Hotărârea nr. 381/2011

Modificarea si completarea anexei 1 - poz 2 - lot 1 al HCL nr.59/2010 referitoare la atribuirea directa prin contract de concesiune, SC Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati, a unor terenuri apartinand domeniului public de interes local, pentru o perioada de 5 ani, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.381

din 30 08 2011

privind: modificarea și completarea anexei 1 - poz 2 - lot 1 al HCL nr.59/2010 referitoare la atribuirea directă prin contract de concesiune, SC Administrația Piețelor Agroalimentare SA. Galați, a unor terenuri aparținând domeniului public de interes local, pentru o perioadă de 5 ani, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 367/30 08 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 08 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 84 506/23 08 2011, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.84 508/23 08 2011, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. “c” si art.123, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu

modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă modificarea și completarea anexei 1 - poz 2 - lot 1 al HCL nr.59/2010, cu modificările și completările ulterioare, în sensul diminuării suprafeței concesionate SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE SA Galați - - Piața Micro19 - cu 132 mp.

Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei