Hotărârea nr. 418/2011

Aderarea comunelor Movileni si Buciumeni la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara in domeniul serviciilor de apa - canal la nivelul judetului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.418

din 29 09 2011

privind aderarea comunelor Movileni și Buciumeni la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul serviciilor de apă - canal la nivelul județului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 369/20 09 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 09 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.93 392/19 09 2011, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.93 394/19 09 2011, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.62/8 07 2011 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apă Galați”;

Având în vedere prevederile HCL nr.55/14 02 2008 referitoare la aprobarea asocierii municipiului Galați în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apă Galați” și aprobarea

Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apă Galați”;

Având în vedere prevederile OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit.”d” , alin.6, lit.a, pct. 14 și alin.7, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.2, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă aderarea comunelor Movileni și Buciumeni la Asociația de

Dezvoltare Intercomunitară în domeniul serviciilor de apă - canal la nivelul județului

Galați.

Art.2 - Se aprobă actul adițional la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apă Galați”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

ANEXA

la HCL nr. 418/29 09 2011

ACT ADIȚIONAL

LA STATUTUL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „SERVICIUL REGIONAL APA GALAȚI”

I. Preambulul Statutului - „ASOCIAȚII” se completează cu un număr de 2 membri, după cum urmează:

  • 1. Comuna Movileni, prin Consiliul Local al comunei Movileni, reprezentat

de dl. Tudose Marcel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ............................................;

  • 2.  Comuna Buciumeni, prin Consiliul Local al comunei Buciumeni,

reprezentat de dl. Aloman Sterica, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. .............................................

Celelalte clauze ale STATUTULUI ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

„SERVICIUL REGIONAL APA GALAȚI” răman în vigoare așa cum au fost stabilite.

Prezentul act adițional a fost redactat în ..........(..............) exemplare

originale, astăzi, data autentificării sale.

ASOCIAȚII:

Municipiul Galați,

Prin Viceprimar Mircea Răzvan Cristea

Municipiul Tecuci,

Prin Primar Eduard Finkelstain

Orașul Tîrgu Bujor

Prin Primar Ștefan Arfire


Presedinte de sedinta Dobrea Victor


Comuna Șendreni,

Prin Primar Paul Cristea

Comuna Movileni,

Prin Primar Tudose Marcel

Comuna Buciumeni, Prin Primar Aloman Sterica