Hotărârea nr. 379/2011

Modificarea si completarea art.1 al HCL nr.590/2010 referitoare la stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2011 de catre S.C Apa Canal S.A. Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati si a titlului hotararii

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.379

din 30 08 2011

privind: modificarea și completarea art.1 al HCL nr.590/2010 referitoare la stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2011 de către S.C Apă Canal SA. Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galați și a titlului hotărârii

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:332/23 08 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 08 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.84 496/23 08 2011, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.84 498/23 08 2011, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.18 141/22 08 2011 a SC APA CANAL SA Galați;

Având în vedere avizul ANRSC nr. 1023206/MLM/2011 privind stabilirea și modificarea prețurilor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și a tarifelor la canalizare - epurare, operator SC APA CANAL SA Galați;

Având în vedere prevederile art.4, alin.2 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată de Legea nr. 22/2007;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1 și art.123, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea titlului hotărârii HCL nr.590/2010, care va avea următorul conținut:

privind stabilirea redeventei datorate de către SC Apă Canal SA Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galați”

Art.II - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.590/2010 care va avea următorul cuprins:

„Art. 1 -Se aprobă redevența lunară ce trebuie plătită de către S.CAPA CANAL SA. Galați, pentru bunurile concesionate, după cum urmează:

  • 1  în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2011 în sumă de 146 281 lei

  • 2  în perioada 1 iulie 2011- 30 iunie 2012 în sumă de 294 000 lei”

ArtJII - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.IV- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei