Hotărârea nr. 416/2011

Inlocuirea domnului Oancea Maricel din comisia pentru servicii publice, gospodarie comunala, comert si privatizare, cu domnul consilier Mihailov Raul.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.416

din 29 09 2011

privind: înlocuirea domnului Oancea Maricel din comisia pentru servicii publice , gospodărie comunală, comerț și privatizare, cu domnul consilier Mihailov Raul.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:383/20 09 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 09 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.93 976/20 09 2011, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.93 978/20 09 2011, al Secretarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;;

Având în vedere prevederile art.15, alin.1, 2 și 4 din Regulamentul -cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin OG nr.35/2002,actualizată, aprobată de Legea nr.673/2002;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 si art.54 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă înlocuirea domnului Oancea Maricel din comisia pentru servicii publice , gospodărie comunală, comerț și privatizare, cu domnul consilier Mihailov Raul.

Art.2 - HCL nr. 7/25 06 2008 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Galați se modifică corespunzător.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore