Hotărârea nr. 378/2011

Modificarea si completarea art.1 al HCL nr.589/2010 referitoare la stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2011 de catre S.C Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.378

din 30 08 2011

privind: modificarea și completarea art.1 al HCL nr.589/2010 referitoare la stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2011 de către S.C Administrația Piețelor Agroalimentare SA. Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galați

Inițiator: Constantin Aurelian - Consilier local

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:330/23 08 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 08 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.84 492/23 08 2011, a inițiatorului- Constantin Aurelian - Consilier local;

Având în vedere raportul de specialitate nr.84 494/23 08 2011, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.80 906/8 08 2011 a SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE SA Galați;

Având în vedere prevederile art.1 din HCL nr.70/11 06 1998 privind înființarea Societății Comerciale “Administrația Piețelor Agroalimentare”SA Galați, prin reorganizarea RA Administrația Piețelor Comerciale Galați;

Având în vedere prevederile art.4, alin.2 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată de Legea nr. 22/2007;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1 și art.123, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.589/2010, care va avea următorul cuprins:

„Art. 1 -Începând cu 1 09 2011, se aprobă redevența lunară ce trebuie plătită de S.C ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE SA Galați, pentru pentru concesionarea bunurilor ce aparțin domeniului public al

municipiului Galați, astfel:

  • - teren și construcții Piața Centrală

  • - teren și construcții Piața Micro 20

  • - teren și construcții Piața Calea Basarabiei

  • - terenuri aferente piețelor

  • - grup sanitar Piață Micro 40

  • - teren și construcție Piață Mazepa I

  • - teren și construcții Piața Țiglina I

11 847 lei/lună;

1 367 lei/lună;

  • 1 117 lei/lună;

  • 2 099 lei/lună;

122 lei/lună;

857 lei/lună;

8.798 lei/lună.”

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei