Hotărârea nr. 382/2011

Vanzarea in exclusivitate a terenului cu suprafata de 181,91 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, ocupat de constructii, situat in Cartier Tiglina II, Complex Comercial aferent Bl. I1, SC TERMAEXIM SA

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.382

din 30 08 2011

privind vânzarea în exclusivitate a terenului cu suprafața de 181,91 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, ocupat de construcții, situat în Cartier Țiglina II, Complex Comercial aferent Bl. I1, SC TERMAEXIM SA

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 334/23 08 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 08 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.84 648/23 08 2011, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 84 650/23 08 2011, al Serviciului Inchirieri, Concesionări și Vânzări Terenuri;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere raportul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 42/05 02 2008, emis de Instituția Prefectului Județului Galați;

Având în vedere Raportul de evaluare al terenului;

Având în vedere prevederile cap.I.2, pct.5, lit. “a” din HCL nr.207/2010 privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea terenurilor proprietatea privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art.123, alin.3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă vânzarea în exclusivitate a terenului cu suprafața de 181,91 mp, proprietatea privată a municipiului Galați, ocupat de construcții, situat în Cartier Țiglina II, Complex Comercial aferent Bl. I1, SC TERMAEXIM SA.

Art.2 - Prețul de vânzare este de 99 euro/mp, fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare cumpărare.

Art.3 - Consiliul Local își însușește Raportul de evaluare a terenului prevăzut la art.1.

Art.4 - Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare -cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art.5 - După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, încetează contractul de închiriere nr.19 427/01 01 2011.

Art.6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.7- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei