat după obținerea autorizației taxi.

Anexa 11CONTRACT DE ATRIBUIRE ÎN GESTIUNE DELEGATĂ

A SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI SAU ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE

Nr. ____________ din _______________ ,

Încheiat la sediul Primăriei municipiului Galați

CAPITOLUL I: PĂRȚILE CONTRACTANTE:

Între

Municipiul Galați, reprezentat prin Primar, ____________________ cu sediul în Galați, str. Domnească 38,

jud.Galați, în calitate de concedent , pe de o parte, și

______________________________, transportator autorizat conform Legii 38 / 2003 cu modificările și completările ulterioare, cu sediul în Galați, ___________________________ , înregistrat la O.R.C. sub nr.

_______________ , C.U.I. _______________ reprezentat legal prin _____________________ , în calitate de concesionar, pe de altă parte, se încheie prezentul contract.

CAPITOLUL II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE ATRIBUIRE ÎN GESTIUNE DELEGATĂ

Art. 1

Obiectul contractului de atribuire în gestiune delegată îl reprezintă atribuirea în gestiune delegată a executării de către concesionar a serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere.

CAPITOLUL III: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2

 • (1) Contractul de atribuire în gestiune delegată este valabil 5 ani, pe durata valabilității autorizației de

transport adică de la data de ____________ până la data de _____________ .

 • (2) După expirarea contractului acesta poate fi reînnoit pentru o perioadă de încă 5 ani, cu condiția obținerii conform legii a unei noi autorizații de transport.

CAPITOLUL IV: DREPTURILE PĂRȚILOR

SECȚIUNEA A: Drepturile concesionarului

Art. 3

Concesionarul are următoarele drepturi:

 • a) să încaseze tarifele aferente transportului in regim de taxi sau în regim de închiriere prestat.

 • b) să utilizeze patrimoniul propriu pentru asigurarea desfășurării serviciului de transport contractat.

 • c) să aibă acces liber și nediscriminatoriu la activitățile de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere desfășurate pe drumul public.

 • d) să stabilească tarifele aferente prestării serviciului în conformitate cu Ordinul 243 / 2007 al A.N.R.S.C.

 • e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, conform legislației în vigoare, se poate adresa instanței competente.

SECȚIUNEA B: Drepturile concedentului

Art. 4

Concedentul are următoarele drepturi:

 • a) asocierea intercomunitară, în vederea realizării unor investiții de interes comun în domeniul infrastructurii aferente serviciului de transport in regim de taxi sau in regim de închiriere.

 • b) să verifice, să controleze și să coordoneze modul de realizare a serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere.

 • c) să păstreze pe durata prezentului contract în conformitate cu atribuțiile legale ce-i revin prerogativele și răspunderile privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a sistemului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere precum și dreptul de a supraveghea, controla și coordona modul de desfășurare a serviciului, de respectare a obligațiilor contractuale asumate de concesionar inclusiv în relația cu utilizatorii serviciului și anume:

- derularea ritmică a serviciului;

- calitatea serviciului;

 • - indicatori de performanță conform Regulamentului de desfășurare a activității de transport in regim de taxi sau in regim de închiriere;

 • - protecția cetățeanului și a mediului înconjurător;

 • - constatarea și sancționarea abaterilor de la legislația în vigoare cu privire la serviciul de transport public local în regim de taxi sau în regim de închiriere;

 • - în caz de nerespectare repetată a clauzelor contractuale, poate rezilia contractul de atribuire în gestiune delegată.

CAPITOLUL V: OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

SECȚIUNEA A: Obligațiile concesionarului

Art. 5

Concesionarul este obligat:

 • a) Sa efectueze transportul public local de persoane in regim de taxi, in conformitate cu prezentul contract, caietul de sarcini și legislația în vigoare in conditii de calitate, confort, siguranta si eficienta;

 • b) Sa nu încheie cu terti contracte de subdelegare a serviciului care face obiectul delegarii;

 • c) Sa asigure tarifarea pe baza aparatului de taxat existent si evidenta integrala a incasarilor zilnice;

 • d) Să stabilească tarifele aferente prestării serviciului în conformitate cu Ordinul 243 / 2007 al A.N.R.S.C.

 • e) Sa nu incarce artificial costurile de operare;

 • f) Sa puna la dispozitia utilizatorilor mijloace de transport care sa indeplineasca conditiile impuse de legislatia in vigoare privind siguranta circulatiei si protectia mediului;

 • g) Sa efectueze intretinerea curenta, reparatiile curente si accidentale care se impun, conform programelor de intretinere, reparatii, dotari si investitii;

 • h) Sa incheie si sa onoreze contractele de asigurari pentru mijloacele de transport detinute, precum si asigurarea persoanelor si bunurilor acestora, conform prevederilor legislatiei in vigoare privind asigurarile;

 • i) Sa aplice normele de protectie a muncii specifice activitatii desfasurate in cadrul serviciului contractat;

 • j) Sa asigure accesul organelor de control ale concedentului la informatiile privind executarea serviciului delegat si modul de exploatare a mijloacelor de transport;

 • k) Sa utilizeze numai aparate de taxat fiscalizate care emit bonuri fiscale la sfarsitul fiecarei curse;

 • l) Sa nu detina in taxi un alt aparat de taxat fiscalizat sau nefiscalizat;

 • m)Sa respecte orice prevederi care deriva din reglementarile in vigoare sau din hotararile Consiliului Local al Municipiului Galați sau ale autoritatii de autorizare;

 • n) Sa anunte la Autoritatea de Autorizare orice modificare a conditiilor de acordare a autorizatiilor, in termen de maxim 30 de zile de la aparitia acesteia;

 • o) Sa nu execute alte categorii de transporturi publice decat in regim de taxi, cu taxiuri agreate si avand insemnele de identificare stabilite prin lege;

 • p) Sa angajeze ca taximetristi numai conducatori auto care detin certificat de atestare profesionala;

 • q) Sa detina la sediul social documentele prevazute de lege;

 • r) Sa onoreze orice comanda primita, cu respectarea legislatiei in vigoare;

 • s) Sa respecte timpul efectiv de lucru al taximetristului exprimat in raportul fiscal, care nu poate depasi 48 de ore saptamanal sau 12 ore / zi;

 • t) Sa nu incredinteze, sub nici o forma, conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul de transport contractat, altui taximetrist, in cazul transportatorului autorizat care este persoana fizica sau asociatie familiala;

 • u) Sa prezinte taximetrul la verificarea metrologica, in termenele scadente;

 • v) Sa furnizeze, la solicitarea autoritatilor cu atributii de control, informatiile privind activitatea de transport desfasurata;

 • w) transportatorul trebuie să îndeplinească permanent condițiile existente la atribuirea în gestiune a serviciului de transport contractat și să acționeze pentru îmbunătățirea acestora;

 • x) să nu folosească documente false in derularea activitatilor serviciului de transport și să nu practice proceduri vizand evaziunea fiscala;

 • y) să nu depășească termenul de valabilitate a autorizatiei de transport și să solicite atribuirea vizei in termen;

 • z) sa asigure accesul liber si nediscriminatoriu la serviciul de transport;

aa) sa nu utilizeze ca taximetristi conducatori auto care nu detin certificate de atestare a pregatirii profesionale si care nu corespund prevederilor Standardului ocupational al taximetristului, inregistrand abateri grave in cazierul de conduita profesionala;

bb) sa instiinteze in scris autoritatea de autorizare și asociațiile profesionale în legatura cu intreruperea contractelor individuale de munca ale taximetriștilor sau cu sanctiunile aplicate acestora pentru abateri disciplinare;

cc) sa elaboreze strategii de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale in vigoare si la gestionarea serviciului public pe criterii de competitivitate si eficienta economica;

dd) transportatorul are obligatia de a se instrui permanent in vederea efectuarii operatiunilor de transport in regim de taxi sau in regim de inchiriere in conformitate cu prevederile legale in vigoare si ale prezentului caiet de sarcini.

ee) să asigure dispecerizarea activității și posibilitatea monitorizării poziției taxiurilor în activitate;

ff) alte conditii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice locale.

SECȚIUNEA B: Obligațiile concedentului

Art. 6

Concedentul este obligat:

 • a) să respecte regulile asumate prin contractul de atribuire în gestiune delegată, precum și legislația în vigoare privind organizarea și funcționarea serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere, completate de reglementările aprobate de Consiliul local al municipiului Galați.

 • b) Sa pastreze confidentialitatea datelor si informatiilor economico-financiare, altele decat cele publice, cu privire la activitatea concesionarului;

 • c) Sa asigure starea tehnica și dotarea corespunzatoare a locurilor de asteptare clienti, semnalizarea rutiera;

 • d) Sa notifice concesionarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor sau intereselor concesionarului;

 • e) să notifice la cererea părților interesate informații referitoare la încheierea prezentului contract de atribuire în gestiune delegată;

 • f) să asigure controlul și monitorizarea respectării condițiilor cuprinse în prezentul contract de atribuire in gestiune delegată;

 • g) să intervină, la cerere, în rezolvarea problemelor care depășesc posibilitățile de soluționare ale concesionarului;

 • h) să medieze, pe baza competențelor și a cadrului legal, eventualele divergențe, sesizări, plângeri etc care apar între concesionar și beneficiarii serviciului contractat, precum și să intervină în soluționarea situațiilor conflictuale apărute în relația cu sindicatele, în condițiile în care concesionarul solicită acest lucru;

 • i) să aprobe tarifele maxime pentru transportul în regim de taxi;

 • j) să nu îl tulbure pe concesionar in exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract;

 • k) să propună pentru aprobare Consiliului Local strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere și programele de investiții corespunzătoare acestui scop;

 • l) să intervină ferm în cazurile de concurență neloială care perturbă desfășurarea activității concesionarului;

 • m) să nu modifice in mod unilateral contractul de atribuire in gestiune delegată în afară de cazurile prevăzute expres de lege sau de prevederile contractului;

CAPITOLUL VI: RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ ȘI FORȚA MAJORĂ

Art. 7

 • (1) Forța majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă.

 • (2) În cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în prezentul contract de atribuire în gestiune delegată, invocând forța majoră, aceasta este obligată să notifice celeilalte părți în scris, în termen de 5 zile de la apariția motivului invocat, începutul și sfârșitul respectivului caz de forță majoră. Partea care nu va respecta această clauză își va asuma toate riscurile și consecințele ce decurg.

Art. 8

Întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forță majoră nu atrage pentru nici una dintre părți penalizări sau alte compensații. Perioada de executare a contractului va fi prelungită cu perioada pentru care a fost invocată și acceptată forța majoră.

Art. 9

Dacă una dintre părți reziliază unilateral contractul de atribuire in gestiune delegată fără justă cauză, aceasta va fi ținută să compenseze daunele ce rezultă.

CAPITOLUL VII: LITIGII

Art. 10

Părțile vor depune toate diligențele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelegerilor rezultate din executarea prezentului contract de atribuire în gestiune delegată.

Art. 11

Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art. 11 se vor soluționa pe calea instanțelor judecătoresti, potrivit legii.

CAPITOLUL VIII: ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ATRIBUIRE ÎN GESTIUNE DELEGATĂ

Art. 12

Prezentul contract încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu au convenit în scris condițiile legale de prelungire;

 • b) în cazul denunțării unilaterale justificate de către concedent a contractului de atribuire in gestiune delegată; acesta va trimite o notificare prealabilă de 90 de zile;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere unilaterală de către concedent;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere unilaterală de către concesionar;

 • e) în cazuri de forță majoră, fără plata unei despăgubiri;

 • f) în cazul în care concesionarul renunță la autorizația de transport;

 • g) au fost retrase toate autorizațiile taxi sau copiile conforme care au făcut obiectul prezentului contract;

 • h) de către concedent, în cazul în care concesionarul încheie cu terți contract de subdelegare a serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere;

 • i) de către concedent, în cazul în care se retrage autorizația de transport;

CAPITOLUL IX: ALTE CLAUZE

Art. 13

Unui transportator autorizat care deține un contract de atribuire a gestiunii i se interzice a încheia cu terți contracte de subdelegare a serviciului respectiv.

Art. 14

Cesionarea contractului de atribuire a gestiunii delegate de către titularul contractului unui alt operator economic sau transportator autorizat nu este admisă decât in cazul în care acest operator sau transportator autorizat este rezultatul divizării sau fuzionării titularului contractului de atribuire in gestiune, persoană juridică. Operatorul economic respectiv trebuie să obțină, in condițiile legii, autorizația de transport pentru a deveni transportator autorizat.

Art. 15

 • (1) Lista cu autorizațiile taxi sau copiile conforme deținute constituie anexa 1 și face parte integrantă din prezentul contract.

 • (2) Caietul de sarcini ce conține nivelul și cerințele tehnice minime obligatorii de îndeplinit este prezentat în anexa 2 și face parte integrantă din prezentul contract;

 • (3) Dacă pe parcursul derulării contractului de atribuire transportatorul autorizat obține alte autorizații taxi sau copii conforme ori renunță la unele autovehicule, acest fapt se va materializa prin modificarea anexei 1.

CAPITOLUL X: DISPOZIȚII FINALE

Art. 16

Prezentul contract are la bază următoarele documente de referință, care vor fi respectate întocmai de către concesionar și concedent:

 • a)  Legea 38 / 2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificările si completările ulterioare;

 • b) Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii 38 / 2003 cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul 356 / 2007;

 • c)  Legea 92 / 2007 a serviciilor de transport public local;

 • d) O.U.G. 109 / 2005 privind transporturile rutiere, modificata si completata;

 • e) Legea 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;

 • f) O.G. 2 / 2001 privind regimul juridic al contraventiilor, modificata si completata;

 • g) Ordinul 972 / 2007 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Regulamentului- cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

 • h) Ordinul 263 / 2007 de aprobare a normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;

 • i) Ordinului 243 din 03.12.2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori marfuri in regim de taxi;

 • j)  Regulamentul de organizare si desfasurare a activitatii de transport in regim taxi în municipiul Galați;

 • k)  Alte acte normative și reglementări legale în vigoare ce privesc transportul în regim de taxi sau în regim de închiriere.

Art. 17

 • (1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părți.

 • (2) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract numai din cauze justificate, cu notificarea prealabilă a concesionarului.

Art.18

 • (1) Prezentul contract de atribuire în gestiune delegată reprezintă voința părților.

 • (2) Prezentul contract de atribuire în gestiune delegată intră in vigoare la data semnării și a fost încheiat în doua exemplare.

Concedent, Concesionar,

Primar, ____________________

Anexa 1 la contractul de atribuire în gestiune delegată nr. ____________ / _______________

LISTA CU AUTORIZAȚIILE TAXI DEȚINUTE DE CONCESIONAR

NR. CRT.

NR. AUT. TAXI

NR. INMATRICULARE

NR. IDENTIFICARE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

CAIET DE SARCINI

Anexa 2 la contractul de delegare a gestiunii __________/______________

CAP. I

Obiectul caietului de sarcini

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de efectuare a serviciului de transport public local în regim de taxi și în regim de închiriere, stabilind nivelul de calitate si condițiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu in conditii de eficienta si siguranta.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinta in vederea stabilirii conditiilor specifice de efectuare a serviciului de transport public local în regim de taxi și în regim de închiriere.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara efectuarii activitatilor de realizare a serviciului de transport public local în regim de taxi și în regim de închiriere si constituie ansamblul cerintelor tehnice de baza.

ART. 4

 • (1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta si siguranta in exploatare.

 • (2) Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul efectuarii serviciului de transport public local în regim de taxi și în regim de închiriere.

ART. 5

Terminologia utilizata este cea prevazuta in regulamentul de organizare și desfășurare a serviciilor de transport public local în regim de taxi și în regim de închiriere, elaborat de autoritatea locala de transport si aprobat prin hotarare a Consiliului local.

CAP. II

Cerinte organizatorice minimale

ART. 6

Operatorii serviciilor de transport public local în regim de taxi și în regim de închiriere vor asigura:

 • a) numarul si tipul corespunzator de mijloace de transport necesare realizarii serviciului de transport public local în regim de taxi și în regim de închiriere si care satisfac conditiile impuse privind siguranta circulatiei, confortul pasagerilor si protectia mediului;

 • b) numarul de mijloace de transport pentru inlocuirea celor care efectueaza serviciul de transport în regim de taxi și în regim de închiriere, in cazul aparitiei unor defectiuni ale acestora;

 • c) respectarea reglementarilor legale privind omologarea, inmatricularea si efectuarea inspectiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru efectuarea serviciului de transport public local în regim de taxi și în regim de închiriere;

 • d) mentinerea starii tehnice corespunzatoare a mijloacelor de transport si a curateniei acestora prin asigurarea conditiilor pentru spalarea, salubrizarea si dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • e) spatii in suprafata suficienta pentru parcarea mijloacelor de transport;

 • f) dotari pentru urmarirea si coordonarea in trafic a mijloacelor de transport, de interventie si de depanare;

 • g) respectarea prevederilor legale in vigoare privind angajarea, desemnarea, pregatirea profesionala, examinarea medicala si psihologica a persoanelor cu functii care concura la siguranta circulatiei;

 • h) asigurarea pasagerilor si a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad in sarcina transportatorului autorizat;

 • i) respectarea indicatorilor de performanta si de calitate stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii serviciului si precizati in regulamentul de organizare și desfășurare a serviciilor de transport public local în regim de taxi și în regim de închiriere aprobat prin hotarare a consiliului local;

 • j) furnizarea catre autoritatea administratiei publice locale a informatiilor solicitate si asigurarea accesului la toate informatiile necesare, in vederea verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii serviciului de transport public local;

 • k) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor si reclamatiilor si de rezolvare operativa a acestora;

 • l) statistica accidentelor si analiza acestora;

 • m)aplicarea de metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare;

 • n) respectarea reglementarilor legale in vigoare din domeniul transporturilor;

 • o) respectarea legislatiei in vigoare privind protectia muncii, protectia mediului, prevenirea si combaterea incendiilor;

 • p) planificarea inspectiilor tehnice periodice astfel incat sa fie asigurat in fiecare zi numarul de vehicule necesar pentru acoperirea serviciului de transport public local în regim de taxi și în regim de închiriere;

 • q) alte conditii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice locale.

ART. 7

Obligatiile si raspunderile personalului cu functii care concura la siguranta circulatiei sunt cuprinse in regulamentul de organizare și desfășurare a serviciilor de transport public local în regim de taxi și în regim de închiriere, elaborat de autoritatea locala de transport si aprobat prin hotarare a consiliului local.

CAP. III

Sistemul de transport public local de persoane în regim de taxi și în regim de închiriere

ART. 9

Transportatorul autorizat are dreptul sa efectueze, in conditiile legislatiei in vigoare, transport public local de persoane în regim de taxi și în regim de închiriere, in aria administrativ-teritoriala a municipiului Galați.

ART. 10

Transportatorul autorizat are obligatia sa efectueze serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi și în regim de închiriere conform specificațiilor din contractul de atribuire a gestiunii.

ART. 12

In vederea realizarii unui sistem de transport public local de persoane în regim de taxi și în regim de închiriere, care sa asigure deplasarea calatorilor in conditii de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale, confort, regularitate si continuitate, transportatorul autorizat trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

 • 1.  transportatorul trebuie să îndeplinească permanent condițiile existente la atribuirea în gestiune a serviciului de transport contractat și să acționeze pentru îmbunătățirea acestora;

 • 2.  sa nu execute alte categorii de transporturi publice decat in regim de taxi, cu taxiuri agreate si avand insemnele de personalizare si identificare proprii, stabilite de lege;

 • 3.  să nu folosească documente false in derularea activitatilor serviciului de transport și să nu practice proceduri vizand evaziunea fiscala;

 • 4.  să nu depășească termenul de valabilitate a autorizatiei de transport și să solicite atribuirea vizei in termen;

 • 5.  sa asigure afisarea pe portierele față sub oglinzile laterale a tarifelor utilizate împreună cu numele transportatorului autorizat;

 • 6.  in interiorul mijlocului de transport se va asigura informarea calatorilor asupra tarifelor utilizate împreună cu numele transportatorului autorizat;

 • 7.  sa asigure afisarea in autoturism prin intermediul unei legitimații a numelui conducatorului acestuia;

 • 8.  să nu aplice pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie ale taxiului alte inscrisuri, insemne sau accesorii decat cele stabilite prin lege;

 • 9.  să nu utilizeze insemne sau dotari specifice ale autovehiculelor taxi la autovehiculele care efectuează transport in regim de inchiriere;

 • 10. sa asigure, zilnic si ori de cate ori este nevoie, salubrizarea, spalarea si dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • 11. sa asigure conditiile de executie a transportului in conditii de regularitate, siguranta si confort;

 • 12. mijloacele de transport trebuie sa fie echipate cu instalatie de incalzire/ventilație/conditionare a aerului in stare de functionare;

 • 13. mijloacele de transport trebuie sa aiba un aspect estetic corespunzator;

 • 14. la bordul mijlocului de transport trebuie sa existe mijloace pentru prevenirea si combaterea incendiilor;

 • 15. sa asigure informarea permanenta a calatorilor cu privire la tarifele aplicate precum si modificarea acestora;

 • 16. să nu utilizeze ecusoanele taxi la alte autovehicule decat cele pentru care au fost atribuite;

 • 17. sa emita bon fiscal la finalul cursei;

 • 18. să nu efectueze transport fara documentele de plata obligatorii, in cazul transportului in regim de inchiriere;

 • 19. să nu utilizeze aparate de taxat nefiscalizate;

 • 20. sa nu incredinteze, sub nicio forma, conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul de transport contractat, altui taximetrist, in cazul transportatorului autorizat care este persoana fizica sau întreprindere familiala;

 • 21. sa asigure dispecerizarea activitatii;

 • 22. sa asigure posibilitatea ca taximetristul sa poata transmite la societate orice informatie referitoare la intreruperea efectuarii unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranta transportului ori a sa personala;

 • 23. sa asigure accesul liber si nediscriminatoriu la transport;

 • 24. sa supravegheze urcarea si coborarea calatorilor, mijlocul de transport sa nu porneasca cu usile deschise;

 • 25. sa nu admita la transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vatamari corporale sau, prin natura materialului, pot murdari ori alte obiecte sau marfuri interzise la transportul public;

 • 26. sa anunte Politia, autoritatea fiscala, autoritatea de metrologie si agentia service de care depind, in caz de furt sau disparitie, in orice mod, a aparatului de taxat sau a statiei radio de emisie-receptie de pe taxi;

 • 27. sa nu imbarce calatori peste capacitatea maxima admisa a autoturismului;

 • 28. sa asigure spatiile necesare pentru bagajele de mana ale calatorilor;

 • 29. sa asigure calatorii si bagajele acestora pentru riscurile care cad in sarcina operatorului de transport;

 • 30. sa asigure, zilnic si ori de cate ori este nevoie, salubrizarea, spalarea si dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • 31. mijloacele de transport trebuie sa aiba inspectia tehnica periodica sau, dupa caz, revizia tehnica periodica efectuata la termen;

 • 32. mijloacele de transport trebuie sa indeplineasca conditiile impuse de legislatia in vigoare privind siguranta circulatiei si protectia mediului;

 • 33. sa aplice normele de protectie a muncii specifice activitatii desfasurate in cadrul serviciului contractat;

 • 34. sa nu utilizeze ca taximetristi conducatori auto care nu detin certificate de atestare a pregatirii profesionale si care nu corespund prevederilor Standardului ocupational al taximetristului, inregistrand abateri grave in cazierul de conduita profesionala;

 • 35. sa instiinteze in scris asociatiile profesionale în legatura cu intreruperea contractelor individuale de munca ale taximetriștilor sau cu sancțiunile aplicate acestora pentru abateri disciplinare;

 • 36. sa prezinte in termen aparatul de taxat, dupa instalarea pe taxi, la prima verificare metrologica a taximetrului, precum si ulterior la termenele scadente;

 • 37. sa furnizeze, la solicitarea autoritatilor cu atributii de control, informatiile privind activitatea de transport desfasurata.

 • 38. sa asigure finantarea pregatirii profesionale si efectuarea examinarilor medicale si psihologice ale propriilor angajati;

 • 39. sa elaboreze strategii de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale in vigoare si la gestionarea serviciului public pe criterii de competitivitate si eficienta economica;

 • 40. transportatorul are obligatia de a se instrui permanent in vederea efectuarii operatiunilor de transport in regim de taxi sau in regim de inchiriere in conformitate cu prevederile legale in vigoare si ale prezentului caiet de sarcini.

 • 41. alte conditii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice locale.

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE pentru includerea în baza de date a cazierului profesional

Subsemnatul (a) ____________________________ CNP _____________________ în calitate

de (după caz):

 • 1.  angajat al ________________________________________________ în funcția de

_______________________________ (taximetrist, persoană desemnată, dispecer) conform contractului de munca _________________________________ (seria, numarul

si data, perioada de valabilitate);

 • 2.  persoană fizică autorizată pentru transportul în regim de taxi C.U.I. _____________ ;

 • 3.  reprezentant / membru al unei întreprinderi familiale C.U.I. __________________ ;

 • 4.  taximetrist.

declar pe proprie raspundere urmatoarele date privind activitatea profesionala, abaterile de la conduita profesionala si de la prevederile standardului ocupational si sanctiunile primite pentru aceste abateri, în vederea constituirii cazierului de conduita profesionala, astfel:

1. Detin urmatoarele documente ce atesta pregatirea profesionala:

[se vor inscrie denumirea documentelor (certificate de competenta profesionala, atestate, alte documente ce atesta pregatirea profesionala a declarantului, in domeniul transporturilor auto), seria, numarul si data, perioada de valabilitate totala si intervalul de timp pana la umatoarele vize obligatorii, dupa caz];

 • 2. Am comis / nu am comis abateri de la conduita profesionala si de la prevederile standardului profesional, asa cum sunt ele prevazute la cap.VIII, art.52, alin. 1, 2, 3 si 4 din ORDINUL 356 / 29.11.2007 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii 38 / 2003 privind transportul in regim de taxi, dupa caz (se vor inscrie toate abaterile,inclusive cele aflate in evidenta autoritatii administratiei publice locale, pana la data depunerii declaratiei pe proprie raspundere la autoritate);

 • 3. Am primit / nu am primit sanctiuni pentru abateri

(daca s-au primit sancțiuni se vor inscrie tipul documentului, emitentul, seria, numărul și data documentuluii, sanctiunea primită, perioada de aplicare a sancțiunii si eventualele restrictii, dupa caz];

 • 4. Am avut / nu am avut retinut certificatul profesional pentru taximetristi sau certificatul de competenta profesionala pentru persoana desemnată [daca da, se va inscrie motivul,perioada retinerii si sanctiunea primita identificata ca la punctual c)]

 • g)Indeplinesc/nu indeplinesc conditiile de capacitate si de onorabilitate a persoanei desemnate din cadrul transportatorilor autorizati si al dispeceratelor taxi[daca nu, se vor inscrie care sunt conditiile neindeplinite,dupa caz];

Anexez în copie:

-

actul de identitate;

documentul care atestă pregătirea profesională (atestat, certificat, etc.)

Data

Semnatura

L I S T A

locurilor de așteptare - staționare a taxiurilor

Nr. crt.

Locația

9

Nr. locuri

1.

Str. Gării - Stația C.F.R.Galați

20

2.

Str. D. Bolintineanu intersecție cu str. Domnească

5

3.

Str. N. Bălcescu - Hotel Dunărea

12

4.

Str. Traian - Piața Centrală

12

5.

Str. Al. Măcelaru intersecție cu str. G. Coșbuc

7

6.

Str. Portului - Gara Fluvială

6

7.

Str. Brăilei intersecție cu str. I.L. Caragiale (A.C.R.)

3

8.

Str. Brăilei - Spitalul de urgență „Sf. Apostol Andrei”

9

9.

Str. Brăilei zona Bârlădeanu

15

10.

Trecere Bac

15

11.

Str. Domnească - Complex Studențesc

5

12.

Str. Prel. Brăilei intersecție cu str. Oltului

15

13.

Piața Energiei - magazin Elvila

6

14.

Bld. Milcov - Oficiul Poștal nr. 12

8

15.

Str. G.Coșbuc - Hotel Turist

20

16.

Str. Oțelarilor - Stația capăt troleibuz Micro 19

9

17.

Str. Lebedei - Bingo Europa

10

18.

Str. Oțelarilor - Biserica loan Botezătorul

12

19.

Str. Oțelarilor - ALTEX

7

20.

Str. Traian - Spitalul Militar

5

21.

Str. Stadionului - Turnul de Televiziune

5

22.

Str. Portului - Vama Galați

5

23.

Șantierul Naval - SC DAMEN SA

5

24.

Bd. Marii Uniri - Hotel Vega

3

25.

Str. Tecuci intersecție cu str. N. Leonard

10

26.

Str. Basarabiei intersecție cu str. N. Leonard

4

27.

Str. Traian intersecție cu str. Gării (aferent B.C.R.)

5

28.

Str. Traian intersecție cu str. Basarabiei

8

29.

Str. Milcov intersecție cu str. Feroviarilor

10

30.

Str. H.Coandă - Depozit farmaceutic

9

31.

Str. Tecuci intersecție cu str. 1 Decembrie 1918

3

32.

Zona Trei Star

8

33.

Str. Reg. 11 Siret - Complex Francezi

8

34.

Parcare Parc Cloșca

5

35.

Cimitir Eternitatea - parcare

5

36.

Str. Traian - Spitalul ELISABETA DOAMNA

5

37.

Parc CFR - Intrare

5

38.

Str. Anghel Saligny intersecție cu str. Siderurgiștilor

5

39.

Zona Neacșu - aferent fost Service

5

40.

Str. T. Vuia intersecție cu str. H. Coandă

5

41.

Restaurant McDonalds

6

42.

Spital C.F.R.

4

43.

Autogară

5

TARIFE

ZI

NOAPTE

PORNIRE (LEI]

199

199

DISTANTA (LEI/KMl

199

199

STAȚIONARE (LEI/HI

19,9

19,9

SC Dl COS CAR SRL F

Primăria Mun.Galati

TARIFE

ZI

NOAPTE

PORNIRE (LEI)

DISTANȚĂ (LEI / KM)

STAȚIONARE (LEI / H)

Anexa 19

Nr. înreg.__________________________/_____________________________

Cerere pentru eliberarea autorizației de dispecerat taxi

D O M N U L E P R I M A R ,

Subsemnatul _________________________________, cu domiciliul în GALAȚI, str.______________________________,

nr. _____ , bl. _____, ap. _____ , tel. ______________ , în calitate de asociat la S.C. ____________________

cu sediul în GALAȚI, str. ____________________ , nr. _____ , bl. ______ , ap. _____ , tel. ________________ ,

înregistrată la O.R.C. sub nr. J17 / ________ / ________ , C.U.I. ________________ , solicit eliberarea

autorizației de dispecerat taxi.

Anexez următoarele documente valabile:

 • 1.   copie act constitutiv al societății comerciale;

 • 2.  copie certificat înregistrare al societății comerciale din care să rezulte că aceasta are sediul în municipiul Galați;

 • 3.   copie acte identitate asociați;

 • 4.  copie după licența de utilizare a frecvenței;

 • 5.  copie după actul de deținere a spațiului în care se va desfășura activitatea de dispecerat. Spațiul este

situat în Galați, _____________________________________________________________________ ;

 • 6.  copie după certificatele de operatorilor dispeceri;

 • 7.  dosar de încopciat.

Subsemnatul _________________________ declar următoarele:

 • 1. Cunosc prevederile Legii 38 / 2003 privind transportul în regim taxi și în regim de închiriere cu modificările și completările ulterioare precum și sancțiunile aplicabile în cazul desfășurării activităților ilegale în domeniul transportului în regim taxi;

 • 2. Declar pe proprie răspundere că dispeceratul detine baza tehnica necesara, statia de emisie-receptie, frecventa radio protejata, personalul autorizat si spatiile necesare.

 • 3. De asemenea, declar pe propria răspundere că prin activitatea desfășurată nu voi tulbura liniștea și ordinea publică și nu voi efectua reparații decât la unități specializate. Sunt de acord ca spațiul menționat mai sus să fie verificat de către Autoritatea de Autorizare în privința realității declarației.

  Data: _________________

  Semnătura (ștampila) solicitantului _______________


DENUMIRE TRANSPORTATOR

NUME PRENUME ȘOFER

C.N.P.:

FUNCȚIA: CONDUCĂTOR AUTO

MARCA:

NR. ÎNREG. CONTRACT DE MUNCĂ ÎN REVISAL:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

Se acordă, în conformitate cu prevederile Legii 38/2003 cu modificările ți completările ulterioare

copie conforma a

AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT

/

Pentru efectuarea serviciului de transport public local regim de închiriere de către

cu sediul / domiciliul in

Autorizația este valabilă pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data de                 până la data de

Nu este transmisibilă. Valabilă numai în original.

Data eliberării;

PRIMAR, (semnătura)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

Se acordă. în conformitate cu prevederile Legii 38/2003 cu modificările țl completările ulterioare

copie conforma a

AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT

/

Pentru efectuarea serviciului de transport public local regim de închiriere


VIZE ANUALE

VALABILA PANA

LA:

Semnătură,

Semnătură,

Semnătură,

Semnătură,

Semnătură,

stampila

stampila

stampila

stampila

stampila

REPREZENTAREA PENTRU VIZA LA DATA ÎNSCRIS A ATRAGE ANULAREA AUTORIZAȚIEI. TITULARUL ESTE OBLIGAT SA ANUNȚE EMITENTUL IN LEGĂTURĂ CU ORICE SCHIMBARE INTERVENITA |N CONDIȚIILE DE ACORDARE A AUTORIZAȚIEI IN TERMEN DE 30 DE ZILE CALENDARISTICE DE LA PRODUCEREA ACESTEIA SUB SANCȚIUNEA ANULARII.

Anexa 21


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

Se acordă, în conformitate cu prevederile Legii 38/2003 cu modificările ;l completările ulterioare


AUTORIZAȚIA

/


Pentru efectuarea serviciului de închiriere de autoturisme de către

cu sediul / domiciliul în


Autorizația este valabilă pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data de                 pânâ la data de


Nu este transmisibilă. Valabilă numai în original.


Data eliberării:


PRIMAR, (semnătura)


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

Se acordă. în conformitate cu prevederile Legii 38/2003 cu modificările ți completările ulterioare


AUTORIZAȚIA

/


Pentru efectuarea serviciului de închiriere de autoturisme de către

cu


Data eliberării:o perioadă de 5 ani, începând cu data


VIZE ANUALE

VALABILĂ PÂNĂ

LA:

Semnătură,

Semnătură.

Semnătură,

Semnătură,

Semnătură,

stampila

stampila

stampila

stampila

stampila

REPREZENTAREA PENTRU VIZA LA DATA IN SCRIS A ATRAGE ANULAREA AUTORIZAȚIEI. TITULARUL ESTE OBLIGAT SA ANUNȚE EMITENTUL ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE SCHIMBARE INTERVENITA IN CONDIȚIILE OE ACORDARE A AUTORIZAȚIEI ÎN TERMEN DE 30 DE ZILE CALENDARISTICE DE LA PRODUCEREA ACESTEIA SUB SANCȚIUNEA ANULARII.


Anexa 22


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

Se acord*. în conformitate cu prevederile Legii 38/2003 cu modificările ți completările ulterioare


copie conforma a

AUTORIZAȚIEI

/


Pentru efectuarea serviciului de închiriere de autoturisme de către

cu sediul / domiciliul în


Autorizația este valabil* pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data de                 până la data de


Nu este transmisibili. Valabil* numai în original.


Data eliberării:


PRIMAR, (semnătura)


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

Se acordă, în conformitate cu prevederile Legii 38/2003 cu modificările ți completările ulterioare


copie conforma a

AUTORIZAȚIEI


/

Pentru efectuarea serviciului de închiriere de autoturisme de către cu


sediul / domiciliul în


Autorizația este valabilă pentru o perioadă de de


p*nă data deNu este transmisibil*. Valabil* numai în oi


Data eliberării:5 ani, începând cu data


Inal.


VIZE ANUALE

VALABILĂ PÂNĂ

LA:

Semnătură,

Semnătura,

Semnătura,

Semnătură.

Semnătură,

stampila

stampila

stampila

stampila

stampila

NEPREZENT AREA PENTRU VIZA LA DATA ÎNSCRISA ATRAGE ANULAREA AUTORIZAȚIEI. TITULARUL ESTE OBLIGAT SA ANUNȚE EMITENTUL IN LEGĂTURĂ CU ORICE SCHIMBARE INTERVENITA IN CONDIȚIILE DE ACORDARE A AUTORIZAȚIEI ÎN TERMEN DE 30 DE ZILE CALENDARISTICE DE LA PRODUCEREA ACESTEIA SUB SANCȚIUNEA ANULARII.


Anexa 23


1

de transport persoane / bunuri în regim de taxi / în regim de închiriere;

2

pentru efectuarea serviciului de închiriere de autoturisme.