Hotărârea nr. 373/2011

Aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre FOTBAL CLUB MUNICIPAL DUNAREA Galati si Municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 373

din 30 08 2011

privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre FOTBAL CLUB MUNICIPAL DUNAREA Galati si Municipiul Galati

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:328/22 08 20111

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 08 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.84 280/22 08 2011, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.84 282/22 08 2011, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ , sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr.42/10 03 2011 privind aprobarea Regulamentului referitor la finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.67 - 69 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, actualizata;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2,lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă actul adițional la contractul de asociere incheiat intre FOTBAL CLUB MUNICIPAL DUNAREA Galati si Municipiul Galati, aprobat prin HCL nr.71/22 03 2011, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.373/30 08 2011

ACT ADITIONAL NR. _____/_______

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR. ________/__________

Intre:

Municipiul Galati, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, cont curent RO49TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar, ing. Dumitru Nicolae și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică, și

FCM DUNAREA, cu sediul în Galati, str. Stadionului nr. 1 , cod fiscal RO3119554, cont nr RO66PIRB1800730685001000,deschis la Banca PIRAEUS BANK, reprezentata prin Presedinte - AURICA BRASOVEANU.

In temeiul H.C.L. nr. _______/_____2011 a intervenit prezentul act aditional:

Art. 1 In temeiul H.C.L. nr. _______/_____2011, sustinerea financiara

acordata pentru anul 2011 se suplimenteaza cu suma de 100.000 lei .

Art. 2 Suma prevazuta la art. 1 din prezentul act aditional va fi utilizata pentru acoperirea cheltuielilor inchiriere a Stadionului Dunarea in incinta caruia se desfsaoara activitatile competitionale si de instruire.


Art. 3 Toate celelalte clauze contractuale raman valabile.


MUNICIPIUL GALAȚI


FOTBA CLUB


MUNICIPAL


DUNAREA


PRIMAR


PRESEDINTE


Ing. Dumitru Nicolae


AURAS


BRASOVEANU


Director Direcția Economică


Ec. Doina Stamate


Control Financiar Preventiv


Ec. Campeanu Rodica

Avizat Juridic

C.J. Mirela Roman

Responsabil Contract Voicu Costica

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel