Hotărârea nr. 371/2011

Aprobarea incadrarii cladirii situata in Galati str. Domneasca nr.58 proprietatea Municipiului Galati inchiriata catre ASOCIATIA LIGA NAVALA ROMANA in categoria cladirilor pentru care nu se datoreaza impozit

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.371

din 30 08 2011

privind: aprobarea incadrarii cladirii situata in Galati str. Domneasca nr.58 proprietatea Municipiului Galati inchiriata catre ASOCIATIA LIGA NAVALA ROMANA in categoria cladirilor pentru care nu se datoreaza impozit

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:321/16 08 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinara în data de

30 08 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.82 682/16 08 2011 , a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.82 684/16 08 2011, al Direcției Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.36 661/29 07 2011 a ASOCIAȚIEI LIGA

NAVALA ROMÂNĂ;

Având în vedere prevederile art.249, alin.3 și art.250, alin.1, pct.19 din Codul fiscal nr.571/2003, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Începand cu data de 01 01 2011, se aprobă încadrarea cladirii situata in Galati, Domneasca nr.58 cu suprafata de 27.68 mp, inchiriata ASOCIATIEI LIGA NAVALA ROMANA avand valoare de inventar de 25928.30 lei, in categoria cladirilor pentru care nu se datoreaza impozit conform art.250 alin.1 pct.19 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare .

Scutirea de la plata se aplica pe durata pentru care chiriasul isi mentine utilitatea social-umanitara.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei