Hotărârea nr. 267/2011

Trecerea suprafetei de teren de 3558,00 mp. situata in Galati str. Brailei nr.153 din proprietatea publica a municipiului Galati si din administrarea Consiliului Local Galati in proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Justitiei

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.267 din 28 07 2011

privind: trecerea suprafetei de teren de 3558,00 mp. situata in Galati str. Brailei nr.153 din proprietatea publica a municipiului Galati si din administrarea Consiliului Local Galati in proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Justitiei

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 176/24 03 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28 07 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 53 162/24 05 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.53 164/24 05 2011, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitarea Secretariatului General al Guvernului nr.2112/14 02 2011;

Având în vedere prevederile art.9, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36 alin.1, alin.2 lit “c” si art. 123 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă trecerea suprafetei de teren de 3558,00 mp. situata in Galati str. Brailei nr.153 din proprietatea publica a municipiului Galati si din administrarea Consiliului Local Galati in proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Justitiei, indentificată în planul de situație care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se revocă HCL nr.82/9 07 1998 referitoare la atribuirea în folosință gratuită unui teren Tribunalului Județean Galați.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

PLAN TOPOGRAFIC

SCARA: 1 :500

Numele si prenumele beneficiarilor

MUNICIPIUL GALAȚI REPREZENTAT PRIN PRIMAR INGINER DUMITRU NICOLAE


județul; Galați

Teritoriul administrativ: Galați


ADRESA:

Strada: Domneasca, nr. 38,

Municipiul: Galați, Județul: Galați.


ADRESA

Zona: A,

Strada: Brăilei cc Regiment 11 Șiret, Municipiu: Galați.
Strada Br^61CERT'


aut

5 SER’*

CLA


IZARF-

r.402


GEOC4R‘f „ S.R - r