Hotărârea nr. 390/2011

Prelungirea termenului de depunere a solicitarilor pentru sustinerea si promovarea culturii scrise

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.390

din 30 08 2011

privind prelungirea termenului de depunere a solicitărilor pentru susținerea și promovarea culturii scrise

Inițiator: Dl. Găvan Eugen - consilier local;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 347/23 08 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 08 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 86 926/30 08 2011, a inițiatorului- dl. Găvan Eugen - consilier local;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 86 928/30 08 2011, al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.2 și art. 4, alin.1 din Legea nr.186/2003 privind sustinerea si promovarea culturii scrise, republicată;

Având în vedere prevederile HCL nr.150/20 04 2006 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a culturii scrise, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.i, alin. 2, lit.”d” și „e”, alin.6, lit.”a”, pct.4 și alin.7, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă pentru anul 2011 prelungirea termenului de depunere a solicitărilor pentru susținerea și promovarea culturii scrise, până la data de 10 09 2011.

Art.2 - Cap. IV - Procedura de acordare a subvenției, alin. 1 din anexa la HCL nr.150/ 20 04 2006 referitoare la aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a culturii scrise, cu modificările și completările ulterioare, se modifică conform prevederilor art. 1.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei