Hotărârea nr. 419/2011

Modificarea si completarea art.1 al HCL nr.463/2010 referitoare la aprobarea cofinantarii de la bugetul local a proiectului "Sa intelegem autismul", cu alin.2

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.419

din 29 09 2011

privind: modificarea și completarea art.1 al HCL nr.463/2010 referitoare la aprobarea cofinantarii de la bugetul local a proiectului „ Sa intelegem autismul” , cu alin.2

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 376/20 09 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinara în data de 29 09 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 93 026/16 09 2011, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 93 028/16 09 2011, al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.5, alin.3 și 4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”b”și din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr.

215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.463/2010, cu alin.2, care va avea următorul cuprins:

“Art.1 (2) - Se aprobă contribuția proprie de la bugetul local în sumă de

17 471,76 Euro, reprezentand T.V.A aferent proiectului „ Să înțelegem autismul”, precum si asigurarea cheltuielilor conexe si a resurselor financiare necesare implementarii proiectului in conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile.”

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore