Hotărârea nr. 275/2011

Vanzarea in indiviziune a terenului cu suprafata de 127,13 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, ocupat de constructii, situat in str.Traian Vuia nr. 9A dlui. Paduraru Neculae, pe care il detine cu contract de concesiune

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.275 din 28 07 2011

privind vânzarea în indiviziune a terenului cu suprafața de 127,13 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, ocupat de construcții, situat în str.Traian Vuia nr. 9A dlui.Păduraru Neculae, pe care îl deține cu contract de concesiune

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:25i/i9 07 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28 07 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.71 858/13 07 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.71 860/13 07 2011, al Serviciului Inchirieri, Concesionări și Vânzări Terenuri;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere raportul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere Raportul de evaluare al terenului;

Având în vedere prevederile cap.I.2, pct.1 din HCL nr.207/2010 privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea terenurilor proprietatea privată a municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art.123, alin.3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă vânzarea în indiviziune a terenului cu suprafața de 127,13 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, ocupat de construcții, situat în str.Traian Vuia nr. 9A dlui.Păduraru Neculae, pe care îl deține cu contract de concesiune.

Art.2 - Prețul de vânzare este de 114.05 euro/mp, fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare cumpărare.

Art.3 - Consiliul Local își însușește Raportul de evaluare a terenului prevăzut la art.1.

Art.4 - Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare - cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art.5 - După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, art.1 din Contractul de concesiune nr.52/16 05 2005 se modifică prin act adițional, în sensul diminuării suprafeței concesionate cu 127.13 mp

Art.6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.7- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei