Hotărârea nr. 423/2011

Atribuirea denumirii unei artere de circulatie

/ /

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.423

din 29 09 2011

privind: atribuirea denumirii unei artere de circulație

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:382/20 09 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 09 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.89 564/6 09 2011, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.89 566/6 09 2011, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice,învățământ, sănătate, culte, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr. 119/29 04 2010 privind aprobarea Regulamentului de Nomenclatură stradală pentru municipiul Galați;

Având în vedere prevederile art.2, alin.1, lit.”d” din OG nr.63/2002 privind atribuirea de denumiri, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin. 2, lit.”c” , alin.5, lit.”d” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, ;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr.

215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă atribuirea denumirii ALEEA ARINILOR, arterei de circulație cuprinsa intre str. Arcașilor la est si U.M. 01552 la vest, conform planului de situație anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore