Hotărârea nr. 395/2011

Concesionarea fara licitatie a terenului cu suprafa?a de 475,00 mp,intravilan, proprietatea municipiului Galati, situat in Micro 19, Aleea Comertului, Complex Comercial-Unitatea 208 Alcom, S.C. ALCOM S.A.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.395

din 6 09 2011

privind: concesionarea fara licitație a terenului cu suprafața de 475,00 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, situat în Micro 19, Aleea Comerțului, Complex Comercial-Unitatea 208 Alcom, S.C. ALCOM S.A.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 339/23 08 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 6 09 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 84 958/23 08 2011, a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 84 960/23 08 2011, a Serviciului Închirieri, Concesionări și Vânzări Terenuri;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 697/16 06 2011 și Ordinului nr. 711/27 09 2010 emise de Instituția Prefectului Județului Galați;

Având în vedere prevederile HCL nr. 394/6 09 2011 privind trecerea unor suprafete de teren din proprietatea publica a municipiului Galati in domeniul privat al municipiului Galati;

Având în vedere prevederile art. 15, lit. “e” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile Cap. III, pct. 3, lit. “c” din HCL nr. 350/2006 privind aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a bunurilor ce aparțin proprietății publice și private a municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.” b” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă concesionarea fara licitatie a terenului cu suprafața de 475,00 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, situat în Micro 19, Aleea Comerțului, Complex Comercial-Unitatea 208 Alcom, în vederea amenajării unui spațiu comercial, pe o durată de 25 ani, conform documentației anexate, S.C. ALCOM S.A.

Art.2 - Redevența este de 4,19 euro/mp/an, fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de concesiune.

Art.3 - Consiliul Local își însușește Raportul de evaluare a terenului prevăzut la art.1.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei