Hotărârea nr. 279/2011

Aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in suma de 61.000 mii lei

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 279 din 28 07 2011

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în sumă de 61 000 mii lei

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 243/18 07 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28 07 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 73 682/18 07 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 73 684/18 07 2011, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Avand in vedere prevederile art. 2, alin. 2 și alin. 3 din HG nr.145/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale;

Avand in vedere prevederile art.36 , alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”b” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 61 000 mii lei , cu o maturitate de 10 ani.

Art.2 - Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art.1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local, aprobate prin HCL nr. 121/22 03 2011.

Art. 3 - Din bugetul local al municipiului Galați se asigură integral plata:

  • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

  • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

  • c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet www.primaria.galati.ro, următoarele date:

  • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

  • b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;

  • c) gradul de îndatorare a municipiului Galați;

  • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

  • e)  dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

  • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei