Hotărârea nr. 31/2011

Infiintarea Politiei Locale Galati prin reorganizarea Politiei Comunitare Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 31

din 10 02 2011

privind: înființarea Poliției Locale Galați prin reorganizarea Poliției Comunitare Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:6/io 01 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară data de 10 02 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.5518/19 01 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.5520/19 01 2011, al Biroului Management, Resurse Umane, Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridică de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.6, alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Având în vedere prevederile art. 99 și art. 100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, actualizată;

Având în vedere avizul nr.871 554/24 01 2011 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

Având în vedere prevederile art.3, alin.1, art.4, alin.1 și alin 4, alin.7 din Legea poliției locale nr.155/2010;

Având în vedere prevederile HG nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă înființarea Poliției Locale Galați prin reorganizarea Poliției Comunitare Galați, ca instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, cu sediul în Galați, str. Traian nr.254.

Art. 2 - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Poliției Locale, prevăzut în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Poliția Locală Galați, prevăzute în anexele 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Poliția locală Galați, preia, în condițiile legii, patrimoniul Poliției Comunitare Galați.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA 1

La HCL nr.31/10 02 2011

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A POLIȚIEI LOCALE DIN MUNICIPIUL GALAȚI

CAPITOLUL I. Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Poliția Locală a Municipiului Galați se înființează, se organizează și funcționează în baza Legii nr. 155/2010, H.G.R. nr. 1332/2010 și a prevederilor prezentului regulament, ca instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea nemijlocită a primarului.

 • (2) Poliția Locală își desfășoară activitatea în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii:

 • a) ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;

 • b) circulația pe drumurile publice;

 • c) disciplina în construcții și afișajul stradal;

 • d) protecția mediului;

 • e) activitatea comercială;

 • f) evidența persoanelor;

 • g) alte domenii stabilite prin legi, hotărâri de guvern, hotărâri ale consiliului local și

dispoziții ale primarului.

 • (3) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin, Poliția Locală a Municipiului Galați cooperează cu structurile teritoriale ale Poliției Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliției de Frontieră Române și ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale și colaborează cu organizații neguvernamentale, precum și cu persoane fizice și juridice, în condițiile legii.

Art. 2. - Poliția Locală a Municipiului Galați se organizează și funcționează potrivit următoarelor principii:

 • - legalității;

 • - încrederii;

 • - previzibilității;

 • - proximității și proporționalității;

 • - deschiderii și transparenței;

 • - eficienței și eficacității;

 • - răspunderii și responsabilității;

 • - imparțialității și nediscriminării.

CAPITOLUL II. Organizarea, funcționarea și atribuțiile Poliției Locale a Municipiului Galați

Art. 3. (1) Organizarea și executarea activității de asigurare a ordinii și liniștii publice, precum și paza obiectivelor de către Poliția Locală se realizează în baza planurilor de ordine publică și pază.

 • (2) Planurile de ordine, siguranță publică și pază se aprobă de consiliul local la propunerea comisiei locale.

 • (3) Organigrama, statul de funcții și numărul de personal al Poliției Locale se aprobă prin hotărâre a consiliului local, la propunerea Primarului Municipiului Galați.

Art. 4. Poliția Locală are următoarele atribuții:

 • (1) În domeniul ordinii și liniștii publice, precum și al pazei bunurilor:

 • a) menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al Municipiului Galați, aprobat în condițiile legii;

 • b) menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Galați, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea Municipiului Galați, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;

 • c) participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • d) acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

 • e) constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost, stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului;

 • f) asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

 • g) participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • h) asigură paza bunurilor și obiectivelor stabilite de consiliul local;

 • i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

 • j) execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

 • k) participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;

 • m) asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;

 • n) acordă, pe teritoriul Municipiului Galați, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice.

 • (2) În domeniul circulației pe drumurile publice:

 • a) asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de Legea nr. 155/2010 în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

 • c) participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

 • d) participă, împreună cu structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;

 • e) sprijină structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

 • f) acordă sprijin structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

 • g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

 • h) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar, stabilite prin legi, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului;

 • i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule, stabilite prin legi, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului;

 • j) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală, stabilite prin legi, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului;

 • k) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap, stabilite prin legi, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului;

 • l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al Municipiului Galați;

 • m) cooperează cu structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

 • (3) În domeniul disciplinei în construcții și al afișajului stradal:

 • a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu;

 • b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale;

 • c) verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice;

 • d) participă la acțiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat al Municipiului Galați ori pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice;

 • e) constată, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului, contravențiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții și înaintează procesele-verbale de constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, șefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism sau, după caz, președintelui consiliului județean, primarului Municipiului Galați sau persoanei împuternicite de aceștia.

 • (4) În domeniul protecției mediului:

 • a) controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale;

 • b) sesizează autorităților și instituțiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

 • c) participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor;

 • d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Galați sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/servicii publice de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

 • e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

 • f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;

 • g) verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

 • h) verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

 • i) verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților;

 • j) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a) - i), stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.

 • (5) În domeniul activității comerciale:

 • a) acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale;

 • b) verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatori economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în piețele agroalimentare, târguri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor agroalimentare;

 • c) verifică existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

 • d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

 • e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;

 • f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;

 • g) identifică mărfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Galați sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor servicii/instituții de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

 • h) verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în competența autorităților administrației publice locale;

 • i) cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

 • j) verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a produselor comercializate și a serviciilor și sesizează autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli;

 • k) verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu actele și faptele de comerț desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

 • l) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a) - j), stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.

 • (6) În domeniul evidenței persoanelor:

 • a) înmânează cărțile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

 • b) cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • c) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin.

 • (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

 • (7) În cazul infracțiunilor flagrante, personalul poliției locale imobilizează făptuitorul, ia măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente și predă făptuitorul, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor.

 • (8) În cazul executării în comun cu structurile Poliției Române sau cu cele ale Jandarmeriei Române a unor misiuni în domeniul menținerii sau asigurării ordinii publice ori pentru dirijarea circulației rutiere, efectivele poliției locale acționează sub coordonarea directă a Poliției Române sau a Jandarmeriei Române, după caz.

Art. 5. Pe linia înființării, organizării și funcționării Poliției Locale, Primarul Municipiului Galați are următoarele atribuții:

 • a) propune consiliului local spre aprobare, în condițiile legii, organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale;

 • b) numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu pentru șeful poliției locale și adjunctul acestuia;

 • c) supune spre aprobare consiliului local resursele materiale și financiare necesare desfășurării activității poliției locale;

 • d) îndrumă, supraveghează, controlează și analizează activitatea poliției locale, potrivit atribuțiilor stabilite prin lege și prezentul regulament;

 • e) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local privind organizarea și funcționarea poliției locale;

 • f) evaluează activitatea poliției locale, potrivit criteriilor specifice stabilite de consiliul local;

 • g) prezintă consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, informări privind modul de funcționare a poliției locale;

 • h) supune spre aprobare consiliului local procedurile și criteriile pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției de șef al poliției locale;

 • i) organizează periodic consultări cu membrii comunității locale, cu participarea reprezentanților structurii teritoriale a Poliției Române și ai organizațiilor neguvernamentale, cu privire la prioritățile și activitatea poliției locale;

 • j) primește și soluționează sesizările cu privire la deficiențele constatate în activitatea poliției locale, precum și cu privire la îmbunătățirea activității de pază și menținere a ordinii și liniștii publice;

 • k) împuternicește, prin dispoziție, polițiștii locali ca agenți constatatori, în oricare dintre situațiile care nu sunt prevăzute prin alte acte normative;

 • l) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de legi, hotărâri de guvern și hotărâri ale consiliului local.

Art. 6. (1) Atribuții pe linia funcționării Poliției Locale revin și Comisiei locale, organism cu rol consultativ aflat sub conducerea Primarului Municipiului Galați.

 • (2) Comisia locală este constituită din:

 • - primarul Municipiului Galați;

 • - șeful Poliției Municipiului Galați sau reprezentantul acestuia;

 • - șeful Poliției Locale;

 • - secretarul Primăriei Municipiului Galați;

 • - 3 consilieri locali, desemnați prin hotărâre a consiliului local.

Art. 7. Comisia locală are următoarele atribuții:

 • a) asigură cooperarea dintre instituțiile și serviciile publice cu atribuții în domeniul ordinii și al siguranței publice la nivelul Municipiului Galați;

 • b) avizează proiectul regulamentului de organizare și funcționare a poliției locale;

 • c) elaborează proiectul planului de ordine și siguranță publică al Municipiului Galati, pe care îl actualizează anual;

 • d) analizează periodic activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice la nivelul Municipiului Galați și face propuneri pentru soluționarea deficiențelor constatate și pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

 • e) evaluează cerințele specifice și face propuneri privind necesarul de personal al poliției locale;

 • f) prezintă consiliului local rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine și siguranță publică al Municipiului Galați. În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităților administrației publice locale inițierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

Art. 8. În privința organizării și funcționării Poliției Locale, consiliul local al Municipiului Galați are următoarele atribuții:

 • a) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Poliției Locale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 155/2010;

 • b) stabilește, în condițiile legii, criterii specifice pentru evaluarea activității Poliției Locale;

 • c) aprobă, potrivit competențelor sale, condițiile materiale și financiare necesare pentru funcționarea Poliției Locale;

 • d) analizează, împreună cu comisia locală, activitatea Poliției Locale, în condițiile legii, și stabilește măsuri de îmbunătățire a activității acesteia;

 • e) stabilește, la propunerea comisiei locale, măsurile necesare pentru buna funcționare a Poliției Locale și pentru încadrarea activității acesteia în normele și procedurile stabilite de unitatea de reglementare;

 • f) aprobă, la propunerea comisiei locale, planul de ordine și siguranță publică al Municipiului Galați.

CAPITOLUL III. Personalul Poliției Locale

Art. 9. (1) Personalul Poliției Locale se compune din:

 • a) funcționari publici care ocupă funcții publice specifice de polițist local;

 • b) funcționari publici care ocupă funcții publice generale;

 • c) personal contractual.

 • (2) Funcționarilor publici li se aplică reglementările prevăzute în Statutul funcționarilor publici, iar personalului contractual, reglementările din legislația muncii.

 • (3) Personalul Poliției Locale este învestit cu exercițiul autorității publice, pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor și a îndatoririlor de serviciu, în limitele competențelor stabilite prin lege, și beneficiază de dispozițiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității de stat.

 • (4) Autoritatea funcției nu poate fi exercitată în interes personal.

 • (5) Personalul Poliției Locale este obligat să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului, prevăzute în Constituție și legile țării, jurământul, angajamentul de serviciu, să îndeplinească dispozițiile legale ale superiorilor ierarhici privind activitatea profesională, să răspundă în condițiile legii pentru modul în care își execută atribuțiile de serviciu.

Art. 10. (1) Funcțiile publice din Poliția Locală, inclusiv funcțiile publice specifice de polițist local, în raport cu nivelul studiilor necesare ocupării, se clasifică după cum urmează:

 • a) clasa I cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalent;

 • b) clasa a II-a cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;

 • c) clasa a III-a cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

(2) Funcționarii publici din poliția locală, numiți în funcțiile publice prevăzute pentru clasele a II-a și a III-a, pot ocupa numai funcții publice de execuție.

Art. 11. (1) După nivelul atribuțiilor, funcționarii publici din cadrul Poliției Locale sunt:

 • a) funcționari publici de conducere;

 • b) funcționari publici de execuție.

 • (2) Funcționarii publici de conducere din cadrul Poliției Locale Galați sunt numiți, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în una dintre următoarele funcții publice:

 • a) director general;

 • b) director general adjunct;

 • c) șef serviciu;

 • d) șef birou.

Art. 12. Funcția publică de execuție este structurată pe grade profesionale, astfel:

 • a) superior, ca nivel maxim;

 • b) principal;

 • c) asistent;

 • d) debutant.

Art. 13. (1) Funcțiile publice vacante din cadrul Poliției Locale se ocupă prin promovare, transfer, redistribuire ori concurs și/sau examen, în condițiile legii.

(2) Concursul cuprinde 3 etape:

 • a) selectarea dosarelor de înscriere;

 • b) lucrare scrisă/teste grilă pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor funcției sau postului;

 • c) interviu.

 • (3) Ocuparea posturilor vacante se face prin concurs, prin susținerea unei probe scrise și a interviului, în raport de cerințele stabilite de fișa postului, conform prevederilor legale aplicabile personalului contractual.

 • (4) Condițiile generale, condițiile specifice precum și bibliografia concursului se stabilesc în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice și a prevederilor legale aplicabile personalului contractual.

Art. 14. (1) Personalul cu funcții de conducere și execuție, cu excepția directorului general și a directorului general adjunct, este numit în funcție și/sau corespunzător postului pentru care a candidat, prin decizia dată de către directorul general.

(2) Directorul general și directorul general adjunct sunt numiți în funcție în condițiile legii și ale prezentului regulament, prin dispoziție a Primarului Municipiului Galați.

Art. 15. (1) La numirea în funcția publică, funcționarii publici din Poliția Locală depun jurământul de credință prevăzut de Legea nr. 188/1999, republicată.

 • (2) Refuzul depunerii jurământului se consemnează în scris și atrage revocarea actului administrativ de numire în funcția publică, în condițiile legii.

 • (3) La depunerea jurământului, directorul general este asistat de către 2 funcționari publici, desemnați de către acesta.

 • (4) Jurământul de credință este semnat de către funcționarul public din Poliția Locală, precum și de către persoanele prevăzute la alin. (3), în două exemplare, unul păstrându-se la dosarul personal, iar cel de-al doilea se înmânează semnatarului.

 • (5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică și funcționarilor publici din Poliția Locală proveniți din rândul polițiștilor comunitari, în măsura în care nu au depus jurământul prevăzut la art. 23 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2295/2004.

Art. 16. Dacă funcționarului public din Poliția Locală numit în funcția publică îi încetează raporturile de serviciu din motive imputabile acestuia, înaintea expirării perioadei prevăzute în angajamentul de serviciu, se aplică prevederile art. 38 alin. (4) din Legea nr. 155/2010.

Art. 17. (1) Polițistului local și personalului contractual din Poliția Locală, cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și obiectivelor de interes local, li se asigură gratuit uniforma și echipamentul de protecție adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplinesc, iar în cazul în care, ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, li s-a degradat sau distrus îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, au dreptul la înlocuirea acestora sau despăgubiri corespunzătoare.

(2) La încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă, personalul prevăzut la alin. (1) are obligația de a preda, de îndată, uniforma, însemnele, echipamentul de protecție și documentele de legitimare.

Art. 18. (1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii, polițistul local are următoarele drepturi principale:

 • a) să efectueze control preventiv asupra persoanei și/sau bagajului acesteia în următoarele situații: există indicii clare că s-a săvârșit, se săvârșește sau se pregătește săvârșirea unei infracțiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanțe periculoase;

 • b) să invite la sediul poliției locale persoanele a căror prezență este necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor, prin aducerea la cunoștință, în scris, a scopului și a motivului invitației;

 • c) să solicite sprijinul cetățenilor pentru identificarea, urmărirea și prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravențională;

 • d) să poarte și să folosească, în condițiile legii și numai în timpul serviciului, armamentul, muniția și celelalte mijloace de apărare și intervenție din dotare;

 • e) să circule gratuit, pe baza legitimației de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competență, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

 • f) să folosească forța, în condițiile legii, proporțional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispozițiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • g) să legitimeze și să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispozițiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;

 • h) să conducă la sediul Poliției Locale sau al unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române pe cei care prin acțiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viața persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum și persoanele suspecte de săvârșirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condițiile legii. Verificarea situației acestor categorii de persoane și luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă.

 • (2) Pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali au acces, în condițiile legii, la bazele de date ale Ministerului Administrației și Internelor. În acest scop, Poliția Locală sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, după caz, și structurile abilitate din cadrul Ministerului Administrației și Internelor încheie protocoale de colaborare în care se reglementează infrastructura de comunicații, măsurile de securitate, protecție și de asigurare a confidențialității datelor, nivelul de acces și regulile de folosire.

 • (3) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul local este obligat:

 • a) să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, prevăzute de Constituția României, republicată, și de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

 • b) să respecte principiile statului de drept și să apere valorile democrației;

 • c) să respecte prevederile legilor și ale actelor administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

 • d) să respecte și să aducă la îndeplinire ordinele și dispozițiile legale ale șefilor ierarhici;

 • e) să respecte normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege;

 • f) să își decline, în prealabil, calitatea și să prezinte insigna de polițist și legitimația de serviciu, cu excepția situațiilor în care rezultatul acțiunii este periclitat. La intrarea în acțiune sau la începutul intervenției ce nu suferă amânare, polițistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acțiuni sau intervenții să se legitimeze și să declare funcția și unitatea de poliție locală din care face parte;

 • g) să intervină și în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziție, pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, în raza teritorială de competență, când ia la cunoștință de existența unor situații care justifică intervenția sa;

 • h) să se prezinte de îndată la sediul Poliției Locale sau acolo unde este solicitat, în situații de catastrofe, calamități ori tulburări de amploare ale ordinii și liniștii publice sau alte asemenea evenimente, precum și în cazul instituirii stării de urgență ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare și de război;

 • i) să respecte secretul profesional, precum și confidențialitatea datelor dobândite în timpul desfășurării activității, în condițiile legii, cu excepția cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiției sau legea impun dezvăluirea acestora;

 • j) să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în așa fel încât să nu beneficieze și nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidențiale obținute în calitatea sa oficială.

 • (4) Polițistului local îi este interzis:

 • a) să facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice ori să desfășoare propagandă în favoarea acestora;

 • b) să exprime opinii sau preferințe politice la locul de muncă sau în public;

 • c) să participe la mitinguri, demonstrații, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;

 • d) să adere la secte, organizații religioase sau la orice alte organizații interzise de lege;

 • e) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activități de comerț ori să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepția calității de acționar;

 • f) să exercite activități de natură să lezeze onoarea și demnitatea polițistului local sau a instituției din care face parte;

 • g) să dețină orice altă funcție publică sau privată pentru care este salarizat, cu excepția funcțiilor didactice din cadrul instituțiilor de învățământ, a activităților de cercetare științifică și creație literar-artistică;

 • h) să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natură contrară activității specifice de poliție;

 • i) să provoace suferințe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obținerii de la acestea ori de la o terță persoană de informații sau mărturisiri;

 • j) să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alții, în considerarea calității sale oficiale, daruri ori alte avantaje;

 • k) să rezolve cereri care nu sunt de competența sa ori care nu i-au fost repartizate de șefii ierarhici sau să intervină pentru soluționarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. j);

 • l) să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;

 • m) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicații cu caracter politic, imoral sau ilegal.

 • (5) Polițistul local cu funcție de conducere răspunde pentru ordinele și dispozițiile date subordonaților. El este obligat să verifice dacă acestea au fost transmise și înțelese corect și să controleze modul de aducere la îndeplinire.

 • (6) Polițistul local cu funcție de conducere este obligat să sprijine propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității poliției locale în care își desfășoară activitatea, precum și a calității serviciilor publice oferite cetățenilor.

 • (7) Polițistul local răspunde, în condițiile legii, pentru modul în care își exercită atribuțiile de serviciu. Încălcarea de către polițistul local a atribuțiilor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, patrimonială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

 • (8) Polițistul local are obligația să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului poliției locale și/sau autorităților publice.

 • (9) Personalul Poliției Locale își exercită competența pe raza unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale unde își desfășoară activitatea.

CAPITOLUL IV. Structura organizatorică și atribuțiile funcționale

Art. 19. (1) Conducerea operativă a Poliției Locale se realizează de către directorul general și directorul general adjunct.

(2) Directorul general al Politiei Locale este șef al întregului personal din subordine și își îndeplinește atribuțiile în mod nemijlocit sub autoritatea și controlul Primarului Municipiului Galați.

Art. 20. Directorul general indeplineste urmatoarele atributii:

 • a) este ordonator tertiar de credite;

 • b) organizeaza, planifica si conduce intreaga activitate a Politiei Locale Galati;

 • c) coordoneaza aprovizionarea, repartizarea, intretinerea, utilizarea si pastrarea mijloacelor materiale necesare bunei desfasurari a activitatii Politiei Locale;

 • d) reprezinta Politia Locală in cadrul raporturilor de cooperare si colaborare cu institutiile statului si organele ce au atributii in domeniul sigurantei publice si promoveaza elemente de strategie si tactica rezultate din evaluari si prognoze;

 • e) reprezinta Politia Locală in fata instantelor judecatoresti si a celor arbitrale, precum si a altor autoritati publice;

 • f) aproba, in conditiile legii, incadrarea, promovarea si incetarea activitatii personalului Politiei Locale;

 • g) aproba fisele posturilor pentru intreg personalul Politiei Locale, la propunerea personalului de conducere din subordine

 • h) asigura ordinea interioara si disciplina in randul personalului din subordine, avand dreptul sa aprobe acordarea de recompense si aplicarea de sanctiuni personalului din subordine; drepturile salariale si recompensele banesti, altele decat cele salariale pentru directorul general si directorul general adjunct, se aproba, prin dispozitie de catre Primarul Municipiului Galati;

 • i) raspunde de pregatirea profesionala a personalului din subordine;

 • j) asigura cunoasterea si aplicarea intocmai, de catre intregul personal, a actelor normative aplicabile in domeniul de competenta al Politiei Locale, inclusiv a hotararilor Consiliului local si a dispozitiilor Primarului Municipiului Galati;

 • k) asigura elaborarea si fundamentarea proiectului Planului Anual de Paza si Ordine Publica a localitatii si il supune spre aprobare Primarului Municipiului Galați;

 • l) aproba planurile de paza intocmite pentru obiectivele preluate pe baza de contract de prestare de servicii;

 • m) intocmeste si aproba formularul angajamentului de serviciu si asigura semnarea acestuia in conditiile prevazute de lege si prezentul Regulament;

 • n) intocmeste si aproba Regulamentul de ordine interioara al Politiei Locale;

 • o) aproba evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului de executie si ale personalului de conducere; evaluarea performantelor profesionale ale directorului general se realizeaza de catre Primarul Municipiului Galati;

 • p) aproba programarea concediilor de odihna si acordarea altor concedii prevazute de lege;

r) analizeaza trimestrial activitatea Politiei Locale si indicatorii de performanta stabiliti de Consiliul Local;

s) informeaza Primarul Municipiului Galati in legatura cu actiunile derulate si masurile intreprinse de Politia Locală, aduce la cunostinta volumul de sesizari si reclamatii inregistrate si masurile initiate pentru solutionarea acestora;

t) informeaza, trimestrial sau de cate ori este necesar, Comisia locala de ordine publica despre activitatea Politiei Locale;

u) propune spre aprobare Consiliului Local tarifele la care se vor executa prestarile de servicii pentru beneficiari.

Art. 21. (1) Directorul general al Poliției Locale, în condițiile legii, numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului, cu excepția sa și a adjunctului său.

(2) În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, directorul general al Poliției Locale emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.

Art. 22. (1) Directorul general adjunct al Politiei Locale raspunde de indeplinire, in totalitate si intocmai, a sarcinilor si masurilor stabilite pentru structurile din subordine.

 • (2) Directorul general adjunct al Politiei Locale se subordoneaza exclusiv directorului general si este seful direct al personalului incadrat in structurile repartizate pentru coordonare.

 • (3) Directorul general adjunct al Poliției Locale indeplineste următoarele atribuții:

 • - coordoneaza nemijlocit activitatea structurilor de ordine publica, interventie rapida si transport valori, paza bunuri proprietate publica si a dispeceratului;

 • - organizeaza, coordoneaza, urmareste si controleaza modul de repartizare, utilizare, intretinere si pastrare in conditii de siguranta a armamentului, munitiei si celorlalte mijloace de interventie din dotarea subunitatilor subordonate;

 • - aproba planurile de paza ale obiectivelor si consemnele posturilor de paza, ce revin in competenta personalului subordonat;

 • - coordoneaza activitatea de preluare a obiectivelor de paza si urmareste indeplinirea intocmai a clauzelor prevazute in contractele de prestari servicii incheiate;

 • - studiaza si propune beneficiarilor serviciului public de paza, introducerea amenajarilor tehnice si a sistemelor de alarmare impotriva patrunderilor prin efractie in obiective;

 • - aproba traseele de patrulare ale Politiei Locale, pentru siguranta publica si rutiera;

 • - controleaza modul de respectare a autorizatiilor la lucrarile in carosabil;

 • - participa la elaborarea protocoalelor de cooperare cu organele de politie, jandarmerie, serviciile de urgenta profesioniste, asigurand conlucrarea eficienta cu acestea;

 • - organizeaza sistemul de alarmare a personalului in cazuri deosebite;

 • - stabilește tematica de pregătire profesionala și verifica nivelul de pregătire profesionala a personalului subordonat, echiparea cu uniforme si însemnele distinctive, repartizarea si utilizarea corespunzatoare a acestora;

 • - constata si cerceteaza evenimentele produse in activitatea personalului din subordine, prezinta concluzii si solutii pentru rezolvarea situatiilor create;

 • - efectueaza controale in legatura cu modul de indeplinire a atributiilor de catre personalul din subordine si raspunde de realizarea indicatorilor de performanta stabilite de Consiliul Local;

 • - asigura operativitatea transmiterii informatiilor privind sesizari, necesitati, urgente ori alte aspecte din competenta Politiei Locale si se implica nemijlocit in solutionarea acestora;

 • - informeaza directorul general al Politiei Locale in legatura cu activitatea personalului din subordine, precum si cu schimbarile produse in randul efectivelor;

 • - evalueaza situatia operativa la nivelul Municipiului Galati, pe domeniu de activitate si elaboreaza prognoze, strategii si tactici operationale, pe care le supune analizei si aprobarii directorului general al Politiei Locale;

 • - participa nemijlocit la activitatea de selectie si recrutare a personalului pentru structurile din subordine;

 • - este inlocuitorul la comanda al directorului general al Politiei Locale;

 • - aproba planurile de paza ale obiectivelor si consemnele posturilor de paza ce intra in competenta personalului subordonat;

 • - indeplineste orice alte atributii stabilite de directorul general al Politiei Locale.

CAPITOLUL V. Atribuțiile structurilor Poliției Locale

 • 1. Serviciul siguranță publică și pază obiective

Art. 23. Serviciul siguranță publică și pază obiective este structura operativă care asigură ordinea, liniștea și siguranța publică în Municipiul Galați, prin patrulare în zone prestabilite, în regim continuu (24 ore din 24, sâmbăta, duminica și în timpul sărbătorilor legale), precum și paza obiectivelor de pe raza Municipiului Galați.

Art. 24. Serviciul siguranță publică și pază obiective se subordonează nemijlocit directorului general adjunct al Poliției Locale.

Art. 25. Șeful serviciului siguranță publică și pază obiective se subordonează directorului general și directorului general adjunct al Poliției Locale și are următoarele atribuții specifice, în funcție de responsabilitățile încredințate:

 • - organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale cu atribuții în menținerea ordinii și liniștii publice și asigurarea pazei bunurilor;

 • - întocmește planurile de pază ale obiectivelor din competență;

 • - asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază, menținerea ordinii și a liniștii publice, regulile de conviețuire socială și integritatea corporală a persoanelor;

 • - ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

 • - asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • - informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază și menținere a ordinii publice și ține evidența acestora;

 • - analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • - întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • - participă, alături de conducerea poliției locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

 • - întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale;

 • - asigură instruirea zilnică a polițiștilor locali cu privire la cunoașterea situației operative din zona de competență;

 • - stabilește, în colaborare cu șeful serviciului rutier din cadrul Poliției Române, itinerariile de patrulare și intervalele orare de patrulare în zonele de competență;

 • - organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului din subordine cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • - asigură continuitatea dispozitivului rutier în zona de competență, pe bază de grafice de control, întocmite în colaborare cu șeful serviciului rutier din cadrul Poliției Române;

 • - coordonează activitatea personalului din subordine la acțiuni proprii și participă, conform solicitării, la acțiunile organizate de unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române sau de către administratorul drumului public;

 • - propune șefului serviciului rutier din cadrul Poliției Române, în situații deosebite, luarea unor măsuri de reglementare, cum ar fi închidere, restricționare pentru anumite categorii de participanți la trafic a circulației, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;

 • - asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legislației rutiere;

 • - asigură instruirea zilnică a polițiștilor locali cu privire la cunoașterea situației operative din zona de competență și periodic instruiește personalul din subordine cu privire la cunoașterea și respectarea regulilor de circulație și, cu precădere, cu privire la modul de poziționare pe partea carosabilă și la semnalele pe care trebuie să le adreseze participanților la trafic;

 • - ia măsuri pentru ca în exercitarea atribuțiilor ce le revin polițiștii locali care execută activități în domeniul circulației pe drumurile publice să poarte uniforma specifică cu înscrisuri și însemne distinctive, conform prevederilor legale;

 • - ține evidența proceselor-verbale de constatare a contravențiilor întocmite de personalul din subordine și monitorizează punerea în executare a amenzilor contravenționale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;

 • - organizează și execută controale asupra activității desfășurate de efectivele din subordine;

 • - analizează lunar activitatea desfășurată de personalul din subordine în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • - ia măsuri pentru ca personalul din subordine să execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, să aibă un comportament civilizat, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau, după caz, sancțiuni corespunzătoare;

 • - întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă directorului general și directorului general adjunct al Poliției Locale;

 • - stabilește, gestionează și controlează măsurile de securitate, protecție și măsurile de asigurare a confidențialității datelor, nivelul de acces și regulile de folosire.

Art. 26. În domeniul ordinii și liniștii publice, precum și al pazei obiectivelor, polițistul local are următoarele atribuții:

 • a) menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al Municipiului Galați, aprobat în condițiile legii;

 • b) menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;

 • c) participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • d) acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

 • e) constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;

 • f) asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Galați, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

 • g) participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • h) asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local al municipiului Galați;

 • i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

 • j) execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

 • k) participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;

 • m) asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;

 • n) acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice.

 • o) intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgență 112, pe principiul "cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine", în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale;

 • p) în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente și predau făptuitorul structurii Poliției Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

r) conduce la sediul poliției locale/structurii Poliției Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

s) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege.

Art. 27. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, polițiștii locali care desfășoară activități în domeniul circulației pe drumurile publice sunt obligați:

 • a) să poarte peste uniforma specifică, în funcție de anotimp, vestă sau scurtă cu elemente reflectorizante, pe care este imprimată emblema "POLIȚIA LOCALĂ";

 • b) să poarte caschetă cu coafă albă;

 • c) să efectueze semnalele adresate participanților la trafic, potrivit dispozițiilor legale care reglementează circulația pe drumurile publice.

Art. 28. În domeniul circulației pe drumurile publice, polițistul local are următoarele atribuții:

 • a) asigură fluența circulației pe drumurile publice din Municipiul Galați, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de Legea nr. 155/2010 - Legea poliției locale în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

 • c) participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

 • d) participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;

 • e) sprijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza Municipiului Galați;

 • f) acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

 • g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

 • h) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;

 • i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

 • j) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • k) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

 • l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

 • m)   cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public;

 • n) sanționează proprietarii de autovehicule pentru expunerea acestora spre vânzare sau pentru reclamă publicitară pe domeniul public, fără autorizările legale;

 • o) urmărește respectarea normelor rutiere de către conducătorii auto de transport în comun (în special maxi-taxi), în mod prioritar staționarea voluntară la culoarea verde a semaforului, oprirea între stații de persoane, blocarea stațiilor sau deplasarea pe alte trasee, altele decât cele stabilite prin licențe;

 • p) ia măsuri pentru prevenirea și combaterea tulburării liniștii publice față de conducătorii de autovehicule care desfășoară curse auto-moto pe drumurile publice de pe raza municipiului Galați, conform prevderilor Legii nr. 61/1991.

 • q) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege.

Art. 29. Personalul contractual care execută activități de pază are următoarele atribuții specifice:

 • a) verifică, în timpul serviciului, locurile și punctele vulnerabile, existența și starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice și a sistemelor de pază și alarmare și ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;

 • b) cunoaște prevederile legale privind accesul în obiective și regulile stabilite în planurile de pază;

 • c) supraveghează ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;

 • d) nu părăsește postul încredințat decât în situațiile și condițiile prevăzute în consemnul postului;

 • e) verifică obiectivul încredințat spre pază, cu privire la existența unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor și a bunurilor, precum și pentru limitarea consecințelor acestor evenimente și sesizează organele competente;

 • f) în cazul săvârșirii unei infracțiuni flagrante, ia măsuri de predare a făptuitorului structurilor Poliției Române competente potrivit legii. Dacă făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracțional a altor persoane și anunță unitatea de poliție competentă, întocmind totodată proces-verbal cu cele constatate;

 • g) face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale.

Art. 30. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii, polițistul local are următoarele drepturi principale:

 • a) să efectueze control preventiv asupra persoanei și/sau bagajului acesteia în următoarele situații: există indicii clare că s-a săvârșit, se săvârșește sau se pregătește săvârșirea unei infracțiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanțe periculoase;

 • b) să invite la sediul poliției locale persoanele a căror prezență este necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor, prin aducerea la cunoștință, în scris, a scopului și a motivului invitației;

 • c) să solicite sprijinul cetățenilor pentru identificarea, urmărirea și prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravențională;

 • d) să poarte și să folosească, în condițiile prezentei legi și numai în timpul serviciului, armamentul, muniția și celelalte mijloace de apărare și intervenție din dotare;

 • e) să circule gratuit, pe baza legitimației de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competență, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

 • f) să folosească forța, în condițiile legii, proporțional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispozițiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • g) să legitimeze și să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispozițiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;

 • h) să conducă la sediul poliției locale sau al unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române pe cei care prin acțiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viața persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum și persoanele suspecte de săvârșirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condițiile legii. Verificarea situației acestor categorii de persoane și luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă.

Art. 31. (1) Pentru descurajarea, împiedicarea și neutralizarea acțiunilor agresive ale persoanelor care tulbură ordinea și liniștea publică, acțiuni ce nu au putut fi înlăturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace, polițiștii locali pot folosi arme neletale destinate pentru autoapărare, bastoane din cauciuc sau tomfe, bastoane cu energie electrostatică, dispozitive cu substanțe iritant-lacrimogene și paralizante, cătușe, precum și alte mijloace de imobilizare care nu pun în pericol viața sau nu produc o vătămare corporală gravă.

(2) Mijloacele prevăzute la alin. (1) pot fi folosite împotriva persoanelor care:

 • a) întreprind acțiuni care pun în pericol integritatea corporală, sănătatea sau bunurile altor persoane;

 • b) blochează, în afara condițiilor legii, căile publice de circulație, încearcă să pătrundă, pătrund fără drept sau refuză să părăsească sediile autorităților publice, ale partidelor politice, ale instituțiilor și organizațiilor de interes public ori privat, periclitează în orice mod integritatea sau securitatea acestora ori a personalului sau tulbură desfășurarea normală a activității;

 • c) ultragiază persoanele cu funcții ce implică exercițiul autorității publice;

 • d) se opun sau nu se supun, prin orice mijloace, îndeplinirii solicitărilor legale ale polițiștilor locali, numai dacă există o temere legitimă că prin acțiunile lor pot pune în pericol integritatea corporală sau viața polițiștilor locali.

 • (3) Folosirea mijloacelor prevăzute la alin. (1) împotriva participanților la acțiunile agresive se va face în mod gradual, după avertizarea prealabilă asupra utilizării unor asemenea mijloace și acordarea timpului necesar pentru încetarea acțiunilor și conformarea la solicitările legale ale polițiștilor locali. Orice acțiune în public se face prin anunțare: "Poliția!".

 • (4) Folosirea mijloacelor prevăzute la alin. (1) nu trebuie să depășească nevoile reale pentru împiedicarea sau neutralizarea acțiunilor agresive.

Art. 32. (1) Polițistul local dotat cu arme letale de apărare și pază poate face uz de armă în caz de legitimă apărare, stare de necesitate potrivit legii ori pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

 • (2) Personalul contractual care desfășoară activități de pază, dotat cu arme letale de apărare și pază, poate face uz de armă în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate potrivit legii.

 • (3) În sensul prezentei legi, prin uz de armă se înțelege tragerea cu arma letală de apărare și pază asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor.

 • (4) Atunci când folosirea altor mijloace de imobilizare sau constrângere nu a dat rezultate, polițistul local poate face uz de armă în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, în următoarele situații:

 • a) pentru asigurarea apărării oricărei persoane împotriva unor violențe iminente, prin care se poate provoca moartea sau rănirea gravă ori care constituie amenințare gravă asupra vieții sau integrității corporale a unei persoane;

 • b) pentru imobilizarea unei persoane care, după comiterea unei infracțiuni prin violență, se opune sau încearcă să fugă, iar rămânerea acesteia în stare de libertate poate pune în pericol viața sau integritatea corporală a persoanelor.

 • (5) Uzul de armă se face numai după somația "Poliția, stai!". În caz de nesupunere, se somează din nou prin cuvintele: "Stai, că trag!". Dacă cel în cauză nu se supune nici de această dată, se somează prin tragerea focului de armă în sus, în plan vertical.

 • (6) În cazul în care, după executarea somației legale, potrivit alin. (5), persoana în cauză nu se supune, se poate face uz de armă împotriva acesteia.

 • (7) Uzul de armă, în condițiile și în situațiile prevăzute de alin. (4) - (6), se face în așa fel încât să ducă la imobilizarea celor împotriva cărora se folosește arma, trăgându-se, pe cât posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea morții acestora.

 • (8) În cazurile de legitimă apărare sau stare de necesitate se pot folosi armele letale de apărare și pază, fără somație, dacă nu există timpul necesar pentru aceasta.

 • (9) Fiecare situație în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgență ierarhic. De îndată ce va fi posibil, raportul se întocmește în scris. Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se comunică de îndată procurorului competent, potrivit legii.

Art. 33. (1) Se interzice folosirea mijloacelor prevăzute la art. 31 și art. 32:

 • a) împotriva copiilor, femeilor cu semne vizibile de sarcină și a persoanelor cu semne vizibile de invaliditate, cu excepția cazurilor în care aceștia săvârșesc un atac armat sau în grup, care pune în pericol viața ori integritatea corporală a persoanei;

 • b) în situațiile în care s-ar primejdui viața altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spațiul aerian sau apele naționale ale unui stat vecin.

 • (2) Folosirea mijloacelor prevăzute la art. 31 și art. 32 pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, în condițiile și în situațiile prevăzute de Legea nr. 155/2010, înlătură caracterul penal al faptei.

 • (3) Persoanelor rănite li se dă primul ajutor și se iau imediat măsuri pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Art. 34. Polițiștii locali cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice, a siguranței rutiere, precum și personalul contractual care desfășoară activități de pază, pot fi dotați cu arme letale de apărare și pază sau cu arme neletale destinate pentru autoapărare, în vederea desfășurării activităților specifice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 69 și 70 din Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 35. Polițiștii locali cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice asigură, în condițiile legii, paza transporturilor bunurilor și a valorilor, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, bijuterii, metale și pietre prețioase, aparținând Municipiului Galați.

Art. 36. Odată cu primirea armamentului, a muniției și a mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă, polițiștii locali cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice sunt instruiți de către șefii nemijlociți asupra modului de predare-primire, purtare și păstrare, funcționare, asupra regulilor de mânuire, a condițiilor legale în care se poate face uz de armă și a măsurilor de prevenire și limitare a accidentelor.

Art. 37. Personalul care are în dotare armament, muniții și mijloace cu acțiune iritant-lacrimogenă, precum și cel care participă la exploatarea acestor categorii de bunuri materiale este obligat să respecte regulile prevăzute în precizările și dispozițiile tehnice specifice, precum și pe cele stabilite în documentația tehnică a fiecărui mijloc în parte. Pe timpul îndeplinirii misiunilor personalul este obligat să manifeste maximum de vigilență în scopul înlăturării oricărei posibilități de sustragere, înstrăinare sau folosire de către persoane neautorizate ori de producere a unor accidente sau alte evenimente negative.

Art. 38. (1) Portul armamentului, al munițiilor și al mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă din dotarea individuală a personalului este permis numai în interes de serviciu, cu aprobarea directorului general al Poliției Locale Galați.

(2) La terminarea misiunii sau a serviciului, armamentul, munițiile și mijloacele cu acțiune iritant-lacrimogenă se predau ofițerului de serviciu.

 • 2. Serviciul disciplina în construcții și afișajul stradal

Art. 39. Șeful serviciului disciplina în construcții și afișajul stradal se subordonează directorului general al Poliției Locale și are următoarele atribuții specifice, în funcție de responsabilitățile încredințate:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului Poliției Locale cu atribuții în verificarea și menținerea disciplinei în construcții, respectiv în verificarea respectării normelor legale privind afișajul stradal;

 • b) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

 • c) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • d) asigură și răspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului;

 • e) gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

 • f) informează de îndată conducerea Poliției Locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului și ține evidența acestora;

 • g) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • h) desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • i) întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului Poliției Locale;

 • j) stabilește, gestionează și controlează măsurile de securitate, protecție și măsurile de asigurare a confidențialității datelor, nivelul de acces și regulile de folosire.

Art. 40. În domeniul disciplinei în construcții și al afișajului stradal, polițistul local are următoarele atribuții:

 • a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu;

 • b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale;

 • c) verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice;

 • d) participă la acțiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice;

 • e) constată, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravențiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții și înaintează procesele-verbale de constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, șefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism sau, după caz, președintelui consiliului județean Galați, primarului Municipiului Galați sau persoanei împuternicite de aceștia.

 • 3. Serviciul de protecție a mediului

Art. 41. Șeful serviciului de protecție a mediului din cadrul Poliției Locale se subordonează directorului general al Poliției Locale și are următoarele atribuții specifice, în funcție de responsabilitățile încredințate:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului Poliției Locale cu atribuții în verificarea și asigurarea respectării legii în domeniul protecției mediului, conform atribuțiilor prevăzute de lege;

 • b) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

 • c) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • d) ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

 • e) stabilește măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului și răspunde de modul de îndeplinire a acestora;

 • f) gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

 • g) informează de îndată conducerea Poliției Locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului și ține evidența acestora;

 • h) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • i) desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • j) întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă directorului general al Poliției Locale;

 • k) stabilește, gestionează și controlează măsurile de securitate, protecție și măsurile de asigurare a confidențialității datelor, nivelul de acces și regulile de folosire.

Art. 42. În domeniul protecției mediului, polițistul local are următoarele atribuții:

 • a) controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale;

 • b) sesizează autorităților și instituțiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

 • c) participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor;

 • d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/servicii publice de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

 • e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

 • f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;

 • g) verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

 • h) verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

 • i) verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților;

 • j) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a) - i), stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.

 • 4. Serviciul control activități comerciale

Art. 43. Șeful serviciului de control al activității comerciale se subordonează directorului general al Poliției Locale și are următoarele atribuții specifice, în funcție de responsabilitățile încredințate:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului Poliției Locale cu atribuții în verificarea activității comerciale;

 • b) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

 • c) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • d) ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

 • e) stabilește măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului și răspunde de modul de îndeplinire a acestora;

 • f) gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

 • g) informează de îndată conducerea Poliției Locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului și ține evidența acestora;

 • h) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • i) desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • j) întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă directorului general al Poliției Locale;

 • k) stabilește, gestionează și controlează măsurile de securitate, protecție și măsurile de asigurare a confidențialității datelor, nivelul de acces și regulile de folosire.

Art. 44. În domeniul controlului activității comerciale, polițistul local are următoarele atribuții:

 • a) acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale;

 • b) verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatori economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în piețele agroalimentare, târguri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor agroalimentare;

 • c) verifică existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

 • d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

 • e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;

 • f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;

 • g) identifică mărfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Galați sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor servicii/instituții de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

 • h) verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în competența autorităților administrației publice locale;

 • i) cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

 • j) verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a produselor comercializate și a serviciilor și sesizează autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli;

 • k) verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu actele și faptele de comerț desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

 • l) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a) - j), stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.

 • 5. Biroul evidența persoanelor

Art. 45. Conducătorul biroului evidența persoanelor se subordonează directorului general al Poliției Locale și are următoarele atribuții specifice, în funcție de responsabilitățile încredințate:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului Poliției Locale cu atribuții în domeniul evidenței persoanelor;

 • b) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către funcționarii publici din Poliția Locală, din subordine, a actelor normative ce reglementează activitatea de evidență a persoanelor;

 • c) asigură cunoașterea și respectarea întocmai de către întregul personal din Poliția Locală a prevederilor legale ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • d) participă, alături de conducerea Poliției Locale, la încheierea protocoalelor standard de cooperare cu serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor pe linia distribuirii de cărți de alegător și a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

 • e) colaborează cu șefii serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor în vederea realizării sarcinilor privind distribuirea cărților de alegător și a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

 • f) urmărește și răspunde de punerea în aplicare de către funcționarii publici din Poliția Locală, din subordine, a prevederilor protocoalelor standard încheiate cu serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor;

 • g) ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

 • h) întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă directorului general al Poliției Locale;

 • i) stabilește, gestionează și controlează măsurile de securitate, protecție și măsurile de asigurare a confidențialității datelor, nivelul de acces și regulile de folosire.

Art. 46. În domeniul evidenței persoanelor, polițistul local are următoarele atribuții:

 • a) înmânează cărțile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

 • b) cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • c) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

 • 6. Serviciul financiar-contabilitate

Art. 47. Serviciul financiar-contabilitate se subordonează în exclusivitate directorului general al Poliției Locale și are următoarele atribuții:

 • - organizează și răspunde de activitatea financiar-contabilă a Poliției Locale;

 • - exercită controlul financiar preventiv;

 • - analizează, întocmește și propune proiectul bugetului de venituri și cheltuieli;

 • - ține evidența registrelor de contabilitate obligatorii, respectiv: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Cartea mare, în conformitate cu prevederile legale;

 • - urmărește și răspunde de operațiunile care stau la baza întocmirii balanței de verificare și întocmește bilanțul trimestrial și anual;

 • - asigură calcularea, reținerea și depozitarea garanțiilor materiale;

 • - ține evidența patrimoniului, înregistrează cantitativ și valoric mijloacele fixe și obiectele de inventar în registrele prevăzute de lege;

 • - organizează, conform legii, inventarierea bunurilor instituției;

 • - transmite contul de execuție lunar și bilanțul contabil la direcția economică din cadrul Primăriei Municipiului Galați;

 • - urmărește efectuarea cheltuielilor de personal, cheltuielilor materiale și de investiții și a cheltuielilor de protocol;

 • - participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • - participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • - participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • - cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;

 • - acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice;

 • - cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • - constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare.

 • - stabilește, gestionează și controlează măsurile de securitate, protecție și măsurile de asigurare a confidențialității datelor, nivelul de acces și regulile de folosire.

 • 7. Serviciul resurse-umane, salarizare, instruire personal și protecția muncii

Art. 48. Serviciul resurse-umane, salarizare, instruire personal și protecția muncii se subordonează nemijlocit directorului general al Poliției Locale și are următoarele atribuții:

 • - răspunde de implementarea politicii de personal, respectarea prevederilor legale în materie, pregătirea profesională a personalului, evaluarea periodică și atestarea acestuia;

 • - propune conducerii Poliției Locale o strategie de asigurare cu personal și urmărește implementarea acesteia;

 • - propune modificări de structuri organizatorice și de personal ale structurilor aparatului propriu al Poliției Locale și pregătește documentația necesară;

 • - propune variante de actualizare a organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare;

 • - asigură asistența de specialitate în întocmirea fișelor posturilor și fișelor de evaluare a personalului contractual și pentru funcționarii publici din instituție;

 • - stabilește drepturile salariale care li se cuvin salariaților, inclusiv premiile și alte indemnizații;

 • - centralizează foile colective de prezență și verifică concediile de odihnă, concediile medicale, obligațiile și învoirile acordate în lună personalului Poliției Locale;

 • - organizează la nivelul instituției acțiunea de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale salariaților.

 • - întocmește, eliberează și avizează periodic legitimații de acces în instituție, ecusoane, legitimații de control și urmărește recuperarea lor la încetarea raporturilor de muncă;

 • - colaborează cu medicul de medicina muncii în vederea asigurării examenului medical al angajare și controlul medical periodic;

 • - păstrează carnetele de muncă ale salariaților din aparatul propriu operând toate modificările intervenite ca urmare a schimbării funcției, clasei, gradului / treptei profesionale, modificării salariului, etc.;

 • - înregistrează personalul nou angajat și modificările intervenite în activitatea celui existent, în registrul general de evidență a salariaților;

 • - răspunde de întocmirea proiectului anual de perfecționare a personalului din aparatul propriu;

 • - întocmește lucrările necesare pentru promovarea personalului, urmare a evaluării performanțelor profesionale individuale;

 • - întocmește lucrările necesare acordării salariului de merit pentru rezultate deosebite;

 • - asigură secretariatul și urmărește desfășurarea perioadei de stagiu a funcționarilor publici debutanți în funcția publică;

 • - participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • - participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • - participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • - cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;

 • - acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice;

 • - cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • - constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin.

 • (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare.

 • - organizează instruirea personalului, verifică periodic starea de pregătire a acestuia;

 • - elaborează materialele didactice necesare pregătirii profesionale;

 • - conduce nemijlocit procesul de pregătire profesională;

 • - asigură instruirea personalului pe linie de protecția muncii, în condițiile legii;

 • - stabilește, gestionează și controlează măsurile de securitate, protecție și măsurile de asigurare a confidențialității datelor, nivelul de acces și regulile de folosire.

Art. 49. Biroul salarizare din cadrul serviciului resurse-umane, salarizare, instruire personal și protecțiua muncii se subordonează șefului de serviciu și are următoarele atribuții principale:

 • - asigură calculul drepturilor salariale și a contribuțiilor unității;

 • - calculează drepturile salariale conform pontajului;

 • - actualizează în permanență modificările legislative în cadrul programului de salarizare;

 • - operează în timp modificările salariale;

 • - păstrează evidența învoirilor și absențelor nemotivate;

 • - centralizează graficele de plecare în concediu de odihnă;

 • - centralizează și verifică certificatele medicale;

 • - întocmește și depune declarațiile lunare către instituțiile de stat;

 • - întocmește fluturașii de salarii;

 • - informează angajații cu privire la modificările drepturilor salariale;

 • - asigură completarea și transmiterea formalităților necesare către bancă pentru întocmirea cardurilor de salarii;

 • - gestionează o situație corectă a conturilor de carduri;

 • - întocmește lunar situația pentru plata drepturilor salariale și o transmite corect și la timp serviciului financiar-contabilitate, pentru a face viramentele;

 • - anunță banca în cazul plecării unui salariat pentru reglarea creditelor aferente cardurilor de salarii;

 • - întocmește rapoartele lunare cu privire la costurile de personal;

 • - contribuie la fundamentarea sistemului de salarizare;

 • - întocmește lunar statele de funcții nominale;

 • - realizează fișe fiscale;

 • -  stabilește, gestionează și controlează măsurile de securitate, protecție și măsurile de asigurare a confidențialității datelor, nivelul de acces și regulile de folosire.

 • 8. Serviciul achiziții, administrativ și contracte

Art. 50. Serviciul achiziții, administrativ și contracte este subordonat nemijlocit directorului general al Poliției Locale și are următoarele atribuții:

 • - asigură gestionarea conform legii, executarea lucrărilor de întreținere și utilizarea rațională a bunurilor mobile și imobile, a mijloacelor fixe și instalațiilor aferente acestora, a obiectelor de inventar, materialelor și o biectelor de folosință scură și de durată din dotarea instituției;

 • - asigură achiziționarea, evidența, păstrarea și depozitarea mijloacelor tehnice din dotarea Poliției Locale;

 • - ia măsuri pentru gospodărirea rațională a energiei electrice, combustibililor, apei, rechizitelor și altor materiale și obiecte de folosință și consum;

 • - urmărește și răspunde de buna exploatare a aparatelor telefonice mobile, a stațiilor de radio-emisie recepție, mijloacelor auto, armamentului și muniției, a instalațiilor de înregistrare video și a celor de sonorizare din dotare;

 • - coordonează activitatea mijloacelor de transport auto și șoferilor punând la dispoziție și deservind cu autoturismele din dotare întreaga activitate a instituției;

 • - asigură asistența tehnică pentru instalațiile aferente, spațiilor (clădiri) aflate în folosință;

 • - propune reparații ale mobilierului și instalațiilor aferente spațiilor aflate în folosință, urmărește realizarea lucrărilor respective și participă la recepționarea acestora;

 • - face propuneri pentru planul de aprovizionare cu materiale de întreținere, piese de schimb, inventar gospodăresc, rechizite și formulare tipizate;

 • - răspunde de depozitarea și conservarea materialelor, echipamentelor de birou și asigură distribuirea acestora structurilor instituției;

 • - face propuneri pentru planul de aprovizionare cu materiale, utilaje și accesorii specifice pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

 • - întocmește, afișează și instruiește personalul cu regulile generale specifice cuprinse în Planul de evacuare în caz de incendiu;

 • - răspunde de aplicarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor în clădirea și spațiile aparținând Poliției Locale;

 • - face propuneri de reparații curente și capitale la clădirea aparținând instituției;

 • - încheie și urmărește derularea contractelor cu furnizorii de utilități (apă - canal, căldură, energie electrică, salubritate, etc.);

 • - răspunde de exploatarea în condiții optime a aparatelor de copiat, a instalațiilor de aer condiționat și a centralelor și aparatelor telefonice fixe și mobile;

 • -  urmărește derularea contractelor privind lucrările de întreținere și reparații curente a bunurilor, autovehicolelor și clădirii din administrarea instituției;

 • - întocmește documentația privind achizițiile de bunuri și materiale, obiecte de inventar, obiecte de folosință scurtă și de durată, rechizite, birotică, tipizate, etc., urmărind derularea contractelor de achiziție, primirea, păstrarea și eliberarea acestora;

 • - asigură condiții pentru arhivarea în condiții legale a documentelor și actelor Poliției Locale a Municipiului Galați;

 • - stabilește, gestionează și controlează măsurile de securitate, protecție și măsurile de asigurare a confidențialității datelor, nivelul de acces și regulile de folosire.

 • 9. Serviciul juridic, evidență contravenții

Art. 51. Este subordonat nemijlocit directorului general al Poliției Locale și are următoarele atribuții:

 • - avizează pentru legalitate deciziile conducerii Poliției Locale și actele cu caracter juridic;

 • - colaborează la întocmirea proiectelor de hotărâri și a dispozițiilor primarului pentru îmbunătățirea activității în domeniile specifice;

 • - analizează și avizează de legalitate deciziile privind problemele de personal (organizare, reorganizare, încadrări în muncă, încetarea relațiilor de serviciu, aplicarea de sancțiuni disciplinare, etc.);

 • - participă la întocmirea și negocierea contractelor în care Poliția Locală este parte, avizându-le din punct de vedere juridic;

 • - sesizează conducerea Poliției Locale cu orice aspecte legate de nerespectarea legislației în vigoare pe care le constată în activitatea structurilor proprii;

 • - transmite la solicitarea instanțelor judecătorești sau a altor organe, relațiile solicitate sau copii de pe acte;

 • - asigură reprezentarea Poliției Locale în fața instanțelor judecătorești de toate gradele, pe bază de delegație;

 • - promovează la inițiativa conducerii, acțiuni judecătorești pentru recuperarea debitelor, pe baza propunerilor și documentelor puse la dispoziție de conducerea Poliției Locale;

 • - formulează apeluri, recursuri și redactează acțiuni judecătorești și întâmpinări;

 • - ține evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

 • - aduce la cunoștința structurilor Poliției Locale a actelor cu caracter normativ în vigoare;

 • - întocmește răspunsuri din punct de vedere juridic la adrese și sesizări înregistrate la sediul instituției;

 • - participă, atunci când se impune (e cazul), la acțiunile de control ale celorlalte servicii;

 • - participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • - participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • - constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

 • - participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • - cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;

 • - acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice;

 • - cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • - constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin.

 • (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare.

 • - stabilește, gestionează și controlează măsurile de securitate, protecție și măsurile de asigurare a confidențialității datelor, nivelul de acces și regulile de folosire.

Art. 52. Biroul evidență contravenții din cadrul serviciului juridic, evidență contravenții se subordonează șefului de serviciu și are următoarele atribuții principale:

 • - înregistrează plângerile depuse împotriva proceselor-verbale de contravenție și ține evidența dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată;

 • - ține evidența proceselor-verbale de contravenție emise de către instituție;

 • - distribuie formularele de procese-verbale de contravenție către agenții constatatori;

 • - redactează și înaintează Judecătoriei Galați cererea de înlocuire a amenzii cu sancțiunea obligării la prestarea unei activități în folosul comunității;

 • - înaintează Primăriei Municipiului Galați procesul-verbal de contravenție neatacat în termenul prevăzut de lege, în vederea executării silite;

 • - ține evidența proceselor-verbale de contravenție înaintate Primăriei Municipiului Galați, în vederea executării silite;

 • - când identitatea contravenientului nu este cunoscută, colaborează cu I.P.J Galați și I.J.J. Galați în vederea identificării persoanei și face demersurile legale pentru afișarea procesului verbal.

 • 10. Serviciul control intern

Art. 53. Serviciul control intern este subordonat nemijlocit directorului general al Poliției Locale și are următoarele atribuții:

 • - să verifice ca personalul Poliției Locale să se prezinte la serviciu în condiții corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin și să nu consume băuturi alcoolice pe timpul executării sarcinilor de serviciu;

 • - să cunoască planurile de pază pentru a controla modul de efectuare a atribuțiilor de serviciu de către personalul de execuție al Poliției Locale Galați;

 • - desfășoară acțiuni de control privind modul de efectuare a serviciului de către personalul Poliției Locale Galați;

 • - verifică prezența personalului Poliției Locale Galați în posturile repartizate conform planificării serviciului din care face parte;

 • - verifică planificările, buletinul postului și registrele de intrare-ieșire, în vederea constatării conformității acestor documente;

 • - verifică existența carnetului postului, precum și gradul de completare a acestuia;

 • - verifică existența, în dotarea personalului Poliției Locale Galați, a echipamentelor necesare executării atribuțiilor de serviciu; informează șeful ierarhic cu privire la modul de păstrare și utilizare a amenajărilor tehnice de către personalul Poliției Locale Galați;

 • - verifică dacă ținuta de serviciu este purtată și întreținută corespunzător, atât pe timpul executării serviciului, cât și pe timpul deplasării de la și către domiciliul personalului Poliției Locale Galați;

 • - efectuează acțiuni de control în birourile din incinta sediului Poliției Locale Galați, atât pe holuri, cât și în curtea exterioară, în vederea asigurării curățeniei la locul de muncă, precum și a respectării normelor de conduită în relațiile de muncă;

 • - monitorizează atitudinea personalului Poliției Locale Galați, atât în timpul serviciului, cât și în afara lui;

 • - monitorizează activitatea personalului Poliției Locale Galați cu atribuții de coordonare și control, cu privire la modul în care își îndeplinește atribuțiile de serviciu, dacă preia din teren problemele raportate de către personalul din subordine și dacă rezolvă aceste aspecte;

 • - întocmește rapoarte cu privire la situațiile constatate în teren, pe care le prezintă directorului general al Poliției Locale;

 • - comunică cu personalul de execuție și de conducere și raportează nemulțumirile acestora șefului ierarhic;

 • - propune măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate în activitatea Poliției Locale Galați, în vederea îmbunătățirii activității;

 • - identifică și informează cu privire la existența factorilor de risc în activitatea desfășurată de către personalul Poliției Locale Galați;

 • - verifică modul în care sunt duse la îndeplinire măsurile dispuse de către directorul general al Poliției Locale Galați, dacă persoanele competente împuternicite le-au îndeplinit, în ce timp și în ce măsură;

 • - pe timpul desfășurării acțiunilor de control, întocmește raport personalului Poliției Locale Galați, care este găsit dormind în post, sub influența băuturilor alcoolice sau care nu se află în post la momentul efectuării controlului;

 • - în exercitarea atribuțiilor de serviciu, va purta ținută civilă, va face testări cu detectoare de alcool, va fotografia și va filma orice împrejurare care prejudiciază imaginea Poliției Locale Galați;

 • - pe timpul efectuării serviciului, folosesc autoturismele și alte mijloace tehnice aflate în dotarea Poliției Locale Galați;

 • - sesizează dispeceratul Poliției Locale Galați ori de câte ori ia la cunoștință de comiterea de fapte antisociale, pentru a fi luate măsurile legale ce se impun;

 • - participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • - participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • - constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

 • - participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • - cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;

 • - acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice;

 • - cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • - constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare.

 • - îndeplinește și alte atribuții specifice Serviciului control intern;

 • - stabilește, gestionează și controlează măsurile de securitate, protecție și măsurile de asigurare a confidențialității datelor, nivelul de acces și regulile de folosire.

 • 11. Cabinetul secretariat și relații cu publicul

Art. 54. Este subordonat nemijlocit directorului general al Poliției Locale și are următoarele atribuții principale:

 • - organizează și asigură evidența documentelor în cadrul Poliției Locale;

 • - primește, înregistrează și prezintă conducerii întreaga corespondență și o repartizează conform rezoluției;

 • - execută lucrări de multiplicare, dactilografiere, etc.;

 • - asigură primirea cetățenilor în audiență la conducerea instituției și urmărește comunicarea în termen a răspunsurilor către petenți;

 • - participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • - cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • - constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare.

 • - stabilește, gestionează și controlează măsurile de securitate, protecție și măsurile de asigurare a confidențialității datelor, nivelul de acces și regulile de folosire.

 • 12. Biroul bază de date, dispecerat și monitorizare video

Art. 55. Biroul baza de date, dispecerat și monitorizare video este structura operativă centrală care asigură conducerea în timp real a activităților specifice Poliției Locale, centralizarea datelor și informațiilor rezultate din activitatea curentă și asigură colaborarea operativă cu Poliția Română, Jandarmeria și celelalte instituții de specialitate.

Art. 56. (1) Poliția Locală poate înființa dispecerate proprii pentru:

 • a) coordonarea activității personalului propriu și intervenția la evenimente, verificarea în baza de date a Ministerului Administrației și Internelor a persoanelor și autovehiculelor oprite pentru verificări, în condițiile legii și ale protocoalelor de colaborare încheiate cu structurile abilitate din cadrul ministerului;

 • b) intervenția la obiectivele asigurate cu pază aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local.

 • (2) Proiectarea, modificarea, instalarea, conectarea și întreținerea sistemelor de alarmare la obiectivele asigurate cu pază de către poliția locală se realizează de către societăți licențiate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției, în condițiile stabilite de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

 • (3) În funcționare, dispeceratele de monitorizare ale poliției locale asigură preluarea directă a semnalelor de la sistemele conectate, verificarea și alertarea echipajelor de intervenție, astfel încât să fie respectați timpii contractuali asumați și cei maximali stabiliți de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

 • (4) La dispeceratele de monitorizare ale poliției locale se conectează doar obiectivele asigurate cu pază de Poliția Locală.

Art. 57. (1) Poliția Locală poate monitoriza sistemele de alarmare la obiectivele asigurate cu pază de către aceasta, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a) deține tehnica necesară recepționării semnalelor de la sistemele proprii, în conformitate cu standardele europene sau naționale în vigoare;

 • b) deține personal angajat și avizat, necesar pentru asigurarea programului permanent al dispeceratului;

 • c) dispune de un sediu corespunzător standardelor europene sau naționale în vigoare;

 • d) deține echipamente de comunicații pentru alertarea echipajelor mobile de intervenție cu posibilitatea asigurării timpilor stabiliți.

(2) Convorbirile dispecerului se înregistrează și se arhivează pe o perioadă de 30 de zile.

Art. 58. Biroul baza de date, dispecerat și monitorizare video are următoarele atribuții :

 • - colectează datele și informațiile rezultate din activitatea tuturor serviciilor operative ale Poliției Locale;

 • - centralizează și evaluează permanent în timp real, datele și informațiile rezultate din activitatea tuturor serviciilor operative ale Poliției Locale, evaluează principalele tendințe de evoluție a problematicii din competență și elaborează, pe această bază, documente de planificare și informare;

 • - elaborează și prezintă zilnic la începerea programului de lucru, sinteza principalelor fapte și evenimente ce au avut loc pe raza Municipiului Galați care este prezentată directorului general și Primarului Municipiului Galați;

 • - asigură elaborarea documentelor pentru informarea zilnică a primarului cu privire la problemele care reclamă soluționarea la nivelul serviciilor primăriei;

 • - asigură legătura cu Poliția Română, Jandarmeria Română și alte entități cu care Poliția Locală intră în relații pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale;

 • - elaborează proiectele documentelor de planificare a acțiunilor comune cu Poliția Română și Jandarmeria Română;

 • - gestionează toate problemele de cooperare - conlucrare ale Poliției Locale;

 • - asigură primirea rapoartelor de la personalul care acționează în teren și informează ori de câte ori este nevoie, conducerea Poliției Locale în legătură cu evoluția situației operative;

 • - asigură transmiterea deciziilor conducerii Poliției Locale către structurile din subordine și urmărește executarea lor;

 • - asigură coordonarea operațională a activităților specifice desfășurate în teren, conducerea - cooperarea operativă cu Poliția Română și Jandarmeria Română în acțiuni complete, precum și evidența documentelor și activităților specifice;

 • - asigură supravegherea permanentă a echipamentelor de monitorizare a sistemelor de alarmă, a camerelor video și informează imediat factorii în drept pentru gestionarea evenimentelor apărute;

 • - asigură funcționalitatea mijloacelor de comunicație radio și fir destinate asigurării canalelor de comunicații cu structurile Poliției Locale;

 • - implementează în bazele de date ale Poliției Locale elementele stabilite prin programele de aplicație specifice;

 • - asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date și protecția informațiilor clasificate;

 • - cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • - asigură buna funcționare a sistemului informativ al Poliției Locale, precum și legătura acestuia cu alte cu alte sisteme informatice;

 • - coordonează și urmărește permanent modul în care se realizează accesul unității la serviciile rețelei de internet și răspunde de realizarea din punct de vedere tehnic a programelor web a Poliției Locale;

 • - asigură administrarea bazelor de date;

 • - stabilește strategia de informatizare pe termen scurt, mediu și lung a Poliției Locale;

 • - stabilește, gestionează și controlează drepturile de acces la informațiile din bazele de date aflate în competență, măsurile de securitate, protecție și măsurile de asigurare a confidențialității datelor, nivelul de acces și regulile de folosire;

 • - pune în valoare resursele informaționale centralizate (informații, imagini video și date statistice centralizate, bănci de date, rapoarte, etc.), necesare luării deciziilor de către factorii de răspundere din cadrul Poliției Locale.

CAPITOLUL VI. Alte dispoziții

Art. 59. Poliția Locală a Municipiului Galați se organizează prin preluarea posturilor și personalului Poliției Comunitare, precum și ale structurilor din aparatul de specialitate al primarului, responsabil cu controlul privind disciplina în construcții, protecția mediului, comerț, evidența persoanelor.

Art. 62. Polițistul local este învestit cu exercițiul autorității publice, pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor și a îndatoririlor de serviciu, în limitele competențelor stabilite prin lege, și beneficiază de dispozițiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității de stat.

Art. 61. (1) După numirea în funcție, polițiștii locali care au atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, precum și cei cu atribuții în domeniul circulației rutiere, proveniți din structurile poliției comunitare sunt obligați ca, în termen de 5 ani, să urmeze un program de formare inițială organizat într-o instituție de învățământ din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.

 • (2) După numirea în funcție, polițiștii locali care au atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, precum și cei cu atribuții în domeniul circulației rutiere, selecționați ulterior operaționalizării structurilor Poliției Locale, în condițiile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 155/2010, sunt obligați ca, în termen de un an, să urmeze un program de formare inițială organizat într-o instituție de învățământ din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.

 • (3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) și (2) polițiștii locali care provin din structurile de ordine și siguranță publică ale Ministerului Administrației și Internelor, precum și cei care au urmat un program de pregătire inițială într-o instituție de învățământ din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.

 • (4) Durata programelor de formare prevăzute la alin. (1) și (2) este de minimum 3 luni.

 • (5) Finalizarea programelor de formare prevăzute la alin. (1) și (2) se face prin examen de absolvire, conform planului de învățământ. În urma promovării examenului, polițiștii locali obțin un certificat de absolvire eliberat, în condițiile legii, de către instituția organizatoare.

 • (6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă, după expirarea perioadei de 5 ani prevăzute la alin. (1), respectiv a celei de un an prevăzute la alin. (2), polițistul local nu a absolvit programul de formare inițială, acesta este eliberat din funcția publică.

 • (7) Contravaloarea cheltuielilor de școlarizare individuale ale polițiștilor locali aferente programelor de formare prevăzute la alin. (1) și (2) se suportă din bugetul Poliției Locale sau din bugetul local, după caz.

 • (8) Modul de organizare a programelor de formare prevăzute la alin. (1) și (2) și structura programelor de învățământ se stabilesc prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale.

 • (9) Formarea profesională a personalului cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local se realizează în condițiile Legii nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare.

 • (10) Condițiile de încadrare pentru personalul din compartimentele responsabile cu protecția mediului și activitatea comercială, precum și a personalului cu atribuții de control pe linia disciplinei în construcții se stabilesc pe baza prevederilor legale în domeniu și ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale.

Art. 62. În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul Poliției Locale, pe lângă drepturile salariale stabilite potrivit prevederilor legale, mai are dreptul și la:

 • a) decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interesul serviciului;

 • b) încadrarea activității în condiții deosebite, speciale sau alte condiții de muncă, potrivit legii;

 • c) asigurarea de către consiliul local al Municipiului Galați, a asistenței juridice a polițistului local pentru fapte săvârșite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuțiilor de serviciu, la propunerea primarului;

 • d) lunar, beneficiază de normă de hrană în cuantum de 720 (șaptesutedouăzeci) lei, conform legislației în vigoare, cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli;

 • e) asigurarea despăgubirilor de viață, de sănătate și de bunuri în condițiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a poliției locale și în limita bugetului aprobat de consiliul local.

Art. 63. (1) În timpul serviciului, polițiștii locali care asigură ordinea publică și intervenția poartă de regulă uniforma de serviciu și exercită atribuțiile prevăzute în fișa postului, potrivit prevederilor prezentului regulament.

 • (2) În timpul serviciului, polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice și cei care asigură paza obiectivelor poartă obligatoriu uniforma de serviciu și exercită atribuțiile prevăzute în fișa postului, potrivit prevederilor prezentului regulament.

 • (3) În timpul serviciului, polițiștii locali din celelalte structuri ale Poliției Locale Galați își desfășoară activitatea în ținută civilă și exercită atribuțiile prevăzute în fișa postului, potrivit prevederilor prezentului regulament.

Art. 64. (1) Parcul auto al Poliției Locale Galați se va forma prin preluarea autoturismelor de la Poliția Comunitară Galați și prin achiziționarea de autoturisme noi, pentru structurile nou înființate.

 • (2) Conform art. 2, alin. (2) din O.U.G. nr. 55/2010, autoturismele din cadrul Poliției Locale, care desfășoară activități specifice vor fi exceptate de la reducerea cu 50% a consumului lunar de carburanți.

 • (3) Pentru buna desfășurare a activității Poliției Locale, este obligatoriu dotarea cu minim două autoturisme pentru fiecare compartiment.

Art. 65. Pentru structurile nou înființate în cadrul Poliției Locale Galați, respectiv serviciul disciplina în construcții și afișajul stradal, control activitate comercială, protecția mediului și evidența persoanelor, sunt necesare următoarele dotări: calculatoare, imprimante, aparatură foto-video, articole de mobilier, scaune, mochetă, etc.

Art. 66. În vederea preluării personalului poliției comunitare, precum și a personalului din structurile aparatului de specialitate al primarului responsabil cu controlul privind disciplina în construcții, protecția mediului și comerț, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 155/2010, autoritățile administrației publice locale au obligația de a solicita Agenției Naționale a Funcționarilor Publici echivalarea funcțiilor specifice de polițist local cu funcții publice generale, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 67. Poliția Locală poate deține în folosință din patrimoniul Municipiului Galați, imobile și mijloace de transport. Armamentul, muniția, echipamentele și aparatura tehnică specifică necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor, se asigură de la bugetul local.

Art. 68. Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Poliției Locale Galați se asigură din bugetul local și din venituri proprii obținute din servicii prestate.

Art. 69. Ziua Poliției Locale a Municipiului Galați se sărbătorește, în fiecare an, la 21 Mai.

Art. 70. Descrierea uniformei de serviciu, a legitimatiei de serviciu si a insemnelor distinctive de ierarhizare ale personalului Politiei Locale a Municipiului Galati, conform anexelor nr. 1-3 care fac parte din prezentul regulament de organizare și funcționare a Poliției Locale Galați:

ANEXA Nr. 1

Articolele din care se compune uniforma polițiștilor locali și a personalului contractual cu atribuții în domeniul pazei a obiectivelor de interes local și durata maximă de uzură.

|Nr. | |crt.| | | |____|

Denumirea articolului

| Durata maximă

| de uzură

| - an -

________|_______________

| 1|

|____|

Costum de vară

| 2

________|_______________

| 2|

|____|

Costum de iarnă

| 3

________|_______________

| 3|

|____|

Șapcă pentru costum de vară

| 2

________|_______________

| 4|

|____|

Șapcă pentru costum de iarnă

| 3

________|_______________

| 5|

|____|

Basc

| 2

________|_______________

| 6|

|____|

Șepcuță cu cozoroc

| 2

________|_______________

| 7|

|____|

Pălărie (femei)

| 2

________|_______________

| 8|

|____|

Căciulă

| 3

________|_______________

| 9|

|____|

Cravată

| 1

________|_______________

| 10|

|____|

Fular

| 3

________|_______________

11|

____|

Cămașă                                                            |

_________________________________________________________|__

1/2

12|

____|

Cămașă-bluză                                                |

_________________________________________________________|__

1

13|

____|

Scurtă de vânt                                              |

_________________________________________________________|__

2

14|

____|

Pulover |

_________________________________________________________|__

2

15|

____|

Costum de intervenții de vară                             |

_________________________________________________________|__

2

16|

____|

Costum de intervenții de iarnă                            |

_________________________________________________________|__

2

17|

____|

Pelerină de ploaie                                         |

_________________________________________________________|__

3

18|

____|

Geacă/Scurtă îmblănită                                   |

_________________________________________________________|__

3

19|

____|

Mănuși din piele                                            |

_________________________________________________________|__

3

20|

____|

Pantofi de vară de culoare neagră                         |

_________________________________________________________|__

1

21|

____|

Pantofi de iarnă de culoare neagră                        |

_________________________________________________________|__

2

22|

____|

Ghete/Bocanci din piele de culoare neagră                |

_________________________________________________________|__

2

23|

____|

Centura din piele |

_________________________________________________________|__

6

24|

____|

Curea din piele |

_________________________________________________________|__

6

25|

____|

Portcarnet |

_________________________________________________________|__

6

26|

____|

Portbaston din piele | _________________________________________________________|__

6

27|

____|

Emblema pentru șapcă, basc, căciulă, pălărie și șepcuță |

_________________________________________________________|__

1

28|

____|

Ecuson |

_________________________________________________________|__

1

29|

____|

Insignă pentru piept                                       |

_________________________________________________________|__

1

30|

____|

Epoleți                                                        |

_________________________________________________________|__

31|

____|

Portcătușe din piele                                       |

_________________________________________________________|__

6

32|

____|

Fes |

_________________________________________________________|__

1

33|

____|

Vestă                                                             |

_________________________________________________________|__

1

34|

____|

Tricou |

_________________________________________________________|__

1/2

NOTE:

ANEXA Nr. 2

Descrierea uniformei de serviciu, a legitimației de serviciu și a însemnelor distinctive de ierarhizare ale polițiștilor locali și ale personalului contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local

 • A. Uniforma de serviciu

Uniforma de serviciu pentru personalul poliției locale este confecționată în varianta vară-iarnă și se compune din:

 • I, 2. Haina/Sacoul se confecționează din stofă/tergal de culoare neagră, în varianta de vară, respectiv iarnă.

Croiala este dreaptă, puțin cambrată în talie (pentru a acoperi în întregime bazinul). Se încheie la un rând de nasturi.

Spatele hainei se confecționează din două bucăți, având cusătura pe mijloc, fără șliț. Are în partea inferioară, lateral, două buzunare ascunse, prevăzute cu clapă.

Haina/Sacoul este prevăzută/prevăzut pe umeri cu platcă pentru epoleți. Haina/Sacoul se poartă cu cămașă de culoare bleu și cravată de culoare neagră.

Pantalonul, în varianta vară-iarnă, se confecționează din aceleași materiale ca și haina, fiind de culoare neagră. Are croiala dreaptă, fără manșetă, lungimea poate ajunge până la partea superioară a tocului încălțămintei, iar lărgimea ei este între 210 - 250 mm, în raport cu talia.

Pantalonul este prevăzut cu două buzunare laterale și un buzunar la spate, închis cu clapă și nasture.

Pantalonul se confecționează cu betelie obișnuită și este prevăzut cu 4 găici lungi de 70 mm și late de 20 mm, prinse în partea superioară prin cusătura beteliei, iar în partea inferioară prinse cu nasture de format mic, astfel încât pantalonul să permită portul centurii a cărei lățime este de 50 mm.

Fusta, în variantă de vară, se confecționează, din același material ca și haina, fiind de culoare neagră. Croiala este dreaptă, lărgimea stabilindu-se în raport cu talia, iar lungimea este de 50 milimetri sub rotula genunchiului. Se poartă în locul pantalonului numai la costumul de vară.

3, 4. Șapca se confecționează din același material cu costumul de vară sau de iarnă, după caz.

Calota șepcii este de formă ovală, cu distanța de 20 mm între diametrul lățimii și diametrul lungimii, este întinsă cu ajutorul unei sârme din oțel, pentru a-și menține forma.

Banda are diametrul ce rezultă din mărimea șepcii și se confecționează din carton tare.

Pe partea exterioară a benzii se aplică o bandă de culoare gri țesută cu frunze de stejar. Șapca este căptușită cu țesătură de culoare asortată calotei.

Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovalizată, și se fixează la șapcă, înclinat.

Șapca este prevăzută deasupra cozorocului cu un șnur dublu de culoare neagră. Capetele șnurului sunt prinse pe linia colțurilor cozorocului cu câte un buton de culoare galbenă. Șapca are aplicată, în față - la centru - pe bandă, emblema.

Cozorocul de la șapca șefului poliției locale este prevăzut cu 3 rânduri de frunze de stejar, pentru șefii de servicii cu două rânduri de frunze de stejar, pentru șefii de birouri și compartimente cu un rând de frunze de stejar, iar pentru funcționarii publici de execuție acesta este simplu.

Frunzele de stejar se confecționează din metal de culoare gri-argintiu.

 • 5. Bascul se confecționează din stofă tip postav, este de culoare neagră, iar în lateral, pe partea stângă, se aplică emblema.

 • 6. Șepcuța cu cozoroc se confecționează din țesătură tip bumbac (tercot) de culoare neagră. Calota se confecționează în clini și are inscripționat pe mijlocul ei "POLIȚIA LOCALĂ".

La spate este prevăzută cu un sistem reglabil de strângere.

În față, sub inscripția "POLIȚIA LOCALĂ", este aplicată emblema pentru coifură.

 • 7. Pălăria pentru persoanele de sex feminin se confecționează din material textil (fetru) de culoare neagră; deasupra borului se montează o bandă pe care se aplică emblema specifică.

 • 8. Căciula este de culoare neagră, confecționată din stofă tip postav, prevăzută cu două clape din blană naturală de ovine.

Clapa din față este rotunjită, iar cea din spate formează două urechi laterale, prevăzute cu doi nasturi și o bentiță pentru încheierea acestora deasupra capului sau sub bărbie.

La mijlocul clapei din față se aplică emblema.

Căciula este căptușită cu țesătură, asortată la culoarea calotei.

Pentru șeful poliției locale, blana de la căciulă este din astrahan (caracul).

 • 9. Cravata se confecționează din țesătură tip mătase și este de culoare neagră.

 • 10. Fularul se confecționează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră.

 • II. Cămașa se confecționează din țesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu; mâneca este scurtă sau lungă.

Se poartă cu cravată sub veston sau scurtă de vânt.

 • 12. Cămașa-bluză se confecționează din țesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu, închisă la gât și încheiată cu 5 nasturi; în partea superioară are două buzunare cu burduf și clape care se încheie cu câte un nasture de format mic.

Cămașa-bluză se poartă deschisă la gât.

Cămașa cu mânecă scurtă și cămașa-bluză sunt prevăzute pe umeri cu platcă pentru epoleți.

 • 13. Scurta de vânt se confecționează din tercot impermeabilizat, de culoare neagră.

Se poartă deschisă la gât, putând fi purtată și închisă datorită croiului cu revere răsfrânte; se încheie cu fermoar pe interior și la 4 nasturi pe exterior.

În partea de jos și la mâneci este prevăzută cu elastic.

Scurta de vânt este prevăzută cu două buzunare oblice ascunse, care se încheie cu fermoar, iar deasupra acestora, în partea superioară, sunt prevăzute cu banda reflectorizantă de 10 mm. Pe interior, în partea dreaptă, este prevăzută cu un buzunar care se încheie cu un nasture.

Scurta de vânt este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleți.

Spatele este confecționat din 3 părți, una în partea de sus și două în partea de jos, prevăzute cu pense. Lungimea trebuie să depășească talia cu 100 - 120 mm.

 • 14. Puloverul se confecționează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră cu anchior, cu sau fără mâneci.

Pe spatele mânecii sunt prevăzute cotiere din același material. La 5 cm de umeri pe mânecă se aplică ecusonul "POLIȚIA LOCALĂ".

 • 15. 16. Costumul de intervenție vară/iarnă este compus din bluzon și pantalon și se confecționează din material textil (tercot), de culoare neagră.

Bluzonul este confecționat la partea superioară a spatelui și piepților cu platcă matlasată și se încheie cu fermoar. Este prevăzut cu două buzunare cu clapă pe părțile superioare ale piepților.

Gulerul este tip tunică.

Mâneca este prevăzută cu manșetă și bazoane de protecție în dreptul coatelor. Pe mâneca dreaptă se aplică un buzunar cu clapă.

Bluzonul este prevăzut cu epoleți din material fond, fixați la un capăt în cusătura de îmbinare mânecă - umăr.

Pantalonul are croială dreaptă, iar la partea inferioară este prevăzut cu sistem de ajustare pentru a fi purtat în ghete/bocanci. În regiunea genunchilor și la partea superioară a reperelor spate este prevăzut cu bazoane. Pe betelie sunt aplicate găici pentru centură.

Costumul de intervenție pentru iarnă este dublat cu material nețesut, termoizolant.

 • 17. Pelerina de ploaie are croiala tip raglan și este deschisă la gât, cu posibilitatea de a fi purtată și închisă.

Se încheie în față la un rând cu 4 nasturi ascunși, iar ajustarea în talie se face cu ajutorul unui cordon cu două catarame din metal sau înlocuitori.

Mâneca are croială raglan. Pelerina este prevăzută cu două buzunare așezate oblic (ascunse) cu nasturi (de 170 - 180 mm lungime și de 40 mm lățime) sub guler și se prinde cu 3 nasturi mici.

Gluga este confecționată din același material.

Pelerina de ploaie este de culoare neagră și se confecționează din material textil impermeabil.

În partea stângă sus are o bentiță cusută în exterior (lungă de 100 mm și lată de 30 mm) și prinsă cu un nasture sub rever, pe care se aplică tresele pentru ierarhizare.

 • 18. Scurta îmblănită se confecționează din tercot impermeabilizat, de culoare neagră, ușor matlasată, cu mesada detașabilă, de culoare asortată cu fața scurtei.

Modelul este tip sport, se încheie cu fermoar în interior și cu butoni în exterior, are guler pe gât, prevăzut cu șnur ascuns.

În talie și în partea de jos, pentru ajustare pe corp, este prevăzută tot cu șnur ascuns. Lateral (stânga-dreapta), în partea de jos, sunt dispuse două buzunare aplicate, drepte, cu clape care se încheie cu nasturi. În partea de sus (stânga-dreapta) va fi prevăzută cu buzunare drepte cu clape care se închid cu nasturi.

Scurta îmblănită este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleți.

Lărgimea scurtei îmblănite se stabilește în raport cu talia, acoperind în întregime bazinul.

 • 19. Mănușile sunt din piele de culoare neagră.

 • 20. 21. Pantofii sunt din piele de culoare neagră, prevăzuți cu bombeuri, fără ornamentație, și se încheie cu șireturi. Pentru sezonul de vară se pot confecționa pantofi perforați, iar pentru femei aceștia pot avea decupaj.

 • 22. Bocancii sau ghetele sunt din piele de culoare neagră, prevăzuți cu bombeuri, au talpă și tocuri din cauciuc și se încheie cu șireturi sau cu fermoar.

 • 23. Centura este de culoare neagră, fără diagonală, are lățimea de 50 mm și se încheie cu o cataramă din metal de culoare argintie. Pentru cei din domeniul rutier centura este de culoare albă, fără diagonală, are lățimea de 50 de mm și se încheie cu o cataramă din metal de culoare argintie.

 • 24. Cureaua este din piele de culoare neagră.

 • 25. Portcarnetul se confecționează din piele sau din înlocuitori, de culoare neagră, și se compune din două fețe prinse printr-un burduf. Partea din spate se rabatează sub formă de capac și se încheie în față printr-un buton sau tic-tuc. Se poartă fixat pe centură prin două găici.

 • 26. Portbaston din piele

 • 27. Emblema se aplică pe articole de coifură de către personalul poliției locale cu drept de a purta uniformă. Se confecționează din metal de culoare argintie sau material textil pe fond bleu, de formă ovală, cu diametrul de 40 de mm, la mijloc având stema României, încadrată cu frunze de stejar.

Pentru șeful poliției locale, adjunctul și șefii de servicii emblema este încadrată cu 3 rânduri de frunze de stejar, este bombată, având în centrul său stema României, și are imprimată în relief, în partea superioară, inscripția de culoare albă "ROMÂNIA", iar în partea inferioară "POLIȚIA LOCALĂ".

 • 28. Ecusonul pentru mânecă se confecționează din material textil, pe fond de culoare bleu, având în partea superioară inscripția "POLIȚIA LOCALĂ", sub care este trecut numele localității, la mijloc stema României, încadrată cu un rând de lauri, iar în partea inferioară se scrie "ROMÂNIA". Se poartă pe brațul stâng de către întregul personal cu drept de uniformă și se aplică la 5 cm de cusătura umărului.

 • 29. Insigna pentru piept se confecționează din metal, pe fond de culoare bleu, având în partea superioară inscripția "POLIȚIA LOCALĂ", sub care este trecut numele localității, la mijloc stema României, încadrată cu un rând de lauri, iar în partea inferioară se înscriu numărul matricol și inscripția "ROMÂNIA".

 • 30. Epoleții sunt confecționați din material textil, de culoare neagră, cu margine gri-argintiu, pe care sunt aplicate gradele profesionale.

 • 31. Portcătușe din piele

 • 32. Fesul se confecționează din fire acrilice de culoare neagră.

 • 33. Vesta multifuncțională se confecționează din material textil de culoare neagră.

 • 34. Tricoul se confecționează din tricot de bumbac de culoare neagră. Croiala este cu guler sau la baza gâtului, are mâneca scurtă și este prevăzut pe umeri cu epoleți din material fond.

 • B. Legitimația de serviciu

Legitimația de serviciu se confecționează din imitație de piele (ecologică), cu dimensiunile de 200 x 80 mm, cu deschidere pe verticală, cuprinzând următoarele mențiuni:

 • a) rândul întâi stânga - sigla Primăriei Municipiului Galați;

 • c) rândul întâi dreapta - POLIȚIA LOCALĂ GALAȚI;

 • d) rândul al doilea dreapta - tricolorul României;

 • e) rândul al treilea dreapta - Legitimația nr.......;

 • f) rândul al patrulea centrat - numele și prenumele;

 • g) rândul al cincilea centrat - denumirea structurii din care face parte deținătorul;

 • h) rândul al șaselea stânga - categoria de personal din care face parte deținătorul (POLIȚIST LOCAL/FUNCȚIONAR PUBLIC/PERSONAL CONTRACTUAL);

 • i) rândul al șaptelea aliniat stânga - CNP;

 • j) în colțul din dreapta jos va fi aplicată fotografia deținătorului;

 • k) sub fotografie va fi menționată data angajării deținătorului;

 • l) în partea inferioară a legitimației, pe mijloc, este încorporată o insignă din metal, identică cu insigna pentru piept;

 • m) în spatele insignei este prevăzut un buzunar ascuns pentru păstrarea anexei la legitimație, pe care se aplică vizele anuale care se semnează de către șeful poliției locale.

Fotografia titularului utilizată are dimensiunile de 3 cm x 4 cm și este executată color (în uniforma de serviciu/sau într-o ținută decentă, pentru persoanele încadrate în poliția locală care nu poartă uniformă).

 • C. Însemnele distinctive de ierarhizare

În raport cu funcțiile îndeplinite, însemnele distinctive de ierarhizare au următoarele forme și mărimi:

 • a) șeful poliției locale - 3 stele tip octogon metalice sau textile, cu lățimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, așezate pe epolet;

 • b) adjunctul șefului - două stele tip octogon metalice sau textile, cu lățimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, așezate pe epolet;

 • c) șeful de serviciu - o stea tip octogon metalică sau textilă, cu lățimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, așezată pe epolet;

 • d) șeful de birou sau compartiment - 3 trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lățimea de 5 mm, așezate paralel pe epolet, având între ele o distanță de 3 mm;

 • e) funcționarul public superior - două trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lățimea de 5 mm, așezate paralel pe epolet, având între ele o distanță de 3 mm;

 • f) funcționarul public principal - o tresă din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lățimea de 5 mm, așezată pe epolet;

 • g) funcționarul public asistent - epolet fără tresă.

ANEXA 3

Norme de dotare cu armament și mijloace specifice de protecție a polițiștilor locali și a personalului contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local

|Nr. |

|crt.|

|____|

Denumirea      |

materialelor   |

____________________|

U/M |

| _____|

Criterii de dotare și mod de repartizare   |

| ______________________________________________|

| 1.| | | | | | | | | |____|

Pistol |

|

|

|

| ____________________|

Cpl.|

|

|

|

|

_____|

Câte unul pentru fiecare polițist local cu   |

atribuții în domeniul asigurării ordinii și  |

liniștii publice și fiecare personal         |

contractual care desfășoară activități de    |

pază                                                   |

______________________________________________|

| 2.| | | | | | | | | | | |____|

| Pistol cu muniție | neletală          |

|

|

|

|

____________________|

Cpl.|

|

|

|

|

|

_____|

Câte unul pentru 40 - 60% din efectivele de | polițiști locali cu atribuții în domeniul    |

asigurării ordinii și liniștii publice și    |

fiecare personal contractual care desfășoară | activități de pază, ce execută misiuni cu un | grad scăzut de risc                            |

______________________________________________|

| 3.|

| |

|____|

| Cartuș pentru       |

pistol            |

____________________|

Buc.|

| _____|

Câte 24 pentru fiecare pistol                 |

| ______________________________________________|

| 4.|

| |

|____|

Cartuș pentru       |

pistolul cu gaze | ____________________|

Buc.|

| _____|

Câte 30 pentru fiecare pistol cu gaze        |

| ______________________________________________|

| 5.| | | | | | | | | |____|

Baston pentru      |

autoapărare         |

|

|

|

____________________|

Buc.|

|

|

|

|

_____|

Câte unul pentru fiecare polițist local cu   |

atribuții în domeniul asigurării ordinii și  |

liniștii publice și fiecare personal         |

contractual care desfășoară activități de    |

pază                                                   |

______________________________________________|

| 6.| | | | | | | | | | |

Baston cu șoc       |

electric             |

|

|

|

|

Buc.|

|

|

|

|

|

Câte unul pentru 40 - 60% din efectivele de | polițiști locali cu atribuții în domeniul | asigurării ordinii și liniștii publice și | fiecare personal contractual care desfășoară | activități de pază, ce execută misiuni cu un | grad scăzut de risc |

| 7.|

|____|

Portbaston |

____________________|

Buc.|

_____|

Câte unul pentru fiecare baston din cauciuc | ______________________________________________|

| 8.| | | | | |____|

Cătușă pentru mâini|

|

|

____________________|

Buc.|

|

|

_____|

Câte unul pentru fiecare polițist local cu   |

atribuții în domeniul asigurării ordinii și | liniștii publice                                |

______________________________________________|

| 9.|

|____|

Portcătușe          |

____________________|

Buc.|

_____|

Câte unul pentru fiecare cătușă               |

______________________________________________|

| 10.| | | | | | | | | | | |____|

Pulverizator de    |

mână cu substanță | iritant-lacrimogenă| |

|

| ____________________|

Buc.|

|

|

|

|

|

_____|

Câte unul pentru fiecare polițist local cu   |

atribuții în domeniul asigurării ordinii și | liniștii publice, polițist local cu atribuții| în domeniul circulației pe drumurile publice | și fiecare personal contractual care          |

desfășoară activități de pază                 |

______________________________________________|

| 11.| | | | | |____|

Vestă (ham) cu     |

elemente             |

reflectorizante   |

____________________|

Buc.|

|

| _____|

Câte unul pentru fiecare polițist local cu   |

atribuții în domeniul circulației pe         |

drumurile publice                           |

______________________________________________|

 • 1. Însemnele distinctive se asigură pentru fiecare articol de echipament (haină, cămașă-bluză, scurtă de vânt, scurtă îmblănită, pulover, pelerină de ploaie).

 • 2. După expirarea duratei de uzură sau după încetarea raporturilor de muncă, articolele de uniformă nu pot fi înstrăinate, personalul Politiei Locale având obligația de a preda, de îndată, uniforma, insemnele, echipamentul de protecție și documentele de legitimare.


|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|


12.|Pelerina | | de | | protecție împotriva| | ploii, cu elemente | | reflectorizante |


13.|

| Mănuși albe

1

1

____________________

14.|

Scurtă reflectorizantă

1

____________________

15.|

Vestă pentru

protecție împotriva

frigului

1

____________________

16.|

Fluier

1

1

1

1

____________________

17.|

Radiotelefon

portabil

1

1

1

1

____________________

18.|

Portcarnet

1

1

1

____________________

19.|

Uniformă de

serviciu

1

1

____________________


Cpl.| Câte unul pentru fiecare polițist local cu | atribuții în domeniul circulației pe | drumurile publice


Per.|

Câte unul pentru fiecare polițist local cu   |

atribuții în domeniul circulației pe         |

drumurile publice |

______________________________________________|

Buc.|

Câte unul pentru fiecare polițist local cu   |

atribuții în domeniul circulației pe         |

drumurile publice                           |

______________________________________________|

Buc.|

Câte unul pentru fiecare polițist local cu   |

atribuții în domeniul circulației pe         |

drumurile publice care execută misiuni în    |

teren                                       |

______________________________________________|

Buc.|

Câte unul pentru fiecare polițist local cu   |

atribuții în domeniul ordinii și liniștii    |

publice, al circulației pe drumurile publice,| precum și în domeniul pazei bunurilor care   |

execută misiuni în teren                       |

______________________________________________|

Cpl.|

Câte unul pentru fiecare polițist local cu   |

atribuții în domeniul ordinii și liniștii    |

publice, al circulației pe drumurile publice/| personal contractual cu atribuții în domeniul| pazei bunurilor și obiectivelor de interes   |

local care execută misiuni                     |

______________________________________________|

Buc.|

Câte unul pentru fiecare polițist local/     |

personal contractual cu atribuții în domeniul| pazei bunurilor și obiectivelor de interes   |

local care execută misiuni în teren          |

______________________________________________|

Cpl.|

Câte unul pentru fiecare polițist local/     |

personal contractual cu atribuții în domeniul| pazei bunurilor și obiectivelor de interes   |

local | ______________________________________________|


Președinte de ședință

Ilie Zanfir


HCL 31.doc

Presedinte de sedinta

Ilie Zanfir

MUNICIPIUL GALAȚI

ORGANIGRAMA POLIȚIEI LOCALE GALAȚI

Anexa nr. II

la H.C.L. nr. 31/10 02 2011ANEXA nr.III

La HCL 31/10 02 2011

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

STRUCTURĂ

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Număr posturi

Funcția contractuală

Treapta profesională

Nivelul studiilor

Număr posturi

de conducere

de execuție / nivel de salarizare

de conducere

de execuție

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CONDUCERE - 2 posturi

1

Director general

S

1

2

Director general adjunct

S

1

SERVICIUL

SIGURANȚĂ PUBLICĂ

199 posturi

3

Șef serviciu

S

1

4

Șef birou schimbul I

S

1

5

Șef birou schimbul II

S

1

6

Șef birou schimbul III

S

1

Compartiment ordine publică și pază obiective

104 posturi

7-36

Polițist local

III

Superior

M

30

37-70

Polițist local

III

Principal

M

34

71-110

Polițist local

III

Asistent

M

40

Compartiment siguranță rutieră

40 posturi

111-134

Polițist local

III

Superior

M

24

135-145

Polițist local

III

Principal

M

11

146-150

Polițist local

III

Asistent

M

5

Compartiment intervenție rapidă și transport valori

25 posturi

151

Polițist local

II

Superior

Ssd

1

152-162

Polițist local

III

Superior

M

11

163-167

Polițist local

III

Principal

M

5

168-175

Polițist local

III

Asistent

M

8

Birou bază de date, dispecerat și

monitorizare video

26 posturi

176

Șef birou

S

1

177-190

Polițist local

III

Superior

M

14

191-193

Polițist local

III

Principal

M

3

194-201

Polițist local

III

Asistent

M

8

SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJUL STRADAL - 17 posturi

202

Șef serviciu

S

1

203-204

Polițist local

I

Superior

S

2

205

Polițist local

I

Principal

S

1

206-207

Polițist local

I

Asistent

S

2

208

Polițist local

II

Superior

Ssd

1

209-213

Polițist local

III

Superior

M

5

214

Polițist local

III

Principal

M

1

215-218

Polițist local

III

Asistent

M

4

SERVICIUL DE PROTECȚIA MEDIULUI - 17 posturi

219

Șef serviciu

S

1

220

Polițist local

I

Superior

S

1

221-222

Polițist local

I

Asistent

S

2

223-230

Polițist local

III

Superior

M

8

231-233

Polițist local

III

Principal

M

3

234-235

Polițist local

III

Asistent

M

2

SERVICIUL CONTROL

ACTIVITĂȚI COMERCIALE

17 posturi

236

Șef serviciu

S

1

237-239

Polițist local

I

Superior

S

3

240-248

Polițist local

III

Superior

M

9

249

Polițist local

III

Principal

M

1

250-252

Polițist local

III

Asistent

M

3

BIROUL EVIDENȚA PERSOANELOR - 6 posturi

253

Șef birou

S

1

254-257

Polițist local

III

Superior

M

4

258

Polițist local

III

Principal

M

1

SERVICIUL CONTROL

INTERN - 8 posturi

259

Șef serviciu

S

1

260

Polițist local

III

Superior

M

1

261-266

Polițist local

III

Asistent

M

6

SERVICIUL FINANCIAR -

CONTABILITATE - 8 posturi

267

Șef serviciu

S

1

268

Inspector

I

Asistent

S

1

269

Referent

III

Superior

M

1

270-271

Referent

III

Principal

M

2

272-274

Referent

III

Asistent

M

3

SERVICIUL RESURSE-

UMANE, SALARIZARE

10 posturi

275

Șef serviciu

S

1

Birou salarizare - 6 posturi

276

Șef birou

S

1

277

Inspector

I

Superior

S

1

278-279

Referent

III

Superior

M

2

280-281

Referent

III

Principal

M

2

282-284

Referent

III

Asistent

M

3

SERVICIUL JURIDIC, EVIDENȚĂ CONTRAVENȚII 8 posturi

285

Șef serviciu

S

1

286

Consilier juridic

I

Superior

S

1

Birou evidență contravenții

6 posturi

287

Șef birou

S

1

288

Consilier juridic

I

Asistent

S

1

289

Polițist local

III

Superior

M

1

290

Polițist local

III

Principal

M

1

291-292

Polițist local

III

Asistent

M

2

CABINET REGISTRATURĂ

ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

2 posturi

293-294

Referent

III

Superior

M

2

SERVICIUL

ADMINISTRATIV, ACHIZIȚII

ȘI CONTRACTE

8 posturi

295

Șef serviciu

S

1

296

Inspector

III

S

1

297-298

Referent

1A

M

2

299

Arhivar

1A

M

1

300

Muncitor

1

M

1

301-302

Îngrijitor

1

M,G

2

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

294

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

17

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

277

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

1

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

7

| NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE

| 302 |

Președinte de ședință

Ilie Zanfir