Hotărârea nr. 383/2011

Aprobarea organigramei si statului de functii pentru Serviciul Public "GEOTOPOCAD-EXPERT"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.383

din 30 08 2011

privind: aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Serviciul Public „GEOTOPOCAD-EXPERT”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 337/23 08 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 08 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 84704/23 08 2011, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 84706/23 08 2011, al Biroului Management Resurse Umane Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresele nr. 591/11 08 2011 și nr. 618/18 08 2011 ale Serviciului Public „GEOTOPOCAD-EXPERT”;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”a” și alin.3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă organigrama pentru Serviciul Public „GEOTOPOCAD-EXPERT”, prevăzută în anexa 1 și statul de funcții pentru Serviciul Public „GEOTOPOCAD-EXPERT”, prevăzut în anexa 2.

Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - HCL nr.283/9 08 2010 se revocă.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD - EXPERT

ORGANIGRAMA

SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD - EXPERT STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Denumire post / funcție

Nivel studii

Nume si prenume

Ocupația

1.

Director general instituție publica

SS

ocupat

Director General

2.

Director economic

ss

ocupat

Director Economic

BIROU CONTABILITATE, EVALUĂRI

1.

Economist - evaluator ANEVAR

ss

ocupat

Sef compartiment

2.

Consilier juridic

ss

ocupat

Consilier juridic

3.

Inspector resurse umane

ss

ocupat

Inspector resurse umane

4.

Tehnician economist

SSD

ocupat

Asistent gestiune

5.

Conducător auto

SM

ocupat

Conducător auto

6,

Topograf

SM

ocupat

Muncitor calificat

BIROU CADASTRU,CONSULTANTA EXTRAJUDICIARA

1.

Inginer topograf expert judiciar

SSD

vacant

Sef birou

2.

Subinginer geodez

SSD

ocupat

Inginer colegiu cadastru

3.

Inginer topograf

SS

ocupat

Inginer topograf

4.

Topograf

SM

ocupat

Tehnician topometrist

5.

Topograf

SM

ocupat

Tehnician topometrist

6.

Inginer topograf

SS

ocupat

Inginer topograf

7.

Inginer topograf

SS

vacant

Inginer topograf

8.

Inginer topograf

SS

vacant

Inginer topograf

LOT TOPO

1.

Seflot

SSD

ocupat

Seflot

2.

Topograf

SM

ocupat

Muncitor calificat

3.

Topograf

SM

ocupat

Muncitor calificat

4.

Topograf

SM

ocupat

Muncitor calificat

5.

Topograf

SM

ocupat

Muncitor calificat

6.

Topograf

SM

ocupat

Muncitor calificat

7.

Topograf

SM

ocupat

Muncitor calificat

8.

Tehnician Hidrometru

SM

ocupat

Tehnician hidrometru

9.

Tehnician Hidrometru

SM

ocupat

Tehnician hidrometru