Hotărârea nr. 392/2011

Asocierea dintre Municipiului Galati si Administratia Fluviala a Dunarii de Jos RA Galati, in vederea realizarii unei retele de acces radio (WIFI) in zona portului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.392

din 30 08 2011

privind: asocierea dintre Municipiului Galați și Administrația Fluvială a Dunării de Jos RA Galați, în vederea realizării unei rețele de acces radio (WIFI) în zona portului Galați

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Răzvan Mircea Cristea;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 349/23 08 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 08 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 87058/30 08 2011, a inițiatorului- Viceprimarul municipiului Galați, Răzvan Mircea Cristea;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 87060/30 08 2011 a Direcției Sisteme Informatice și Comunicații;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 10, art.36, alin.1, alin.2, lit.”e”, alin.7, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.

215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă asocierea între Municipiului Galați și Administrația Fluvială a Dunării de Jos RA Galați, în vederea realizării unei rețele de acces radio (WIFI) în zona portului Galați.

Contractul de asociere, face parte din prezenta hotărâre și este prevăzut în anexă.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.392/30

08 2011

CONTRACT DE ASOCIERE

NR. ________/__________2011

CAP.1 Parti contractante

Municipiul Galati, persoana juridica de drept public, cu sediul in

Galati, str. Domneasca 38, reprezentata legal prin Primar - ing. Dumitru Nicolae

si

Administratia Fluviala a Dunarii de Jos R.A. Galati, cu sediul in Galati str. Portului nr. 32 ,reprezentata de Director - Ing. Florin Uzumtoma .

CAP.2 Dispozitii generale

ART. 1. Partile convin incheierea prezentului contract de asociere in conformitate cu prevederile HCL nr._______/__________2011

CAP. 3 Obiectul contractului

ART. 2. Obiectul acestui contract consta in realizarea unei retele de

acces radio ( WIFI ) pentru utilizatorii caii navigabile in zona portului Galati, precum

si pentru cetatenii municipiului Galati.

In zona portului Galati este vizata acoperirea senalului navigabil de la Portul Bazinul Nou pana la podul peste Siret. Pentru o acoperire corespunzatoare

este necesar instalarea unor echipamente punct de acces , la aproximativ 1000 m intre ele,

in urmatoarele locatii:

LISTA AMPLASAMENT

  • 1. Supermarket REAL

  • 2. Ponton barci agrement

  • 3. Zona Monument “CONFLUENTE”

  • 4. Restaurant plutitor “MALNAS”

  • 5. Dana AFDJ

  • 6. Sediu AFDJ Galati

  • 7. Ponton AFDJ

Costul echipamentelor si al instalarii este asigurat in totalitate prin

programul TEN - T IRIS EUROPE II .

CAP. 4. APORTUL PÂRTILOR

ART.3.    Contributia Municipiului Galati consta in asigurarea

locatiilor pentru montarea echipamentelor nr. 2 Ponton barci agrement si nr. 3 zona Monument “Confluente” precum si sprijin institutional privind amplasamentele nr. 1 Supermarket Real si nr. 4 restaurant plutitor “Malnas” . Totodata Primaria Municipiului Galati va crea o pagina de acces internet gratuite pentru cetatenii aflati in zona de actiune a sistemului.

ART.4.    Contributia R A Administratia Fluviala a Dunarii de

Jos consta in punerea la dispozitie a locatiilor nr.5 Dana AFDJ, nr. 6 Sediul AFDJ si nr. 7 Ponton AFDJ, realizarea interfetei informatice RIS pentru navigatori precum si intretinerea sistemului.

CAP.5. durata contractului

ART.5.    Prezentul contract de asociere functioneaza pe

termen nelimitat in conditiile functionarii sistemului.

CAP.6. ALTE CLAUZE

ART.6.     Realizarea acestui proiect are la baza conditiile

tehnice din memoriul tehnic anexat prezentului contract ( anexa 1. ).

CAP.7. DISPOZIȚII FINALE

Modificarea, adoptarea si completarea prezentului contract se va face prin

acordul scris al partilor prin acte aditionale.

Prezentul contract s-a incheiat astazi _______________in 4

exemplare

cu valoare de original, cate doua exemplare pentru fiecare parte contractanta.

MUNICIPIUL GALATI

PRIMAR

Ing. Dumitru Nicolae


R.A. AFDJ GALATI DIRECTOR GENERAL

Ing. Florin Uzumtoma


Director Directia Economica

Ec. Doina Stamate

Sef Serviciu Juridic

C.J. Dragu Togan

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel