Hotărârea nr. 272/2011

Preluarea spatiului excedentar aferent punctului termic SC1 din concesiunea S.C APATERM S.A in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati si schimbarea destinatiei acestuia din punct termic in spatiu cu alta destinatie

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.272

din 28 07 2011

privind: preluarea spatiului excedentar aferent punctului termic SC 1 din concesiunea S.C APATERM S.A in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati si schimbarea destinatiei acestuia din punct termic in spatiu cu alta destinatie

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 242/28 06 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28 07 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.64 050/23 06 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 64 052/23 06 2011, al Serviciului Evidenta Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitarea nr.63 164/21 06 2011 a SC APATERM SA Galați;

Având în vedere prevederile art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”c” și alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1- Se aprobă preluarea spatiului excedentar aferent punctului termic SC 1 din concesiunea S.C APATERM S.A in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati, individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă schimbarea destinației spatiului excedentar aferent punctului termic SC 1, din punct termic in spatiu cu alta destinatie.

Art.3 - Se aprobă trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati a spatiului excedentar de 41,33 mp. aferent punctului termic SC 1.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea pr+ezentei hotărâri.

Președinte de ședință Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Județul: GALAȚI Teritoriu adm: Galați Cod SI RUTA: 17 75105


Adresa:

SC 1 - Zona Micro 40 - str. Caisilor

Nr. Cadastral: Aviz nr.


v ■ w»    uimi i ruXI— rvu UUIMULUI IIVIkJDIL.

Scara 1:200

OfâWL A/r-th. or.

Numele si Prenumele proprietarului:    ( /

S.C.-®APATERM" S.A. v

d d>X.//> zi /<£/<£-     oC.^^

Mun. Galați, jud. GAlATb


S perimetru SCI Sj=338.98mp. S2=9-12mp. S3=21.12mp. S4=20.88mp. S5=41.33mp. Sg=26.82mp. S7=49.60mp. Sg=42.10mp. Sg=9.70rnp. S10=55.00mp.

S11 = 114.38mp.


s.c. 1

$=338-98rnP


rl                                                           M -i 1

li                                                                                      i -t I

in

M                                 U o

u

f                                     n w

,42.1 OmP


0..


ț>T3 Nr.40

S=20.88rnp

4.80n^__^--

‘^Trotuar_


S.c. "GMEUC" s.R-’ spațiu închinat _ \ s=41.33mP

\ r         Intocm

V

vj P.F\A. ALEXANDRU