Hotărârea nr. 403/2011

Aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 12, str.Prundului nr.27

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.403

din 29 09 2011

privind: aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în

intravilanul municipiului Galați, UTR12, str.Prundului nr.27

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 389/29 09 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 09 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 84 726/23 08 2011, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 84 728/23 08 2011, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art. 56, alin.1, alin. 6 și alin. 7 și art.65, alin.1 din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”c” coroborat cu art.63, alin.5, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr.

215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 și alin.2, lit.”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, pentru terenul situat intravilanul

municipiului Galați, UTR 12, str.Prundului nr.27, în vederea realizării unui show room,

cu regim de înălțime P, beneficiar Ciudin Marian, conform documentației anexate care

face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic Zonal în vederea realizării investiției, se va încadra în PUG, care se află în proces de elaborare.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, actualizată, a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, actualizată și a Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Dobrea Victor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore