Hotărârea nr. 384/2011

Aprobarea organigramei si statului de functii pentru Serviciul Public "Ecosal"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.384

din 30 08 2011

privind: aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Serviciul Public „Ecosal”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 338/23 08 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 08 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 84844/23 08 2011, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 84846/23 08 2011, al Biroului Management Resurse Umane Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa nr. 6969/19 08 2011 a Serviciului Public „Ecosal” Galați;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”a” și alin.3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu

modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă organigrama pentru Serviciul Public „Ecosal”, prevăzută în anexa 1 și statul de funcții pentru Serviciul Public „Ecosal”, prevăzut în anexa 2.

Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - HCL nr.284/9 08 2010 se revocă.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Tesa=lTesa=2


Tesa=l


Tesa=2

M=6


Compartiment Juridic

_ _______________ X

X

Birou Resurse Omane

Salarizare z

Serviciul Securitate si Sanatate in Munca

/ ■

P.S.I. si Situații de urgenta

/ ...../..............

I

Birou Ad-tiv,/Secretariat, Arhiva.Paza lidunc. Necal.Sef Birou

Tesa=l


Sef Serviciu

Tesa=l


---------------------------------j

Sef Birou L Tesa=l |


i..................................................................

Compartiment Rețea Inforrițatica si Calculatoare

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALAȚI

Str. PRELUNGIREA BRĂILEI NR.7-A

Tel./Fax. 312282, 411197, 32272

STAT DE FUNCȚII - NR. POSTURI DIN CADRUL

Serviciul Public Ecosal

2011

POSTUL

PERSONAL

C   - Conducere

TA - Tehnic Administrativ/'

AUX - Auxiliari       „A

M   - Mun cito ri

nrTpost

COD COR

0

        J--'""

CONDUCERE

- Director General

C

1

111018

- Director Tehnic /

c                   . .............................

1

121005

- Director Economic

c

1

121020

RESPONSABIL SMQ

- Manager al âistemelorde management al calitatii - Director General

c

1

242302

AUDIT INTERN, CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

- auditor intern - economist

TA

1

241124

OFICIUL JURIDIC

- Consilier juridic

TA

2

242102

BIROU RESURSE UMANE SALARIZARE

-Sef birou

CLM

1

122950

- Inspector resurse umane

TA

1

342304

SERVICIUL SANATATE SI SECUTI1

rATE IN MUNCA, RSJ SI SITUAȚII DE 1

URGENTA

- Sef servi ci u/Inspector in domeniul S.S.M / PSU -subinginer/inspector

CLM

TA

1

1

315219

241204

COMPARTIMENT REȚEA INFORMATICA SI CALCULATOAREI

- Inginer de sistem in informatica

1

213901

BIROU ADMINISTRATIV, SECRETARIAT,DISPECERAT/PROVIZIONARE

ARHIVĂ,PAZA SI MUNCITORI NECALIFICATI

- Șef birou (inginer)

CLM

1

123107

- Funcționar economic

TA

1

343302

- Secretar asistent director / Dispecer salubrizare

TA

1

343102

- Femeie de serviciu

AUX

1

914101

- Paznici (luc. salubrizare)

AUX

5

915204

BIROU ACHIZIȚII PUBLICE - MANAGEMENTUL CALITATII

- Sef birou

CLM

1

122950

- Auditor de mediu - ec. management

TA

1

244101

- Auditor in domeniul calitatii- subing.

TA

1

242303


COMPARTIMENT PROTECȚIA MEDIULUI |

/

/ / /

/

- Responsabil mediu - inginer

COMPARTIMENT PRODUCȚIE NORMARE

TA

1

343301

Referent ad. publica/sing.

TA

2

247001

SECȚIA MENAJ - DESZĂPEZIRE ^ONE VERZI

- Șef secție/ref. relații

TA

1

122949

- Sef secție adjunct

TA

1

- subinginer/referent veterinar

TA

3

- Agent servicii clienti

AUX

10

342907   :

- Agent vetennar-tehnician

2

322701

- îngrijitori câini in adăposturi

M

5

916201

- Lucrator spatii verzi

M

5

916103

- încărcător -        I descarcator

M

55

916102

SECȚIA SALUBRIZARE STRĂZI

- Agenti servicii clienti

AUX

4

342907

- Lucrator pt. salubrizare cai publice

M

90

916102

SECȚIA ÎNTREȚINERE SI

REPARAȚII URBANE

-Sef sectie/inginer

TA

1

122949

-Calculator devize/inginer

TA

1

343301

- Inginer

TA

1

214312

-As faltato ri/Pavatori

M

8

712904

Mobilier urban reparații-dulgheri,timpi ari, Instalatori sanitari

M

7

712402

742201

713609

SECȚIA DEPOZITE SI RECICLARE

Sef sectie/inginer

TA

1

122949

-FABRICA DE SELECȚIE

Muncitori

M

2

-Laborator

Laborant!

AUX.

3

muncitori

M

5

-Puncte verzi

muncitori

M

4

-Groapa de gunoi

TA

TA

2

Muncitori

3

SECȚIA AUTO - UTILAJE ,SIGURAT

SITA CIRCULAȚIEI SI PROI

ECTÂRE

- Șef secție - inginer

CLM

1

122949

-sef secție adjunct

TA

I

-Inginer, Subing.

TA

1

122949


- Revizor tehnic

TA

1

413332

- Maistru mecanic auto

TA

1

311509

- Sef formație supraveghere lucrări stradale, marcaje rutiere

Aux

1

122236

Gestionar carburanti/FAZ

Aux

1

413104

-Gestionar materiale/primitor

Aux

2

413104

- Muncitori din care:

M

50

- mecanic auto

M

4

723103

- lacatus mecanic

M

4

721410

- sudor

M

O jir

721208

- strungar universal

M

1

722413

- electrician intretinere si reparații

M

2

724507

- vopsitor zugrav

M

1

714102

- tractorist

M

4

833101

- șofer autoturisme, camionete, camioane

M

I

832201

- șofer autocamion/masina de mare tonaj

M

26

832401

- compresorist

M

1

816303

- mecanici utilaj

M

4

SERVICIU COMERCIAL

  • - Șef serviciu /economist

  • - Contabil bugetar

  • - Auxiliari- casier încasator


BIROU FINANCIAR CONTABILITATE


  • - Șef birou/economist_____________

COMPARTIMENT FINANCIAR

  • - Contabil


CLM


TA

COMPARTIMENT CONTABILITATE__

TA

TA

TA


  • - Economist

  • - Contabil

  • - Casier


DIRECTOR GENERAL

ING. ION IONESCW


NOTA: TOTAL:

TA : AUXILIARI:

MUNCITORI: 240


314

47

27z?

BIROU R. U/^7

Sef birou, Musec^^er^inica

y