Hotărârea nr. 422/2011

Modificarea si completarea art.1 al H.C.L. nr. 286/31.10.2002 privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren situat in Galati, str.Saturn adiacent Complex Comercial, actualmente str.Saturn nr. 13.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.422

din 29 09 2011

privind: modificarea și completarea art.1 al H.C.L. nr. 286/31.10.2002 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren situat în Galați, str.Saturn adiacent Complex Comercial, actualmente str.Saturn nr. 13.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 379/23 08 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 09 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 91 414/13 09 2011, a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 91 416/13 09 2011, a Serviciului Închirieri, Concesionări și Vânzări Terenuri;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile Cap. III, pct. 3, lit. “f” din HCL nr. 350/2006 privind aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a bunurilor ce aparțin proprietății publice și private a municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.” b” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă modificarea și completarea art.1 al H.C.L. nr. 286/31.10.2002, în sensul modificării regimului de înălțime a construcției din P+M în P+1E+M.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore