Hotărârea nr. 370/2011

Aprobarea incadrarii cladirii situata in Galati str. Ariesului nr.6 proprietatea Municipiului Galati inchiriata catre FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR in categoria cladirilor pentru care nu se datoreaza impozit

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.370

din 30 08 2011

privind: aprobarea incadrarii cladirii situata in Galati str. Ariesului nr.6 proprietatea Municipiului Galati inchiriata catre FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR in categoria cladirilor pentru care nu se datoreaza impozit

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:320/16 08 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinara în data de 30 08 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.82 686/16 08 2011 , a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.82 688/16 08 2011, al Direcției Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.81 234/9 08 2011 a FORUMULUI DEMOCRATIC AL GERMANILOR DIN ROMANIA- FORUMUL ZONAL GALATI;

Având în vedere prevederile art.249, alin.3 și art.250, alin.1, pct.19 din

Codul fiscal nr.571/2003, actualizat;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă, incepand cu data realizarii lucrarilor de consolidare, a cladirii situata in Galati, str. Ariesului nr.6, in suprafata de 141.85 mp, inchiriata FORUMULUI DEMOCRAT AL GERMANILOR avand valoare de inventar de 87468.09 lei, incadrarea in categoria cladirilor pentru care nu se datoreaza impozit conform art.250 alin.1 pct.19 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare .

Scutirea de la plata se aplica pe durata pentru care chiriasul isi mentine utilitatea social-umanitara.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei