Hotărârea nr. 380/2011

Concesionarea fara licitatie publica a terenului cu suprafata de 531,00 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in B- dul Milcov c/c str.Drumul Viilor, lot 2, catre S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 380

din 30 08 2011

privind: concesionarea fără licitație publică a terenului cu suprafața de 531,00 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în b-dul Milcov c/c str.Drumul Viilor, lot 2, către S.C. LIDL ROMÂNIA S.C.S.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 336/23 08 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 08 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 84 652/23 08 2011, a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 84 654/23 08 2011, a Serviciului Închirieri, Concesionări și Vânzări Terenuri;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere raportul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 550/21 12 2009, emis de Instituția Prefectului Județului Galați;

Având în vedere prevederile HCL nr. 156/2011 privind trecerea unor suprafete de teren din proprietatea publica a municipiului Galati in domeniul privat al municipiului Galati;

Având în vedere prevederile art. 15, lit. “e” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile Cap. III, pct. 3, lit. “c” din HCL nr. 350/2006 privind aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a bunurilor ce aparțin proprietății publice și private a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.” b” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă concesionarea fără licitație publică a terenului cu suprafața de 531,00 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în b-dul Milcov c/c str. Drumul Viilor, lot 2, în vederea amenajării unei parcări și a căilor de acces, pe o durată de 25 ani, conform documentației anexate, către S.C. LIDL ROMÂNIA S.C.S.

Art.2 - Redevența este de 2,78 euro/mp/an, fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de concesiune.

Art.3 - Consiliul Local își însușește Raportul de evaluare a terenului prevăzut la art.1.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore