Hotărârea nr. 32/2011

Repartizarea excedentului bugetului local al anului 2010

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.32

din 10 02 2011

privind repartizarea excedentului bugetului local al anului 2010.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:30/1 02 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară data de 10 02 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.10 958/01 02 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.10 960/01 02 2011, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 58 din Legae nr.273/2006, actualizată, privind finanțele publice locale:

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă repartizarea excedentului bugetului local al anului 2010, în sumă totală de 18.298.506,82 lei, astfel:

  • a) 9.588.065,54 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru obiectivele de investiții prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • b) 3.664.608,01 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare privind cheltuielile cu colectarea deșeurilor menajere;

  • c) 5.045.833,27 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare din anul 2011 (pentru salarii).

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei