Hotărârea nr. 35/2011

Inlocuirea doamnei arh. Florentina Iugan si a doamnei ing. Doina Bercaru din Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism cu domnul arh. Banas Ion si doamna consilier Cornelia Nedelcu

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.35 din 10 02 2011

privind: înlocuirea doamnei arh. Florentina Iugan și a doamnei ing. Doina Bercaru din Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism cu domnul arh. Banas Ion și doamna consilier Cornelia Nedelcu

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 31/1 02 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 10 02 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 11 002/01 02 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.11 004/01 02 2011, al Arhitectului Șef;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere adresa nr. 651/26 01 2011 a Agenției Regionale pentru Protecția Mediului Galați;

Având în vedere prevederile art.37 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă înlocuirea doamnei arh. Florentina Iugan și a doamnei ing. Doina Bercaru din Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, cu domnul arh. Banas Ion - responsabil în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Galați și doamna consilier Cornelia Nedelcu reprezentant al Agenției Regionale pentru Protecția Mediului Galați.

Art.2 - HCL nr.426/2009 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se modifică corespunzător.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei