Hotărârea nr. 398/2011

Incetarea mandatului domnului Oancea Maricel

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.398

din 29 09 2011

privind: încetarea mandatului domnului Oancea Maricel

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:372/20 09 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 09 2011;

Având în vedere referatul constatator nr.95 194/23 09 2011;

Având în vedere cererea domnului Oancea Maricel nr.92 156/14 09 2011;

Având în vedere prevederile art.9, alin.2, lit.a și art.12 din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor locali, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. unic — Se ia act de încetarea mandatului domnului consilier Oancea

Maricel și se declară vacant locul consilierului în cauză.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore