Hotărârea nr. 369/2011

Aprobarea documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.369

din 30 08 2011

privind: aprobarea documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2011

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:319/16 08 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 08 2011;

Având în vedere expunerile de motive nr. 81 704/10 08 2011 și nr.84 854/23 08 2011, ale inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere rapoartele de specialitate nr. 81 706/10 08 2011 și nr.84 856/23 08 2011, ale Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Devizele generale ale lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2011;

Având în vedere prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.i, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă documentațiile de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2011, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA la HCL nr.369/30 08 2011

Documentații de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2011

1. Modernizări strazi Micro 17, Galati -etapa II

In cartierul Micro 17 exista strazi pe care au fost reabilitate partial prin programul ISPA retelele edilitare . Pentru modernizarea strazilor Caraiman, strada Brasov, str. Namoloasa, str. Predeal, str. Casin, str. Prunari se urmareste echiparea, reabilitarea retelelor tehnico-edilitare de apa si canalizare, inclusiv a bransamentelor, precum si realizarea suprastructurii.

Prin proiect se prevede realizarea urmatoarelor lucrari:

Strada Caraiman

-sistematizare verticala

-amenajare accese pentru persoane cu handicap

-inlocuirea conductei de apa 0 îoomm din fonta ductila, pe o lungime de 240ml

-bransamente de apa

Strada Brasov

-sistematizare verticala

-amenajare accese pentru persoane cu handicap

-bransamente de apa

-înlocuirea conductei de apa 0 îoomm (tronson str. Jiului-str. Pr. Brăilei) din fonta ductila, pe o lungime de 360 ml

Strada Namoloasa

-sistematizare verticala

-amenajare accese pentru persoane cu handicap

-bransamente de apa-canalizare

-inlocuirea conductei de apa 0 îoomm (tronson str. Jiului-str. Pr. Brailei) din fonta ductila, pe o lungime de 4oo ml

-inlocuirea conductei de canalizare Dn 3î5-4oo mm, PVC si extindere retea canalizare pe o lungime de î45ml

Strada Predeal

-sistematizare verticala

-amenajare accese pentru persoane cu handicap

-bransamente de apa-canalizare

-inlocuirea conductei de apa 0 îoomm(tronson str. A. Saligny-str. Namoloasa) din fonta ductila, pe o lungime de 66 ml

-inlocuirea conductei de canalizare cu o conducta Dn3î5-4oo mm

Strada Casin

-sistematizare verticala

-amenajare accese pentru persoane cu handicap

-bransamente de apa-canalizare

-inlocuirea conductei de apa existente cu o conducta 0 îoo mm pe o lungime de 645ml

-introducere retea de canalizare Dn3î5-4oo mm pe zona ramasa necanalizata dupa finalizarea lucrarilor ISPA

Strada Prunari

-sistematizare verticala

-amenajare accese pentru persoane cu handicap

-bransamente de canalizare

-inlocuirea retelei de canalizare Dn 315-400mm

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • Valoarea totala a investitiei:6.567.i7i lei

 • din care C+M:         5.754.724 lei

 • •  Capacitati: str. Casin -retea apa L=635ml

-retea canalizare L=254ml -suprastructura S=3.102mp

: str. Caraiman -retea apa L=240ml,

-carosabil S=2.100mp

: str. Prunari -retea canalizare L=242ml

--suprastructura S=1.452mp

: str. Namoloasa -retea apa L=430 ml, -retea canalizare L=145ml -suprastructura S=2.480mp

: str. Brasov -retea apa L=360ml

-suprastructura S=2.956mp :str. Predeal-retea apa L=60ml -retea canalizare L=66 ml -suprastructura S=462mp

Durata de realizare a investitiei :24 luni Sursa de finantare: buget local Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

2. Modernizare strada Basarabiei (Traian-M. Bravu)

Strada Basarabiei constituie una din principalele artere ale tramei stradale majore a orasului, ce suporta traficul greu si transportul inb comun cu tramvaiul pe directia Est-Vest (Port-Santierul Naval-platforma Sidex).

In prezent strada Basarabiei tronson str. Traian-str. M. Bravu are un aspect inestetic, suprafata de rulare este defectuoasa, prezentind denivelari pronuntate, ceea ce face ca traficul sa nu se poata desfasura in conditii normale, pe o lungime de 841ml. Din punct de vedere al retelor edilitare, pe acest tronson s-a inlocuit colectorul de canalizare si bransamentele aferente prin programul ISPA si a mai ramas de reabilitat reteaua de apa Fd 500 care are durata de viata expirata.

Prin proiect se prevede realizarea urmatoarelor lucrari:

-inlocuirea conductei de apa existenta sub platforma liniei de tramvai -modernizarea platformei liniei de tramvai un fir al liniei tramvai (sudic) inclusiv reteaua de contact prin inlocuirea cailor de rulare actuale (sina tip Tv uzata) cu cai cu sina noua tip Ri 60N/900A montata pe traverse din beton, izolata .

-inlocuire traversare retea termica de la SC 112.

Lucrarile de modernizare a celui de-al doilea fir (de nord) au fost executate prin Programul ISPA.

Lucrarile de modernizare a benzilor laterale carosabile si a trotuarelor nu fac obiectul prezentei documentatii.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • Valoarea totala a investiției: 6.481.407 lei

 • din care C+M:         5.498.325 lei

 • •  Capacitati: -demontare linii tramvai L=84iml

-retea apa Fd $500mm L=834 ml

-linie contact (1 fir) L=900ml

Durata de realizare a investitiei :24 luni

Sursa de finantare: buget local

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

3. Refacere coș fum centrală termică Colegiul Tehnic "Traian"

Consiliul Local al municipiului Galati impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetării, respectiv Inspectoratul Scolar al Județului Galati au inițiat o serie de acțiuni în vederea reabilitării, modernizării și extinderii bazei materiale a unitatilor de învățământ din municipiul Galati.

Colegiul Tehnic " Traian" din municipiul Galați își desfășoară activitatea într-un complex de clădiri situate pe strada Traian nr.203.

Centrala termica unde s-au amplasat utilaje (3 cazane) este prevazuta cu un coș de fum, pentru care s-a elaborat expertiza tehnica, fiind necesara demolarea acestuia și să se monteze 3 coșuri de fum din elemente ceramice protejate in tuburi din beton cu canale de ventilare.

Prin proiect se prevede realizarea urmatoarelor lucrari:

-demolarea coșului de fum;

-montarea celor 3 coșuri de fum din elemente ceramice;

-realizarea paratrăsnetului;

-racordarea cazanelor la coșurile de fum.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

 • Valoarea totală a investiției - 464.953 lei

 • Din care C+M          - 400.446 lei

 • •  Capacitati: -montare 3 cosuri H=i5m, Dn35cm

Durata de realizare a investiției 9 luni.

Sursa de finantare: buget local

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

4. PUNCTE DE COLECTARE GUNOI IN MUNICIPIUL GALATI -ETAPA I

Prezenta documentatie cuprinde lucrarile de constructii ocazionate de proiectul de management integrat al deseurilor din municipiului Galati, ce se realizeaza in cadrul Masurii ISPA 2003 RO16PPE027, pentru colectarea selectiva a deseurilor municipale.

Conform proiectului este necesara amplasarea unui numar de 4.614 containere noi pe platforme amenajate, reamenajarea a 136 puncte de colectare existente si pregatirea amplasamentelor pentru 32 containere subterane, repartizate in cadrul cartierelor orasului; platformele se vor realiza din beton armat in 2 variante :pentru un container 2,5x2,65 m, 15 cm grosime pe fundatie de balast si pentru 2 containere 5x2,65 m pe aceeasi infrastructura.

Se propune ca aceste containere sa fie repartizate in cartierele orasului, in imediata apropiere a punctelor de colectare existente sau langa acestea , beneficiind de caile de acces existente.

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie corespunzatoare investitiei susmentionate se elaboreaza in 2 etape, in etapa 1 fiind prevazute lucrarile de reamenajare a punctelor existente si amenajarea amplasamentelor pentru cele 32 containere subterane, urmand ca in etapa 2-a sa fie prevazute platforme si imprejmuirile punctelor de colectare noi.

Prin etapa 1 a proiectului sunt prevazute urmatoarele lucrari:

-amenajarea amplasamentului pentru platforme destinate cu un container (95 buc.) si platforme pentru 2 containere (41 buc.)

-terasamente (sapaturi)

-realizarea fundatiei din balast-15 cm grosime

-executarea platformei din beton in grosime de 10 cm

-imprejmuiri din plasa de sarma tip Metro cu porti de intrare

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • Valoarea totala a investiției: 365.717 lei

 • din care C+M:        280.085 lei

 • •  Capacitati: -platforme betonate pentru 1 si 2 containere -136 buc.

-amenajare amplasamente containere subterane-32 buc.

Durata de realizare a investitiei : 6 luni

Sursa de finantare: buget local

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință Apetrăchioaie Daniel