Hotărârea nr. 265/2011

Transmiterea din administrarea Consiliului Local Galati, in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani, Serviciului Asistenta Medicala Comunitara si Scolara, a unor parti din imobilul situat in Galati, strada Traian nr.97, bloc A4, parter

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.265 din 28 07 2011

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Galați, în folosința gratuită pe o perioadă de 5 ani, Serviciului Asistență Medicală Comunitară și Școlară, a unor părți din imobilul situat în Galați, strada Traian nr.97, bloc A4, parter

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 176/24 05 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28 07 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 53 562/24 05 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 53 564/24 05 2011, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.815/18 05 2011 a Serviciului de Asistență Medicală al municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c” și art. 124 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local Galați, în folosința gratuită pe o perioadă de 5 ani, Serviciului Asistență Medicală Comunitară și Școlară, a unor părți din imobilul situat în Galați, strada Traian nr.97, bloc A4, parter, identificate în planul de situație care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei


GRUP SANITARF EMEI pard.gresie mata antiderapanta pereți faianța


q

GRUP SANITAR B/>

p

RBATI

I pard.gresie mata am

lidera pantaTAR BARBATI nata antiderapanta


ITARF EMEI mata antiderapanta


GRUP SANITAR BARBATI pard.gresie mata antiderapanta Deretf faianța


unur QMniiiMrsr civili______

pard.gresie mata antiderapanta pereți faianța tavan var lavabil


pereți faianța tavan var lavabil

360

,40

660 |

/   360

660

Z----

-

115    ,

180

, 60 , 120

,90  j60 ,

1

50

'45Z

120

1

10 z

120

120

180

150

—z

/-

--—

150

'     '     150

' '160 Z

150

150

150

150

(R)

(F)

(F4)

(F4)


GRUP SANITAR

parcLgresie mata antiderapanta pereți faianța tavan var lavabil


GRUP SANITAR__________

pard.gresie mata antiderapanta pereți faianța tavan var lavabil


CORP CONTROL PRIMAR S=27,30mp pard.parchet laminat pereți var lavabil tavane false casetate


CORP CONTROL PRIMAR S=37,23mp. pard.parchet laminat pereți var lavabil tavane false


8=1,60m/\l


CORP CONTR JI

PRIMAR

S=11,31mp.

250


pard.parchet la Tunat pereți var la val il tavane false


AUTORITATEA TUTELARA 8-12.73<Tp. pard.parchet amlnat pereți var lav. ibll tavane false casetate


AUTORITATEA TUTELARA

S=30,86mp. pard.parchet laminat pereți var lavabil tavane false casetate


GRUP pard.gr* pereți faianța tavan vir lavabil


ANITAR________

ile mata antiderapar


6'

R

28

1f

3?


S=12,07mp pard.gresie pereți var lavabil tavane false casetate


[F2]

HOL

S=17,64mp pard.gresle pereți var lavabil tavane false


INDFANG S=3,72mp.


TUTELARA

S=11,82mp. pard.parchet laminat pereți var lavabil tavane false


AUTORITATE TUTELARA s=27,23mp. pard.parchet laminat pereți var lavabil tavane false


.......r—

::zj

210

20;

i i i î i i i i

___1___L

A

____

J 140  \

305

o

S=18,10mp. « pard.parchet lamtn at pereți var lavabil tavane false


JURIȘTI


S=7,02mp.


DIRECTOR

S=14,62mp. pard.parchet Iamb at pereți var lavabil tavane false


hp50;70


--II ■ — I Ln 071        *T“


INTRARE LOCUINȚE


-

25

F


pard.parchet


P25]/^7

80n

r 80 1GRUP SANITAR__________

pard.gresie mata antiderapanta pereți faianța tavan var lavabil