Hotărârea nr. 274/2011

Vanzarea terenului cu suprafata de 240 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, ocupat de constructii, situat in Micro 40, Complex Comercial, SC EXXE INVESTMENT S.R.L, pe care il detine cu contract de inchiriere

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.274 din 28 07 2011

privind vânzarea terenului cu suprafața de 240 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, ocupat de construcții, situat în Micro 40, Complex Comercial, SC EXXE INVESTMENT S.R.L, pe care îl deține cu contract de închiriere

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:250/i9 07 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28 07 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.71 854/25 07 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.71 864/25 07 2011, al Serviciului Inchirieri, Concesionări și Vânzări Terenuri;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere raportul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.216/31 03 2010 emis de Instituția Prefectului Județului Galați;

Având în vedere Raportul de evaluare al terenului;

Având în vedere prevederile cap.I.2, pct.5, lit.”a” din HCL nr.207/2010 privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea terenurilor proprietatea privată a municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art.123, alin.3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se aprobă vânzarea terenului cu suprafața de 240 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, ocupat de construcții, situat în Micro 40, Complex Comercial, SC EXXE INVESTMENT S.R.L, pe care îl deține cu contract de închiriere.

Art.2 - Prețul de vânzare este de 95 euro/mp, fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare cumpărare.

Art.3 - Consiliul Local își însușește Raportul de evaluare a terenului prevăzut la art.1.

Art.4 - Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare - cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art.5 - După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, încetează contractul de închiriere nr.18 477/1 01 2011.

Art.6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.7- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei