Hotărârea nr. 37/2011

Trecerea domnului consilier Bucatanschi Mihail din Comisia de buget finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului Galati, in Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, lucrari publice, ecologie si protectie a mediului inconjurator si a domnului consilier Gheorghe Teodor Iulian din Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, lucrari publice, ecologie si protectie a mediului inconjurator in Comisia de buget finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.37 din 10 02 2011

privind trecerea domnului consilier Bucatanschi Mihail din Comisia de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați, în Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător și a domnului consilier Gheorghe Teodor Iulian din Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător în Comisia de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Cristea Mircea Răzvan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 32/1 02 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 10 02 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.14 538/8 02 2011, a inițiatorului -Viceprimarul municipiului Galați, Cristea Mircea Răzvan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.14 540/8 02 2011, al Secretarului municipiului Galati;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa nr.9901/22 12 2010 a Instituției Prefectului Județului Galați;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1 si art.54 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 — Începând cu 2311 2010, se aprobă trecerea domnului consilier Bucatanschi Mihail din Comisia de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați, în Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător și a domnului consilier Gheorghe Teodor Iulian din Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător în Comisia de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați.

Art. 2 - Se revocă HCL nr.556/23 11 2010 privind trecerea domnului consilier Bucatanschi Mihail din Comisia de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați, în Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător și a domnului consilier Gheorghe Teodor Iulian din Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător în Comisia de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei