Hotărârea nr. 271/2011

Modificarea si completarea art.1 din HCL nr.204/29.06.2010 referitoare la trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati - prin Directia de Sanatate Publica Galati, a imobilelor situate in Galati, str. Cetatuiei nr. 1 si str. Cuza Voda nr. 24

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.271 din 28 07 2011

privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.204/29 06 2010 referitoare la trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in administrarea Spitalului Clinic

Județean de Urgenta “Sf Apostol Andrei” Galati - prin Direcția de Sanatate Publica

Galati, a imobilelor situate in Galati, str. Cetatuiei nr. 1 și str. Cuza Voda nr. 24

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 241/28 06 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28 07 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 64 858/27 06 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 64 860/27 06 2011, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.608/6 01 2011, a Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 și art.123, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 din HCL nr.204/29 06 2010, care va avea următorul cuprins:

Art. 1- Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Galati - prin Directia de Sanatate Publica Galati, a imobilului situat în Galati, str. Cuza Voda nr. 24, identificat în planul de situație care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Valoarea de inventar a imobilului - Dispensar nr. 10, situat in Galati, str. Cuza Voda nr. 24 este de 30,67 lei.”

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei