Hotărârea nr. 374/2011

Aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre FOTBAL CLUB OTELUL SA Galati si Municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 374

din 30 08 2011

privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre FOTBAL CLUB OȚELUL SA Galati si Municipiul Galati

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:327/22 08 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 08 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.84 276/22 08 2011, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.84 278/22 08 2011, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ , sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr.42/10 03 2011 privind aprobarea Regulamentului referitor la finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.67 - 69 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, actualizata;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2,lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă actul adițional la contractul de asociere incheiat intre FOTBAL CLUB OȚELUL SA Galati si Municipiul Galati, aprobat prin HCL nr.76/22 03 2011, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.374/30 08

2011

ACT ADITIONAL NR. _____/_______

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR. ________/__________

Intre:

Municipiul Galati, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, cont curent RO49TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar, ing. Dumitru Nicolae și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică, și

FOTBAL CLUB OTELUL S.A., cu sediul în municipiul Galați, str. Regiment 11 Siret , cod fiscal 17422808, cont nr

RO37BACX0000000433504000,deschis la Banca UNICREDIT TIRIAC BANK, reprezentata prin Presedinte - MARIUS STAN.

A intervenit prezentul act aditional:

Art. 1 In temeiul H.C.L. nr. _______/_____2011, sustinerea financiara

acordata pentru anul 2011 se suplimenteaza cu suma de 260.085,57 lei .

Art. 2 Suma prevazuta la art. 1 din prezentul act aditional va fi utilizata pentru acoperirea cheltuielilor reprezentand servicii de asigurare a masurilor de ordine si siguranta in interiorul stadionului la meciurile sustinute de catre echipa Otelul Galati pe teren propriu si a cheltuielilor de organizare si funcționare, astfel cum sunt prevăzute in Regulamentul privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați.


Art. 3 Toate celelalte clauze contractuale raman valabile.


MUNICIPIUL GALAȚI


FOTBA CLUB


OTELUL S.A.


PRIMAR


PRESEDINTE


Ing. Dumitru Nicolae


Marius Stan


Director Direcția Economică

Ec. Doina Stamate


Control Financiar Preventiv

Ec. Campeanu Rodica

Avizat Juridic

C.J. Mirela Roman

Responsabil Contract

Voicu Costica

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel